Ім'я файлу: Тести до ККР_Методологія.doc
Розширення: doc
Розмір: 200кб.
Дата: 14.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
zanyatie_3._reologiechkie_modeli.pdf

ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет
Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»
Білет № 1
1. Суб’єктами науково-дослідної роботи є:

1) студенти, аспіранти, докторанти

2) студенти, аспіранти, професори, доценти

3) викладачі, студенти, аспіранти, докторанти

4) викладачі, професори, доценти, асистенти
2. Система управління науково-дослідною роботою складається з таких складових:

1) організація, контроль, мотивація, облік, аналіз

2) планування, облік, аналіз, контроль

3) облік та контроль

4) керівництво, облік, аналіз, планування
3. Облік та контроль за науково-дослідною роботою студентів здійснює:

1) кафедра та деканат

2) науковий керівник

3) науковий керівник та завідуючий кафедри

4) кафедра
4. Який зв’язок існує між категоріями "освіта" та "наука":

1) прямий

2) обернений

3) обернено-кореляційний

4) прямий та обернений
5. Що, з перелічено нижче, згідно з законом України "Про вищу освіту" не є одним з основних видів навчальних занять у вищих закладах освіти:

1) консультація

2) самостійна робота студента

3) лекція

4) індивідуальне заняття
6. Які є види науково-дослідної роботи:

1) науково-дослідна компонента наукової роботи (навчального процесу)

2) самостійна науково-дослідна пошукова робота

3) науково-дослідна робота під науковим керівництвом

4) все перелічене вище
7. Наука – це:

1) система знань;

2) форма суспільної свідомості;

3) сфера людської діяльності;

4) все перелічене вище.

8. До функції науки не належить:

1) пізнавальна функція;

2) культурно-виховна функція;

3) практична функція;

4) немає правильної відповіді.
9. За об’єктною ознакою наука поділяється на наступні блоки:

1) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

2) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

3) технічні науки, історико-економічні науки, філософські науки;

4) немає правильної відповіді.
10. Формами наукової діяльності є:

1) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

2) пізнавальна, культурно-виховна, практична;

3) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

4) немає правильної відповіді.


Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»

Білет № 2
1. Наукознавство – це:

1) вивчення історії розвитку науки;

2) комплекс наукових дисциплін, що узагальнюють і досліджують закономірності функціонування науки;

3) дослідження системи методів у науці, складання моделей наукової діяльності і окремих її видів;

4) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень.
2. Напрямками наукової інтеграції України у світове співтовариство є:

1) використання досягнень світової науки, наукове співробітництво, інтеграції української науки в світову;

2) провадження спільних наукових досліджень, проведення міжнародних конференцій, взаємний обмін науковими кадрами;

3) взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, взаємний обмін науковими кадрами, спільні дослідження у міжнародних колективах спеціалістів;

4) немає правильної відповіді.
3. Що не є складовим елементом науки?

1) постулат;

2) категорія;

3) закон;

4) аналіз і синтез
4. Вищою науковою організацією України є:

1) Міністерство освіти і науки України;

2) Національна академія наук України;

3) Вищий навчальний заклад;

4) Вища атестаційна комісія України.
5. Наукове дослідження – це

1) робота, у якій сформульовано і обґрунтовано предмет і об’єкт

2) процес цілеспрямованого вивчення певного об’єкта (предмета або явища) використовуючи наукові методи з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення у практичній діяльності людей;

3) це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур;

4) це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та запобігання виникненню у підприємницькій діяльності.


6. Об’єкт наукового дослідження це:

1) те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника;

2) процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;

3) навколишній матеріальний світ і його відображення в дійсності;

4) всі відповіді вірні.
7. У назві наукового дослідження завжди міститься:

1) предмет і об’єкт дослідження;

2) предмет дослідження;

3) об’єкт дослідження;

4) методи дослідження.
8. Емпіричний рівень пізнання включає:

1) описування;

2) вимірювання;

3) порівняння;

4) всі відповіді вірні.
9. Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є:

1)історичний;

2) діалектичний

3) системний

4) формалізація
10. До загальнонаукових методів не відносяться:

1) теоретичні;

2) часткові;

3) емпіричні;

4) емпірико-теоритичні.
Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»
Білет № 3
1. Наукове дослідження – це

1) робота, у якій сформульовано і обґрунтовано предмет і об’єкт

2) процес цілеспрямованого вивчення певного об’єкта (предмета або явища) використовуючи наукові методи з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення у практичній діяльності людей;

3) це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур;

4) це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та запобігання виникненню у підприємницькій діяльності.
2. Об’єкт наукового дослідження це:

1) те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника;

2) процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;

3) навколишній матеріальний світ і його відображення в дійсності;

4) всі відповіді вірні.
3. У назві наукового дослідження завжди міститься:

1) предмет і об’єкт дослідження;

2) предмет дослідження;

3) об’єкт дослідження;

4) методи дослідження.
4. Емпіричний рівень пізнання включає:

1) описування;

2) вимірювання;

3) порівняння;

4) всі відповіді вірні.
5. Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є:

1)історичний;

2) діалектичний

3) системний

4) формалізація
6. До загальнонаукових методів не відносяться:

1) теоретичні;

2) часткові;

3) емпіричні;

4) емпірико-теоритичні.
7. Методологія – це:

1) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;

2) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань;

3) філософське вчення про методи пізнання

4) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища.
8. Спостереження, обстеження, вибір критеріїв оцінки, збирання і групування інформації здійснюється на етапі:

1) вивчення;

2) організації;

3) дослідження;

4) апробації.
9. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, які здійснюються за допомогою певних процедур, це:

1) об’єкт дослідження;

2) метод дослідження;

3) наукове дослідження;

4) науково-дослідний процес.
10. На якому етапі науково-дослідного процесу здійснюється вивчення стану обєкта дослідження:

1) організація;

2) узагальнення;

3) апробація;

4) реалізація.

Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»
Білет № 4
1. Літературний виклад результатів дослідження це:

1) узагальнення;

2) дослідження;

3) апробація;

4) реалізація.
2. Колективне обговорення дослідження, результатом якого є його схвалення, ствердження або визнання є:

1) узагальнення;

2) апробація;

3) дослідження;

4) реалізація.
3. Виконання досліджень не включає:

1) доведення гіпотез;

2) формування висновків;

3) вивчення стану об’єкта дослідження;

4) корегування попередніх результатів.
4. Визначення стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідження належить до:

1) організаційної стадії

2) дослідної стадії

3) узагальнення результатів дослідження

4) стадії апробації
5. Створення нової інформації полягає у:

1) упорядкуванні сукупності елементів арифметичних і логічних операцій, записаних будь-якою вихідною мовою.

2) визначенні стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідж.

3) у проведенні спостережень і виборі оціночних критеріїв, досліджуваних економічних процесів, а також збереженні і групуванні інформації.

4) виявленні недоробок, які потім усуваються дослідником.
6. Методи, що використовують абстрактні уявлення, ідеї, положення, які мають назву:

1) емпіричні;

2) загальнонаукові;

3) емпірико-теоритичні;

4) теоретичні
7. Суб’єктами науково-дослідної роботи є:

1) студенти, аспіранти, докторанти

2) студенти, аспіранти, професори, доценти

3) викладачі, студенти, аспіранти, докторанти

4) викладачі, професори, доценти, асистенти
8. Система управління науково-дослідною роботою складається з таких складових:

1) організація, контроль, мотивація, облік, аналіз

2) планування, облік, аналіз, контроль

3) облік та контроль

4) керівництво, облік, аналіз, планування
9. Облік та контроль за науково-дослідною роботою студентів здійснює:

1) кафедра та деканат

2) науковий керівник

3) науковий керівник та завідуючий кафедри

4) кафедра
10. Який зв’язок існує між категоріями "освіта" та "наука":

1) прямий

2) обернений

3) обернено-кореляційний

4) прямий та обернений


Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»
Білет № 5
1. Яка система знань називається наукою?

1) це система знань про об`єктивні закони природи, суспільства та мислення, яка створюється внаслідок спеціальної діяльності людей та наукових установ і безперервно розвивається;

2) це історичний процес прпосування від незнання до знань,від знання окремих явищ, окремих сторін дійсності до більш глибоких та повних знань, до відкриття нових законів розвитку;

3) це ступінь пізнання абсолютної істини;

4) всі відповіді вірні.
2. Назвіть методи універсального пізнання.

1) експериментальний метод досліджень;

2) діалектичний метод пізнання;

3) теоретичний метод пізнання;

4) емпіричиний метод досліджень.
3. Яка з наведених відповідей правильна для визначення: “Це цілеспрямоване й організоване сприйняття предметів та явищ навколишнього світу”?

1) наукове спостереження;

2) порівняння;

3) вимірювання;

4) експеримент.
4. Яке із визначень відповідає визначенню «Аналіз та синтез»?

1) це відхилення від несуттєвих ознак і уявне відхилення та узагальнення найсуттєвих особливостей, що властиві тій чи іншій групі явищ;

2) це засоби пізнання, без яких неможливі найелементарніші та найпростіші форми психічної діяльності (відчуття, сприйняття). Вони взаємопов`язані і являють собою нерозривну єдність протилежностей;

3) метод пізнання, що передбачає;

4) всі відповіді вірні
5. Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є:

1)історичний;

2) діалектичний;

3) системний;

4) формалізація.
6. До загальнонаукових методів не відносяться:

1) теоретичні;

2) часткові;

3) емпіричні;

4) емпірико-теоритичні.
7. Методологія – це:

1) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;

2) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань;

3) філософське вчення про методи пізнання;

4) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища.
8. Спостереження, обстеження, вибір критеріїв оцінки, збирання і групування інформації здійснюється на етапі:

1) вивчення;

2) організації;

3) дослідження;

4) апробації.
9. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, які здійснюються за допомогою певних процедур, це:

1) об’єкт дослідження;

2) метод дослідження;

3) наукове дослідження;

4) науково-дослідний процес.
10. На якому етапі науково-дослідного процесу здійснюється вивчення стану обєкта дослідження:

1) організація;

2) узагальнення;

3) апробація;

4) реалізація.
Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук


Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»
Білет № 6
1. Літературний виклад результатів дослідження це:

1) узагальнення;

2) дослідження;

3) апробація;

4) реалізація.
2. Колективне обговорення дослідження, результатом якого є його схвалення, ствердження або визнання є:

1) узагальнення;

2) апробація;

3) дослідження;

4) реалізація.
3. Виконання досліджень не включає:

1) доведення гіпотез;

2) формування висновків;

3) вивчення стану об’єкта дослідження;

4) корегування попередніх результатів.
4. Визначення стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідження належить до:

1) організаційної стадії

2) дослідної стадії

3) узагальнення результатів дослідження

4) стадії апробації
5. Створення нової інформації полягає у:

1) упорядкуванні сукупності елементів арифметичних і логічних операцій, записаних будь-якою вихідною мовою.

2) визначенні стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідж.

3) у проведенні спостережень і виборі оціночних критеріїв, досліджуваних економічних процесів, а також збереженні і групуванні інформації.

4) виявленні недоробок, які потім усуваються дослідником.
6. Методи, що використовують абстрактні уявлення, ідеї, положення, які мають назву:

1) емпіричні;

2) загальнонаукові;

3) емпірико-теоритичні;

4) теоретичні

7. Суб’єктами науково-дослідної роботи є:

1) студенти, аспіранти, докторанти

2) студенти, аспіранти, професори, доценти

3) викладачі, студенти, аспіранти, докторанти

4) викладачі, професори, доценти, асистенти
8. Система управління науково-дослідною роботою складається з таких складових:

1) організація, контроль, мотивація, облік, аналіз

2) планування, облік, аналіз, контроль

3) облік та контроль

4) керівництво, облік, аналіз, планування
9. Облік та контроль за науково-дослідною роботою студентів здійснює:

1) кафедра та деканат

2) науковий керівник

3) науковий керівник та завідуючий кафедри

4) кафедра
10. Який зв’язок існує між категоріями "освіта" та "наука":

1) прямий

2) обернений

3) обернено-кореляційний

4) прямий та обернений

Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»
Білет № 7
1. До загальнонаукових методів не відносяться:

1) теоретичні;

2) часткові;

3) емпіричні;

4) емпірико-теоритичні.
2. Методологія – це:

1) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;

2) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань;

3) філософське вчення про методи пізнання

4) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища.
3. Спостереження, обстеження, вибір критеріїв оцінки, збирання і групування інформації здійснюється на етапі:

1) вивчення;

2) організації;

3) дослідження;

4) апробації.
4. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, які здійснюються за допомогою певних процедур, це:

1) об’єкт дослідження;

2) метод дослідження;

3) наукове дослідження;

4) науково-дослідний процес.
5. На якому етапі науково-дослідного процесу здійснюється вивчення стану обєкта дослідження:

1) організація;

2) узагальнення;

3) апробація;

4) реалізація.
6. Літературний виклад результатів дослідження це:

1) узагальнення;

2) дослідження;

3) апробація;

4) реалізація.
7. Колективне обговорення дослідження, результатом якого є його схвалення, ствердження або визнання є:

1) узагальнення;

2) апробація;

3) дослідження;

4) реалізація.
8. Виконання досліджень не включає:

1) доведення гіпотез;

2) формування висновків;

3) вивчення стану об’єкта дослідження;

4) корегування попередніх результатів.
9. Визначення стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідження належить до:

1) організаційної стадії

2) дослідної стадії

3) узагальнення результатів дослідження

4) стадії апробації
10. Створення нової інформації полягає у:

1) упорядкуванні сукупності елементів арифметичних і логічних операцій, записаних будь-якою вихідною мовою.

2) визначенні стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідження.

3) у проведенні спостережень і виборі оціночних критеріїв, досліджуваних економічних процесів, а також збереженні і групуванні інформації.

4) виявленні недоробок, які потім усуваються дослідником.

Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук


Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»
Білет № 8
1. Методи, що використовують абстрактні уявлення, ідеї, положення, які мають назву:

1) емпіричні;

2) загальнонаукові;

3) емпірико-теоритичні;

4) теоретичні
2. Що, з перелічено нижче, згідно з законом України "Про вищу освіту" не є одним з основних видів навчальних занять у вищих закладах освіти:

1) консультація

2) самостійна робота студента

3) лекція

4) індивідуальне заняття
3. Які є види науково-дослідної роботи:

1) науково-дослідна компонента наукової роботи (навчального процесу)

2) самостійна науково-дослідна пошукова робота

3) науково-дослідна робота під науковим керівництвом

4) все перелічене вище
4. Наука – це:

1) системою знань;

2) форма суспільної свідомості;

3) сфера людської діяльності;

4) все перелічене вище.
5. До функції науки не належить:

1) пізнавальна функція;

2) культурно-виховна функція;

3) практична функція;

4) немає правильної відповіді.
6. За об’єктною ознакою наука поділяється на наступні блоки:

1) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

2) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

3) технічні науки, історико-економічні науки, філософські науки;

4) немає правильної відповіді.
7. Формами наукової діяльності є:

1) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

2) пізнавальна, культурно-виховна, практична;

3) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

4) немає правильної відповіді.
8. Наукознавство – це:

1) вивчення історії розвитку науки;

2) комплекс наукових дисциплін, що узагальнюють і досліджують закономірності функціонування науки;

3) дослідження системи методів у науці, складання моделей наукової діяльності і окремих її видів;

4) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень.
9. Напрямками наукової інтеграції України у світове співтовариство є:

1) використання досягнень світової науки, наукове співробітництво, інтеграції української науки в світову;

2) провадження спільних наукових досліджень, проведення міжнародних конференцій, взаємний обмін науковими кадрами;

3) взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, взаємний обмін науковими кадрами, спільні дослідження у міжнародних колективах спеціалістів;

4) немає правильної відповіді.
10. Що не є складовим елементом науки?

1) постулат;

2) категорія;

3) закон;

4) аналіз і синтез

Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»
Білет № 9
1. Інженерний експеримент:

1) визначає подетальний і повузловий склад виробу;

2) складова трьох частин: експеримент; обробка результатів; теоретичне пояснення;

3) призначений для описування експериментальної частини теоретичних досліджень;

4) правильна відповідь відсутня.
2. Назвіть вимоги до вихідних параметрів досліджуваної системи?

1) параметри оптимізації;

2) параметри багатомірності;

3) параметри вдосконалення;

4) зовнішні параметри.
3. Наукове дослідження – це

1) робота, у якій сформульовано і обґрунтовано предмет і об’єкт

2) процес цілеспрямованого вивчення певного об’єкта (предмета або явища) використовуючи наукові методи з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення у практичній діяльності людей;

3) це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур;

4) це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та запобігання виникненню у підприємницькій діяльності.
4. Об’єкт наукового дослідження це:

1) те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника;

2) процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;

3) навколишній матеріальний світ і його відображення в дійсності;

4) всі відповіді вірні.
5. У назві наукового дослідження завжди міститься:

1) предмет і об’єкт дослідження;

2) предмет дослідження;

3) об’єкт дослідження;

4) методи дослідження.
6. Емпіричний рівень пізнання включає:

1) описування;

2) вимірювання;

3) порівняння;

4) всі відповіді вірні.
7. Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є:

1)історичний;

2) діалектичний;

3) системний;

4) формалізація.
8. До загальнонаукових методів не відносяться:

1) теоретичні;

2) часткові;

3) емпіричні;

4) емпірико-теоритичні.
9. Створення нової інформації полягає у:

1) упорядкуванні сукупності елементів арифметичних і логічних операцій, записаних будь-якою вихідною мовою;

2) визначенні стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідж;

3) у проведенні спостережень і виборі оціночних критеріїв, досліджуваних економічних процесів, а також збереженні і групуванні інформації;

4) виявленні недоробок, які потім усуваються дослідником.
10. Методи, що використовують абстрактні уявлення, ідеї, положення, які мають назву:

1) емпіричні;

2) загальнонаукові;

3) емпірико-теоритичні;

4) теоретичні
Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук


Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»
Білет № 10
1. Суб’єктами науково-дослідної роботи є:

1) студенти, аспіранти, докторанти ;

2) студенти, аспіранти, професори, доценти;

3) викладачі, студенти, аспіранти, докторанти;

4) викладачі, професори, доценти, асистенти;
2. Система управління науково-дослідною роботою складається з таких складових:

1) організація, контроль, мотивація, облік, аналіз

2) планування, облік, аналіз, контроль

3) облік та контроль

4) керівництво, облік, аналіз, планування
3. Облік та контроль за науково-дослідною роботою студентів здійснює:

1) кафедра та деканат

2) науковий керівник

3) науковий керівник та завідуючий кафедри

4) кафедра
4. Який зв’язок існує між категоріями "освіта" та "наука":

1) прямий

2) обернений

3) обернено-кореляційний

4) прямий та обернений
5. Стаття – це

1) одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію;

2) публіцистичний чи науковий твір, що на підставі розгляду та зіставлення значної групи фактів чи ситуацій, ґрунтовно й глибоко, з науковою точністю трактує, осмислює й теоретично узагальнює проблеми соціальної дійсності;

3) письмове повідомлення про виконання певної роботи;

4) один із видів монологічного мовлення.
6. Доповідь – це

1) одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію;

2) публіцистичний чи науковий твір, що на підставі розгляду та зіставлення значної групи фактів чи ситуацій, ґрунтовно й глибоко, з науковою точністю трактує, осмислює й теоретично узагальнює проблеми соціальної дійсності;

3) письмове повідомлення про виконання певної роботи;

4) один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.
7. Нарада, наукова конференція фахівців одного профілю з певного наукового питання, має як мінімум міжрегіональний рівень – це

1) симпозіум;

2) університетська конференція;

3) прес-конференція;

4) кава-брейк.
8. Якого виду патентів не існує

1) на винахід;

2) на промислову модель;

3) на корисну модель;

4) на промисловий зразок.
9. До основних теоретичних методів наукового дослідження не відносять

1) аналіз та синтез;

2) абстрагування;

3) експеримент;

4) індукція і дедукція.
10. Не є формою висвітлення підсумків наукової роботи:

1) стаття;

2) монографія;

3) тези доповіді;

4) об’єкт і предмет дослідження.

Затверджено на засіданні кафедри А та КІТ
Протокол № __ від „__серпня 201__ року

Зав. кафедрою к.т.н. А.Г. Ткачук


Укладач к.т.н. А.Г. Ткачук
скачати

© Усі права захищені
написати до нас