Ім'я файлу: АГД Залік.docx
Розширення: docx
Розмір: 8кб.
Дата: 17.03.2023
скачати

Залікова картка №8

Питання 1. Баланс товарної продукції для прийняття управлінських рішень в сфері виробництва та реалізації продукції.

Відповідь: В ринкових умовах виконання плану з виробництва і реалізації продукції у відповідності зі взятими зобов'язаннями (договори, контракти, держзамовлення) є неодмінною умовою нормального функціонування кожного підприємства.Рівень таких якісних показників, як продуктивність праці, собівартість продукції, прибуток, рентабельність багато в чому залежить від виконання плану виробництва і реалізації продукції.

Аналіз виробництва і реалізації продукції повинен здійснюватися у взаємозв'язку з кон'юнктурою ринку (попит і пропозиція на продукцію, рівень цін, дії конкурентів тощо).

Основними завданнями аналізу є:

 • перевірка напруженості планових завдань;

 • оцінка виконання плану (держзамовлень, договорів, контрактів), складу, якості продукції, ритмічності і рівномірності виробництва;

 • виявлення причин відхилення від плану і рівня попередніх періодів;

 • виявлення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення якості продукції, забезпечення ритмічності і рівномірності виробництва;

проведення ринкових досліджень.

Для проведення аналізу використовуються такі джерела інформації:

 • статистична звітність:

  • - Форма № 1-П (термінова) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)";

  • - Форма № 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники...";

  • - Форма № 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства";

  • - Форма № 1П-НПП "Звіт про виробництво промислової продукції";

 • бухгалтерська (фінансова) звітність:

 • - Форма № 2 "Звіт про фінансові результати";

 • планові завдання, контракти, договори, держзамовлення;

 • нормативи, стандарти тощо;

оперативний звіт про виробництво, відвантаження і реалізацію продукції.

Питання 2. Аналіз руху основних засобів підприємства.

Інші необоротні активи – всі інші необоротні активи, які не є нематеріальними активами, основними засобами, довгостроковими фінансовими інвестиціями, довгостроковою дебіторською заборгованістю та відстроченими податковими активами.

Відстрочені податкові активи – це сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок виникнення різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

Довгострокова дебіторська заборгованість – це заборгованість фізичних і юридичних осіб, яка буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтовою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.

Відстрочений податковий актив виникає в тому випадку, коли податок на прибуток, визначений згідно з обліковою політикою підприємства, менший за податок на прибуток, визначений за чинним законодавством.

Стан виробничого потенціалу – найважливіший фактор ефективності основної діяльності підприємства. Бухгалтерська звітність дозволяє досить детально проаналізувати наявність, стан і зміни найважливішого елемента виробничого потенціалу підприємства – його основних засобів.

В процесі виробництва основні засоби, які експлуатуються, зношуються фізично та старіють морально. Ступінь фізичного зносу визначається в процесі нарахування амортизації. Цей процес може розглядатися в кількох аспектах як засіб:

1) визначення поточної оцінки незношуваної частини основних засобів;

2) віднесення на готову продукцію одночасних витрат в основні засоби;

3) накопичення фінансових ресурсів для наступного заміщення вибуваючих з виробничого процесу основних засобів чи вкладення в нові виробництва.

Для аналізу руху основних засобів складають таблицю (табл.3.4).

Табл.3.4.

Показники

Залишок на початок року

Введено

Вибуло

Залишок на кінець року

Темп зміни,%

Первісна вартість основних засобів,т.г.

 

 

 

 

 

в тому числі: активна частина, тис.грн.

 

 

 

 

 

Залишкова вартість основних засобів

 

 

 

 

 

Частка активної частини основних засобів, %

 

 

 

 

 

Коефіцієнт гідності, %

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу, %

 

 

 

 

 

Коефіцієнт оновлення, %

 

 

 

 

 

Коефіцієнт вибуття, %

 

 

 

 

 

 Особливості структури та функціонального призначення різних елементів майна підприємства слід враховувати при їх аналізі.

Показники майнового стану підприємства характеризують стан та структуру активів підприємства у сукупності з їх джерелами покриття (пасивами), їх можна поділити умовно на дві групи: показники, які визначають стан основних засобів, та показники, які визначають стан оборотних коштів. Якісна характеристика основних засобів оцінюється за допомогою показників:

- індексом постійного активу;

- коефіцієнтом довгострокового залучення позикових коштів;

- коефіцієнт реальної вартості майна тощо.

Усі ці показники характеризують майновий стан підприємства з різних боків.

Задача. Визначити вплив обсягу випуску продукції, матеріаломісткості виробу А і питомої ваги виробу А на величину матеріальних витрат по виробу А. Построїть аналітичну таблицю. Зробити висновок.  


Показник 

За планом 

Фактично  

Обсяг випуску виробу А, тис. грн. 

150 

165 

Загальний випуску продукції, ттс грн. 

434 

457 

Матеріаломісткість виробу А 

0,568 

0,513 


Рішення:
скачати

© Усі права захищені
написати до нас