1   2   3
Ім'я файлу: контрольна.docx
Розширення: docx
Розмір: 117кб.
Дата: 19.01.2021
скачати

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

із дисципліни «Облік у бюджетних установах»

варіант № 9

Київ - 2018

2

Зміст

1. Особливості документування операцій з руху основних засобів бюджетних установ -------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2. Організація контролю за використанням грошових коштів бюджетних установ -------------------------------------------------------------------------------------------- 8

3. Порядок створення та ліквідації бюджетних установ -------------------------- 10

4. Практичне завдання ---------------------------------------------------------------------- 15

5. Список використаної літератури ----------------------------------------------------- 20

3

1. Особливості документування операцій з руху основних засобів бюджетних установ

Усі операції, повязані з рухом основних засобів, оформляються первинними документами, які забезпечують правильність їх обліку.
Мета первинного обліку основних засобів – збирання та обробка даних про факти діяльності, їх подальше перетворення на інформацію, яка дає можливість апарату управління розробляти та ухвалювати рішення та уникати економічних прорахунків.
Змістом первинного обліку є первинне спостереження та сприйняття господарського факту, вимірювання в наптуральному та вартісному вираженні,

Для своєчасного відображення надходження, вибуття, ліквідації та руху основних засобів бюджетними установами ведеться аналітичний облік необоротних активів за місцем зберігання (експлуатації) за типовими формами.
• Форма ОЗ-1 (бюджет) "Акт прийняття-передачі основних засобів", яка

застосовується для оформлення прийняття-передачі основних засобів і складається на кожний окремий об'єкт основних засобів, який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об'єкт, що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу. Для прийняття об'єктів основних засобів наказом керівника установи створюється комісія, яка складає акт у двох примірниках: один — для установи, яка здає, другий — для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи. Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується даного об'єкта, передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію). Складання загального акта на оформлення прийняття декількох об'єктів основних засобів дозволяється лише при обліку господарського інвентарю, інструменту, обладнання та інших однотипних об'єктів, які мають однакову вартість.

4

• Форма 03-2 (бюджет) "Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів", яка застосовується для оформлення прийняття-здання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації. Акт складається у двох примірниках і підписується представником установи, уповноваженим на прийняття основних засобів після ремонту, та представником підприємства (організації), яке виконувало їх ремонт, реконструкцію чи модернізацію. В акті вказується кошторисна вартість ремонту, реконструкції, модернізації згідно з затвердженим розрахунком витрат, необхідних для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт. Перший примірник акта здається в бухгалтерію установи для внесення відповідних записів в інвентарних картках обліку основних засобів. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію. Зміни в характеристиці об'єкта, пов'язані з його ремонтом, реконструкцією чи модернізацією, вносяться у відповідний розділ акта та у технічний паспорт об'єкта.

• Форма 03-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів", яка застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової їх ліквідації. Списання основних засобів здійснюється у відповідності з-порядком, встановленим Типовою інструкцією та галузевими інструкціями. Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку. Витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, які надійшли від розібрання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, зазначаються в розділі акта "Розрахунок результатів списання об'єкта".

Перший примірник акта передасться в бухгалтерію, другий залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин та матеріалів, які утворилися в результаті ліквідації.

5

Форма 03-4 (бюджет) "Акт про списання автотранспортних засобів". Вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного лиха оформляється актами на списання автотранспортних засобів. Акт про списання складається членами постійно діючої комісії у двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію а другий залишається у матеріально відповідальної особи. В акті вкачують найменування транспортного засобу, який підлягає списанню, причини списання, первісну вартість, строк служби, кількість капітальних ремонтів, пов'язаних з його ліквідацією (демонтаж об'єкта та розібрання), та їх суму, витрати та отримані матеріальні цінності. Якщо внаслідок ліквідації об'єкта виникли витрати або надійшли матеріальні цінності, вони відображаються в розділі акта "Розрахунок результатів списання автомобіля, причепа, напівпричепа".
• Форма ОЗ-5 (бюджет) "Акт про списання з балансу бюджетних установ і

організацій вилученої з бібліотеки літератури", який складається у двох примірниках на підставі опису та загальних списків книг, що підлягають вилученню із бібліотек. Опис робиться під час чергового перегляду книжкових фондів і виявлення застарілих видань. Окремо опис складається на зношену літературу (пошкоджені книги, загублені сторінки, що не підлягають відновленню). Перший примірник акта разом з описом здається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи. Списання літератури з балансу установи здійснюється і оформляється на підставі затвердженого розпорядником кредитів акта і квитанції про здачу її в макулатуру.
• Форма 03-6 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах", яка застосовується для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулювальних пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського інвентарю та інших об'єктів основних засобів. Інвентарна картка відкривається в бухгалтерії на

6

кожний об'єкт, заповнюється на підставі акта прийняття-передачі основних засобів (типова форма 03-1 (бюджет), накладних, технічної та іншої супровідної документації. У картці подається коротка індивідуальна характеристика об'єкта. Записи в картку про роботи, проведені по добудові, дообладнанню, реконструкції, модернізації і капітальному ремонту існуючого об'єкта.
вносяться на підставі акта прийняття-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (типова форма 03-2 (бюджет). У короткій індивідуальній характеристиці об'єкта, який обліковується на даній інвентар ній картці, повинні бути названі два-три найважливіші для нього якісні показники, що не дублюють показників супровідної технічної документації. При переміщенні основних засобів всередині установи робиться запис на зворотному боці картки. У разі неможливості внести в дану інвентарну картку всі якісні і кількісні зміни характеристики об'єкта, що сталися внаслідок його pе конструкції чи модернізації, її доповнюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідкові) документ (в ній робиться позначка про відкриття нової картки).
• Форма 03-8 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)", яка застосовується для індивідуального обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд). Інвентарна картка ведеться бухгалтерією в одному примірнику. Коротка індивідуальна характеристика тварин обмежується зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету, тавро, породу, вказаних в зоотехнічній документації. Характеристика багаторічних насаджень дасться за кіль кістю висаджених одиниць і розміром займаної ними площі.
• Форма ОЗ-9 (бюджет) "Інвентарна картка групового обліку основний засобів в бюджетних установах", яка застосовується для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, що мають однакове призначення, однакову технічну характеристику і вартість. Картки ведуться матеріально відповідальними особами. У картках групового обліку основних засобів слід враховувати однотипні

7

інструменти, столовий і кухонний інвентар, бібліотечні фонди, сценічно-постановочні засоби. Записи в цих картках робляться окремо на кожний предмет, із зазначенням його інвентарного номера та суми вартості. Масовий інвентар (парти, інструмент та інші предмети) можна записувати загальними сумами, вказуючи кількість одиниць та їх інвентарні номери. Для сценічно-постановочних засобів картки відкриваються на матеріально відповідальних осіб і ведуться за предметами однакового найменування, близьких за розмірами, якістю матеріалу і ціною. Записи в картках здійснюються в кількісному і сумарному виразі. Для обліку бібліотечних фондів відкривається одна картка. Облік провадиться тільки в вартісному виразі загальною сумою.

• Форма 03-10 (бюджет) "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів", що застосовується для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів. Опис складають в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп основних засобів.
• Форма ОЗ-11 (бюджет) "Інвентарний список основних засобів, яка застосовується в місці розташування (експлуатації) об'єктів основних засобів для необ'єктного обліку матеріально відповідальними особами. Дані пооб'єктного обліку основних засобів за їх місцезнаходженнями (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, які ведуться в бухгалтерії.
• Форма 03-12 (бюджет) "Відомість нарахування зносу на основні засоби" яка застосовується для обрахування суми зносу основних засобів за повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм зносу, встановлених в процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100% вартості основних засобів. На загальну суму нарахованого зносу складається меморіальний ордер, дані якого заносяться в

8

книгу "Журнал-головна".
Для забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів передбачено також меморіальний ордер.

2. Організація контролю за використанням грошових коштів бюджетних установ.

Основні вимоги стосовно витрачання бюджетних коштів визначені Бюджетним кодексом України. Відповідно до частини 6 статті 22 Бюджетного кодексу України, розпорядники бюджетних коштів можуть уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі) в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Однією з основних функцій, які покладаються на органи Державного казначейства, є здійснення ними контрольних повноважень. Усі документи, які вимагаються при прийнятті рішення про платіж, регламентовані відповідними нормативними документами (у перспективі це будуть документи Міністерства фінансів).

Відповідно до чинного законодавства всі установи, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, щорічно проходять попередній і поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів, який здійснюють органи Державного казначейства.

У результаті контролю, на підставі наявних підтверджувальних документів та нормативно-правових актів, здійснюється перевірка законності проведених платежів, їх відповідності обліковому відображенню та правильності оформлення розрахункових документів.

Здійснюючи перевірку підтверджувальних документів на оплату розпорядників коштів державного бюджету або одержувачів, необхідно впевнитись у наявності:

9

При проведенні видатків розпорядників і одержувачів бюджетних коштів органи Державної казначейської служби України (ДКСУ) повинні в першу чергу забезпечити виконання захищених статей видатків, перелік яких визначений частиною 2 статті 55 Бюджетного кодексу. Це - одна із особливостей контролю, складнощі за якою виникають наприкінці кожного року. Річ у тім, що згідно з помісячними розписами державного та місцевих бюджетів, видатки листопада та грудня мають найбільшу питому вагу, а граничні терміни сплати основних податків, зборів (обов’язкових платежів) встановлені в останні дні місяця.

При здійсненні контролю за дотриманням бюджетного законодавства передбачено найбільш тісне співробітництво між такими органами державного

фінансового контролю, як Державна казначейська служба України, Державна контрольно-ревізійна служба та Державна митна служба України.

Державне казначейство щомісячно інформується про результати контрольних заходів, проведених органами ДКРС. Між органами Служби та казначейства проводяться щоквартальні звірення щодо надходжень до бюджетів та бюджетних установ, які стали наслідком проведених контрольних заходів.

Зокрема, передбачено інформування Державного казначейства про результати контрольних заходів, якими в межах компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби виявлено порушення бюджетного законодавства, порядку ведення бухгалтерського обліку та достовірності звітності про виконання бюджетів та кошторисів.

Окрім того, передбачено надання органами державної контрольно- ревізійної служби керівнику відповідного органу Державного казначейства та Міністерству фінансів України інформації про факти порушень бюджетного законодавства, порядку ведення бухгалтерського обліку та достовірності звітності про виконання державного та місцевих бюджетів за видатками, які допущені розпорядниками

10

або одержувачами бюджетних коштів у разі неналежного виконання контрольних функцій Державним казначейством України або його територіальним органом.

3. Порядок створення та ліквідації бюджетних установ

Бюджетні установи є юридичними особами, підлягають державній реєстрації, діють на підставі статуту, положення або відповідного законодавчого чи нормативного документу, мають належні їм права та обов’язки відповідно до наданих повноважень та виконуваних функцій.

В єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців містяться детальні відомості щодо бюджетних установ як юридичних осіб.

Кожній юридичній особі державними реєстраторами, органами державної статистики або центральними органами виконавчої влади (для суб'єктів, відомості про які становлять державну таємницю) присвоюється відповідний ідентифікаційний код, який зберігається за суб'єктом протягом усього періоду його існування і є єдиним.

Ведення Реєстру на державному рівні здійснюється уповноваженим Держстатом органом державної статистики, а на територіальному рівні – територіальними органами державної статистики.

Згідно з Бюджетним кодексом бюджетні установи є неприбутковими. Для отримання статусу неприбуткової організації, бюджетні установи повинні зареєструватись в податковій інспекції за місцем знаходження, як неприбуткова організація.

Стосовно кожної бюджетної установи, взятої на облік в органі державної податкової служби, формується облікова справа, а отримана інформація вноситься до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та складових частин такого банку даних.

11

Ліквідація бюджетної установи як юридичної особи регулюється Цивільним та Господарським кодексами України. Зокрема Цивільний кодекс передбачає, що юридична особа припиняється у результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації .

Рішення щодо ліквідації бюджетної установи приймає засновник, до сфери управління якого вона належить, тобто орган державної виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування при обов’язковому узгодженні з уповноваженим центральним органом державної влади.

Етапи проведення ліквідації в бюджетній установі: 
1 Прийняття рішення щодо ліквідації установи Рішення приймає засновник суб’єкта господарювання, до сфери управління якого належить бюджетна установа 
2 Повідомлення про рішення щодо ліквідації установи органу, що здійснює державну реєстрацію, який уносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення Здійснюється негайно після прийняття рішення про ліквідацію (ч. 1 ст. 105 ЦКУ) 
3 Створення ліквідаційної комісії Створюється власником майна суб’єкта господарювання чи його представниками (органами), або іншим органом, визначеним законодавством. Ліквідацію може бути також покладено на орган управління суб’єкта, що ліквідується (п. 1 ст. 60 ГК

4 Публікація оголошення про ліквідацію установи та про порядок і строки заявлення кредиторами претензій Хоча конкретний строк подачі оголошення не встановлено, вважаємо, що ліквідаційна комісія повинна його подати одразу після її створення. 

5 Подача документів державному реєстратору Подається нотаріально засвідчена копія рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо

12

припинення юридичної особи, а також документ, який підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (ст. 34 Закону № 755) 
6 Складання проміжного ліквідаційного балансу Проміжний ліквідаційний баланс містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік

пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду (п. 1 ст. 111 ЦКУ) 

7. Проведення інвентаризації є обов’язковим (п. 1.9 Інструкції № 90). Після проведення інвентаризації здійснюється передача майна установи, що

ліквідується. 
8. Задоволення вимог кредиторів. Задоволення вимог кредиторів здійснюється за черговістю, визначеною ст. 112 ЦКУ. 
9. Стягнення заборгованості з дебіторів. Здійснюються заходи щодо стягнення заборгованості. 
10 .Здійснення розрахунків з працівниками та їх звільнення . 
11. Зняття з обліку в Пенсійному фонді України. Остаточний розрахунок з органом Пенсійного фонду України проводиться на основі акта документальної перевірки, яка проводиться в 10-денний строк після отримання органом Пенсійного фонду України документів, зазначених у п.п. 3.4.1 Інструкції № 21(п.п. 3.4.2 Інструкції № 21-1). 

12. Зняття з обліку у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності). Остаточний розрахунок з ФСС з ТВП проводиться на основі акта документальної перевірки, яка проводиться органом ФСС з ТВП у 15-денний

строк після одержання документів про ліквідацію страхувальника, зазначених у п. 2.15 Інструкції № 16 (п. 4.8 Інструкції № 16). 
13. Зняття з обліку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на

13

виробництві та професійних захворювань (ФСС НВВПЗ). Остаточний розрахунок з ФСС НВВПЗ проводиться на підставі акта перевірки повноти нарахування та сплати страхових внесків (п. 3.13 Інструкції № 36). 
14. Закриття рахунків у Держказначействі Закриття рахунків здійснюється відповідно до розділу 7 Порядку № 221. 
15. Зняття з обліку як платника ПДВ (якщо установа, що ліквідується, є платником ПДВ). Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку

приймається податковим органом протягом 10 календарних днів після надання необхідних документів (п.п. 25.1 Положення № 79). 
16. Зняття з обліку як платника податків.Відповідно до п.п. 8.1 Порядку № 80 подачу до органу державної податкової служби документів для зняття установи як платника податків слід здійснити у триденний строк від дати внесення до Єдиного

державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. 
17. Здача документів до архіву. Здача документів до архіву здійснюється відповідно до вимог, визначених Правилами № 16. 
18. Затвердження остаточного ліквідаційного балансу. Остаточний баланс затверджується після проведення інвентаризації, передачі ТМЦ, стягнення дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості. 
20. Унесення запису про ліквідацію юридичної особи до Єдиного державного реєстру.  Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення

державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення юридичної особи (п. 9 ст. 36 Закону № 755). 

Кожна установа в процесі своєї діяльності має великий обсяг різноманітних документів: бухгалтерських, кадрових, розпорядчих тощо. 
Порядок знищення та передачі документів на зберігання до архіву обумовлюється в наказі по установі або рішенні про ліквідацію та залежить від

14

строків зберігання документів, які визначені в Переліку № 41. 
При передачі документів до архіву слід керуватися Правилами № 16. Виходячи з цих Правил документи поділяються за строками зберігання на документи: 
— постійного, тривалого зберігання (понад 10 років); 
— тимчасового зберігання (менш ніж 10 років). 
Згідно з Переліком № 41 для більшості первинної бухгалтерської документації встановлено строк зберігання 3 роки за умови проведення ревізії.

Перед передачею до архіву документи слід оформити належним чином. Залежно від строків зберігання проводиться повне або часткове оформлення справ. 
Справи по особовому складу підлягають повному оформленню, яке передбачає: 

— підшивку та оправляння справи; 
— нумерацію аркушів; 
— складання засвідчувального напису справи; 
— унесення необхідних уточнень. 

Відповідно до п. 1 ст. 60 ГКУ процедура ліквідації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником майна суб’єкта господарювання чи його представниками (органами), або іншим органом, визначеним законодавством. Ліквідацію може бути також покладено на орган управління суб’єкта, що ліквідується. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації. 
Слід зазначити, що від дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права управління установою. 

На підставі рішень щодо ліквідації органів, уповноважених на їх прийняття, безпосередньо бюджетна установа, яка ліквідується, складає свій наказ про ліквідацію.

15

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас