1   2   3   4   5
Ім'я файлу: отчётДокумент Microsoft Office Word.docx
Розширення: docx
Розмір: 95кб.
Дата: 11.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
Варіант 1 гроші та кредит контрольна.docx
pologenie_perevod_otchisl_akad_vosst_v2.doc

2.2. Бухгалтер з обліку касових операцій.

Надходження і видачу грошей з каси підприємства оформляють прибутковими і видатковими касовими ордерами, які виписує бухгалтерія. У прибуткових ордерах зазначають, від кого, за що або навіщо одержані гроші, а у видаткових — кому, за що або навіщо вони видаються. В ордерах проставляють також кореспондуючі рахунки, на яких має бути відображена операція і зазначені виправдовувальні документи, що стали підставою для складання ордерів (чеки, авансові звіти, заяви тощо).

Прибуткові ордери мають бути підписані головним бухгалтером, а видаткові — керівником і головним бухгалтером підприємства.

Касові ордери до виконання касиру підприємства передає безпосередньо сам бухгалтер, а не через особу, котра одержує або вносить гроші.

Касир, який одержав з бухгалтерії касові ордери, має перевірити правильність їх оформлення, наявність і дійсність підписів, додатки, перелічені в ордері. Після цього він приймає або видає гроші. Особі, що внесла гроші до каси, видається квитанція.

Готівка і переміщення грошей у касі відображуються касиром у касовій книзі. Записи в ній виконуються за кожним прибутковим і видатковим ордером.

Усі касові ордери після їх виконання касир підписує, а додані до них документи, щоб уникнути повторного їх використання, погашає штампом або підписом від руки «Одержано» чи «Сплачено» і проставляє дату.

Записи у касовій книзі здійснюються лише під копірку, тобто в двох примірниках (другі примірники слугують звітом для касира). Наприкінці робочого дня підраховують підсумки оборотів за приходом і видачею грошей та виводять залишки на наступний день. Перші відривні аркуші, що є звітом касира разом з прибутковими і видатковими ордерами і прикладеними до них виправдовувальними документами, касир передає бухгалтерії під розписку в касовій книзі.

Бухгалтер має перевірити таке: правильність оформлення касових ордерів та їх обґрунтування; виконані записи в касовій книзі і виведений залишок у ній на кінець дня і проти кожної суми проставити шифр кореспондуючих рахунків.

2.3. Бухгалтер з обліку банківських документів.

Бухгалтер з обліку банківських операцій безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру в своїй роботі. Проводить приймання і перевірку банківських документів. Готує банківські документи до сплати, відвідує банк з метою отримання виписки банку. Організовує правильний і своєчасний облік безготівкових операцій по поточному, валютному та бюджетних рахунках. Слідкує за використанням і залишками коштів з бюджету в розрізі окремих кредитів. У своїй роботі керується Положенням по бухгалтерському обліку, законодавчими актами, вказівками головного бухгалтера і наказами ректора.

Бухгалтер з обліку банківських операцій зобов'язаний: – складати банківські документи на перерахування коштів; – одержувати в банку виписки;

– вести операції на рахунках в банку (поточному, валютному); – вести операції на бюджетних рахунках в Головдержказначействі; – вести аналітичний і синтетичний облік безготівкових розрахунків в відомостях і журналах-ордерах;

– вести бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті, складати кошторис на отримання відряджень за кордон;

– складати звітність (квартальну, річну) в податкову інспекцію;

– у кінці звітного періоду(кварталу, року) робити заключні записи, звіряти обороти по всім рахункам;

– перевіряти при отриманні документів і звітів: а) правильність оформлення кожного документу та його законність; б) правильність арифметичного підрахунку показників у кожному документі; в) точність і достовірність всіх показників у документах і звітах; г) наявність прикладених до звіту первинних документів.

  1. Облік дебіторської заборгованості і зобов’язань.

2.1 Облік дебіторської заборгованості

У бухгалтерському обліку дебіторська заборгованість відображається за дебетом рахунків:

1)60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (організацією видано аванс в рахунок поставки товару);

2) 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" (поставка товарів, робіт, послуг в рахунок подальшої оплати);

3) 68 "Розрахунки за податками і зборами" (переплата до бюджету податків, зборів);

4) 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" (переплата при розрахунках із соціального страхування, пенсійного забезпечення, обов'язкового медичного страхування працівників організації);

5) 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" (при утриманні з працівника на користь організації певних сум);

6) 71 "Розрахунки з підзвітними особами" (підзвітна особа не повернула видані йому грошові кошти);

7) 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" (виникнення заборгованості працівників за наданими позиками, відшкодування матеріальних збитків тощо);

8) 75 "Розрахунки з засновниками" (виникнення заборгованості засновників за внесками до статутного, складеного капіталу);

9) 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (у випадку наявності заборгованостей з відшкодування збитку по страховому випадку розрахунків за претензіями на користь організації, розрахунків за належними дивідендами).

Дебіторська заборгованість концентрується в основному на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Рахунок 62 активно-пасивний. Кредитове сальдо по ньому означає, що гроші перераховані покупцем на розрахунковий рахунок організації, а товар ще не отримана. Дебетове сальдо виникає, коли товар відвантажено, але не оплачений. За дебетом рахунка відображають суми, на які пред'явлені розрахункові документи, за кредитом - суми надійшли платежів (включаючи суми одержаних авансів).

Рахунок 62 дебетується в кореспонденції з рахунками: 90 "Продажі" і 91 "Інші доходи і витрати" на суми, на які пред'явлені розрахункові документи.
3.1. Бухгалтер з обліку розрахунків і зобов’язань.

Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах,  готує проміжні розрахунки  для обліку господарських операцій та подає їх до  розгляду. Здійснює  накопичення  та узагальнення інформації у потрібному  розрізі (деталізації) про: нараховує  заробітну плату, виконує інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства. Бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов’язань. Веде аналітичний облік у розрізі об’єктів позабалансового обліку. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні документи та довідкові документи  з питань  організації бухгалтерського обліку.    

4. Облік виробничих запасів.

4.2. Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей.

Бухгалтер матеріального відділу зобов'язаний: – своєчасно приймати від підрозділів НАУ і від матеріально-відповідальних працівників звіти про рух матеріальних цінностей;

– під час приймання звітів перевіряти: правильність оформлення кожного документа і його законність; точність і достовірність всіх показників в документах і звітах; правильність арифметичного підрахунку показників в кожному документі; наявність прикладених до звіту прибуткових і витратних документів, порівнюючи з другими звітами; залишки матеріальних цінностей на початок і кінець звітного періоду;

– організовувати своєчасну розноску бухгалтерських проводок по аналітичним рахункам наступних рахунків 01, 02, 06, 070, 071; – своєчасно складати статистичну звітність; – організовувати і здійснювати штамповку одержувана майна;

– у кінці звітного періоду робити заключні записи, виводити і уточняти залишки по рахункам;

– організовувати в підрозділах НАУ правильне обрахування товарно-матеріальних цінностей і контроль за ними;

– організовувати і проводити інвентаризацію і обробляти її результати; – брати участь у комісії по списанню матеріальних цінностей; – на початку звітного періоду відкривати нові рахунки;

– своєчасно інформувати головного бухгалтера про переміщення і наявність матеріальних цінностей;

– щомісячно проводити перевірку бухгалтерських даних з залишками у матеріально-відповідальних осіб;

– підвищувати свою кваліфікацію, приймати участь у впровадженні передових форм і методів бухгалтерського обліку з впровадженням комп'ютерної техніки; – крім вищезазначеного, по вказівці головного бухгалтера виконувати другі обов'язки по бухгалтерському обліку.

Бухгалтер матеріального відділу має право: – вимагати від керівників підрозділів і матеріально-відповідальних осіб своєчасного подання в бухгалтерію необхідних документів і звітів;

– не приймати до виконання документи, які не відповідають нормативним і законодавчим актам;

– вносити пропозиції з покращання і впровадження нових форм і методів обліку і звітності; – вимагати від членів комісії по списанню обладнання, машин, приладів, інструментів, транспортних засобів, матеріалів відповідного заключення, якщо воно пропущено в акті на списання.

Бухгалтер матеріального відділу несе відповідальність за: – організацію і ведення правильного і своєчасного обліку матеріальних цінностей; – своєчасне приймання і правильний обробіток документів і звітів, а також складання бухгалтерських проводок;

– своєчасне рознесення проводок по рахунках;

– не вірне оформлення документів і відпуск товарно-матеріальних цінностей зі складів НАУ;

– правильність балансу поданого у вищестоящу організацію; – несвоєчасне оформлення результатів інвентаризації.

5 Облік розрахунків за виплатами працівникам.

Облік розрахунків з оплати праці проводиться на підставі типових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008р.№489.Відповідно до вказаного документа розрахунки по заробітній платі можуть вестися в трьох варіантах:
-за розрахунково-платіжною відомістю;
-за розрахунковою відомістю;
-за спеціальними листами розрахунку заробітної плані, які виписуються на кожного працюючого на розрахунковий період.
Розрахунково-платіжна відомість може слугувати основою для нарахування і

виплати заробітної плати, до якої вноситься додаткова графа «Підпис про одержання або відмітка про видачу».

5.1. Бухгалтер з обліку розрахунків за виплатами працівникам.

Типові форми первинних документів з обліку розрахунків із заробітної плати затверджені наказом Міністерства статистики України від 22.05.1996 р. № 144.

Нарахування заробітної плати здійснюється один раз на місяць. При почасовій оплаті праці підставою для нарахування зарплати є табель обліку використання робочого часу, який складають в окремих підрозділах установи і за підписом керівника підрозділу та особи, уповноваженої вести облік виходу на роботу працівників, подають до бухгалтерії. Працівник бухгалтерії, відповідальний за нарахування зарплати, перевіряє табель як з точки зору правильності його оформлення, так і за змістом: склад осіб, внесених до табеля; погодження з відповідними документами дат відпустки, хвороби, відрядження, зарахування, звільнення, роботи у святкові та неробочі дні, у нічні зміни тощо. Перевіряється також правильність підрахунку кількості відпрацьованих годин (днів) кожним працівником та кількості невиходів на роботу з різних причин. Нарахування зарплати за відпрацьований час може здійснюватися безпосередньо в табелі або в розрахунковій (розрахунково-платіжній) відомості, виходячи з кількості відпрацьованих днів (годин) та встановленого місячного окладу (погодинної ставки оплати).

Складання розрахунків за час відпусток, розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності.

Зробити запаси до Журналу-ордера №5Б с.г. Складання Книги обліку розрахунків з депонентами 5.2 с.г.

Складання розрахунків за страхуванням у Відомості 5.4 с.г. та Журналі-ордері №5Б с.г.

6. Облік фінансових результатів діяльності підприємств.

6.1. Бухгалтер з обліку доходів і результатів діяльності.

Дані первинних документів з обліку реалізації перенести до реєстрів:

- «Реєстр документів по реалізації готової продукції, біологічних активів» (безготівкові розрахунки) (форма 6.1 с.г.);

- «Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та послуг виробничих запасів» (безготівкові розрахунки) (форма 6.2 с.г.);

- «Реєстр документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів» (за цінами реалізації) (форма 6.3 с.г.);

- «Реєстр документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку» (за обліковими цінами) (форма 6.3а с.г.).

За даними реєстрів провести записи до Відомостей аналітичного обліку по рахунках процесу реалізації: 70 «Доходи від реалізації», 90 «Собівартість реалізації», 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (6.4 с.г. та 6.6 с.г.).

Використати інформацію Журналів-ордерів, заповнити Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом (ф. 3.5 с.г.) по рахунку 64.

Скласти оборотну відомість по аналітичних рахунках процесу реалізації (ф. 6.8 с.г.).

Систематизувати операції з обліку інших доходів і витрат діяльності у Журналі-ордері №5Г с.г. та 6.6. с.г. і Відомість аналітичного обліку по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» та Відомостей аналітичного обліку даних про витрати по рахунках 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Зробити записи у Відомості аналітичних даних про доходи по рахунках 71, 72, 73, 74, 75.

11. Калькуляція фактичної собівартості продукції, робіт та послуг. Закриття рахунків. Виведення заключного балансу.

Визначити фактичну собівартість робіт та послуг допоміжних виробництв. Провести закриття рахунків.

Провести визначення фактичної собівартості продукції рослинництва. Закриття рахунків обліку доходів та витрат діяльності. Визначення фінансового результату, закриття рахунку 79 «Фінансові результати». Розподіл прибутку.

12. Складання заключного балансу і форм фінансової звітності.

Відповідно до статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” на основі даних бухгалтерського обліку всі підприємства повинні складати фінансову звітність. До складу фінансової звітності підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включаються такі звіти:

1. Баланс;

2. Звіт про фінансові результати;

3. Звіт про рух грошових коштів;

4. Звіт про власний капітал;

5. Примітки до фінансової звітності.

За звітним періодом фінансова звітність поділяється на річну і квартальну.Звітним періодом для подання річної звітності є календарний рік.

За календарний рік фінансова звітність готується підприємствами у повному складі. Крім того, щоквартально всі підприємства та організації готують проміжну фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Баланс складається станом на кінець останнього дня кварталу (року), а Звіт про фінансові результати – наростаючим підсумком з початку звітного року.

Для новоствореного підприємства перший звітний період може бути менший ніж 12 місяців, але не більше 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

- Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність таким користувачам:

-  органам, до сфери управління яких вони належать;

-  трудовим колективам на їх вимогу;

-  власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

-  органам державної статистики;

-  органам державного казначейства або місцевим фінансовим органам (щодо використання бюджетних асигнувань);

-  іншим користувачам згідно з законодавством (зокрема, Національному банку, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку).

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається не пізніше ніж на 25 день після закінчення звітного кварталу, а річна – не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Датою подання фінансової звітності (крім консолідованої) вважається день її фактичної передачі за належністю, а у разі надсилання поштою – дата одержання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

РОЗДІЛ 3

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

  1. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства.

Оцінка структурних змін у землекористуванні (в динаміці за 3 роки). Оцінка ефективності використання земельних ресурсів

Основним показником, який найбільш точно характеризує розмір виробництва, є вартість валової продукції. Він виражає загальний обсяг виробництва. Використовуються додаткові показники: чисельність працівників, площа сільськогосподарських угідь, в т.ч. ріллі, вартість основних виробничих засобів та ін.

Вони доповнюють і розширюють характеристику основного показника.

При аналізі розмірів виробництва джерелами інформації виступає річна статистична звітність Ф/Г «Південні Лани»,а саме форма 50 с/г «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»

Розмір виробництва господарства в динаміці розглянуто на прикладі таблиці 2.1.


Таблиця 2.1

Розміри виробництва Ф/Г «Південні Лани»

Показники

Господарство

Середньо районний показник

Господарство в 2013р. у % до

2011

2012

2013

2011

2012

Середньо районного показника

Вартість валової продукції сільського господарства (в постійних цінах 2010 р.), тис. грн

-

798,7

7686,3

2001,8

-

0,09

383,9

Грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції, тис. грн

-

155,8

6862,1


1668,2

-

0,4

411,3

Середньорічна чисельність працюючих, чол.

-

3

4

174

-

0,01

2,3

Площа сільськогосподарських угідь, га

-

1544

1682

6124

-

0,01

27,5

Середньорічна вартість основних виробничих та оборотних засобів, тис. грн

-

-

400

7814

-

-

5,1

Аналізуючи дані таблиці 2.1 можна зробити висновок, що в Ф/Г « Південні Лани» вартість валової продукції у 2013 році помітно збільшилась порівняно з 2012 рр. на 197,9% відповідно. Збільшення валової продукції відбулося за рахунок отримання високого врожаю. Найбільший розмір грошової виручки від реалізації сільськогосподарської продукції було одержано в 2013 році, що відповідно склала 6862,1 тис. грн, це було обумовлено реалізацією врожаю, за високими цінами.

Середньорічна чисельність працюючих у 2013 р. помітно збільшилося і становила 4 осіб, ys; в 2012р. Площа с.-г. угідь за аналізований період також збільшилася і становила 1682 га. Середньорічна вартість основних виробничих та оборотних засобів помітно збільшилася протягом 2010 – 2012 рр. Тобто, проаналізовані дані, свідчать про те, що Ф/Г « Південні Лани»є середнім за розміром господарством Жовтневого району.

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає рівень спеціалізації господарства, наскільки він відповідає природно - кліматичним умовам його місцезнаходження. Характеризуючи діяльність Ф/Г « Південні Лани» визначимо спеціалізацію його виробництва, тобто форму суспільного розподілу праці, яка характеризує якісний бік виробництва і вказує виробництво яких саме видів продукції є переважаючим на даній території.
1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас