Ім'я файлу: Модульна контрольна робота В2 (1) (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 22.06.2022
скачати

Модульна контрольна робота з дисципліни «Податкова звітність»

Кобець Тетяна Олександрівна

Варіант 2

Тестові завдання (15*2 бали)
1. Річна податкова звітність подається протягом:

А) 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;

Б) 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

В) 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

Г) 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).
2. Підставою для відмови у прийнятті податкової декларації в електронній формі є:

А) подача декларації пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення граничного строку;

Б) неправильно обчислене податкове зобов’язання;

В) належність платника податків до суб’єктів малого підприємництва;

Г) недійсність електронного цифрового підпису платника податків.
3. Податкова декларація вважається прийнятою:

А) за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація, відмітки (штампу) контролюючого органу;

Б) якщо її подано до закінчення граничного строку;

В) якщо контролюючий орган не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації;

Г) у разі наявності та достовірності всіх заповнених обов’язкових реквізитів.
4. Базовий звітний податковий період з ПДВ складає:

А) календарний місяць;

Б) календарний квартал;

В) календарне півріччя;

Г) календарний рік.
5. Податкова звітність з ПДВ подається:

А) в електронній або паперовій формі за вибором платника податків;

Б) виключно в електронній формі;

В) виключно в паперовій формі;

Г) в електронній або паперовій формі за вибором платника податків, а великими та середніми підприємствами виключно в електронній формі.
6. Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі відбувається:

А) протягом 15 днів з дати їх складання;

Б) протягом 30 днів з дати їх складання;

В) до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені, або до 15 календарного дня (включно) , наступного за місяцем, в якому вони складені;

Г) до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені.
7. Платники податку на прибуток (крім малих підприємств) подають разом із відповідною декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали квартальну фінансову звітність, яка включає:

А) Баланс (Звіт про фінансовий стан);

Б) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

В) Звіт про рух грошових коштів;

Г) Звіт про власний капітал;

Д) Примітки до річної фінансової звітності.
8. Платники єдиного податку першої і другої груп зобов’язані вести:

А) Книгу обліку доходів та витрат;

Б) Книгу обліку доходів;

В) фінансову звітність за спрощеною системою;

Г) фінансову звітність за загальною системою.
9. Податковим звітним періодом для платників єдиного податку третьої групи є:

А) календарний місяць;

Б) календарний квартал;

В) календарне півріччя;

Г) календарний рік.
10. Фізичні особи - підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, можуть бути:

А) платниками єдиного податку другої групи;

Б) платниками єдиного податку третьої групи;

В) платниками єдиного податку четвертої групи;

Г) платниками податків на загальній системі оподаткування.
11. Ставки єдиного податку першої, другої та четвертої груп встановлюються:

А) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

Б) органами місцевого самоврядування;

В) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;

Г) місцевими державними адміністраціями.
12. Платники єдиного податку четвертої групи звільняються від сплати:

А) податку на прибуток підприємств;

Б) акцизного податку;

В) рентної плати за спеціальне використання води;

Г) екологічного податку.
13. Базою оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є:

А) дохід від будь-якої діяльності;

Б) площа земельних ділянок;

В) нормативна грошова оцінка земельних ділянок;

Г) мінімальна заробітна плата.
14. Послуги зі страхування:

А) оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою;

Б) звільняються від оподаткування ПДВ;

В) оподатковуються ПДВ за ставкою 20%;

Г) не є об’єктом оподаткування ПДВ.
15. Додатками до декларації з ПДВ є:

А) розрахунок суми бюджетного відшкодування;

Б) річна (квартальна) фінансова звітність;

В) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях;

Г) розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України.
Практичне завдання (10 балів)

Визначте строки подання податкових декларацій, а також терміни сплати податкових зобов’язань з наступних податків і зборів:

Податок на прибуток підприємств

Рентна плата за спеціальне використання води

Земельний податок

Єдиний податок (друга, третя групи)

Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб (для отримання податкової знижки)


Податки та збори

Строки подання декларації

Терміни сплати

Податок на прибуток підприємств


Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя)Протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.


Протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року


Рентна плата за спеціальне використання води


Подаються платниками контролюючим органам до закінчення визначеного розділом ІІ ПКУ граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, за місцем податкової реєстрації.

Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

Земельний податок

Щомісяця не пізніше 20 к. дня місяця, що настає за звітним

Впродовж 30к. дн. місяця, який настає за звітним.


Єдиний податок (друга, третя групи)

Протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Протягом 10 календарних днів після граничного строку після граничного строку строку подання податкової декларації

Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб (для отримання податкової знижки)

Протягом 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

Протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації

скачати

© Усі права захищені
написати до нас