1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Ім'я файлу: 168_Курсова.doc
Розширення: doc
Розмір: 1837кб.
Дата: 03.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Цінова політика підприємства.docx

Баланс на 01.01.2022


Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Основні засобиI. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1920000
первісна вартість

2005000
Неоплачений капітал

(             )

(             )

знос

358000
Вилучений капітал

(             )

(             )


Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

(44096)
Усього за розділом I

1647000
Усього за розділом I

1736309
II. Оборотні активи

Запаси

330 669
II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняДебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги


40000
III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків


160300
Гроші та їх еквіваленти

108 700
Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги
83800

розрахунками з бюджетом

22030

розрахунками зі страхування

21760
Усього за розділом II

479 369
розрахунками з оплати праці

102170

Усього за розділом III

390060
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуттяIV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуттяБаланс

212 6369
Баланс

2126369

ВИСНОВКИУзагальнюючи теоретичні основи обліку операцій з імпорту ми дійшли до таких висновків:

 1. Сутність імпорту визначається також факторами впливу на імпортну діяльність. На основі аналізу наукових літературних джерел слід виділити певну типологію факторів впливу на імпортну діяльність та запропонувати класифікувати фактори впливу на імпорт за такими ознаками: за ступенем заохочення до імпортної діяльності, за охопленим середовищем впливу, за ступенем контрольованості, за часовим лагом дії, за сферою впливу, за ефектом, що спричинює вплив фактору, за рівнем важливості, за механізмом дії, за рівнем комплексності об’єкта впливу.

 2. Заходи щодо регулювання імпорту товарів (продукції) в Україну є однією із складових економічної політики. І ці заходи головним чином базуються на імперативних мірах, які чітко встановлені чинним законодавством України та можуть включати в себе квотування, ліцензування, а також встановлення певних вимог щодо відповідності товару певним нормам, якісним характеристикам тощо. Але варто зазначити, що уряд України інколи приймає рішення, які суперечать потребам вітчизняного ринку та суттєво впливають не тільки на політичний імідж країни, але й на життєвий рівень громадян.

 3. Узагальнено та систематизуванню видів первинних документів зовнішньоекономічної діяльності у наукових джерелах приділена увага значної кількості авторів. Вже наведена класифікація документів є різноманітною та характеризує функціональне призначення документів в системі ведення імпортних операцій. Проте немає єдиного підходу до систематизації документального оформлення операцій з імпорту. Узагальнюючи погляди різних науковців, на нашу думку, найбільш доцільно впорядкувати документальне оформлення імпорту, виділяючи такі групи первинних документів: транспортна документація, страхова документація, комерційна документація, розрахункова документація, товаросупровідна документація, складська документація, митна документація, дозвільна документація.

 4. Найпершим документом, що оформляється між покупцем і постачальником по зовнішньоекономічних операціях є договір. Зважаючи на вплив умов зовнішньоекономічного договору на облікове відображення імпортних операцій варто виділяти даний документ як такий, що підтверджує факт виникнення прав та зобов’язань у сторін, та він не дозволяє здійснювати записи в бухгалтерському обліку. Облікове відображення підтверджують інші документи, які складаються безпосередньо підчас здійснення господарської операції (рахунки-фактури, акти).

 5. Щодо порядку заповнення документів по імпортних операціях загалом, варто теж виділити певні особливості, зокрема: документи складаються на двох мовах (українській та іноземній) або тільки на іноземній, у зв’язку з чим повинні мати впорядкований аутентичний переклад на українську мову, відповідно до Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку; в первинних документах записи вартісних показників відображають у тій грошовій одиниці, в якій фактично здійснюються операції (при обробці первинних документів вказуються вартість у іноземній валюті та її еквівалент, перерахований у національну валюту за курсом Національного банку України, що залежить першої події по зовнішньоекономічному контракту оплати чи надходження товарно-матеріальних цінностей).

 6. Діючий на даний час порядок визначення курсових різниць є досить складним та заплутаним. Ми пропонуємо визначати первісну вартість імпортованих товарно-матеріальних цінностей за курсом Національного банку України на дату їх надходження (розмитнення), в такому випадку значно полегшиться і визначення курсових різниць, адже вони будуть розраховуватися легко як різниця між курсом НБУ на дату надходження та курсом НБУ на дату оплати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Білова Н., Яновська Н. Особливості обліку експортно-імпортних операцій. Податкита бухгалтерськийоблік. 2011. № 41. С. 23-48.

 2. Зінь Е.А., Дука Н.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності [підручник]. К.: Кондор, 2009. 432 с.

 3. Мельник О.Г., Нагірна М.Я. Імпортна діяльність підприємств як об’єкт етіологічної діагностики. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 778. С. 173-179.

 4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», із змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», із змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», із змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», із змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», із змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Плаксієнко І.В. Документальне оформлення обліку імпортних операцій. Молодийвчений. 2017. 10. С. 1000-1004.

 10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. 996XIV. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/99614.

 12. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998 332-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 13. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998 330-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 14. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту від 22.12.1998 р. 331-XIV.

 15. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959/ХІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 16. Про Митний тариф України: Закону України від 04.06.2020 р. №674-IX. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 17. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року № 19065-ІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

 18. Решетняк К.Е. Експортно-імпортні операції як основа зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Управління розвитком. 2012. №3(124). С.30–32.

 19. Тюріна Н.М., Карвацка Н.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник]. К.: Центр учбової літератури, 2013. 408 с.

 20. Федоронько Н. І. Аналіз ефективності експортних та імпортних операцій. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016 . №10. С. 120 – 123.

 21. Царенко О. В. Інкорпорування аналітичних процедур для забезпечення якості аудиторських послуг. ВченізапискиТаврійськогонаціональногоуніверситетуіменіВ.І.Вернадського.Сер. Економіка і управління. 2018. Т.29, № 1. С. 130 134. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_26.

 22. Шереметинська О.В., Варфоломєєва Ю.Р. Оцінка ефективності імпортних операцій підприємств. Причорноморські економічні студії. Випуск 24. 2017. С. 97-100.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

скачати

© Усі права захищені
написати до нас