1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Ім'я файлу: 168_Курсова.doc
Розширення: doc
Розмір: 1837кб.
Дата: 03.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Цінова політика підприємства.docx

Суми ввізного мита.


Ввізне мито встановлюють на товари, що ввозяться на митну територію України. Ставки такого мита встановлені Митним тарифом України та диференціюються залежно від коду УКТ ЗЕД [54].
 1. Суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб’єкту господарювання.

Це суми сплаченого ПДВ, які не включатимуть до податкового кредиту у зв’язку з відсутністю прав на таке включення.
 1. Транспортно-заготівельні витрати.


Під час імпорту товарів покупець може нести різні пов’язані із цим витрати залежно визначені за міжнародними правилами Інкотермс (2020), зокрема: затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи й транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів тощо.

Усі ці витрати на підставі відповідних первинних документів належать до собівартості імпортних товарів. У разі якщо вартість перевезення (чи інших витрат) указана сукупною сумою, відповідну суму витрат, яку необхідно включити до первісної вартості, слід розподілити між предметами перевезення.
 1. Інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

До таких витрат належать:

  • прямі матеріальні витрати;

  • прямі витрати на оплату праці;

  • інші прямі витрати підприємства на доопрацювання та підвищення якісно технічних характеристик запасів.

Окрім того, до них входять витрати на оплату послуг митного брокера, якщо таку вартість можна безпосередньо визначити й «прив’язати» до товарів, що імпортуються.

Своєю чергою, витратами, безпосередньо пов’язаними з придбанням імпортних товарів, можна вважати плату за виконання митних формальностей. Таку плату здійснюють за виконання митних формальностей митні органи поза місцем їх розташування або поза робочим часом, визначеним для них, за рахунок зацікавлених осіб. Розмір плати встановлено в євро, і справляється вона в гривнях за офіційним (валютним) курсом, установленим НБУ на дату подання митної декларації, а в разі, коли виконання митних формальностей не пов’язано з поданням митної декларації, на дату фактичної сплати [4].

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Облікова картка підприємства


Код ЄДРПОУ

74859632

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Найменування українською мовою

Агросвіт

Номер поточного рахунка в банку

UA1452639687574125632587412362514965412

Місце знаходження

Поштовий індекс

Область

Район

Місто (село),

район міста

605863

Дніпропетровська

Павлоградський

Павлоград

Вулиця

Будинок

Корпус

Квартира

Шухевича

18Телефон

Телефакс

03
Керівник
Головний бухгалтерФорма власності

Орган управління

приватна

Збори засновників

Ознака особи

юридична 1

без права юридичної особи 2

1

Кількість відокремлених підрозділів (філій, представництв, відділень тощо, перелік яких наводиться в додатку)

0

Форма фінансування: бюджет 1, госпрозрахунок 12, за рахунок членських

внесків 3, змішана 9

9

Статутний фонд усього
Види економічної діяльності та ознака зовнішньоекономічної діяльності (1 так).Головна організація (підприємство)

Країна

Україна

Ідентифікаційний код

74859632

Місце знаходження

М.Павлоград

Найменування
Найменування органу, який провів реєстрацію (перереєстрацію)

Павлоградський ЦНАП

Номер рішення (постанови, розпорядження, наказу)

№ 412563-п/п
Засновники, інвестори

Країна

Україна

Ідентифікаційний код

3318 412 563 4

Найменування або прізвище, ім’я та побатькові засновника, інвестора

Кравченко Андрій Петрович

Місцезнаходження

м. Павлоград

Телефон

096 3854 9632

Внесок до статутного фонду

50 000

Грошова одиниця

Грн.
Картку заповнив:дата

посада

прізвищетаініціали

підпис

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВ «Агросвіт»_________________________Територія м.Павлоград

Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

за КВЕД

Середня кількість працівників Адреса, телефон Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.01. 2021 р.


1801001
Форма № 1 Код за ДКУДАктив


Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи


1000первісна вартість

1001накопичена амортизація

1002Незавершені капітальні інвестиції

1005Основні засоби

1010первісна вартість

1011

8268000
знос

1012

89600
Інвестиційна нерухомість

1015Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції

1035Довгострокова дебіторська заборгованість

1040Відстрочені податкові активи

1045Інші необоротні активи

1090Усього за розділом I

1095

8178400
II. Оборотні активи

Запаси

1100

978400*
Поточні біологічні активи

1110Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

46400
з бюджетом

1135у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

76000
Поточні фінансові інвестиції

1160Гроші та їх еквіваленти

1165

842400**
Витрати майбутніх періодів

1170

8800
Інші оборотні активи

1190Усього за розділом II

1195

1952000
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200Баланс

1300

10130400

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал


1400

8485600***
Капітал у дооцінках

1405Додатковий капітал

1410Резервний капітал

1415

17600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

716000
Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495

9219200
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання


1500Довгострокові кредити банків

1510

40800
Інші довгострокові зобов’язання

1515

0
Довгострокові забезпечення

1520

0
Цільове фінансування

1525

386000
Усього за розділом II

1595

426800
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків


1600Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610товари, роботи, послуги

1615

80000
розрахунками з бюджетом

1620

192000
у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625розрахунками з оплати праці

1630

90400
Поточні забезпечення

1660Доходи майбутніх періодів

1665

71200
Інші поточні зобов’язання

1690

50800
Усього за розділом IІІ

1695

484400
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900

10130400

Керівник.

Головний бухгалтер

* Сума рядка 1100 «Запаси» (978400 грн.) складається із сум на рахунках:

  • виробничі запаси 400000 грн.,

  • незавершене виробництво – 210400 грн.,

  • готова продукція 368000 грн.


** Сума рядка 1165 «Гроші та їх еквіваленти» (842400 грн.) складається із сум на рахунках:

  • каса в національній валюті 2400 грн.,

  • поточні рахунки в національній валюті 840000 грн.


*** Сума рядка 1400 «Зареєстрований капітал» (8485600 грн.) складається із сум на рахунках:

  • статутний капітал 8422400 грн.,

  • пайовий капітал 63200 грн.

Журнал реєстрації господарських операцій


ТОВ «Агросвіт»

(назва підприємства)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

скачати

© Усі права захищені
написати до нас