1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Ім'я файлу: конфліктологія лекції.doc
Розширення: doc
Розмір: 701кб.
Дата: 03.05.2020


Лекція 1.

Розвиток конфліктології як науки і навчальної дисципліни План:

 1. Об'єкт і предмет конфліктології.

 2. Принципи і методи конфліктології.

 3. Зв'язок з іншими науками. 4. Становлення конфліктології.Література:

 1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. - М.: ЮНИТИ, 1999.

 2. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология. - Харьков: Ун-тет внутренних дел, 1997.

 3. Гришина Н. В. Психологияконфликта. - Спб.: Питер, 2000.

 4. Здравомыслов А. Р. Социологияконфликта. - М.: Кондор, 1996.

 5. Зеркин Д. П. Основыконфликтологии: Курс лекций. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

 6. История философии в коротком изложении. - М.: Мысль, 1991.

 7. Конфликтология / Под редакцией А. С. Кармина. - Спб.: Лань, 1999. 8. Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. - М.: Политиздат, 1991.1. Об'єкт і предмет конфліктології.

Необхідною передумовою будь-якого дослідження є визначення основних його понять, розробка понятійного апарату. Поняття та категорії є основними формами мислення, з яких складаються дві інші найважливіші його форми - судження й умовиводи.

Під предметом будь-якої науки розуміється уявна ідеальна теоретична модель того об'єкта, частини або сфери дійсності, на який спрямований її головний інтерес. Предмет і об'єкт науки тісно пов'язані між собою, близькі, однак вони не є тотожними поняттями. Між ними існує не тільки взаємозв'язок, але і певна дистанція, яка може скорочуватися, проте ніколи не може бути цілком переборена.

Предметом конфліктології є ідеальна модель конфліктної взаємодії, теорія, основою якої виступає понятійний апарат з його центральною ланкою - категорією конфлікту.

Об'єктом конфліктології є саме соціальне життя, вся нескінченна розмаїтість реальних конфліктів, якими наповнене минуле і сучасне суспільне життя.

Як самостійна наука конфліктологія існує недавно. Однак незважаючи на це можна вже виділити ряд проблем і питань, що вже увійшли до неї як парадигма сучасної конфліктології:

 • сутність соціального конфлікту;

 • типологія і класифікація конфліктів;

 • еволюція конфліктів;

 • генезис конфліктів;

 • структура конфлікту;

 • функції конфліктів;

 • інформація в конфлікті;

 • динаміка конфлікту;

 • діагностика конфлікту; - завершення конфлікту; - керування конфліктом;

 • механізми і способи вирішення конфлікту (розв'язання і попередження конфліктів).

Становлення конфліктології продовжується безупинно, що цілком зрозуміло, однак це відбувається на комплексній основі. Як теоретикоприкладна дисципліна ця наука має три рівні знань:

а) загально-теоретичний і методологічний, який пояснює природу

конфліктів як соціальних феноменів, аналізує їх структуру, ознаки, елементи в системі суспільних взаємин;

б) теоретико-праксеологічний, на якому розробляються теорії,

відслідковуються особливості та виокремлюються типи конфліктів у різних галузях, формах та інститутах громадського життя;

в) емпірично-прикладний, який є підґрунтям конфліктології й

утворюється на основі емпіричних досліджень та складається із зафіксованих фактів, експериментів, тестувань, моделювання, тренінгів тощо.

Наявність подібних рівнів вивчення конфліктів дозволяє виявити кілька функцій конфліктології як науки: теоретико-пізнавальну, прогностичну, управлінську.

До системи базових категорій конфліктології можна віднести такі поняття: конфлікт, протиріччя, зіткнення, протистояння, дихотомія, дилема, дезінтеграція, боротьба, аномалія.

На основі цих категорій відбувається формування більшості конфліктологічних понять, а їх кількість залежить від рівня проникнення в сутність конфліктного явища. Серед цих понять - учасники конфлікту, сторони конфлікту, девіантна поведінка та інші.

Серед зазначених категорій і понять існують і ті, якими оперують й інші суспільствознавчі науки, однак залежно від специфічних умов використання конфліктологія наповнює їх власним змістом і відповідно інтерпретує.

Протилежність конфлікту - це згода, єдність, інтеграція, співробітництво, злагода. Ці категорії відображають перспективу після завершення конфлікту або ж його альтернативу І так само використовуються у конфліктології.

Мобільність запозичення багатьох категорій і понять у конфліктології з інших наукових дисциплін не є чимось особливим, Ймовірніше це можна виділити як характерну рису всіх суспільствознавчих дисциплін. Ми повинні розглядати конфлікт, як явище не субстанціональне, яке не може існувати само собою, незалежно від інших явищ і процесів. Конфлікт необхідно розглядати як один з багатьох станів соціальних взаємин, причому він, при всій своїй поширеності, все-таки виступає як тимчасове явище, а в якості постійного стану суспільства виступає згода.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

скачати

© Усі права захищені
написати до нас