Ім'я файлу: Клиническая фармакология _ Сердечно-сосудистая система.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 23.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
15.02.odt
Вопросы с инфекции.odt


Клиническая фармакология / Сердечно-сосудистая система
1. Викладач 59-ти рокiв скаржиться на нападоподiбнi болi за грудниною тривалiстю до 20 хвилин. Стан погiршився 2 днi тому, напередоднi перенiс ГРЗ. Об’єктивно: тони серця приглушенi, акцент II тону над аортою. АТ - 180/100 мм рт.ст., Ps - 80/хв. Живiт м’який, печiнка бiля краю реберної дуги. На ЕКГ у динамiцi - негативний зубець T у V2−V5. Який препарат вибору вважається обов’язковим для лiкування на догоспiтальному етапi?

A. Ацетилсалiцилова кислота

B. Тромболiтик актилiзе

C. Антагонiст кальцiю нiфедипiн

D. Предуктал

E. Серцевий глiкозид дигоксин

2. Хворий 43-х рокiв висловлює скарги на рiзко виражену задишку iнспiраторного характеру. В анамнезi: гiпертонiчна хвороба, IХС. Об’єктивно: акроцианоз, клекочуче дихання. ЧД - 30/хв, АТ - 230/130 мм рт.ст. При аускультацiї серця - акцент II тону над легеневою артерiєю. Оберiть комбiнацiю медикаментiв для лiкування:

A. Морфiн, фуросемiд, пентамiн

B. Преднiзолон, еуфiлiн

C. Сальбутамол, атропiн, папаверин

D. Строфантин, панангiн, платифiлiн

E. Еуфiлiн, фуросемид

3. У хворого 68-ми рокiв 3 години тому з’явився пекучий бiль за грудниною з iррадiацiєю у шию, лiве передплiччя. Наростала задишка. Нiтроглiцерин бiль не зняв, але дещо зменшив задишку. Багряний цiаноз обличчя. ЧД - 28/хв. Дихання везикулярне, поодинокi свистячi хрипи. Тони серця глухi, ритм галопу. Ps - 100/хв, АТ - 100/65 мм рт.ст. На ЕКГ - негативний зубець T у V2 − V6. Який лiкувальний препарат здатний змен-шити потребу серця хворого у киснi, не погiршив перебiгу захворювання?

A. Iзосорбiт динiтрат

B. Коринфар

C. Атенолол

D. Стрептокiназа

E. Еуфiлiн

4. Госпiталiзована хвора 49-ти рокiв з нападом бронхiальної астми, що затягнувся. В легенях ослаблене дихання, маса сухих хрипiв. ЧДР - 32/хв., АТ - 140/90 мм рт.ст., Ps-90/мин. Зроблена в/м iн’єкцiя 1 мл адреналiну. Стан не полiпшився: зберiгається задишка 28/хв., у легенях зменшилася кiлькiсть сухих хрипiв. Артерiальний тиск пiднявся до 170/110 мм рт.ст., тахiкардiя 130/хв. Для надання невiдкладної допомоги доцiльно застосувати:

A. Верапамiл в/в

B. Бета-блокатори в/в

C. Атровент через небулайзер

D. Коринфар розжувати

E. Кордарон внутрiшньо

5. Чоловiк 74-х рокiв звернувся до терапевта зi скаргами на повiльне вiдходження сечi малим струменем. З боку серця скарг не мав. При обстеженнi виявлено миготливу аритмiю з ЧСС - 72/хв, без дефiциту пульсу. Ознаки серцевої недостатностi вiдсутнi. ЕКГ пiдтверджує наявнiсть миготливої аритмiї. З анамнезу вiдомо, що аритмiю знаходили три роки тому. Якою повинна бути тактика терапевта вiдносно лiкування миготливої аритмiї у хворого?

A. Лiкування не потребує

B. Дигоксин

C. Верапамiл

D. Обзидан

E. Аймалiн

6. У хворої 45-ти рокiв, що страждає на гiпертонiчну хворобу, з’явився головний бiль, серцебиття, страх. Об’єктивно: Ps-100/хв, АТ-200/100 мм рт.ст., лiва межа серцевої тупостi на 1,5 см змiщена влiво, дихання везикулярне. На ЕКГ синусова тахiкардiя, ознаки гiпертрофiї лiвого шлуночка. Який препарат необхiдно призначити для невiдкладної допомоги?

A. Обзидан

B. Дибазол

C. Резерпiн

D. Сульфат магнiю

E. Фуросемiд

7. У хлопчика 11-ти рокiв з неревматичним міокардитом перiодично виникають напади, якi проявляються вiдчуттям болю в дiлянцi серця, задишкою, блiдiстю, пiдвищенням артерiального тиску, рiзким збiльшенням ЧСС до 180/хв. Який з медикаментозних засобiв є найбiльш ефективним у лiкуваннi?

A. Обзидан

B. Новокаїнамiд

C. Лiдокаїн

D. Верапамiл

E. Аймалiн

8. Хворий 44-х рокiв скаржиться на стискаючi болi за грудниною, задишку, перiодичне запаморочення. При обстеженнi виявлена гiпертрофiчна обструктивна кардiомiопатiя з дiастолiчним варiантом серцевої недостатностi. Яким лiкарським засобам треба вiддати перевагу?

A. β‑адреноблокатори

B. Нiтрати

C. Iнгiбiтори АПФ

D. Дiуретики

E. Серцевi глiкозиди

9. Хворий 74-х рокiв страждає на гiпертонiчну хворобу бiля 20-ти рокiв. Скаржиться на частий головний бiль, запаморочення, приймає енапрiл. Об’єктивно: акцент II тону на аортi, Ps - 84/хв., ритмiчний, АТ - 180/120 мм рт.ст. Яку групу гiпотензивних препаратiв доцiльно призначити додатково з урахуванням вiку?

A. Тiазиднi дiуретики

B. Петльовi дiуретики

C. β‑адреноблокатори

D. α‑адреноблокатори

E. Центральнi симпатолiтики

10. У хворого 28-ми рокiв декiлька годин тому раптово виникли рiзкий головний бiль, повторне блювання, непритомнiсть. Об’єктивно: вогнищевої неврологiчної симптоматики не виявлено. Рiзко вираженi менiнгеальнi симптоми. АТ - 120/80 мм рт.ст. За даними клiнiчного i лiкворологiчного до-слiджень дiагностовано субарахноїдальний крововилив. Пiсля використання дегiдратуючих засобiв стан хворого дещо полiпшився. Який основний напрям подальшої невiдкладної терапiї?

A. Коагулянти

B. Антикоагулянти

C. Антиагреганти

D. Фiбринолiтичнi засоби

E. Кортикостероїди

11. У хворої 50-ти рокiв, яка страждає на гiпертонiчну хворобу понад 10 рокiв, на тлi стресу раптово пiдвищився артерiальний тиск до 200/110 мм рт.ст. Стан супроводжувався тремтiнням тiла, головним болем, тахiкардiєю, загальним збудженням, вiдчуттям жару та сухостi в ротi. Призначення яких препаратiв є найбiльш обґрунтованим?

A. β‑адреноблокатори

B. Антагонiсти кальцiю

C. Сечогiннi

D. Iнгiбiтори АПФ

E. Блокатори рецепторiв ангiотензину II

12. У жiнки 46-ти рокiв, що протягом 5-ти рокiв страждає на гiпертонiчну хворобу, розвинувся гiпертонiчний криз. Скарги на серцебиття, вiдчуття пульсацiї у головi, ЧСС-100/хв, АТ - 190/100 мм рт.ст. (гiперкинетичний тип гемодинамiки). Якому препарату слiд надати перевагу?

A. β‑адреноблокатор

B. Iнгiбiтор АПФ

C. Сечогiнне

D. α‑адреноблокатор

E. Дигiдропiридиновий антагонiст кальцiю

13. У пацiєнта 54-х рокiв м’яка первинна артерiальна гiпертензiя, IХС: стенокардiя напруги II ФК, СН II ст. Супутнiй дiагноз: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ерозивний езофагiт II стадiя. Постiйний прийом якого з препаратiв може викликати у хворого посилення проявiв гастроентерологiчної патологiї?

A. Iзосорбiду динiтрат

B. Метопролол

C. Еналаприлу малеат

D. Омепразол

E. Гiдрохлортiазид

14. Хворий 73-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на серцебиття, перебої в дiяльностi серця, ядуху з переважанням утрудне-ного вдиху. Рs - 96/хв., ЧСС - 128/хв., фiбриляцiя передсердь. Тони серця ослабленi, си‑столiчний шум на верхiвцi. Печiнка +5 см. Набряки гомiлок, ФВ - 51%. Для контролю частоти серцевих скорочень доцiльно використати:

A. Дигоксин

B. Лiзиноприл

C. Фуросемiд

D. Триметазидин

E. Амлодипiн

15. Пацiєнт 50-ти рокiв хворiє на гiпертонiчну хворобу 20 рокiв. Впродовж 2-х днiв вiдмiчає погiршення стану: головний бiль, нудоту, запаморочення, набряк обличчя, задишку при незначних навантаженнях, якi пов’язує з надмiрним споживанням солоної їжi та перериванням курсу призначеної ан-тигiпертензивної терапiї. Об‑но: АТ - 180/120 мм рт.ст., ЧСС - 88/хв., ЧДР - 24/хв., послаблення дихання в заднє‑базальних вiддiлах легень. Надання допомоги пацiєнту в стацiонарi слiд розпочати з:

A. В/в введення 80 мг фуросемiду

B. В/м введення 2 мл седуксену

C. В/в крапельного введення iзокету

D. Сублiнгвального прийому 10 мг корiнфару

E. В/в введення лабеталолу

16. У хворого 56-ти рокiв з дифузним токсичним зобом спостерiгається миготлива аритмiя з ЧСС - 110-120/хв., артерiальна гiпертензiя, АТ - 165/90 мм рт.ст. Яке лiкування разом з мерказолiлом слiд рекомендувати у цьому випадку?

A. Анаприлiн

B. Радiоактивний йод

C. Новокаїнамiд

D. Верапамiл

E. Коринфар

17. У хворої з пiдозрою на феохромоцитому у перiод мiж нападами АТ в межах норми, вiдзначається тенденцiя до тахiкардiї. У сечi патологiї немає. Вирiшено провести провокацiйну пробу з гiстамiном. Який препарат слiд мати для надання екстреної допомоги при позитивному результатi проби?

A. Фентоламiн

B. Пiпольфен

C. Нiфедипiн

D. Мезатон

E. Преднiзолон

18. У жiнки 67-ми рокiв, що страждає на гiпертонiчну хворобу, вночi раптово з’явилися головний бiль, задишка, що швидко перейшла в ядуху. Об’єктивно: блiда, на лобi краплi поту, АТ - 210/140 мм рт.ст., ЧСС - 120/хв., над легенями поодинокi сухi хрипи, в нижнiх вiддiлах - вологi хрипи. Го-мiлки пастознi. Яка невiдкладна допомога найбiльш доцiльна у даному випадку?

A. Нiтроглiцерин та фуросемiд в/в

B. Еналаприл та фуросемiд в/в

C. Дигоксин та нiтроглiцерин в/в

D. Лабеталол та фуросемiд в/в

E. Нiтроглiцерин в/в та капотен всередину

19. У хворого 37-ми рокiв мають мiсце епiзоди втрати свiдомостi, задишка при фiзичному навантаженнi, перiодичнi вiдчуття перебоїв в роботi серця. Батько хворого помер раптово у вiцi 45 рокiв. Об’єктивно: Ps - 90/хв., АТ - 140/90 мм рт.ст. При Ехо-КС: ФВ - 49%, значне збiльшення товщини мiокарду лiвого шлуночка та мiжшлуночкової перегородки. Який препарат показаний для лiкування?

A. Бiсопролол

B. Еналаприл

C. Фенигидин

D. Гiдрохлортiазид

E. Фуросемiд

20. Хворому з застiйною СН II Б, систолiчний варiант, III ФК, призначенi дигоксин,капотен, верошпiрон, предуктал. Через 3 тижнi виникли втрата апетиту, нудота, за-паморочення. На ЕКГ: ЧСС - 52/хв., шлуночкова бiгеменiя. P O2 - 0,26 сек. Який iз застосованих медикаментiв спровокував зазначений стан?

A. Дигоксин

B. Нiтрогранулонг

C. Капотен

D. Верошпiрон

E. α‑токоферол

21. Чоловiк 62-х рокiв звернувся до уролога iз скаргами на часте сечовипускання в нiчний час (5-6 разiв), почуття неповного звiльнення сечового мiхура, болi внизу живота, уповiльнення швидкостi сечовипускання. В анамнезi - гiпертонiчна хвороба II стадiї (максимальнi цифри АТ-160/100 мм рт.ст.). Пальпаторно - передмiхурова залоза збiльшена до другого ступеня, PSA - 2,2 нг/мл. Визначте препарат для тривалої терапiї поєднаної патологiї у хворого:

A. Доксазозин

B. Пропранолол

C. Iндапамiд

D. Амлодипiн

E. Каптоприл

22. У хворого 35-ти рокiв пiсля емоцiйного стресу виникли рiзкий головний бiль, серцебиття, остуда. В анамнезi: хворiє на артерiальну гiпертензiю 5 рокiв. Хворий збуджений, гiперемiя обличчя, тремор кiн-цiвок, шкiра зволожена. Ps - 100/хв., АТ-180/100 мм рт.ст. Який препарат необхiдно призначити в першу чергу?

A. Бiсопролол

B. Нiфедипiн

C. Фуросемiд

D. Дiбазол

E. Клофелiн

23. Хлопчика 3-х рокiв виписано з вiддiлення кардiологiї, де вiн перебував у зв’язку з частими задухо-цiанотичними нападами внаслiдок тетради Фалло. Який препарат найбiльш доцiльно використовувати для подальшої профiлактики нападiв?

A. Обзiдан

B. Курантiл

C. Реланiум

D. Дигоксин

E. Кордарон

24. Хвора 22-х рокiв скаржиться на нападоподiбне побiлiння кiнчикiв пальцiв, що розвивається внаслiдок охолодження. При зiгрiваннi пальцi набувають спочатку синюшного, потiм багряного забарвлення. Препаратом вибору для лiкування даного синдрому є:

A. Нiфедипiн

B. Дипiридамол

C. Но-шпа

D. Аспiрин

E. Нiтрати

25. Жiнка 42-х рокiв скаржиться на сильний головний бiль пульсуючого характеру в лобно-тiм’янiй дiлянцi, запаморочення, вiдчуття серцебиття. Хворiє на гiпертонiю три роки. Значне пiдвищення артерiального тиску тривалiстю 3-8 годин спостерiгає 2-3 рази на мiсяць. Лiвий шлуночок збiльшений, тони серця чистi, пульс - 105/хв., артерiальний тиск - 225/115 мм рт.ст. ЕКГ: ознаки гiпертрофiї лiвого шлуночка. Який з перерахованих препаратiв є найбiльш ефективним для зняття нападу церебрального кризу?

A. Лабеталол

B. Лозартан

C. Етакринова кислота

D. Лiзиноприл

E. Резепрiн

26. У хворого 59-ти рокiв, який 15 рокiв страждає на гiпертонiчну хворобу, на тлi гiпертонiчного кризу розвинулася гостра лiвошлуночкова недостатнiсть. Який препарат найдоцiльнiше призначити цьому хворому?

A. Нiтропрусид натрiю

B. Нiфедипiн

C. Пропранолол

D. Спiронолактон

E. Каптоприл

27. У хворого 50-ти років, який переніс інфаркт міокарда, виник напад ядухи. Об’єктивно: дихання клекочуче, з частотою 32/хв., кашель з виділенням великої кількості пінистого рожевого харкотиння, акроціаноз, набухання вен шиї. Ps - 108/хв., АТ - 150/100 мм рт.ст. Тони серця глухі. Над всією поверхнею легенів вислуховуються різнокаліберні вологі хрипи. Введення якого препарату в цій ситуації найбільш доцільно?

A. Нітрогліцерин в/в

B. Пентамін в/в

C. Строфантин в/в

D. Допамін в/в

E. Еуфілін в/в

28. Хворий 44-х рокiв з пiсляiнфарктним кардiосклерозом зазначає частi перебої в роботi серця, набряки на ногах. Об’єктивно: пульс - 95/хв., аритмiчний, 10-12 екстрасистол на хвилину, артерiальний тиск - 135/90 мм рт.ст. I тон над верхiвкою послаблений. Дихання в легенях жорстке. Печiнка +2 см. На ЕКГ: ритм синусовий, неправильний, частота серцевих скорочень - 95/хв., частi полiтопнi шлуночковi екстрасистоли. Який антиаритмiчний препарат доцiльно призначити даному хворому для лiкування та профiлактики екстрасисто лiї?

A. Амiодарон

B. Лiдокаїн

C. Мексилетин

D. Хiнiдин

E. Новокаїнамiд

29. У дiвчинки вiком 8-ми рокiв дiагностовано ознаки синдрому МорганьїАдамса-Стокса, що виник на тлi атриовентрикулярної блокади III ступеня. Який лiкарський засiб для внутрiшньовенного введення слiд застосувати у цьому випадку у якостi невiдкладної допомоги?

A. Атропiн

B. Преднiзолон

C. Добутамiн

D. Дигоксин

E. Калiю хлорид

30. Хворий 45-ти років 3 місяці тому переніс великовогнищевий інфаркт міокарда, скаржиться на періодичне серцебиття та задишку при прискореній ході. Об’єктивно: тони серця дещо приглушені. АТ - 170/90 мм рт.ст. Печінка біля краю реберної дуги, периферичних набряків немає. На ЕКГ: ЧСС - 94/хв, рубцеві зміни в ділянці задньої стінки лівого шлуночка. Супутньої патології немає. Яку комбінацію ліків можна призначити для найбільш ефективної профілактики повторного інфаркту міокарда?

A. Аспірин + обзидан

B. Тиклопідин + нітронг

C. Курантил + ніфедипін

D. Теонікол + нітросорбіт

E. Аспірин + нітрати

31. Хвора 45-ти років висловлює скарги на головний біль, серцебиття, стискаючий біль за грудниною. Протягом семи років хворіє на гіпертонічну хворобу. Під час лікування з’явились набряки нижніх кінцівок. Лікар припустив побічну дію ліків. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку реакцію?

A. Фелодипін

B. Лізиноприл

C. Метопролол

D. Фбесартан

E. Небіволол

32. Чоловiк 47-ми рокiв хворiє на цироз печiнки невстановленої етiологiї. Об’єктив‑но: живiт збiльшений, встановлено наявнiсть вiльної рiдини в черевнiй порожнинi. Який сечогiнний препарат обов’язково слiд включити до комплексної терапiї цього хворого?

A. Верошпiрон

B. Гiпотiазид

C. Манiтол

D. Дiакарб

E. Iндапамiд

33. Чоловiк 22-х рокiв раптово вiдчув виражену слабкiсть, нудоту, з’явилося блювання з домiшками кровi. Вiдомо, що вiн хворiє на виразкову хворобу 12-палої кишки та гемофiлiю А. Об’єктивно: частота серцевих скорочень - 102/хв., артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст. У кровi: еритроцити - 3, 2·1012/л, Hb - 98 г/л, КП - 0,92, лейкоцити - 7, 4 · 109/л, тромбоцити - 240 · 109/л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 11 мм/год. Вкажiть найбiльш ефективний засiб для зменшення кровотечi в даному випадку:

A. Крiопреципiтат

B. Амiнокапронова кислота

C. Нативна плазма

D. Пряма трансфузiя кровi вiд донора

E. Тромбоцитарна маса

34. У хворого внаслiдок гострої лiвошлуночкової серцевої недостатностi виник набряк легень. Якi iнгаляцiї показанi в даному випадку разом з оксигенотерапiєю?

A. Iнгаляцiя парiв спирту

B. Iнгаляцiя настою ромашки

C. Iнгаляцiя соди

D. Iнгаляцiя настою прополiсу

E. Ультразвуковi iнгаляцiї

35. У хворого 16-ти рокiв, що страждає на виражену кровоточивiсть при невеликих порiзах, ранках, виникло питання про необхiднiсть екстракцiї коренiв зубiв. Об’єктивно: збiльшення в об’ємi правого колiнного суглоба, обмеження рухомостi. Iнших змiн немає. У кровi: тенденцiя до анемiї (Hb - 120 г/л). Чим необхiдно здiйснювати профiлактику кровоточивостi перед втручанням стоматолога?

A. Крiопреципiтат

B. Епсилон-амiнокапронова кислота

C. Фiбриноген

D. Суха плазма кровi

E. Вливання хлористого кальцiю

36. Жiнка 23-х рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 37,4 °C, появу геморагiчного висипу на нижнiх кiнцiвках, бiль в попереку, червоний колiр сечi. Захворiла 3 днi тому пiсля переохолодження. Об’єктивно: шкiра блiда, на поверхнi гомiлок i стегон - дрiбний геморагiчний симетричний висип. Частота серцевих скорочень - 90/хв., артерiальний тиск - 115/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького слабкопозитивний з обох бокiв. В кровi: лейкоцити - 9,6·109/л, тромбоцити - 180·109/л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 31 мм/год. В сечi: бiлок - 0,33 г/л, ер. Змiненi - 3-40 в п/з, лейкоцити - 5-8 в п/з. Який з наведених препаратiв є патогенетично обґрунтованим для лiкування в даному випадку?

A. Гепарин

B. Кальцiю глюконат

C. Аскорбiнова кислота

D. Вiкасол

E. Рутин

37. Хвора 26-ти років страждає на ревматизм з 15-ти років. Перенесла 2 ревматичні напади 4 роки тому. Протягом останніх 6-ти місяців виникали пароксизми миготливої аритмії 1 раз у 2-3 місяця. Який варіант антиаритмічної терапії або тактики слід запропонувати?

A. Профілактичний прийом кордарону

B. Негайна госпіталізація

C. Дефібриляція

D. Прийом лідокаїну

E. Призначення гепарину

38. У пацієнта 54-х років м’яка первинна артеріальна гіпертензія, ІХС: стенокардія напруги II ФК, СН II ст. Супутній діагноз: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ерозивний езофагіт II стадія. Постійний прийом якого з препаратів може викликати у хворого посилення проявів гастроентерологічної патології?

A. Ізосорбіду динітрат

B. Метопролол

C. Еналаприлу малеат

D. Омепразол

E. Гідрохлортіазид

39. Хворий 63-х років з постійною формою фібриляції передсердь, скаржиться на помірну задишку. Об’єктивно: периферичні набряки відсутні, дихання везикулярне, ЧСС - 72/хв., АТ-140/90 мм рт.ст. Який комплекс медикаментів є найбільш доцільним у вторинній профілактиці серцевої недостатності?

A. В-адреноблокатори, іАПФ

B. В-адреноблокатори, серцеві глікозиди

C. Серцеві глікозиди, діуретики

D. Серцеві глікозиди, іАПФ

E. Діуретики, в‑адреноблокатори

40. Хворий 70-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на неритмічність серцевої діяльності, задишку. Об’єктивно: АТ - 150/90 мм рт.ст., екстрасистолічна аритмія (10-12 екстрасистол за хвилину), систолічна дисфункція лівого шлуночка (фракція викиду 42%). Який із антиаритмічних препаратів в якості початкової терапії слід призначити в даному випадку?

A. Аміодарон

B. Флекаінід

C. Енкаінід

D. Морацизин

E. Дигоксин

41. Дитина 10-ти років надійшла до стаціонару з приводу закритої черепно-мозкової травми з підозрою на набряк мозку. Стан важкий. Непритомний, задишка, тахікардія, артеріальна гіпертензія. М’язовий тонус підвищений, відзначається ністагм, порушені зіничні і окорухові реакції. Обов’язковим компонентом інтенсивного лікування є дегідратація. Який діуретик є адекватним в даному випадку?

A. Фуросемід

B. Манітол

C. Дихлотіазид

D. Спіронолактон

E. Модуретик

42. У хворого цироз печінки. Останні два місяці з’явилися задишка, набряки обох ніг, асцит. Хворий приймає гепатопротектори, глюкокортикоїди. Яку комбінацію ліків найбільш доцільно додати до лікування?

A. Альдактон + фуросемід

B. Ліпокаін + гіпотіазид

C. Нерабол + фуросемід

D. Альдактон + аскорутин

E. Альбумін + аскорутин


скачати

© Усі права захищені
написати до нас