1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Ім'я файлу: Istorija menedzhmentu KL.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1796кб.
Дата: 19.03.2022
скачати
Пов'язані файли:
реферат (.docx
vyrobnycha-praktyka.doc
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
НГтаКГ_Л1_б.pptx
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Тести біосфера.docx
Специфіка читання епічних творів.docx
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Реферат_психоанализ.docx
1324499.doc
практ3.doc
Тема_9.pdf
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docx
000fc1b6-13de7ec7.docx
РОЗДІЛ 9. СИТУАТИВНА ШКОЛА
Серед "синтетичних" вчень про управління помітне місце займають ситуативні теорії. Суть даних теорій полягає в тому, що результати одних і тих же управлінських дій в різних ситуаціях можуть дуже сильно відрізнятися один від одного. Тому, здійснюючи всі необхідні управлінські дії, такі, як планування, або розпорядництво, або контроль, менеджери повинні виходити з того, в якій ситуації вони функціонують.
Згідно ситуативної теорії, менеджерам необхідно визначити підхід, який краще всього служитиме їм в даній ситуації і допоможе досягти їх управлінських цілей. Наприклад, зіткнувшися із задачею збільшення випуску продукції взуттєвої фабрики, менеджери, які прихильні випадковому підходу, аналізують як наукове управління, так і поведінкові підходи. Потім вони задаються питанням:
«Які методи будуть тут найбільш ефективні?»
Наступне, що вони можуть зробити — вивчити час операцій на виробничій взуттєвій лінії в класичному стилі Тейлора або Гилбретов, підбираючи технічне рішення проблеми шляхом розподілу праці. Але що, якщо необхідність в збільшенні виробництва є тимчасовою? В цьому випадку менеджери можуть підшукувати адміністративне рішення шляхом організації наднормових робіт.
Наднормові роботи можуть і не знадобитися, якщо вони розроблять ініціативний преміальний план. Таким чином, цей підхід є випадковим, залежним від специфічних чинників даної проблеми. На прикладі взуттєвої фабрики показано, що ситуативний підхід припускає використовування такого методу, який краще всього відповідає потребам виниклої ситуації. Ситуативний підхід також фокусує увагу менеджерів на відносинах між внутрішнім і зовнішнім середовищем організації.
Зовнішнє середовище складається з соціальних, політичних і економічних чинників, які можуть впливати на організацію. Внутрішнє середовище є середовищем усередині організації. Згідно ситуативному підходу, менеджери повинні знати про взаємодію між цими двома середовищами. Завод, що проводить автомобілі, має внутрішнє середовище, що складається зі всіх підрозділів, залучених в збірку автомобілів. Але менеджер може бути також пов'язаний із зовнішнім середовищем, яке впливає на виробництво автомобілів. Наприклад, потреба суспільства в охороні навколишнього середовища зажадала винахід безпечних і ефективних паливних вихлопних систем. Зовнішнє середовище, звичайно, не обмежується «навколишніми уявленнями»? Вона включає всі чинники (виключаючи залучені у внутрішню діяльність компанії), які можуть впливати на фірму, у тому числі багатоманітні урядові дії.
Менеджери, які використовують ситуативний підхід, повинні знати про обмежуючі або стримуючі чинники, які існують усередині їх власних організацій. Ситуативний підхід визнає три основні обмеження: технологічне, людське і обмеження в постановці задачі.
Технологічні обмеження визначаються типом і гнучкістю організаційних засобів виробництва товарів або послуг. Різні типи організацій вимагають різних видів технологічних ресурсів. Машини і устаткування у виробництві сталі, наприклад, обходяться дуже дорого. Через такі величезні капітальні витрати таким компаніям важко швидко змінити технологію, щоб приступити до задоволення нових потреб.
Технологія багато в чому визначає і ступінь взаємозалежності серед різних сегментів організації.
Чим вище ступінь взаємозалежності, тим більше вимагається координації і, отже, більше управлінського мистецтва.
Обмеження в постановці задачі виникають з фактичного характеру робіт, виконуваних робітниками. Деякі працівники можуть працювати в методичній манері з невеликою варіацією в своїх діях, яку разі складального конвейєра. Інші можуть бути залучені в більш комплексні і менш регламентовані роботи, такі, як виконання перевірки телеапаратури, де робітники повинні усувати самі різні дефекти у виробах.
Людські обмеження відображають рівні компетенції людей, що працюють в організації. Один з випадкових чинників тут полягає у визначенні мотивації груп робочих. Чи цікавляться вони заробітною платнею і гарантією роботи? Або працівники більше зацікавлені в просуванні, особистому розвитку і у відношенні до їх особи
Ситуативні теорії управління дають рекомендації щодо того, як слід управляти в конкретних ситуаціях. При цьому виділяється чотири обов'язкові кроки, які повинні бути здійснені менеджером для того, щоб добитися ефективного управління в кожній конкретній ситуації. По-перше, управління повинне уміти здійснювати аналіз ситуації з погляду того, які вимоги до організації пред'являє ситуація і що характерне для ситуації. Подруге, повинен бути вибраний відповідний підхід до

127 здійснення управління, який би найбільшою мірою і найкращим чином відповідав вимогам, що висуваються до організації з боку ситуації. По-третє, управління повинне створювати потенціал в організації і необхідну гнучкість для того, щоб можна було перейти до нового управлінського стилю, відповідного ситуації. По-четверте, управління повинне провести відповідні зміни, що дозволяють підстроїтися до ситуації.
Ситуативна теорія, проте, не може дати остаточних рішень, хоча в даний час вона і дозволяє нам зрозуміти деякі з парадоксів і дилем, породжених суперечливими класичними принципами і установками. Якщо ми достатньо кмітливі, тоне задовольнятимемося ситуативними поясненнями названих парадоксів, а використовуватимемо їх так, як це робили в природних науках, а саме як спонукальні мотиви для подальших досліджень, для того, щоб більш осмислено дозволяти суперечності в сучасній управлінській думці
Системний підхід надає особливе значення об'єднанню зв'язків між різними організаціями.
Загострюючи свою увагу на характері цих зв'язків, ситуативний підхід актуалізував цю проблему. В результаті ситуативний підхід сьогодні є передовим підходом в управлінській думці. Проте і цей підхід піддається критиці. Деякі вважають, що у нього недостатнє теоретичне обгрунтовування, яке виявляється у відсутності бази для пізнання, недостатньої прогностичної здатності і ініціативності. З другого боку, його захисники затверджують, що однією з найкорисніших відповідей на питання Як ми робитимемо це?» і «Що ми робитимемо далі?» є «Це все залежить від...». В ситуативному підході кожна ситуація розглядається так, щоб визначити її унікальні властивості перед тим, як ухвалити управлінське рішення. Це помітно контрастує з ранніми підходами, які мали тенденцію до універсальних принципів, які часто були незастосовні до специфічних ситуацій. Перш ніж застосувати який-небудь підхід, сучасні менеджери повинні проаналізувати ситуацію, а потім, подивившися всі різноманітні школи управлінської думки, визначити, яка комбінація управлінських методів виявиться самою відповідною.

128 ГЛАВА. 10. ПРОЦЕССНИЙ ПІДХІД

Ця концепція, що означає крупний поворот в управлінській думці, широко застосовується і в даний час. Процессний підхід був вперше запропонований представниками школи адміністративного управління, які намагалися описати функції менеджера. Проте ці автори були схильні розглядати такі функції як незалежні один від одного. Процессний підхід, в протилежність цьому, розглядає функції управління як взаємозв'язані.
Управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей за допомогою інших
— ця не якась одноразова дія, а серія безперервних взаємозв'язаних дій. Ці дії, кожне з яких саме по собі є процесом, дуже важливим для успіху організації. Їх називають управлінськими функціями. Кожна управлінська функція теж є процесом, тому що також складається з серії взаємозв'язаних дій. Процес управління є загальною сумою всіх функцій
Анрі Файоль, якому приписують первинну розробку цієї концепції, вважав, що існує пять початкових функцій. за його словами, «управляти означає передбачати і планувати, організовувати, розпоряджатися, координувати і контролювати».
Інші автори розробили інші переліки функцій. Огляд сучасної літератури дозволяє виявити наступні функції: планування; організація; розпорядництво (або командування); мотивація; керівництво; координація; контроль комунікація; дослідження; оцінка; ухвалення рішень підбір персоналу представництво, переговори, висновок операцій і т.д. Фактично майже в кожній публікації по управлінню міститься список управлінських функцій, який хоч трохи відрізнятиметься від інших подібних же списків.
Таблиця
10
Функції управління поп редставлениям деяких авторів
5 X е Фа йол ь
Ь
еде ян
і глюк про Де сс ле р І 5
-
&
S о
К
ун ц
ОД
он не л
В
ай ріх о 'о о. ой о) о) о) і
І
п ро ф §•
:
> (
Q
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1
0 1
1 Контроль
+
+
+
+
+
+
+
Координація
+
Керівниц тво
+
+
+
+
+
Надання впливу
+
Управлін ня
+
Стимулю вання
+
+
Командув ання
Організац
ія
+
+
+
+
+
+
Підбір персоналу
+
+
+
+
Ухваленн я рішень
+
+
Плануван ня
+
+
+
+
+
+
+
Подібний підхід до управління як до процесу дає скелетну схему всього процесу. Основним принципом школи процесу управління є те, що аналіз менеджменту по функціональних напрямах дозволяє побудувати основу, в рамках якої можна розташувати концепції менеджменті. Наприклад, звідси слідує скелетна схема планування, організації робіт і контролю. Будь-які нові математичні або поведінкові методи, здатні підвищити ефективність управлінської праці, потраплять в одну з цих функціональних областей. Хоча ця концепція піддається нападкам, поза сумнівом, дана основа, запропонована школою в процесі управління, є основною причиною визнання її дослідниками і практиками.

129
Тобто управління розглядається як взаємозв'язаний функціональний процес. Прихильники школи процесу управління розглядають виконання обов'язків керівником як процес, що складається з взаємозв'язаних функцій. Розглянемо, наприклад, випадок планування, організації і контролю. На мал.
3 управління не представлено як процес, оскільки функції мають певну послідовність. Між плануванням і контролем існує лише непрямий зв'язок. Все здається строго визначеним. Принцип "управління як процес" більш точно представлений на мал. 3, де він складається з взаємозв'язаних функцій, які не є ні абсолютно випадковими, ні жорстко приреченими. Швидше, вони є динамічними функціями, кожна на яких грає зв'язуючу роль в більш крупній картині, коли всі функції з'єднані. Таким чином, ціле більше суми становлячих його частин. Мал. 3. Принципи управління.
Ще одна думка прихильників школи процесу управління полягає в тому, що принципи управління можна вивести з інтелектуального аналізу управлінських функцій. Таким чином, принципи кожної з цих функцій можна визначити, розділивши обов'язки керівника на окремі складові.
Наприклад, існує примат принципу планування, який свідчить, що планування передує всім управлінським функціям. Керівники повинні планувати, перш ніж вони зможуть організувати і контролювати. Відповідно до організаційного принципу, який можна назвати абсолютність відповідальності, керівник не може уникнути відповідальності, за дії окремих своїх підлеглих.
Керівник може передавати повноваження, але не відповідальність. Якщо в дорученій роботі щось не клеїться, підлеглий може припуститися помилки, і понести за неї відповідальність і будь-яке покарання, яке накладе на нього керівник, але в цілому за помилку несе відповідальність керівник. Принцип виключення, тобто принцип контролю, свідчить, що керівники повинні займатися винятковими випадками, а не повсякденними результатами. Відповідно до цього принципу, значні відхилення, наприклад, такі, як отримання дуже великого або дуже малого прибутку, заслуговують уваги керівника в значно більшому ступені, ніж середні або очікувані результати.
Принципи школи процесу управління мають на меті підвищити ефективність організації. Проте вони не можуть розглядатися правила, оскільки правило означає щось незмінне. Наприклад, правилом є табличка з написом не "палити!". Вона вимагає певного роду дій і не допускає відхилень. Навпроти принцип, як він тут розглядається, є всього лише корисним орієнтиром, який не вимагає такого строгого дотримання. Таким чином, прихильники школи процесу управління розглядають принципи просто як загальні орієнтири, які повинні постійно знаходитися в полі зору дослідників. Якщо який- небудь принцип виявляється неправильним або даремним, то він повинен бути знехтуваний. Проте не слід вважати, що принцип буде корисний завжди або за будь-яких умов або що його порушення робить його недійсним. Оскільки менеджмент є мистецтвом, керівник залишається остаточним арбітром при виборі і вживанні принципів.
Прихильники, цієї школи вважають, що процес управління є універсальним. Прихильники школи процесу управління вважають також, що основні управлінські функції виконується всіма керівниками, незалежно від виду підприємства, роду діяльності або займаного рівня в ієрархії.
Керівник промислового підприємства, керівник лікувальної установи і керівник місцевого відділення поліції виконують одні і ті ж управлінські функції. Це відноситься також і до всіх підлеглих їм керівників більш низького рівня, хоча частка часу, що уділяється ними кожній функції, буде різною залежно від рівня. Наприклад, при використовуванні знов для ілюстрації планування, організації робіт і контролю керівники більш низького рівня, що займалися більш конкретною і більш рутинною роботою, в значно більшому ступені пов'язані з контролем, ніж з плануванням і організацією робіт.
Проте у міру просування вгору по організаційному ланцюжку роботі вимагає все більшої творчості і організаційних здібностей, що веде до збільшення часу, необхідного для планування, і зменшенню часу, що вимагається для контролю. Ці пропорційні співвідношення показані на рис. Мал. 4.
Функції, виконувані керівниками на різних рівнях ієрархії:

130
Керівники
Керівники
Керівники нижнього середнього вищого рівня рівня рівня Школа процесу управління надає також велику увагу розробці філософії управління. Це вимагає також отримання відповіді на такі питання: Що конкретно робить керівники? Якого роду цінності важливі для керівників? Які цінності важливі для працівників? Розробка філософії управління допомагає керівникам зрозуміти і встановити взаємозв'язки між людьми матеріальними предметами.
Прихильники цієї школи вважають, що керівники зможуть легше вчинити цю справу, слідуючи теоріям процесу управління, оскільки тоді їх діяльність обертатиметься навкруги деяких функцій. При виконанні їх керівники використовують основні переконання і підходи, яким вони прихильні. Результатом є образ дія, який зв'язує процес управління з фундаментальними ідеалами, основними концепціями і явними переконаннями керівників. Результатом є також філософія, яка допомагає керівникам завоювати підтримку підлеглих досягши цілей організації. Вона дає також основу, для дій в майбутньому. Школа процесу управління має багато достоїнств, і основним з них, поза сумнівом, є та основа, яку вона дає для аналізу цієї області. Хоча багато критик рахують її спрощену і статичну, атому і не придатної, вона краще сприймається дослідниками і практиками, ніж будь-яка інша школа теорії менеджменту. Одним з недоліків школи процесу управління це - статичний підхід. Один з головних аргументів проти школи процесу управління полягає в тому, що вона надає незначну увагу людському чиннику і розглядає менеджмент як статичний і дегу-манизированный процес. Хоча прихильники цієї школи затверджують, що насправді цене так, представники поведінкової школи залишаються непохитними.
Чи є всі принципи менеджменту універсально прийнятними? Багато хто нападає також на основи цієї наукової школи, вважаючи, що принципи менеджменту не є універсально прийнятними. Ці критики вважають, що такі принципи найбільш прийнятні в умовах стабільного виробництва, коли профспілки не дуже сильні або великий рівень безробіття. При використовуванні цих принципів в професійних організаціях вони часто потребують деякої модифікації, і їх вживання залежить від конкретних ситуацій. Тому Файоль і його колеги, які працювали в умовах стабільного промислового виробництва, могли ефективно використовувати їх, тоді як сучасні менеджери, що працюють в динамічних умовах, зазнавали труднощі в їх використовуванні. Крім того, прихильники цих принципів звичайно формулюють узагальнення як принципи, навіть якщо ті пройшли достатню емпіричну перевірку.
Третім аргументом в цьому ряду є питання універсальності процесу управління. Чи всі менеджери виконують одні і ті ж основні функції? Існують значні розбіжності з цього питання.
Дослідження показали, що хоча між різними посадами у фірмі і має місце схожість, це твердження не вірне відносно посад керівників в різних фірмах. Коли порівнюються професійні організації (юридичні контори, науково-дослідні і проектно-конструкторські лабораторії архітектурні майстрові, лікувальні установи, університети) і адміністративні організації (виробничі фірми, фірми роздрібної торгівлі, страховые агентстві, транспортні компанії), останні виявляються більш бюрократичними, і в них велику увагу надається правилам, політикам, процедурам і ієрархічній владі. Навпаки, в професійних організаціях влада і повноваження звичайно передаються від керівників фахівцям, що не посідають

131 керівних посад. Наприклад, лікарі в лікарнях часто мають таку ж нагоду ухвалювати рішення, як і керівники високого рівня. Середній медичний персонал часто має більше свободи дій або свободи ухвалення рішень, чий деякі керівники середнього рівня.

132
РОЗДІЛ 12. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ
Виділяються 12 найважливіших характеристик, що відрізняють системи менеджменту.
Таблиця 9.
Порівняльний аналіз корейської, японської і американської системи менеджменту Корея
Японія Америка
2 3
Компанія як напівсімейна община
Компанія як община Акцент на общині не робиться
Різке розділення між власниками, що управляють і працівниками Не сильні відмінності між керівниками і працівниками
Різкі відмінності Слабо підтримують
ідею довічного найму
Ідеал довічного найму
Ідеалу довічного найму не існує
Дуже сильний акцент на
ієрархії посад
Сильний акцент на ієрархії посад

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

скачати

© Усі права захищені
написати до нас