Ім'я файлу: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Розширення: doc
Розмір: 64кб.
Дата: 11.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
186393.rtf
ГРОШІ ТА КРЕДИТ.doc.docx
залік-професйна іноземна мова (фахова).doc
Курсова (1).docx
ФККПІ_2021_122_П_ятківський_В_Ю.pdf
Практична 3.docx
Заняття 3.DOCX
химия.docx
образец 2.docx
595594.rtf
stat_chvor.pdf
Семінар 2.docx
Лекція 5 Педагогічна техніка.docx
2022_щоденник_Вир_пр_в_гр_дошк_віку_.docx
Python_ПЗ_Модуль_04_Функции_ч_3.pdf
Тема 1.docx
Курсова пат анат.docx
Курсова робота по патологічній анатомії Інфекційний гепатит.docx
10_p35.docx
urrizmir0980[1].doc

ЛЬВІВСЬКИЙ   ІНСТИТУТ  МЕНЕДЖМЕНТУ

Контрольна робота з дисципліни

Економіка підприємства

Виконала: Вітульська Любов Миколаївна
Студентка групи МТ-31з


Перевірила:Львів-2022
І рівень – 60 балів

1.1. Підвищення ефективності використання оборотного капіталу інноваційного підприємства на виробничій стадії забезпечується:

а) прискоренням і здешевленням перевезень;

б) обґрунтованим плануванням асортименту продукції;

в) підвищенням змінності виробництва;

г) організацією збуту продукції.

1.2. Нарахування амортизації згідно Податкового кодексу України методом прискореного зменшення залишкової вартості застосовується для таких груп основних засобів:

а) 1 та 5; б) 2 та 5; в) 3 та 5; г) 4 та 5.

1.3. Норма запасу (Тнорм) – це:

а) розмір партії сировини, матеріалів, од.;

б) тривалість виробничого циклу, дні;

в) середня потреба в сировині, матеріалах за одиницю часу, од./день;

г) часовий період, протягом якого передбачається робота на даній сировині, матеріалах, дні.

1.4. Завищений запас (норматив) оборотного капіталу підприємства призводить до:

а) підвищення надійності роботи підприємства та зростання ймовірності непередбачуваних збитків;

б) зменшення надійності роботи підприємства та зростання ймовірності непередбачуваних збитків;

в) підвищення надійності роботи підприємства та зменшення ймовірності непередбачуваних збитків;

г) зменшення надійності роботи підприємства та зменшення ймовірності непередбачуваних збитків.

1.5. Кількість виробничих об’єктів, що їх має обслуговувати робітник за одиницю робочого часу, – це:

а) норма виробітку;

б) норма часу;

в) норма чисельності;

г) норма обслуговування.

1.6. Продуктивність праці (за показником виробітку продукції) – це відношення:

а) обсягу виготовленої продукції до кількості робочого часу, витраченого на виробництво даної продукції;

б) кількості робочого часу, витраченого на виробництво продукції, до обсягу виготовленої продукції;

в) обсягу реалізації продукції до сукупних витрат на її виробництво;

г) сукупних витрат на виробництво продукції до її обсягу реалізації.

1.7. До матеріальних витрат підприємства відносять:

а) тару й тарні матеріали, використані в операційній діяльності підприємства;

б) премії працівникам за економію матеріальних ресурсів;

в) єдиний соціальний внесок;

г) витрати на перевезення матеріальних ресурсів.

1.8. До фінансових ресурсів підприємства, що надходять в порядку перерозподілу із зовнішніх джерел, відносять:

а) прибуток від фінансових операцій;

б) стійкі пасиви (статутний, резервний та інший капітали);

в) продаж власних цінних паперів;

г) страхові відшкодування за ризиками, що виникли.

1.9. В залежності від ступеня впливу держави на процес ціноутворення розрізняють:

а) роздрібну ціну;

б) скореговану ціну ;

в) фіксовану ціну;

г) правильна відповідь відсутня.

1.10. Забезпечення збуту як мета ціноутворення підприємства застосовується у разі:

а) прагнення до швидкого одержання початкового прибутку;

б) наявності значного ринку споживачів;

в) збереження існуючого становища на ринку або сприятливих умов діяльності;

г) правильна відповідь відсутня.

1.11. Повна ціна споживання – це:

а) повна сума витрат на виробництво та збут інноваційної продукції виробником;

б) повна сума витрат на придбання й використання інноваційної продукції покупцем;

в) повна сума витрат на виробництво та використання інноваційної продукції оптовиком;

г) повна сума витрат на придбання та збут інноваційної продукції роздрібним підприємством.

1.12. До економічних характеристик конкурентоздатності товару відносять:

а) умови платежу;

б) гарантійне обслуговування;

в) повну ціну споживання;

г) габарити товару.

1.13. Госпрозрахунковий дохід підприємства – це різниця між:

а) валовою виручкою та процентами за користування кредитом;

б) валовим доходом та процентами за користування кредитом;

в) валовою виручкою та фондом оплати праці;

г) валовим доходом та податком на прибуток.

1.14. Прибуток балансовий – це:

а) загальна сума одержаного підприємством прибутку до вирахування податків, ;

б) граничний додатковий прибуток, одержаний внаслідок реалізації додаткової одиниці продукції;

в) сума прибутку підприємства за всіма видами діяльності, яка відбивається в балансі;

г) різниця між ринковою вартістю цінних паперів та їх емісійною ціною.

1.15. До конфіденційної інформації відносять відомості, які:

а) знаходяться у володінні (користуванні чи розпорядженні) фізичної або юридичної особи і призначені для вільного поширення серед необмеженого кола осіб;

б) знаходяться у володінні (користуванні чи розпорядженні) фізичної або юридичної особи, становлять державну та іншу передбачену законом таємницю та їх розголошення завдає шкоди особі, суспільству, державі;

в) знаходять у володінні (користуванні чи розпорядженні) фізичної або юридичної особи, поширюються за її бажанням згідно встановлених нею умов;

г) знаходяться у володінні (користуванні чи розпорядженні) фізичної або юридичної особи і поширюються через визначені особою засоби масової інформації.

1.16. Доплата – це додаткова виплата за :

а) суміщення професій (посад);

б) зниження собівартості продукції;

в) за знання й використання в роботі іноземних мов;

г) підвищення продуктивності праці.

1.17. До функціональних складових економічної безпеки підприємства відносять такі складові:

а) екологічну;

б) політико-правову;

в) фінансову;

г) усі відповіді правильні.

1.18. За об’єктами змін реструктуризацію підприємства поділяють на:

а) часткову;

б) адаптаційну;

в) управлінську;

г) оперативну.

1.19. Рентабельність продукції – це економічний показник, що обчислюється як відношення:

а) балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих обігових коштів;

б) прибутку від реалізованої продукції до поточних витрат на її виробництво;

в) балансового прибутку до поточних витрат на виробництво продукції;

г) прибутку від реалізованої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих обігових коштів.

1.20. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат виокремлюють:

а) витрати на дільницю;

б) витрати на валову продукцію;

в) прямі витрати;

г) змінні витрати.
ІІ рівень – 40 балів

2.1. Дайте означення поняттю «прибуток».

Прибуток це частина чистого доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності. В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства. Величина прибутку характеризує фінансові результати роботи підприємства та визначає його фінансовий стан.

2.2. Продовжіть речення: Норматив (ліміт) оборотного капіталу – це… .

Норматив (ліміт) оборотного капіталу – це сума грошових коштів, що витрачаються на формування необхідних запасів оборотних коштів, що забезпечують безперебійну роботу підприємства.

2.3. Продовжіть речення: організаційні фактори зростання продуктивності праці – це… .

Організаційні фактори зростання продуктивності праці – це причини, рушійні сили, постійно діючі умови, що визначають її рівень і динаміку, визначаються рівнем організації праці, організації виробництва і управління.

2.4. Визначити виробничу і повну собівартість продукції, виготовленої за місяць, за такими даними: вартість використаної сировини – 46 тис. грн.; заробітна плата виробничих робітників – 10 тис. грн.; нарахування на заробітну плату виробничих робітників – 3,3 тис. грн.; витрати на утримання і експлуатацію обладнання – 3.4 тис. грн.; заробітна плата адміністративно- управлінського персоналу – 1,2 тис. грн.; нарахування на заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу – 0,4 тис. грн.; витрати на рекламу – 4 тис. грн.; витрати на електроенергію, спожиту на виготовлення продукції– 5,3 тис. грн

Варіанти відповідей: а) 68 тис. грн.; 71,3 тис. грн.; б) 61,3 тис. грн.; 73,6 тис. грн.; в) 62,7 тис. грн.; 73,6 тис. грн.; г) 68 тис. грн.; 73,6 тис. грн. 1.11. Повна ціна споживання – це:

а) повна сума витрат на виробництво та збут інноваційної продукції виробником;

б) повна сума витрат на придбання й використання інноваційної продукції покупцем;

в) повна сума витрат на виробництво та використання інноваційної продукції оптовиком;

г) повна сума витрат на придбання та збут інноваційної продукції роздрібним підприємством.

2.5. Дайте означення поняттю «природні ресурси».

Природні ресурси – це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

2.6. Продовжіть речення: конкурентоздатність – це… .

Конкурентоздатність – це виражена компетентність фірми, її вміння робити щось ліпше від конкурентів.

2.7. Дайте означення поняттю «людський капітал».

Людський капітал – це найважливіша складова частина сучасного продуктивного капіталу, яка представлена властивим людині багатим запасом знань, розвинених здібностей, визначених інтелектуальним і творчим потенціалом. 

2.8. Визначити приріст обсягу виробництва підприємства за рахунок росту продуктивності праці за даними таблиці. Вихідні дані для розрахунків наведені у табл.:

Показник

Базовий рік

Звітний рік

Обсяг товарної продукції, тис.грн.

11800

12900

Чисельність персоналу, чол.

428

442

Варіанти відповідей: а) 73,2%; б)55%.; в) 64,5%; г) 98,2%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Богіня Д. Л. Основи економіки праці. К.: Знання-Прес, 2000. 313 с.

 2. Данюк В. М. Мотивація і стимулювання праці в менеджменті персоналу. К.: ШК держ. служби й зайнятості, 1994. 304 с

 3. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / Упор В. І. Соколовський. К.: Міжнар. екон. фундація, 2000. 703 с.

 4. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Посібник. К.: КНЕУ, 1998. 224 с.

 5. Конституційне право України. К.: Наук, думка, 2000. 731 с.

 6. Павловська О. Оцінка ефективності стимулювання праці за результатами соціологічного обстеження // Україна: аспекти праці. 2001. 222 с.

 7. Соціологія: Підручник. К.: Вид. центр "Академія", 2002. 559 с.

 8. Управління персоналом організації / Под ред. А. Я. Кібанова 2-е вид., перераб. и дод. М.: ИНФРА-М, 2002. 638 с.

 9. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного К.: КНЕУ, 2001. 528 с.

 10. Економіка праці: Навч. посіб. К.: Наука і освіта, 2001. 227 с.

 11. Червінська А. Фактори мотивації персоналу в менеджменті. К.: Правда Ярославичів, 1998. 254 с,

скачати

© Усі права захищені
написати до нас