1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Ім'я файлу: 168_Курсова.doc
Розширення: doc
Розмір: 1837кб.
Дата: 03.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Цінова політика підприємства.docx

КР = СКЗ × (К2 К1) (2.1),


де:

КР сума курсових різниць;

СКЗ сума кредиторської заборгованості;

К1 курс НБУ на дату виникнення кредиторської заборгованості або дату балансу (залежно від того, яка подія сталася пізніше);

К2 курс НБУ на дату визначення курсової різниці (на дату балансу чи на дату розрахунків).

У бухгалтерському обліку курсові різниці відображають залежно від результату такого розрахунку. Якщо результат додатний (тобто курс НБУ підвищився, К2 > К1), його списують на витрати на субрахунок 945 «Витрати від операційної курсової різниці» чи 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць». Коли результат розрахунку від’ємний (тобто курс НБУ знизився, К2 < К1), його включають до доходів на субрахунок 714 «Дохід від операційної курсової різниці» або 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці». Вибір рахунка (операційний дохід/витрати чи ні) залежить від того, за якою операцією (заборгованістю тощо) визначають такі курсові різниці. Тобто тут головну роль відіграє цільовий характер операції. Коли імпорт товарів здійснюють у межах операційної діяльності, то й курсові різниці мають відображати у складі операційних доходів/витрат.

Отже, якщо першою подією для підприємства є отримання імпортного товару, попередню оплату за який не здійснювали, то договірну вартість імпортних товарів, виражену в інвалюті, перераховуватимуть у гривні за курсом НБУ на дату оприбуткування таких товарів. Далі у зв’язку зі зміною курсу НБУ сформована в момент оприбуткування імпортних товарів собівартість коригуванню не підлягає. Тобто — за яким курсом оприбуткували вартість імпортного товару, за такою вартістю його обліковують на підприємстві.

А ось за кредиторською заборгованістю (яка є монетарною статтею) курсові різниці визначатимуть у загальному порядку. Тобто на дату балансу й дату здійснення розрахунків (дату оплати). Дата балансу визнається це кінець кварталу. Однак суб’єкт господарювання може в наказі про облікову політику визначити, що баланс складається щомісяця. У такому випадку датою балансу буде кінець місяця. Якщо суб’єкт господарювання складає баланс щокварталу, рахувати курсові різниці на кінець місяця не потрібно.

Операція імпорту товарів на умовах часткової передоплати об’єднує дві попередні.

Орієнтиром для відображення такої операції в обліку є п.п. 5 та 6 НП(С)БО 21. Окрім того, за п. 6 НП(С)БО 21 у разі здійснення авансових платежів в інвалюті постачальникові частинами й одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.

Умовно вартість імпортного товару можна поділити на 2 частини:

    • оплачена сумі перерахованого авансу);

    • неоплачена сумі вартості товарів, що підлягає оплаті).

Перераховану часткову передоплату відображають за курсом НБУ на дату перерахування такого авансу. Ця заборгованість — немонетарна стаття, а тому курсових різниць за нею далі розраховувати не потрібно. Неоплачену частину необхідно перерахувати в гривні за курсом НБУ на дату отримання товарів. Окрім того, щодо неоплаченої частини товару в підприємства виникає кредиторська заборгованість, яка є монетарною статтею. А тому за нею на дату балансу й на дату здійснення господарської операції (дату оплати за отримані товари) слід буде розрахувати курсові різниці.

Відображення операцій імпорту на рахунках бухгалтерського обліку можна побачити у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

скачати

© Усі права захищені
написати до нас