1   2   3
Ім'я файлу: Metod_vkazivky02 (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 431кб.
Дата: 26.01.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


мОДУЛЬ

Змістовний модуль 1


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ2

Тема: КЛIHІЧHА АHАТОМIЯ, ФIЗIОЛОГIЯ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕHHЯ  ЗОВHIШHЬОГО ТА СЕРЕДHЬОГО ВУХА.

вІННИЦЯ - 2019
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І. ПИРОГОВА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи студентів при підготовці

до практичного заняття


Навчальна дисципліна

Оториноларингологія

Тема заняття № 2

Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха.

Курс

IV

Факультет та (форма навчання: денна або заочна)

Медичний №1 та №2

Розробники:
проф. д.м.н. Кіщук В.В.,

доц. к.м.н. Дмитренко І.В.,

доц. к.м.н. Барціховский А.І.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття №2:
1. Анатомiя i функцiя вушної раковини.

2. Будова стiнок зовнiшнього слухового проходу, його функцiї, анатомiчнi утворення, що межують з ними.

3. Барабанна перетинка, її вiддiли, шари, анатомiчнi утворення. Схематичний малюнок барабанної перетинки.

4. Трансформацiйна i екрануюча функцiї барабанної перетинки, їх механiзм.

5. Анатомiчнi утворення середнього вуха.

6. Стiнки барабанної порожнини, їх будова i топографiя.

7. Анатомiя i функцiя слухової труби, дослiдження її барофункцiї.

8. Будова вторинної барабанної перетинки.

9. Типи сосковидних вiдросткiв. Групи повiтряних клiтин, їх значення в розповсюдженнi запальних процесiв.

10. М'язи середнього вуха, їх функцiї.

11. Особливостi будови зовнiшнього i середнього вуха у дiтей раннього вiку.

 
І Актуальність теми:

Захворювання вуха та порушення слухової функції є однією з найчастіших патологій людини. Встановлення діагнозу, вибір раціональної лікувальної тактики, яка включає виконання різних досліджень і складних хірургічних втручань, неможливі без глибокого знання клінічної анатомії та фізіології слухового аналізатора. Знання методів дослідження слухового аналізатора є необхідним у роботі ЛОР-лікарів, педіатрів, невропатологів, терапевтів, інфекціоністів – для раннього виявлення приглухуватості і вибору раціональної лікувальної тактики.
ІІ Базовий рівень знань:

Дисципліна

Знати

Уміти

Кафедра норм. анатомії


Анатомічні утворення, які відносяться до зовнішнього і середнього вуха

Відрізнити патологічні зміни від норми

Кафедра норм.фізіології


Фізіологію і роль зовнішнього і середнього вуха

Дати характеристику звукопровідного апарату

Кафедра рентгенології

Рентгенологічну картину скроневої кістки

Читати рентгенограми


ІІІ Цілі заняття.

 1. Знати клінічну анатомію, фізіологію, методи дослідження зовнішнього та середнього вуха (α=ІІІ).

 2. Мати уявлення про анатомо- фізіологічні взаємозв`язки вуха з прилеглими утвореннями.

 3. Навчитися проводити дослідження зовнішнього та середньоговуха (α=ІІІ).

 4. Проводити диференційно-топічну діагностику порушень слуху. (α=ІІІ).


ІV. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна література:

 1. Оториноларингологія: підручник / Д.І.Заболотний, Ю.В.Мітін, С.Б.Безшапочний, Ю.В. Дєєва. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 472 с.

 2. Мітін Ю.В., Чорний В.С., Васильєв В.М., Гомза Я.Ю. Отоларингологія. – К.: ТОВ «Видавничий Дім «Фармацевт Практик», 2008. – 288 с.

 3. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник / А.А.Лайко, А.Л.Косаковський, Д.Д.Заболотна – К.: Логос, 2013. – 576 с.

 4. Заболотний А.I., Мiтiн Ю.В., Драгомирецький В.А. Оториноларингологiя. К., 1999. С. 21-28.


Додаткова література:

 1. Исхаки Ю.Б., Кальштейн Л.И. Детская оториноларингология. Душанбе, 1985.- С.227-238, 260-268.

 2. Пальчун В.Т., Преображенский H.А. Болезни уха, горла носа.М., 1978.- С.232-244, 256-259, 449-454.

 3. Пальчун В.Т. Болезни уха, горла и носа (атлас). М.,1991.-С. 51-55, 59-67, 76.

 4. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997. С. 56-70, с. 104-107.

 5. Гардига В.В., Барцiховський А.I. Пропедевтика оториноларингологiї. Вiнниця.2001. У. 7-17; 27-36; 57-63. Р. 7-18; 27-37; 59-64.

 6. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції). К. Фарм. Арт, 2000. – С.10-28

 7. Оториноларингологія (За ред. Д.І.Заболотного, Ю.В.Мітіна, В.Д.Драгомирецького. – К.: Здоров`я. – 1999. С.39-55

 8. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997. С. 107-117

 9. Солдатов И.Б. Лекции по оториноларингологии. М., 1990.-С.269-270.

 10. Тестові завдання для контролю знань та умінь студентів з оториноларингології. – К., 1996 – С. 9-25


Розподіл балів, які може отримати студент

При засвоєнні теми №1 із змістовного модулю № 1 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою: «5», «4», «3», «2».
Тести та задачі для перевірки вихідного рівня знань

І. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання.

1. Яку анатомічну особливість хрящового відділу вушної ракови­ни Ви знаєте?

а) спереду шкіра щільно спаяна з хрящем

б) вушна раковина не має підшкірної жирової клітковини

в) в шкірі вушної раковини велика кількість сальних залоз

2. Де розміщені сірчані залози в вусі?

а) біля барабанної перетинки

б) в перетинчасто-хрящовому відділі

в) в кістковому відділі

3. Які анатомічні відділи відмежовує перешийок в вусі?

а) зовнішній слуховий прохід від барабанної перетинки

б) зовнішній слуховий прохід від вушної раковини

в) перетинчасто-хрящовий відділ зовнішнього вуха від кіст­кового

г) внутрішнє вухо від середнього вуха

4. Що собою являє кісткова частина зовнішнього слухового про­ходу?

а) це частина соскоподібного відростка

б) це окрема кістка, яка зростається з соскоподібного відрост­ком

в) хрящ, який з віком окостеніє

г) кістковий канал тимпанальної частини скроневої кістки

5. Чим представлена пневматична структура соскоподібного відро­стка новонародженого?

а) пневматична структура відсутня взагалі

б) губчатою кістковою тканиною

в) залозистою тканиною

г) кавернозними тілами

д) єдиною клітиною — печерою

6. При скороченні яких м'язів починає функціонувати слухова труба?

а) м'яз, що напружує м'яке піднебіння і м'яз, що піднімає м'яке піднебіння

б) стремінцевий м'яз

в) м'яз, що напружує барабанну перетинку

г) вушний м'яз

д) стремінцевий м'яз і м'яз, що напружує барабанну перетин­ку

7. Яка умова потрібна для нормальної роботи слухових кісточок?

а) безперервність ланцюга

б) врівноважений тиск між зовнішнім середовищем і барабан­ною порожниною і безперервність ланцюга

в) цілісність барабанної перетинки

г) співдружня робота м'язів барабанної порожнини

д) за будь-яких умов слухові кісточки нормально виконують свою функцію

8. Яка топографія присінка внутрішнього вуха?

а) латеральна стінка барабанної порожнини

б) задня стінка внутрішнього слухового проходу

в) це середня частина внутрішнього вуха

г) це носоглоткове вічко слухової труби

9. В якій частині півколових каналів розміщені рецептори слухо­вого аналізатора?

а) в ампулах півколових каналів

б) на гребінці

в) в гладкому кінці півколових каналів

г) рецептори слухового аналізатора не розміщуються в півко­лових каналах

10. Що являє собою гелікотрема?

а) отвір, який сполучає сходи присінка з барабанними схода­ми

б) верхівка завитки

в) нервове закінчення, яке реагує на звуковий подразник

г) нервовий ганглій VIII пари черепних нервів

д) стержень, навколо якого завитка робить 2,5 оберти

11. Яка роль еліптичного і сферичного мішечків присінка в звукосприйнятті?

а) ці утвори не приймають участь в звукосприйнятті

б) еліптичний мішечок відповідає за звукосприйняття

в) сферичний мішечок відповідає за звукосприйняття

г) це складові частини звукосприймального апарату

12. З допомогою якої камертональної проби найзручніше переві­рити рухомість стремена в вікні присінка?

а) проба Вебера

б) проба Желе

в) проба Швабаха

г) проба Рінне
13. Чи є тональна порогова аудіометрія об'єктивним методом пе­ревірки слухового аналізатора?

а) так, бо проводиться за допомогою апарата

б) так, бо аудіограма є документ

в) ні, оскільки пацієнт має можливість дати неправильну відповідь на звуковий подразник
14. В якому квадранті барабанної перетинки проглядається світ­ловий конус при отоскопії?

а) в передньо-нижньому

б) в заднє-верхньому

в) в заднє-нижньому

г) в передньо-верхньому
15. Чи можна вважати світловий конус постійним анатомічним утворенням при отоскопії?

а) ні, він зникає при патології середнього вуха

б) ні, це оптичне утворення

в) ні, це не є постійний утвір на барабанній перетинці

г) так, це постійний утвір на барабанній перетинці
16. Яким інструментом користуються для маскування вуха при обстеженні слуху мовою?

а) навушником

б) вушною вкладкою

в) тріскачкою Барані

г) ватним тампоном
17. З яких відділів складається зовнішній слуховий прохід?

а) перетинчасто-хрящовий та кістковий

б) вушна раковина та кістковий

в) перетинчастий та хрящовий
18. З яких лабіринтів складається внутрішнє вухо?

а) завитки та перетинчасто-хрящового

б) перетинчастого та кісткового

в) перетинчасто-хрящового та кісткового
19. Де локалізуються клітини І нейрона слухового аналізатора?

а) в спіральному ганглії

б) в спіральному органі

в) на дні четвертого шлуночка

г) у внутрішньому слуховому проході

20. Через які мозкові венозні синуси розповсюджується інфекцій з вуха?

а) печеристий синус

б) сигмовидний синус

в) сагітальний синус

г) поперечний синус

II. Відшукайте всі правильні відповіді на запитання.

1. Які анатомічні відділи зовнішнього вуха Ви знаєте?

а) вушна раковина

б) зовнішній слуховий прохід

в) барабанна перетинка

г) сосковидний відросток

2. З яких відділів складається середнє вухо?

а) слухова труба

б) барабанна порожнина

в) клітини сосковидної частини скроневої кістки

г) канал лицевого нерва

д) завитка
3. Які анатомічні утворення з'єднує слухова труба?

а) носову порожнину з барабанною порожниною

б) ротоглотку з носоглоткою

в) барабанну порожнину з носоглоткою
4. Які функції виконує слухова труба?

а) дренажна

б) вентиляційна

в) захисна

г) дихальна

д) терморегуляторна
5. З яких відділів складається зовнішній слуховий прохід?

а) м'язового

б) кістково-суглобового

в) фіброзно-хрящового

г) перетинчасто-хрящового

д) кісткового
6. З яких відділів складається кістковий лабіринт?

а) півколові канали

б) завитка

в) присінок

г) внутрішній слуховий прохід

д) канал лицевого нерва
7. Які слухові кісточки існують?

а) молоточок

б) ковадло

в) стремено

г) сесамовидна

д) скронева
8. В які черепні ямки розповсюджується інфекція з вуха контактним шляхом?

а) в передню

б) в середню

в) в задню
9. Які анатомічні утворення складають звукопровідну систему?

а) вушна раковина

б) зовнішній слуховий прохід

в) барабанна перетинка

г) внутрішній слуховий прохід

д) ланцюг слухових кісточок

е) рідини внутрішнього вуха

є) мембрани внутрішнього вуха
10. Що треба робити при зльоті і посадці в літаку, щоб запобігти неприємному відчуттю в вухах?

а) відтягти вушну раковину донизу

б) відкрити рот

в) здійснювати ковтальні рухи

г) відтягти вушну раковину дозаду
11. Якими способами обстежують слухову функцію?

а) шепітна і розмовна мова

б) суб'єктивна аудіометрія

в) камертональне обстеження

г) об'єктивна аудіометрія

д) вестибулометрія

е) рентгенографія скроневих кісток

є) калорична проба
12. При яких станах дослід Швабаха не є укорочений?

а) при порушенні звукосприйняття

б) при порушенні звукопроведення

в) у здорових людей
13. Які камертональні проби для дослідження слуху Вам відомі?

а) Вебера

б) Рінне

в) Швабаха

г) Федерічі

д) Кархарта
14. Що входить в об'єм суб'єктивного обстеження слуху за допомогою електроакустичної апаратури?

а) тональна порогова аудіометрія

б) електроністагмографія

в) тональна надпорогова аудіометрія

г) мовна аудіометрія
15. Які параметри оцінюються при розшифровці тональної аудіограми?

а) кількість частот обстеження

б) розташування кривих повітряної та кісткової провідності відносно нульової лінії

в) конфігурація аудіометричних кривих

г) розташування кривих повітряної та кісткової провідності відносно одна одної
16. Які найбільш типові варіанти заключення при оцінці результатів тональної порогової аудіометрії існують?

а) норма

б) порушення звукосприйняття

в) порушення звукопроведення

г) ідіопатична приглухуватість

д) порушення звукосприйняття та звукопроведення (змішана приглухуватість)
17. Що входить до об'єктивної аудіометрії?

а) реєстрація викликаних вестибулярних потенціалів

б) реєстрація слухових викликаних потенціалів

в) електрокохлеографія

г) імпедансометрія
18. Що входить в об'єм дослідження слуху за допомогою безумовних рефлексів на звук?

а) ауропальпебральний рефлекс

б) ауропупілярний рефлекс

в) хоботковий рефлекс
19. Які теорії слуху Вам відомі?

а) Гельмгольца

б) Бехтерева

в) Бекеши
20. Нейрони яких структур складають слуховий провідниковий шлях?

а) спірального ганглію

б) слухових ядер (вентрального та дорсального)

в) верхніх олив

г) медіального колінчатого тіла

д) спірального органу
III Знайдіть помилку у відповідях на запитання.
1. З чим межують стінки барабанної порожнини?

а) слинна залоза

б) середня черепна ямка

в) цибулина яремної вени

г) внутрішня сонна артерія

д) лабіринт
2. Яка з слухових кісточок здійснює звукопередачу між внутрішнім і середнім вухом?

а) ковадло

б) стремено
3. Яку функцію виконує сірка, що утворюється сірчаними залозами зовнішнього вуха?

а) сприяє очищенню зовнішнього слухового проходу від всього стороннього

б) звукоізоляційну
4. Які анатомо-фізіологічні особливості зовнішнього слухового проходу сприяють природній евакуації сірки з вуха?

а) перистальтичні рухи м'язів зовнішнього вуха

б) робота скронево-нижньощелепного суглобу
5. З яких відділів скаладається слухова труба?

а) перетинчастого

б) кісткового

в) м'язевого
6. Якою стінкою барабанной порожнини є барабанна перетинка?

а) передня

б) латеральна
7. За яку функцію відповідає барабанна струна?

а) інервує слинні залози

б) звукосприйняття

в) забезпечує смакову чутливість
8. З яких шарів складається натягнута частина барабанної перетинки?

а) ендотеліальний

б) шкірний

в) фіброзний

г) слизовий
9. Скільки Ви знаєте стінок барабанної порожнини?

а) шість

б) чотири
10. Що межує із передньою стінкою зовнішнього слухового проходу?

а) зовнішня сонна артерія

б) скронево-нижньощелепний суглоб
11. Що є задньою стінкою зовнішнього слухового проходу?

а) передня стінка сосковидного відростка

б) дно середньої черепної ямки
12. Де розміщена головка молоточка?

а) відразу за барабанною перетинкою, щільно з нею спаяна

б) в атику
13. Де відкривається отвір слухової труби в барабанну порожнину?

а) по передній стінці барабанної порожнини

б) у вхід в антрум
14. При яких умовах задня черепна ямка є дахом барабанної порожнини?

а) у новонароджених

б) задня черепна ямка не є дахом барабанної порожнини
15. Якими черепними нервами інервуються м'язи барабанної порожнини?

а) VII

б) VIII

в) V
16. Чим заповнена барабанна порожнина новонародженого?

а) кров

б) міксоїдна тканина
17. Чи визначається рухомість стремена дослідом Вебера?

а) не визначається

б) так, якщо закрити досліджуване вухо пальцем
18. Чим виповнений внутрішній слуховий прохід?

а) внутрішня сонна артерія

б) VIII пара черепних нервів

в) VII пара черепних нервів
19. В яку вену переходить сигмовидний синус?

а) зовнішня яремна вена

б) внутрішня яремна вена
20. Якою рідиною омивається спіральний орган?

а) перилімфою

б) ендолімфою

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас