1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Ім'я файлу: Лекції_скач.docx
Розширення: docx
Розмір: 116кб.
Дата: 22.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙз дисципліни «ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»


Для студентів юридичного факультету

Дніпро – 2016


Конспект лекцій підготувала Маркіна Л.Л. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТИ:


Батраченко І.Г., професор кафедри педагогіки і психології Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, доктор психологічних наук, професор.
Пріснякова Л.М., професор кафедри психології Дніпропетровського гуманітарного університету, кандидат психологічних наук, професор.


Конспект лекцій обговорений та схвалений на засіданні кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін юридичного факультету

«29» липня 2016 р.,

протокол № 23

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ


ПСИХОЛОГІЇ.
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 1. Предмет та завдання юридичної психології.

 2. Система юридичної психології.

 3. Зв'язок юридичної психології з іншими науками.

 4. Система методів юридичної психології.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та інші. Юридична психологія: Підручик / За загальн. Ред.. Л.І. Казміренко, Є.М. Моїсєєва. – К.: КНТ, 2007.

 2. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посіб. / В. В. Бедь – Львів:

«Новий світ» - 2000», 2010.

 1. Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. посіб./В.Й. Бочелюк – К: ЦУЛ, 2010.

 2. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ. навч. закл. / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

 3. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 2010.

 4. Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм -К.: ЦНЛ, 2009.

 5. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2005. 8 Петюх В.М. Конфліктологія. Навч.пос.-К., 2003.

 1. Сергєєнкова О.П. Загальна психологія: навч. посіб. / О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015.

МЕТА ЛЕКЦІЇ:


Створити у здобувачів вищої освіти цілісне уявлення про навчальну дисципліну, розуміння її ролі та місця у системі навчальних дисциплін, що вивчаються майбутніми юристами; сформувати систему знань про предмет, систему, методологію, методи юридичної психології; сприяти усвідомленню студентами зв'язку теоретичного матеріалу з практикою, майбутньої професійної діяльністю.

ВСТУП


Психічне життя людини, пов'язаної із судочинством і правовою діяльністю, має особливості, характер яких визначається виконанням безлічі різноманітних соціальних і правових функцій. Саме дана обставина сприяла формуванню юридичної психології. У центрі уваги цієї науки знаходяться психологічні проблеми узгодження людини і права як елементів однієї системи. Вона розробляє рекомендації на підвищення ефективності системи «людина – право».

Суддя і слідчий, прокурор і адвокат, адміністратор і вихователь виправних колоній, нотаріус і юрисконсульт, оперуповноважений кримінального розшуку і криміналіст-експерт повинні бути озброєні психологічними знаннями, які дозволяють правильно орієнтуватися в складних і заплутаних правових відносинах.

Навчальна дисципліна «Юридична психологія» є теоретичною основою психологічної підготовки майбутніх юристів. Вона спрямована на оволодівання студентами базовими і сучасними знаннями в галузі юридичної психології для реальної допомоги в побудові успішної майбутньої професійної діяльності.

Лекція розкриває базові ключові поняття, які складають теоретичну основу для розуміння проблематики юридичної психології.
  1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Психологія як наука вивчає об’єктивні закономірності, прояви і механізми психіки як особливої форми життєдіяльності. Сучасна психологія становить широко розгорнуту систему знань, яка включає ряд окремих дисциплін. Виділяють три великі групи галузей - теоретичну, науково-прикладну та практичну психологію.

Юридична психологія відноситься до науково-прикладної психології. Як будь яка прикладна наука, вона має на меті конкретизацію та поглиблення знань щодо конкретного виду юридичної діяльності.

Юридична психологія є інтегративною наукою, вона уявляє собою цілісну систему знань із психології та юриспруденції. Вона покликана розробляти загальні закономірності психологічної науки в їхньому специфічному відображенні - з погляду права.

Предметом юридичної психології є вивчення закономірності поведінки людей в системі правових відносин, а також структури і видів юридичної діяльності.

У сучасній юридичній психології виділяють закономірності, пов'язані з психологічними аспектами правотворчості, психологією правосвідомості й праворозуміння, психологічними проблемами правозастосування.

Юридична психологія пов’язана з дослідженням проблем реалізації системи правової поведінки психологічними засобами. У центрі уваги цієї науки знаходяться психологічні проблеми узгодження людини і права як елементів однієї системи. Вона розробляє рекомендації на підвищення ефективності системи «людина – право».

Юридична психологія як наука ставить перед собою певні завдання. В.О. Коновалов, В.Ю. Шапитько виокремлюють наступні завдання юридичної психології:

 • вивчення психології особистості юриста (слідчого, прокурора, судді, адвоката й ін.) і його діяльності, психологічних особливостей юридичної процедури;

 • розгляд психологічної ефективності дії норм права, правотворчого процесу;

 • дослідження психологічної структури злочину й особи правопорушника, формування антисоціальної настанови і методів попереджувальної діяльності;

 • вивчення шляхів формування психічної діяльності учасників судочинства з метою найбільш оптимального виконання завдань правосуддя;

 • розгляд психологічних основ проведення окремих процесуальних дій з метою найефективнішого здійснення пізнавальної діяльності та її організації;

 • дослідження психологічних закономірностей пенітенціарної діяльності з метою розробки системи заходів, що сприяють корекції поведінки засуджених;

 • створення рекомендацій щодо навчання і виховання працівників правозастосовчих органів, спрямованих на формування професійно необхідних якостей;

 • розробка практичних рекомендацій для юристів щодо здійснення правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної функцій;

 • забезпечення правозастосовчої практики психологічним знанням, розробка методик психологічної діагностики й судово-психологічної експертизи;

 • аналіз психологічних характеристик правового виховання громадян з метою розробки методів профілактичної діяльності щодо окремих осіб і груп населення.

Виконання цих завдань забезпечує розвиток наукових концепцій і розробку рекомендацій із найбільш ефективного здійснення правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності; сприяє подальшому удосконаленню правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності; забезпечує практичних працівників науково обґрунтованими рекомендаціями з оволодіння професійно необхідними якостями [Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ. навч. закл. К.: Концерн

«Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – С. 15-16].

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ. Юридична психологія є прикладною наукою, яка має інтегративний характер. Вона ґрунтується на поєднанні наукових досліджень у галузі психології та юриспруденції. У центрі уваги цієї науки знаходяться психологічні проблеми узгодження людини і права як елементів однієї системи. Вона розробляє рекомендації на підвищення ефективності системи «людина – право».


  1.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

   скачати

© Усі права захищені
написати до нас