Ім'я файлу: Завдання та напрями корекційно-розвиткових занять з дітьми з ООП
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 14.10.2020


Корекційно-розвиткові заняття

для дітей зі зниженим зором


Мета: створення та забезпечення рівних можливостей для отримання доступної, якісної та ефективної дошкільної освіти, повноцінного психофізичного та особистісного розвитку, соціалізації та інтеграції дітей зі зниженим зором через розвиток порушених фізичних та психічних функцій засобами корекційно-компенсаторого впливу.


Завданнями корекційно-розвивиткових занять є:


Розвиток та виправлення функцій зору, подолання вторинних порушень пізнавальної, орієнтувальної діяльності, мовлення, фізичного розвитку.


Надання допомоги для засвоєння системи знань, умінь і навичок в обсязі, визначеному державним стандартом дошкільної освіти, повноцінного розвитку особистості дитини, її пізнавальних і творчих здібностей.


Адаптація розвивального предметно-ігрового середовища до пізнавальних можливостей дітей зі зниженим зором для опанування ключових життєвих компетентностей.

Розвиток особистісної, емоційно-вольової сфери та комунікативних навичок. Орієнтування у замкненому та вільному просторі.

Накопичення необхідного досвіду самообслуговування та самостійної життєдіяльності. Охорона і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільнят.


Розвиток слухового, дотикового, зорового, кінестетичного сприймання ознак та властивостей навколишнього світу. Формування уявлень про предмети, які наповнюють оточуючий простір.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи

розвиток залишкового зору

розвиток психічних і сенсорних функцій

розвиток мовлення

орієнтування в просторі та мобільність

соціально-побутове орієнтування

лікувальна фізкультура, ритмікаКорекційно-розвиткові заняття

для дітей зі зниженим слухом


Мета: формування у дошкільників способів орієнтування, комунікативної діяльності, засвоєння навчального матеріалу, всебічний розвиток особистості, створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції дітей.


Завданнями корекційно-розвивиткових занять є:


Розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної і поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за допомогою словесної та жестової (за потребою) мов.

Подолання  вторинних порушень пізнавальної  діяльності. Охорона і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільнят.

Удосконалення навичок спілкування на слухо-зоровій основі (використання збережених аналізаторів та розвиток слуховогосприймання) та продукування мовлення.

Посилення слухового компоненту в умовах слухо-зорового та вібраційного сприймання мовлення.

Індивідуальна  корекція  порушень  розвитку  засобами лікувальних методик (медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії та ін.).

Розширення поняття про навколишнє довкілля, поповнення запасу словесних (та жестових) одиниць.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботирозвиток слухового сприймання та формування вимови

психосоціальний розвиток, що забезпечується засобами словесної та жестової (за потребою) мов.
заняття на розвиток музично-ритмічних рухів

фонетична ритміка
Корекційно-розвиткові заняття

для дітей з порушеннями мовлення


Мета: компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з порушеннями мовлення до суспільного життя.


Завданнями корекційно-розвивиткових занять є:


Подолання виявлених порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності.

Засвоєння лексико-граматичних категорій, збагачення словника.

Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.


Попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії, дислексії тощо) та пізнавального розвитку.
Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення (діагностика звуковимови, стану артикуляційного апарату та рівня розвитку мовлення дитини).


Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової діяльності. Охорона і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільнят.
Основні напрями корекційно-розвиткової роботилогопедична робота під час режимних моментів (автоматизація звука; диференціація звука; закріплення вимови звука; збагачення словника; автоматизація правильного вживання різних граматичних категорій тощо); (автоматизація звука

розвиток діалогічного та монологічного мовлення

логоритміка


лікувальна фізкультура

Корекційно-розвиткові заняття

для дітей із затримкою психічного розвитку

Мета: формування пізнавальної діяльності дітей, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості дитини, мовлення, психомоторного розвитку.


Завданнями корекційно-розвивиткових занять є:
Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності

. Охорона і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільнят.Формування ігрової, предметно-практичної та навчальної діяльності

Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери

Розвиток психомоторики

Розвиток мовленняОсновні напрями корекційно-розвиткової роботи


розвиток психомоторики;


розвиток мовлення

розвиток емоційно-вольової сфери

формування пізнавальної, предметно-практичної та навчальної діяльностіКорекційно-розвиткові заняття

для дітей з порушенням опорно-рухового апаратуМета: створення та забезпечення психофізичного та особистісного розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, корекції наявних порушень психофізичного розвитку та забезпечення умов для розвитку усіх психічних процесів, що сприятиме максимальній соціалізації дітей.


Завданнями корекційно-розвивиткових занять є:


Визначення наявних порушень психофізичного розвитку дитини із порушеннями опорно-рухового апарату.

Подолання порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені функціональні системи розвитку.


Попередження появи та корекція вторинних порушень психофізичного розвитку.

Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової діяльностей

. Охорона і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільнят.


Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи

корекція порушень психофізичного розвитку

лікувальна гімнастика, самомасажікорекція порушень опорно-рухового апарату

ранкова та гігієнічна гімнастика після сну

загартувальні процедури

лікувальна фізкультура, корекція мовлення

Са момасажіКорекційно-розвиткові заняття з дітьми,

які мають розлади аутичного спектра
Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дитини з розладами аутичного спектра.
Завданнями корекційно-розвивиткових занять є:

Розвиток психомоторики (гармонізація психофізіологічного статусу; збагачення рухового досвіду; тренування психомоторних функцій та властивостей (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість).


Охорона і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільнятСоціально-комунікативний розвиток
Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція

скачати

© Усі права захищені
написати до нас