Ім'я файлу: Семінар 1..doc
Розширення: doc
Розмір: 45кб.
Дата: 18.12.2020
скачати
Пов'язані файли:
Півень_75%.docx
ТЗ_Гугл карта.docx
Документ Microsoft Word (2).docx
Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
Краткое ТЗ.docx
2-курс-дисципліна-Процеси-та-апарати.docx
Самостійна робота 1..docx
Семінарське заняття:«Київська Русь. Галицько-Волинське князівство»

(2 год.)
План:

 1. Утворення та християнізація Київської Русі.

 2. Суспільний і державний лад, внутрішня та зовнішня політика Київської Русі.

 3. Роздробленість Русі. Монголо-татарська навала.

 4. Галицько-Волинське князівство (королівство Мала Русь, Руське королівство), його суспільний і державний лад, внутрішня та зовнішня політика.

Самостійна робота:

 1. Стародавні слов'яни в період Великого переселення народів. Західні, південні і східні слов'яни та їх сусіди.

 2. Антська держава. Боротьба з готами, гунами, аварами.

 3. Війни слов'ян з Візантією та їх наслідки.

 4. Боротьба давньоруських князівств з монголо-татарською навалою.

 5. Давньоукраїнські князівства під владою Золотої Орди.


Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

Теми доповідей та рефератів

 1. Заснування Києва.

 2. Київське князівство полян за правління Аскольда та Діра. Захоплення Києва Олегом.

 3. Найдавніші письмові джерела іноземців про Київську Русь

 4. Київська Русь наприкінці ІХ – Х ст.: правління Віщого Олега, князювання Ігоря Рюриковича, Ольги, Святослава Ігоревича.

 5. Політичний портрет князя Володимира Святославича.

 6. Політичний портрет князя Ярослава Мудрого.

 7. Князь Роман Мстиславич та його концепція об’єднання Русі.

 8. Князь Данило Романович Галицький: історичний портрет.


Тематика наукових есе

 1. Київська Русь і держава франків: порівняльна характеристика.

 2. Причини та наслідки роздробленості Русі.

 3. Русь і «Священна Римська імперія» у ХІ–ХІІІ ст.: порівняльна характеристика.

Література:

Історичні джерела:

 1. Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/

 2. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Є.Махновця; Відп. ред. О.В.Мишанич. — К.: Дніпро, 1989. — XVI+591 с.

 3. Повість врем'яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, коментарі В.В.Яременка. — Київ: Радянський письменник, 1990. — 558 с.

 4. Руська правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій /Склав та підготував до друку проф. С.Серафим Юшков. — Київ: Видавництво Української Академії Наук,1935. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/yushkov/yu.htm

 5. Правда Русская / Под общ. ред. акад. Б.Д. Грекова. — М.; Л.: Изд-во АН СССР. — Т. I: Тексты. – 1940; Т. II: Комментарии. – 1947; Т. III: Факсимильное воспроизведение текстов. – 1963.

Основна література:

 1. Брайчевський М.Ю. Походження Русі / М.Ю.Брайчевський – К., 1968. – 224 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д.Бойко. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 568с. (Альма-матер). — С.31–80.

 3. Давня історія України: У 2-х книгах: Навч. посібник. — Кн.2 / П.П.Толочко, Д.Н.Козак, О.П.Моця та ін. — К.: Либідь, 1995. — 224 с.

 4. Історія держави і права України: Підручник. — У 2-х т. / За ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина. — Том 1. — Кол. авторів: В.Д.Гончарнко, А.В.Рогожин, О.Д.Святоцький та ін. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. — С.35–127.

 5. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь/ М.Ф.Котляр. — Київ: Видавничий дім "Альтернативи", 1998. — 336 с. (Україна крізь віки. Том 5).

 6. Кульчицький С.В. Історія держави і права України: Підручник / С.В.Кульчицький, Б.Й.Тищик.— К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. — С.29–86.

 7. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство/ І.П.Крип’якевич. – К.: Наукова думка, 1984. – 176 с.

 8. Політична історія України: Посібник для вузів / За ред. В.І.Танцюри. —К.: Академія, 2001. — С.26–75.

 9. Толочко О.П. Київська Русь / О.П.Толочко, П.П.Толочко. — Київ: Видавничий дім "Альтернативи", 1998. — 352 с. (Україна крізь віки. Том 4.)

 10. Шевчук В.П. Історія української державності: курс лекцій: навчальний посібник / В.П.Шевчук, М.Г.Тараненко. – К.: Либідь, 1995. – 480 с.

Додаткова література:

 1. Баран В.Д. Давні слов'яни / В.Д.Баран. — Київ: Альтернативи, 1998. — 335 с. (Україна крізь віки. Том 3.)

 2. Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси / М.Ю.Брайчевский; отв.ред. М.В.Попович. — К.: Наукова думка, 1989. — 296 с.

 3. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / М.С.Грушевський; Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. — Київ: Наукова думка, 1991-1998. — (Пам'ятки історичної думки України). — Т.1,2,3.

 4. Давня історія України в трьох томах. Том 3. Слов’яно-Руська доба. Наукове видання / Ю.С.Асєєв, В.Д.Баран, П.П.Толочко та ін.. — К.: Інститут археології НАН України, 2000. — 696 с.

 5. Іванов В.М. Історія держави і права України: Навчальний посібник / В.М.Іванов – К.: Атіка, 2007. – С.36–101.

 6. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І.Крип’якевич, Б.Гнатевич, З.Стефанів та ін. Упорядник Б.З.Якимович. – 4-те вид., змін. і доп. — Львів: Світ, 1992. — С.3–132.

 7. Історія українського селянства: у двох томах / Авт. колектив: О.Андрущук, В.Баран, А.Блануца, К.Бунятян, Д.Ващук та ін. – Київ: Наукова думка, 2006. – Т. 1. – С. 34–59.

 8. Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава / М.Ф.Котляр. – К.: Україна, 1996. – 240 с.

 9. Крип'якевич І.П. Історія України / І.П.Крип'якевич. Відп. редактори Ф.П.Шевченко, Б.3.Якимович — Львів: Світ, 1990. — С.32–109. («Пам'ятки історичної думки України»).

 10. Мірошниченко М.І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (з найдавніших часів до початку ХІХ ст.): монографія / М.І.Мірошниченко. – К.: Атіка, 2006. – С.161–266, 290–327.

 11. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. Посібник / П.П.Музиченко. — 3-є вид., стер. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – С.21–65.

 12. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. / А.П.Толочко – К.: Наукова думка, 1992. – 224 с.

 13. Толочко А.П. Краткая редакция Правды Русской: происхождение текста / А.П.Толочко – К.: Ин-т истории НАН Украины, 2009. – С. 66–90.

 14. Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории / П.П.Толочко. — К.: Наукова думка, 1987. – 248 с.

 15. Толочко П. П. Київська Русь / П.П.Толочко. — К.: Абрис,1996. – С. 12–96, 105–114.

 16. Толочко П.П. Ярослав Мудрий. / П.П.Толочко. – К.: Альтернативи, 2002. – С.15–190.

 17. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті: монографія / Ю.В.Павленко. — К.: Фенікс, 1994. — С.208–369.

 18. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х тт. / Н.Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1996. – Т.1. – С.61–302.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас