1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: курсова_Корекційно-логопедична робота з розвиту фонетико-фонемат
Розширення: docx
Розмір: 284кб.
Дата: 25.09.2020ВИСНОВКИ


Під час діагностування особливостей розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії нами були вирішенні такі завдання:

 1. Аналіз науково-теоретичних джерел виявив, що стерта форма дизартрії є складним мовленнєвим розладом, який характеризується варіативністю порушень компонентів мовленнєвої діяльності: артикуляції, дикції, голосу, дихання, міміки, мелодико-інтонаційної сторони мовлення. Для цього порушення характерна наявність симптомів мікроорганічних уражень центральної нервової системи: недостатня іннервація органів мовлення – голосового, артикуляційного та дихального відділів; порушення м’язового тонусу артикуляційної і мімічної мускулатури.

Відзначаються різноманітні стійкі порушення фонетичної і просодичної сторін мовлення, які є провідними в структурі мовленнєвого дефекту, і специфічні відхилення у розвитку лексико-граматичної будови мовлення. Стан немовленнєвих функцій, психічних процесів (уваги, сприйняття, пам’яті і мислення) має ряд характерних рис, а саме порушення загальної моторики, недостатність тонких диференційованих рухів кистей і пальців рук. Складність структури дефекту при дизартрії визначає напрямки і зміст комплексного корекційного впливу, що включає медичний, психолого-педагогічний і логопедичний аспекти.

2. Артикуляційна база в онтогенезі формується поступово і до п’яти років є довершеною. Розвиток мовленнєвих і інтелектуальних здібностей проходить паралельно, але не синхронно. Інтелектуальні можливості випереджають мовленнєві. Домовленнєвий розвиток в онтогенезі включає: гукання, гуління, лепет, лепетні слова. Період лепетних псевдослів є початковим етапом розвитку мовлення.

3. Аналіз спеціальної літератури виявив, що у дітей зі стертою формою дизартрії найбільш розповсюдженим порушенням є дефект вимови свистячих і шиплячих звуків. Достатньо часто відмічаються бокові призвуки, міжзубна вимова. Діти з труднощами вимовляють слова складної складової структури. Можливі випадки, коли при вмінні правильно вимовляти ізольовані фонеми спостерігається їх опускання у словах, спрощення вимови складних за артикуляційними ознаками слів, перекручування слів. Можливі також заміни між найскладнішими за артикуляцією фонемами (подібними за звучанням, але протилежними за місцем чи способом утворення), що вказує на наявність не тільки порушень моторного характеру, але й вторинного недорозвитку фонематичних процесів.

4. Аналіз літературних даних з проблеми вивчення фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників зі стертою дизартрією показав, що недоліки вимови є показником незавершеності процесу фонемоутворення. У зв'язку з цим було проведено дослідження фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників зі стертою дизартрією. В експериментах брали участь 10 дітей - вихованці (ясел-садку) комбінованого типу №244 «Біла Лілея» з дітьми старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії. Для цього були використані наступні методи діагностики: «Обстеження звуковимови», «Обстеження фонетичного сприйняття» і «Обстеження звукового аналізу та синтезу слів».

5. В ході експериментального дослідження були виявлені порушення фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку зі стертою дизартрією. За допомогою методики «Обстеження звуковимови» нами були виявлені наявні у них дефекти звуковимови. На основі отриманих даних можна зробити висновки про те, що більшість дітей характерно порушення вимови однієї - двох груп звуків, з переважанням сонора, а також шиплячих і сонора або свистячих і Сонора. У 4 дітей було виявлено дефектну вимову трьох - чотирьох груп звуків: свистячих, шиплячих і сонорних. Ці діти відчували труднощі не тільки при розпізнаванні звуку відсутнього, викривленого або змішуваного в їхній мові.

У методиці «Обстеження фонетичного сприйняття» було використано завдання «Слухай і називай». Для більшої частини дітей характер наявність однієї або двох помилок в процесі виконання завдання.

У методиці «Обстеження звукового аналізу та синтезу слів було використано 4 завдання: «Виділення звуку на тлі слова», «Визначення місця звуку в слові», «Виділення звуку з початку і кінця слова», «Розпізнавання слів по окремим звукам». Середній рівень сформованості елементарних форм фонематичного аналізу, що передбачає виконання завдання з двома помилками, в ході діагностики продемонстрували 30% дітей. Для 40% випробовуваних характерний низький рівень сформованості здатності дізнаватися звук на тлі слова. Дані випробовувані виконали завдання з трьома - чотирма помилками. Наступне завдання «Визначення місця звуку в слові» показало, що 30% дітей мають середній рівень сформованості елементарних форм фонематичного аналізу, що передбачає виконання завдання з двома помилками. Для 40% випробовуваних характерний низький рівень сформованості здатності дізнаватися звук на тлі слова. Дані випробовувані виконали завдання з трьома - чотирма помилками.

Завдання «Виділення звуку з початку і кінця слова» показало, що у 60% дітей в ході діагностики було виявлено середній рівень сформованості даного фонематичного процесу, що передбачає дві помилки при виконанні завдання. Низький рівень, продемонстрували 30% піддослідних. Такі діти дали одну правильну відповідь або виконали завдання повністю невірно.

За завданням «Розпізнавання слів по окремим звукам» було виявлено, що у 50% дітей-середній рівень розвитку впізнавання слів по окремим звукам і у 40% випробовуваних - низький рівень.

6. Проведене обстеження показало, що є порушення фонетико-фонематичної сторони мови. Їх подолання можливе в процесі реалізації програми логопедичної корекційної роботи. Для цього нами була використана експрес методика «Постановка звуків за наслідуванням «Дерево» О.Ф. Архипової для розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії.

7. В ході експериментального дослідження після проведення логопедичної корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення засобами експрес методики «Постановка звуків за наслідуванням «Дерево»» О.Ф. Архипової для розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення для дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії нами були виявлені значні покращення фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку зі стертою дизартрією.

8. На основі отриманих даних можна зробити висновки про те, що розроблена нами програма дає високі результати з розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії. Процес розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії є складним і тривалим. Під час логопедичної роботи нами були враховані індивідуальні особливості дефектів мовлення кожної дитини та їх співвіднесення з іншими компонентами в структурі мінімальних дизартричних розладів. Розвиток фонематичного слуху у дітей – важлива умова успішного навчання їх читанню та письму. Своєчасна логопедична допомога в спеціально організованих умовах допомагає коригувати мовленнєву функцію і своєчасно попереджати неуспішність дітей зі стертою формою дизартрії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Алтухова Н. Г. Научитесь слышать звуки / Н. Г. Алтухова. – Санкт Петербург : «Лань», 1999. – 112 c.

 2. Архипова Е. Ф. Логопедический массаж при дизартрии / Е. Ф. Архипова. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 128 c.

 3. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей / Пособие для студентов вузов / Е. Ф. Архипова. – Москва : Астрель : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 319 c.

 4. Архипова Е. Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у детей / Е. Ф. Архипова. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 254 c.

 5. Архипова Е. Ф. Особенности логопедической работы при дизартрии / Е. Ф. Архипова // Коррекционная педагогика. – 2004. – № 1. – С. 36-42.

 6. Балобанова В. П. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения / В. П. Балобанова, Л. Г. Богданова, Л. В. Венедиктова. – Санкт- Петербург : Детство-пресс, 2001. – 240 c.

 7. Винарская Е. Н. Фонетические проблемы логопедии в России на рубеже XX-XXI веков / Проблемы детской речи : Сборник / Е. Н. Винарская. – Санкт- Петербург : «СОЮЗ», 1999. – С. 37-40.

 8. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики  /  Г. А. Волкова. – Санкт Петербург : Детство-Пресс, 2003. – 144 c.

 9. Гаврилова Н. С. Порушення фонематичних процесів у дітей / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори – 2006. – 2010. – № 1. – С. 87-98.

 10. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи / А. Н. Гвоздев. – Москва : Детство-Пресс, 2007  – 277 c.

 11. Гвоздев А. Н. Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка / А. Н. Гвоздев. – Москва : Акад. пед. наук РСФСР, 1948. – 400 c.

 12. Городилова В. І. Виправлення недоліків вимови у школярів / Посібник для вчителів-логопедів / В. І. Городилова, Є. Ф. Рау. – Москва : Школьная пресса, 2007. – 48 c.

 13. Гуровец Г. В. К вопросу диагностики стертых форм псевдобульбарной дизартрии / Вопросы логопедии / Г. В. Гуровец, С. Н. Маевская. – Москва : МПГИ им. В. И. Ленина, 1978. – 85 c.

 14. Дідкова Л. М. Клініко-педагогічна характеристика дітей зі стертою дизартрією / Л. М. Дідкова. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2006. – № 27. – С. 57-62.

 15. Дідкова Л. М. Особливості фонетичних і просодичних порушень у дітей зі стертою дизартрією / Л. М. Дідкова. // Логопедія. – 2012. – № 2. –  С. 29-32.

 16. Елисеева М. Б. Развитие речи ребенка : взгляд лингвиста / М. Б. Елисеева // Логопед. – 2005. – № 4. – С. 18-27.

 17. Киселева В. А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии / Пособие для логопедов / В. А. Киселева. – М. : Школьная пресса, 2007. – 48 c.

 18. Копытова А. В. Развитие звукопроизношения детей раннего возраста : методическое пособие для слушателей курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации / А. В. Копытова. – Челябинск : ЧГМА, 2011. – 74 c.

 19. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии / Р. Е. Левина. – Москва : Просвещение, 1967. – 364 c.

 20. Лопатина Л. В. Дифференциальная диагностика стертой дизартрии и функциональных расстройств звукопроизношения : материалы конференции «Реабилитация пациентов с расстройствами речи» (Санкт Петербург, 2000 год) / Л. В. Лопатина. – Санкт Петербург, 2000. – 177-182 c.

 21. Лопатина Л. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (Коррекция стертой дизартрии) / Учебное пособие / Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова. – Санкт Петербург: «СОЮЗ», 2000. –  192 c.

 22. Лопатина Л. В. Проявления и диагностика фонетических нарушений при стертой дизартрии / Л. В. Лопатина // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2006. – № 14. – С. 219-230.

 23. Мелехова Л. В. Дифференциация дислалий / Очерки по патологии речи и голоса / Л. В. Мелехова. – Москва : Просвещение, 1987. – 87 c.

 24. Миронова Н. М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями / Н. М. Миронова. – Санкт Петербург : «Гном и Д», 2007. –  48 c.

 25. Парамонова Л. Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – Санкт Петербург : Питер, 2010. – 410 c.

 26. Пискунов А. М. Анатомо-физиологические основы терапии косноязычия / А. М. Пискунов, 1962. – Москва : Медгиз, 1962. – 164 c.

 27. Соботович Е. Ф. Проявления стертых дизартрий и методы их диагностики / Е. Ф. Соботович, А. Ф. Чернопольская // Дефектология. – 1974. – № 4.

 28. Федосова О. Ю. Особенности звукопроизношения детей с легкой степенью дизартрии / О. Ю. Федосова. // Логопед в детском саду. – 2004. – № 1. – С. 34-41.

 29. Филичева Т. Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение / Учебно методическое пособие / Т. Б. Филичева, Т. В. Туманов. – Москва : «Гном-пресс», 1999. – 80 c.

 30. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения / М. Ф. Фомичева. – Москва : Просвещение, 1989. –  239 c.

 31. Швачкин Н. Х. Возрастная психолингвистика : Хрестоматия / Учебное пособие / Н. Х. Швачкин. – Москва : Лабиринт, 2004. – 330 c.

 32. Шеремет М. К. Логопедія / Підручник, 3-є видання, доп., перероб., / М. К. Шеремет. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 672 c.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас