Ім'я файлу: експериментальна..docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 25.05.2022
скачати

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни “Експериментальна психологія”

ПІП викладача Савчук Надія Антонівна


ПІП студента Костогриз Катерина Анатоліївна

Група / курс Пс-11,1 курс

Дата проведення 14.04.2022
з/п

Питання, завдання


К-сть балів за завдання

Набрана кількість балівМетодологія науки (від грец. methodos – І та logos – поняття, учення, наука) – це вчення про загальні точки зору, з яких повинен виходити дослідник психічної природи людини, про правила, яких він повинен дотримуватися в дослідженні, та про засоби, якими він має користуватися. Іншими словами, методологія науки – це система принципів побудови та способів організації ІІ . В прямому перекладі методологія – шлях наукового пізнання.

а) шлях пізнання;

б) наукового дослідження;

в) психологія;

г) експерименту;

д) тестування.

1б.


Гіпотеза (від грец. hypothesis – І ) – логічне припущення про існування явища, ІІ_______ його виникнення або наявність та характер зв’язку між двома чи більше явищами. Під гіпотезою розуміють як саме припущення, так і його зміст.

а) причина;

б) спостереження, споглядання, дослідження;

в) основа, припущення;

г) закони;

д) умови.

1б.


Теорія(від грец.theoria – І ) – вища форма ІІ як логічно впорядкована система знань та уявлень про частину реальності. Теорії створюються з метою розкриття сутності, закономірностей та прогнозу взаємодії психічних явищ між собою та з об’єктивною реальністю.

а) шлях пізнання;

б) спостереження, споглядання, дослідження;

в) психології;

г) наукового знання;

д) методології.

1б.


Кодекси професійної етики – основні «етичні» документи, що регулюють діяльність психологів, кодекси базуються на І актах, постановах, конвенціях, деклараціях, чинному законодавстві та специфічній для окремих галузей і організацій ІІ .

a) міжнародних та загальнодержавних;

б) загальнодержавних;

в) спеціальних;

г) внутрішньо-нормативній документації;

д) психологічній документації.

1б.


Згода на участь у психологічному дослідженні – І документ, який регулює стосунки між психологом та учасником експерименту в процесі дослідницької роботи. У документі має використовуватися лише чітка і прозора термінологія, зрозуміла учасникам. Згода має містити інформацію про мету дослідження, його тривалість, характер та наслідки дослідницьких впливів, права і обов’язки сторін, межі конфіденційності, також фіксувати право учасників на ІІ у досліджені та виходу із нього. Важливою є проблема згоди неповнолітніх та недієздатних учасників.

a) психологічний;

б) загальнодержавний;

в) етично-правовий;

г) відмову від участі;

д) участь.

1б.


Експериментальна психологія це:

a) галузь психології, що вивчає систему принципів та методів експерименту, конкретизовану у процедурі планування, розробки та проведення психологічних експериментів в різних сферах життя та діяльності людини;

б) галузь практичної психології, що вивчає систему методів та процедур психологічної допомоги людині;

в) наука про смислове наповнення свідомості, її зміст та структуру, основною метою якої є вивчення функціонування та розвитку індивідуальних смислових систем.

1б.


Поділ психології на фізіологічну (експериментальну) та психологію народів належить:

a) О. Ф. Лазурському;

б) Г. І. Челпанову;

в) М. М. Ланге;

г) В. Вундту;

д) В. М. Бехтєрєву.

1б.


«Батьком» експериментальної психології вважається:

a) О. Ф. Мазурський;

б) Г. І. Челпанов;

в) М. М. Ланге;

г) В. Вундт;

д) В. М. Бехтєрєв.

1б.


Встановіть відповідність. Типи емпіричних гіпотез

1. Констатуюча гіпотеза.

2. Кореляційна гіпотеза.

3. Каузальна гіпотеза.

a) припущення про причинно-наслідковий зв’язок між явищами;

б) припущення про наявність зв’язку;

в) припущення про наявність явища.

1б.


Встановіть відповідність. Становлення експериментальної психології

1. О. Ф. Лазурський

2. Г. І. Челпанов

3. В. М. Бехтєрєв

4. М. М. Ланге

5. В. Вундт

а) запропонував поділ психології на фізіологічну (експериментальну) та психологію народів;

б) вважається «батьком» експериментальної психології;

в) обґрунтував природній експеримент в психології;

г) вважається засновником експериментальної психології в Україні;

д) виступив паралельно із В. Вундтом із програмою реорганізації психології

1б.


Встановіть відповідність. Рівні методології науки

1. Методика і техніка дослідження.

2. Методологія наукової галузі.

3. Загальнонаукова методологія.

4. Філософська методологія.

а) принципи побудови та функціонування конкретної науки;

б) загальні принципи побудови наукового знання;

в) принципи побудови та проведення наукового дослідження;

г) загальна світоглядна позиція як інтерпретаційна основа науки

1б.


Встановіть відповідність. Характеристики гіпотез

1. Операціоналізованість.

2. Простота.

3. Середня узагальненість.

4. Фундаментальність.

а) можливість охоплення певного кола явищ, бо занадто загальна гіпотеза виключає можливість операціоналізації, а завузька – спрощує досліджуване явище;

б) базування на попередніх, емпірично перевірених та теоретично обґрунтованих знаннях;

в) можливість простого пояснення досліджуваного явища;

г) можливість представлення у вигляді операцій практичного дослідження, що дає можливість емпіричної перевірки.

1б.


Встановіть відповідність. Підходи до розуміння предмету експериментальної психології

1. Експериментальна психологія – наукова психологія як система знання, отриманого на основі експериментального вивчення поведінки людини та тварин.

2. Експериментальна психологія – система експериментальних методів і методик, що реалізована в конкретних дослідженнях.

3. Експериментальна психологія – галузь, що вивчає проблеми методів психологічного дослідження в цілому.

4. Експериментальна психологія – теорія психологічного експерименту, яка базується на загальнонауковій теорії експерименту і вивчає питання планування і обробки даних.

а) В. М. Дружинін, Д. Мартін, Р. Соло, Х. Джонсон, К. Біл, Т.В. Корнілова;

б) М. В. Метлін, Г. І. Челпанов, Р. Готтсданкер;

в) Д. Кемпбелл, Ф. Дж. Мак-Гіган;

г) В. Вундт, С. Стівенс, П. Фресс, Ж. Піаже.

1б.


Дослідження, які проводяться за допомогою системи методів і методик, що дозволяють вченим охопити максимальну кількість значущих параметрів реальності називаються:

а) комплексними;

б) аналітичними;

в) фундаментальними;

г) міждисциплінарними.

1б.


Дослідження як спроба вирішення проблеми, яка ще не вирішувалася подібним методом, називаються:

а) критичні дослідження;

б) пошукові дослідження;

в) уточнюючі дослідження;

г) відтворюючі дослідження.

1б.


Дослідження, метою яких є встановлення меж, в яких теорія передбачає факти й емпіричні закономірності:

а) критичні дослідження;

б) уточнюючі дослідження;

в) пошукові дослідження;

г) відтворюючі дослідження.

1б.


Принцип, метою якого є забезпечення можливості поширення експериментальних результатів на великі групи людей:

а) розвитку;

б) репрезентативності;

в) системності;

г) детермінізму.

1б.


Метод моделювання за подібністю функцій моделі:

а) психологічне моделювання;

б) моделювання психіки;

в) функціонально-структурного моделювання;

г) структурно функціонального моделювання.

1б.


Поняття про психометрію ввів у вжиток:

а) П. Фресс;

б) Г. Гельмгольц;

в) X. Вольф;

г) Й. Мюллер.

1б.


Галузь психологічної науки, яка розкриває умови,
Закономірності, принципи експериментального дослідження психіки:
а) експериментальна психофізіологія;

б) експериментальна психологія;

в) експериментальна психіатрія;

г) експериментальна антропологія.

1б.


Першими вченими-експериментаторами у психології стали:
а) фізики;

б) хіміки;

в) нейробіологи;

г) патологоанатоми.

1б.


Безпосередньо експериментальне вивчення психіки розпочалося завдяки успіхам:
а)психології;

б) біології;

в) фізіологічної оптики й акустики;

г) нейрофізіології.

1б.


Стандартизованим психологічним випробуванням, в результаті якого робиться спроба оцінити той чи інший психічний процес, функцією, є:

а) бесіда;

б) експеримент;

в) тест;

г) соціометрія;

д) опитування.

1б.


В процесі використання якого методу застосовують техніку гіпнозу:

а) психологічного тренінгу;

б) експерименту;

в) бесіди;

г) психотерапії;

д) психологічної консультації

1б.


Метод вивчення властивостей i законів свідомості за допомогою рефлексивного спостереження – це метод:

а) самоспостереження;

б) спостереження;

в) експерименту;

г) тестів.

1б.


Вільне, відносно нерегламентоване спілкування між психологом та учасником дослідження (терапії) – це:

а) інтерв’ю;

б) бесіда;

в) анкета.

1б.


Метод, який дає змогу вивчати особистість в умовах її трудової, творчої діяльності та в повсякденному житті за допомогою аналізу біографій, щоденників, творів художньої літератури, мистецтва, ручних виробів тощо, – це:

а) спостереження;

б) анкетування;

в) метод аналізу продуктів діяльності;

г) тест.

1б.


Точний i надійний метод психологічного дослідження, який дає змогу довільно спричинити те чи інше психічне явище, вплинути на його перебіг, зареєструвати все за допомогою спеціальних приладів, – це:

а) природний експеримент;

б) тест;

в) лабораторний експеримент;

г) включене спостереження.

1б.


Головним принципом психологічного дослідження є:

а) суб’єктивність;

б) об’єктивність;

в) системність;

г) контроль

1б.


Метод спостереження – це:

а) дослідження предметів та явищ об’єктивної дійсності, за допомогою набору тестових завдань

б) дослідження предметів та явищ об’єктивної дійсності, який полягає в їх навмисному і цілеспрямованому сприйманні

в) дослідження предметів та явищ об’єктивної дійсності з метою визначення невідомих елементів в системі

г)дослідження предметів та явищ об’єктивної дійсності і вищих психічних функцій

1б.
Всього набрано балів:


Перевід в чотирибальну систему:

“2” – 0 - 5 балів;

“3” – 6 - 13 балів;

“4” – 15 - 22 балів;

“5” – 23 - 30 балів. Оцінка ____________________

Підпис викладача _______________________


скачати

© Усі права захищені
написати до нас