1   2   3   4   5
Ім'я файлу: отчётДокумент Microsoft Office Word.docx
Розширення: docx
Розмір: 95кб.
Дата: 11.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
Варіант 1 гроші та кредит контрольна.docx
pologenie_perevod_otchisl_akad_vosst_v2.doc

2. Аналіз використання трудових ресурсів, продуктивності праці та оплати праці.

Аналіз чисельного складу працівників підприємства ті їх фонду оплати праці. Факторний аналіз трудомісткості виробництва основних видів продукції рослинництва. Проведемо розрахунок фінансового стану показників ліквідності (таблиця 2,2). Ліквідність підприємства-це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

Таблиця 2.2

Динаміка показників ліквідності за 2013 рік у Ф/Г «Південні Лани»

Коефіцієнти

Норматив

Порядок розрахунку

На поч. року

На кін. року

Відхиле-ння (+;-)

Абсолютної ліквідності

0,2-0,35

Ф.1 р.(220+230+240)/р.620

0,0

0,086

0,085

Швидкої ліквідності

0,7-1,0

Ф.1 р.260-(100+110+120+130+140)/

р.620

823,4

2476,5

1653,1

Покриття

1,0-2,5

Ф.1 р.260/р.620

1,004

1,033

0,029

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує ,скільки короткострокових зобов'язань можна погасити. Тому Ф/Г «Південні Лани» на кінець року может погасити майже 1 %. Коефіцієнт покриття характеризує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. У підприємстві цей коефіцієнт за 2013 році зменшилася на (0,03), яка не відповідає нормативу. Зменшення його –негативна тенденція у фінансовому розвитку підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється за вужчим колом поточних активів. І на кінець 2013 року він становить 2476,5.

Отже, фактичні показники ліквідності у господарстві не відповідають нормативним. Тому платоспроможність незадовільна,тобто через низьких значення коефіцієнтів вказує на неспроможність погасити свої зобов’язання.

3.Аналіз основного виробництва.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Фермерське господарство «Південні Лани» є малим підприємством, знаходиться за юридичною адресою 57210, Миколаївська область,Жовтневий район, смт. Воскресенськ вул. Кірова 58.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36587258

Землекористування Ф/Г «Південні Лани» розташоване в північній частині Жовтневого району, першій грунтово – кліматичній зоні Миколаївської області. Клімат даної зони помірно континентальний, напівсухий.

Досліджуване підприємство засноване з метою більш повного забезпечення області продукцією сільського господарства. Основна мета діяльності господарства – це вирощування зернових культур (крім рису),бобових культур і насіння олійних культур

Таблиця 2.3

Динаміка показників фінансових результатів у Ф/Г «Південні Лани»

Показники

Роки

Відхилення (+-)

2013 порівняно з

2011

2012

2013

2011

2012

1. Прибуток (збиток) вiд реалiзацiї, тис. грн (Ф2, код 050)

23,5

23,5

155,8

132,3

132,3

2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, тис. грн (Ф2, код 040)

22,3

22,3

56,3

34

34

3. Чистий прибуток (збиток), тис. грн. (Ф2, код 220)

0,9

0,9

1,8

0,9

0,9

4. Середньорiчна сума активів, тис. грн. (Ф1, код 280)

273,7

824,5

2877,5

2603,8

2053

5. Середньорiчна сума власного капiталу, тис. грн. (Ф1, код 380)

5,1

3,3

480,1

475

476,8

6. Коефіцієнт рентабельності

продукції (р.1/р.2)

1,05

1,05

2,8

1,75

1,75

7. Коефіцієнт рентабельності

капіталу (р.3/р.4)

0,003

0,001

0,0

-0,002

-0,0

8. Коефіцієнт рентабельності

власного капіталу (р.3/р.5)

0,2

0,3

0,004

-0,196

-0,296


4. Аналіз витрат на виробництво продукції.

Таблиця 2.4
Динаміка показників фінансової незалежності за 2013 рік у Ф/Г «Південні Лани» Жовтневого району

Коефіцієнти

Норматив

Порядок розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення (+;-)

Фінансування

< 1,0

Ф.1 р. (480+620)/р.380

248,8

5,0

-243,8

Автономії (незалежності)

> 0,5

Ф.1 р.380/р.640

0,004

0,166

0,162

Стійкості (стабільності)

> 1,0

Ф.1 р.380/(480+620)

0,004

0,2

0,196


Аналіз наведених даних, показав, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел формування, тобто критичне значення коефіцієнта автономії (незалежності) не повинно бути нижче зо 0,5.

У Ф/Г «Південні Лани» коефіцієнт на кінець року становить 0,2, виходячи з цього що господарство не взмозі вчасно погасити поточну кредиторську заборгованість,коефіцієнт стійкості як на початок так і на кінець року є поза межею норми.

Підприємство фінансово не стійке,показники на початок року менше або більше нормативу.
5. Аналіз реалізації та фінансових результатів.

Таблиця 2.5

Розмір та структура грошової виручки від реалізації в Ф/Г «Південні Лани» тис. грн.*

Галузі та види продукції

Роки

В середньому за три роки

Структура, %


2011


2012


2013

По с.г. продукції

По господарству

Пшениця озима

-


155,8


402,7


186,2


8,0


8,0

Соняшник

-


-


950,8


316,9


13,5


13,5

Ячмінь озимий

-


-


380,5


126,8


5,4


5,4

Ячмінь ярий

-


-


5128,1


1709,4


73,1


73,1

Разом по рослинництву

-


155,8


6862,1


2339,3


х


х

Всього по сільськогосподарському виробництву

-


155,8


6862,1


2339,3

100

100

Всього по господарству

-

155,8


6862,1

2339,3

X

100

Аналіз даних таблиці 2.5 свідчить, що найбільшу питому вагу в структурі грошової виручки Ф/Г « Південні Лани» займає виручка від реалізації продукції рослинництва, питома вага якої в середньому за три роки склала 2339,3 від загальної грошової виручки реалізації по господарству. За видами сільськогосподарської продукції найбільшу питому вагу в структурі грошової виручки в цілому по господарству займають зернові –100%, в тому числі вирощування пшениці озими – 8,0 %, соняшнику 13,5%.

Отже, Ф/Г «Південні Лани» Жовтневого району спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Господарська діяльність підприємств відбувається завдяки організованому, якісному, своєчасному та ефективному управлінню, що являє собою сукупність взаємопов'язаних послідовно здійснюваних функцій. У сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану – необхідна складова процесу управління підприємством. Головним напрямком його практичної реалізації є виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства, визначення перспектив його розвитку

РОЗДІЛ 4

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

1. Податок на додану вартість.

Заповнити податкові накладні. Зробити записи в «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних». Заповнити «Податкову декларацію з податку на додану вартість», додаток 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

Визначити суму ПДВ до сплати в бюджет. Вказати термін подання звітності та термін сплати податку. Провести камеральну перевірку декларації.

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

2. Акцизний збір і мито.

Нарахувати акцизний збір на алкогольні вироби, тютюнові вироби. Заповнити розрахунок акцизного збору. Вказати термін подання звітності та термін сплати акцизного збору. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

Визначити суму мита при різних видах переміщень через митний кордон.

3. Податок на прибуток підприємств.

Скоригувати валовий дохід. Визначити скориговані валові витрати. Визначити розмір прибутку, що підлягає оподаткуванню. Нарахувати податок на прибуток і скласти «Декларацію з податку на прибуток підприємств», додаток К1/1 «Розрахунок приросту(убутку) балансової вартості запасів, Розрахунок амортизаційних відрахувань».

Вказати термін подання податкової звітності та термін сплати податку.

4. Податок з доходів фізичних осіб.

Провести утримання податку з доходів фізичних осіб. Заповнити форму 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податку і сум отриманого з них податку».

Заповнити «Декларацію про доходи». Вказати термін подання податкової звітності та термін сплати податку. Фінансова відповідальність за не подання, або не своєчасне подання декларації про доходи фізичних осіб.

5. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Суб’єкти малого підприємництва, на яких поширюється спрощена система оподаткування. Заповнити «Звіт суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку», «Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва –юридичною особою».

Вказати термін подання звітності та термін сплати податку.

6. Плата за землю.

Ставки плати за землю. Пільги з плати за землю. Розрахувати суму земельного податку. Заповнити «Податковий розрахунок земельного податку», «Податкову декларацію орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності».

Вказати термін подання звітності та термін сплати податків. Фінансова відповідальність за неподання податкової звітності у строки, визначення законодавством.

ВИСНОВОК

 

Написання даного звіту дозволило мені закріпити і поглибити теоретичних знань, набуття практичних навиків з організації бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах країни з планування, фінансового обліку, економічного аналізу, податкової системи на прикладі Ф/Г « Південні Лани»

На основі проведеного аналізу ми дійшли висновку, що Ф/Г «Пывденны Лани» у звітному році покращило свою діяльність. 

Також на Ф/Г « Південні Лани» спостерігається збільшення обсягів виробництва за рахунок зменшення собівартості за рахунок закупівлі зерна , що дозволило підприємству збільшити обсяги продажу виробленої продукції.

В роботі було досліджено виробничо-економічний стан Ф/Г «Південні Лани», можна відзначити, що підприємство є середнім за розміром та обсягам виробництва. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Фактичні показники ліквідності на даному підприємстві не відповідають нормативним. Тому, платоспроможність підприємства незадовільна, тобто низьке значення цих коефіцієнтів вказує на неспроможність його погасити свої зобов’язання.

Отже поставлені на початку проходження практики завдання були виконані протягом місячної роботи і головна мета, яка полягала у закріпленні поглибленні у виробничих умовах теоретичних знань з економічного аналізу,планування, фінансового обліку, податкової системи була досягнута.
1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас