Ім'я файлу: НБУ.docx
Розширення: docx
Розмір: 52кб.
Дата: 30.03.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ

Інститут екології економіки та права

Реферат

З дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика»

На тему : «Класифікація операцій банку з цінними паперами»

Виконав:
студент 3ЕК-18 ІЕЕП
Боровінських Артем

Київ 2021 рік

Зміст

1. Поняття цінних паперів 3

2. Види цінних паперів 4

3. Класифікація операцій банків із цінними паперами 6


4. Висновок 9

Поняття цінних паперів

Відповідно до частини 1 статті 3 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", цінним папером - є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера(особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» похідні цінні папери — це цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів». Крім ф’ючерсів та опціонів до похідних інструментів відносять і низку інших грошових документів, у тому числі варант і ордер.

Види цінних паперів

Цінні папери за формою існування поділяються на:

  • бездокументарні цінні папери;

  • документарні цінні папери.

Цінні папери за формою випуску можуть бути:

  • на пред’явника;

  • іменні;

  • ордерні.

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в документарній формі, належать:

  • пред’явникові цінного папера (цінний папір на пред’явника);

  • особі, зазначеній в цінному папері (іменний цінний папір);

  • особі, зазначеній в цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

Пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їхнього власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини май на у разі ліквідації емітента.

Боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов\'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов\'язання.

Іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.

Похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску й обігу яких пов\'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

Товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах

На сьогодні в українському законодавстві чітко не визначено склад похідних цінних паперів, але встановлено склад похідних (деривативів) як фінансових інструментів до яких належать ф\'ючерси, форварди, опціони та свопи.

Класифікація операцій банків із цінними паперами


Важливою специфічною рисою вітчизняних банків, що дає їм змогу отримувати більші доходи на ринку цінних паперів порівняно з іншими фінансово-кредитними інститутами, є широкий спектр операцій, які здійснюють банківські установи з фінансовими інструментами (рис. 12.2).

Емісійні операції банківських установ здійснюються шляхом залучення грошових коштів з допомогою випуску цінних паперів (акції, облігації, депозитні сертифікати) для реалізації визначених цілей.

Формування власного портфеля цінних паперів призначене для управління ліквідністю, дохідністю та ризикованістю банківських операцій загалом.

Клієнтські операції передбачають проведення операцій на ринку цінних паперів з метою задоволення потреб клієнтів та отримання відповідної винагороди.

Брокерська діяльність охоплює купівлю-продаж цінних паперів банківською установою на замовлення клієнтів і за їхній рахунок. Для виконання цих операцій на організованому ринку банк повинен бути членом відповідної фондової біржі.

Дилерські операції здійснюються шляхом придбання банківською установою цінних паперів на ринку за власний рахунок і на своє ім\'я з метою перепродажу цих інструментів третім особам шляхом виставлення котирувань на купівлю та продаж.

Андеррайтингова діяльність передбачає посередницькі операції банків щодо первинного розміщення цінних паперів емітентів-клієнтів банку.

Управління цінними паперами клієнтів - діяльність, яка здійснюється банківськими установами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими у процесі цього управління цінними паперами і грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.

Брокерські, дилерські, андерайтингові операції та управління цінними паперами клієнтів загалом об\'єднуються в діяльність банків на фондовому ринку як торговців цінними паперами.

Депозитарна діяльність банку полягає у зберіганні та обслуговуванні обігу цінних паперів як у документарній (банк як реєстратор цінних паперів), так і в електронній формі (банк як зберігач цінних паперів).

.

Цей вид діяльності банки здійснюють шляхом формування відокремленого підрозділу з метою уникнення перетікання інформації у відділ, що займається торговельними операціями з цінними паперами.

Консультаційні послуги (банк як інвестиційний радник) передбачають продаж аналітичної інформації клієнтам банку, які потребують додаткових даних при здійсненні операцій з цінними паперами. У США на сучасному етапі нормативно визначено відокремлення консультаційних та трейдингових (торгових) підрозділів.

На відміну від решти фінансово-кредитних установ, банки можуть поєднувати декілька видів діяльності на фондовому ринку з класичними банківським операціями (залучення депозитів, кредитування).

Однак, банк повинен організувати свою професійну діяльність на ринку цінних паперів у складі спеціалізованих структурних підрозділів, організаційно відокремлених від інших підрозділів банку, що здійснюють інші види діяльності.

Висновок:
Операції комерційних банків з цінними паперами посідають значне місце у загальній діяльності банків. Проте, для розвитку операцій банків з цінними паперами існують певні перешкоди у вигляді різноманітних проблем (наприклад, нерозвиненість, нестабільність ринку цінних паперів;
нестабільність і кризові явища в економіці; відсутність повної і достатньої
інформації про фінансовий стан ринку, емітентів тощо)


скачати

© Усі права захищені
написати до нас