1   2   3   4   5
Ім'я файлу: отчётДокумент Microsoft Office Word.docx
Розширення: docx
Розмір: 95кб.
Дата: 11.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
Варіант 1 гроші та кредит контрольна.docx
pologenie_perevod_otchisl_akad_vosst_v2.doc

Найважливішим розділом плану господарської діяльності та розвитку будь-якого підприємства є його виробнича програма (план виробництва продукції), тобто конкретна сукупність завдань щодо обсягу виробництва продукції визначеної номенклатури та асортименту, а також належної якості, на певний календарний період


Кожне підприємство розробляє свою виробничу програму самостійно, використовуючи: вихідні дані про виявлений у процесі вивчення ринку попит; портфель замовлень на продукцію та послуги інших споживачів, що відображає його постійні прямі гос­подарські зв'язки; державні контракти (державне замовлення), які передбачають не лише конкретну їхню величину, а й гарантоване державою забезпечення оплати поставок і необхідних бюджетних асигнувань. Окрім видачі підприємству обґрунтованих державних контрактів (державного замовлення) на виготовлення і продаж суспільно важливих видів продукції, будь-яке інше пряме втручання держави в процеси господарювання, що базуються на ринкових відносинах, є недопустимим.

Запроектовану й відображену в плані підприємства виробничу програму треба економічно обґрунтувати, тобто узгодити з необхідними виробничими потужностями цього підприємства, трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами.

 

Збільшення потужності за рахунок використання внутрішньо-виробничих резервів не завжди може забезпечити випуск запланованого обсягу продукції. Цим зумовлюється потреба визначити необхідність уведення в дію нових потужностей за рахунок технічного переозброєння , реконструкцій або розширення підприємства.

Розрахунки проводять у певній послідовності:

1. Визначають обсяг продукції , що не може бути отриманий з наявної потужності і для виробництва якого необхідно вводити в дію нові потужності ;

2. Установлюють для кожного року коефіцієнт освоєння нових потужностей k oc з урахуванням існуючих нормативних строків;

3. Розраховують середню річну величину нових потужностей користуючись формулою: 

Ncep = (Bн-Bп)/koc

4. Обчислюють повний обсяг виробничих потужностей, що вводитимуться у дію в і-му році розрахункового періоду за формулою

Ni=Ncepi / 0,45

Економічне обґрунтування виробничої програми підприємства з огляду на її забезпечення необхідними трудовими , матеріальними та інвестиційними ресурсами в цілому зводиться до визначення загальної потреби в них та ефективного їхнього використання.

3 Складання плану праці та фонду оплати праці

Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором влас­ник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконувану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов роботи, що виконується, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяль­ності підприємства.

Витрати на оплату праці складаються з:

1.         Фонду основної заробітної плати.

2.         Фонду додаткової заробітної плати.

3.         Інших заохочувальних та компенсаційних виплат.Підприємства застосовують дві основні форми заробітної плати - відрядну й по­годинну. Кожна з них відповідає певній мірі кількості праці: перша - кількості виробле­ної продукції, друга - кількості відпрацьованого часу.

Відрядна й погодинна форми оплати праці підрозділяються на кілька систем.

Відповідно до чинного законодавства суб'єкти підприємницької діяльності мають повну самостійність у питаннях організації і планування оплати праці всіх категорій персоналу.

На діючому підприємстві необхідно здійснити передпланові роботи, тобто проана­лізувати виконання плану по заробітній платі у звітному періоді. Вивчивши використан­ня фонду заробітної плати, необхідно установити причини його відхилення від планової величини, зіставити темпи зростання заробітної плати одного працюючого із темпами підвищення його продуктивності праці, виявити резерви економії фонду заробітної пла­ти та розробити заходи щодо поліпшення його використання в розрізі окремих кате­горій працівників.

Після цього етапу розраховується плановий фонд оплати праці персоналу підприєм­ства, який визначається на основі нормативів приросту за кожну одиницю показника, прийнятого для оцінки діяльності підприємства, або за нормативом на одиницю про­дукції у натуральному виразі.

Вважається доцільним приріст фонду оплати праці ув'язувати не тільки з показни­ками, які характеризують обсяги виробництва, а й з основними якісними показниками, зростанням продуктивності праці, зниженням витрат на одну гривню продукції.

Фонд оплати праці на основі нормативів його приросту обчислюється за формулою:     

  

де ФОПбаз - фонд оплати праці у базовому періоді;

Н0 , Нпп, Нв - нормативи приросту фонду оплати праці, відповідно за приріст обся­гів виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на одну гривню продукції;

Опр, ППпр, Впр - відповідно приріст обсягів виробництва, продуктивності праці, зниження витрат на одну гривню продукції.

Для ув'язки обсягу виробництва й оплати праці використовують нормативний метод:

 

ФОПпл=Опл*Н,

 

де Опл - плановий обсяг виробництва продукції у вартісному виразі;

Н- норматив затрат заробітної плати промислово-виробничого персоналу на одну гривню вартості продукції.

При розрахунку планового фонду заробітної плати за підрозділами і категоріями пер­соналу підприємства застосовують поелементний метод. Розрахунок фонду заробітної плати для різних категорій працівників здійснюється з урахуванням характеру їх роботи та форм оплати праці. Важливу частку загального фонду складає фонд заробітної плати робітників. При плануванні фонду заробітної плати робітників, залежно від характеру доплат і виплат, розрізняють годинний, денний, місячний, квартальний та річний фонди заробітної плати.

Укрупнено плановий фонд оплати праці розраховують таким чином:

 

де   - зміна чисельності працівників під дією основних техніко-економічних чинників, осіб;

 - темп зростання обсягу виробництва (обсяг виробництва в плановому пері­оді по відношенню до базового), %;

ЗП- середня заробітна плата одного працівника у плановому періоді, грн.,

або

ФОП = ЗП - Чпл,

де, Чпл - планова чисельність працівників, осіб.

Прямий фонд заробітної плати робітників-погодинників ( ) розраховується
за формулою:де п - кількість груп робітників-погодинників різних розрядів;

ГТСі - годинна тарифна ставка робітників-погодинників і-го розряду;

- планова чисельність робітників-погодинників г-го розряду;

Тпл - корисний фонд робочого часу одного середньо облікового робітника в плано­вому періоді.

Крім основного фонду заробітної плати робітників, необхідно також визначити премії, доплати, що входять до складу годинного, денного і річного фондів.

Сума премій відрядникам і погодинникам визначається на основі чинних преміаль­них положень на підприємствах. Оскільки різні групи робітників преміюються за різні показники, розміри премій визначаються за кожною групою робітників, які премію­ються за одні й ті ж показники.
 

 
де,      - загальна планова сума премій, грн.;

ФЗПр.в , ФЗПр.п - відповідно основний відрядний і погодинний фонд заробітної плати, грн.;

Нв,Нп - розмір (норматив) премії відповідно відрядників і погодинників.

Загальна сума доплат за роботу в умовах, що відрізняються від нормальних, і за надмірну інтенсивність праці визначається за показниками чисельності робітників, які працюють у важких і шкідливих, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці і одержують відповідний розмір доплат їх середньої годинної тарифної ставки, розмірів доплат у відсотках до тарифної ставки і фонду робочого часу.
 

 

 

де Дпл - сума доплат за важкі і шкідливі умови та інтенсивність праці, грн.;

ГТСі - годинна тарифна ставка робітників відповідного розряду, грн.;

ДТСі — розмір і-ої доплати в % до тарифної ставки;

ЧРі - чисельність робітників, які одержують певний розмір доплат, осіб;

ФРЧ- фонд робочого часу, год.

За професійну майстерність загальна сума надбавок визначається за показниками чисельності робітників за розрядами, які одержують ці надбавки, установлених розмірів надбавок за розрядами, годинними тарифними ставками робітників відповідного роз­ряду, а також фонду робочого часу:
 

 

де НПМпл - планова сума надбавок за професійну майстерність, грн.;

НТСі - розмір надбавки в % до тарифної ставки.

Для визначення суми доплат за роботу в нічний (вечірній) час, необхідно знати розмір доплат, середню тарифну ставку робітників і фонд нічного (вечірнього) часу:

ДНЧ пл = ГТСі • ФНЧ • Кнч ,

де ДНЧ пл  - сума доплат за роботу в нічний (вечірній) час у плановому періоді, грн.;

ФНЧ- фонд нічного (вечірнього) часу, год.;

Кнч - коефіцієнт доплат до тарифних ставок за кожну годину нічної (вечірньої) роботи.

Сума доплат не звільненим від основної роботи бригадирам розраховується на основі установленого абсолютного розміру доплати залежно від чисельності робітників у бригаді і кількості відповідних бригад:           
 

де ДКБ - сума доплат бригадирам за керівництво бригадою, грн.;

Дбр - розмір і-ї доплати бригадиру за керівництво бригадою, грн.;

Кбі - кількість бригад і-ї групи;

12 - кількість місяців у році.

Сума доплат за навчання учнів визначається множенням вартості навчання одного учня на їх кількість у плановому періоді.

Оплата праці підлітків за скорочений робочий день здійснюється як за повний ро­бочий день робітників відповідних категорій. Розмір цих доплат залежить від числа підлітків, кількості пільгових годин і робочих днів у плановому періоді, їх середньої годинної заробітної плати.

  ДПпл = ГТС × Тпідл  × Чпідл ×  

де ДПпл - доплата підліткам за невідпрацьований пільговий час у плановому періоді, грн.;

Тпідл - кількість пільгових годин, невідпрацьованих одним підлітком протягом зміни;

Чпідл - загальна чисельність підлітків, осіб;

 - явочнний фонд часу робітника за планом, днів.

Оплата перерв на годування немовлят визначається з урахуванням величини цих перерв і середньої годинної заробітної плати.

Після установлення фондів заробітної плати визначається рівень середньої заробі­тної плати для всіх категорій персоналу, який характеризує рівень матеріального до­бробуту працівників. Планова середня заробітна плата одного працівника у певному плановому періоді (3/7™ ) визначається за формулою:
 

 

 

де ФЗПпл- плановий фонд заробітної плати, грн.;

Чпл - планова середньо облікова чисельність працівників, осіб.

Для робітників додатково розраховується середньо годинна і середньоденна заро­бітна плата. Середньо годинна заробітна плата визначається діленням годинного фон­ду заробітної плати на кількість годин роботи, що мають бути відпрацьовані в плано­вому періоді; середньоденна - діленням денного фонду заробітної плати на кількість людино-днів, що мають бути відпрацьовані в плановому періоді.

При плануванні заробітної плати треба забезпечити випереджаюче зростання про­дуктивності праці порівняно зі зростанням середньої заробітної плати, що приведе до збільшення фонду накопичення і сприятиме зростанню матеріального добробуту пра­цівників підприємства. Співвідношення темпів (І) визначають індексним методом:де Іпп - індекс продуктивності праці;

Ізп - індекс оплати праці.

4. Складання кошторису затрат та визначення собівартості продукції
У собівартість продукції входять такі витрати: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, насіння та садивний матеріал, добрива, засоби захисту рослин, роботи та послуги, витрати на утримання основних засобів та інші витрати.

РОЗДІЛ 2

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

1. Організація навчальної практики. Записи початкових залишків.

Введення початкових залишків здійснюється за допомогою основних документів системи. Залишки вводяться на початок облікового періоду, рекомендується встановити робочу дату на останній день місяця, що передує початку облікового періоду.

2. Облік грошових коштів.

2.1. Касир.

Основними завданнями обліку грошових коштів є: виконання операцій з грошовими коштами за розрахунками з постачальниками, покупцями; контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни; своєчасне і правильне документальне оформлення операцій з руху грошових коштів, щоденний контроль за збереженням готівки і цінних паперів у касі підприємства; інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку; дотримання стандарту бухгалтерського обліку № 4 "Звіт про рух грошових коштів" та надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Для відображення коштів використовуються такі рахунки і субрахунки:

30 "Каса";

31 "Рахунки в банках";

311 "Поточні рахунки в національній валюті";

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

313 "Інші рахунки в банках в національній валюті";

314 "Інші рахунки в банках в іноземній валюті";

33 "Інші кошти";

331 "Грошові документи у національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті";

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті";

34 "Короткострокові векселі одержані";

35 "Поточні фінансові інвестиції"";

351 "Еквіваленти грошових коштів";

352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас