Ім'я файлу: Биржы и банки.doc
Розширення: doc
Розмір: 209кб.
Дата: 21.02.2020
скачати
Пов'язані файли:
Iсторiя виникнення Iнтернет.doc

Міністерство освіти України

Київський національний університет

будівництва і архітектури.

Кафедра економіки будівництва.
Курсова робота з предмету

“Основи біржової та банківської діяльності”.


Виконав студент гр. МВС-51

Ігнатенко О. П.П еревірив: доц. Гриценко О. С.,

ас. Шапошнікова І. О.

КИЇВ – 1999 р.

Замовлення
на купівлю-продаж цінних паперів

від "11"грудня 1999р.
Б рокерська контора № 21 ТОВ “Сток маркет

(найменування брокерської контори)

Придбає, продасть цінні папери (зайве викреслити)

К од цінного паперу АА

В ид прості акції

(найменування цінного паперу)

Емітент ЗАТ “Пролісок”

(найменування організації)

Н
омінал 0,25 (нуль грн. 25 коп.) грн.

(цифрами і літерами) (грошова одиниця)

К
ількість 1000 (тисяча) од.

(цифрами і літерами) (одиниця виміру)

Ціна за одиницю 0,15 (нуль грн. 15 коп.) грн.

(цифрами і літерами) (грошова одиниця)

З агальна ціна партії 150 (сто п’ятдесят) грн.

(цифрами і літерами) (грошова одиниця)

Особливі умови

Т ермін дії замовлення: до "30"січня 2000р. включно.
Від Замовника ________________ Від Біржі ________________
М.П. М.П.


Картка
реєстрації угоди №

Дата реєстрації "11"грудня 1999р. Час 11.00.

Б рокер-продавець ТОВ “Ирвіс”

Б рокер-покупець ТОВ “Стокс”

Н айменування (вид, номінал, емітент) цінного паперу

прості акції, 0,25 (нуль грн. 25 коп.) грн., ЗАТ “Пролісок”
С ума угоди (літерами) 150000 (сто п’ятдесят) грн.

Брокер-продавець і Брокер-покупець зобов’язуються сплатити на раху­нок Біржі № 260030091600 у банку КБ “Приватбанк м. Київ , МФО 300249 .

Комісійна винагорода 0,5% від суми угоди, що становить

0,75 (нуль грн. 75 коп.) грн. .

Брокер-покупець зобов’язується сплатити на рахунок Біржі дер­жав­не мито 1 % від суми угоди, що становить 1,50 (одна грн. 50 коп) грн. .

Брокер-продавець зобов’язується сплатити на рахунок Біржі 10% від _____________ % перевищення річних, що становить ______________________________________ грн..

Брокер-продавець _______________

Брокер-покупець ________________

К ерівник реєстраційного бюро біржі

М.П.

Протокол № 1

загальних зборів закритого акціонерного товариства "Пролісок" про перший випуск акцій

11 грудня 1999 року

Присутні засновники ЗАТ "Пролісок", що мають 20 голосів, що становить 25 % від загальної кількості.

Порядок денний 1. Про перший випуск акцій ЗАТ "Пролісок".

Слухали:

Інформацію голови Ради товариства Ігнатенко О.П. про перший випуск простих іменних акцій ЗАТ "Пролісок" на суму 500000 гривень в кількості 2000000 штуки номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Постановили:

Дія реєстрації першого випуску акцій прийняти наступні дані згідно статті 6 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" :

1. Фірмове найменування емітента та його місцезнаходження:

Закрите акціонерне товариство "Пролісок", зареєстроване Ватутінською районною держадміністрацією м. Києва 5 грудня 1999 року, код ЄДРПОУ 23154929, адреса: 254073, М.Київ, вул. Сабурова, 21-Б.

2. Розмір статутного фонду: 500000 гривень.

3. Цілі та предмет діяльності.

Цілі - поліпшення обслуговування технікою об'єктів служб охорони.

Предмет діяльності :

• забезпечення охоронних установ спец. технікою, запчастинами та матеріалами;

• виготовлення та реалізація населенню виробів спец. техніки.

• торгівельна діяльність в сфері роздрібної торгівлі

• інші види послуг.

4 Зазначення службових осіб емітента:

Голова Ради (Спостережної) - Ігнатенко О.П., вік - 54 роки, освіта - вища, головний економіст, спеціальність - інженер - єкономіст, стаж роботи -38 років. Генеральний директор - Козлов Г.І. , вік - 59 років, освіта вища, спеціальність - інженер-електромеханік , стаж роботи - 39 років.

Головний бухгалтер - Тученко М.П., вік - 43 роки, освіта - середньо-спеціальна, спеціальність - бухгалтер , стаж роботи - 24 роки. років.

5. Найменування контролюючого органу (аудиторської фірми) Аудиторська фірма "Аудитекс", Ліцензія Аудиторської Палати України № 000346 від 26.12.1995. Сертифікати аудитора серії А № 003523 від 15.03.1998 і серії Б №000058 від 27.12.1995.

6. Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Попередніх випусків цінних паперів емітент не проводив.

7. Мета випуску акцій - формування статутного фонду. Тип і категорія

акцій: прості іменні. Привілейованих акцій та акцій на пред'явника немає. 8 Кількість простих іменних акцій - 2000000 штук, серія АА, номери з

0000001 по 2000000.

9. Загальна сума емісії: 500000 грн., кількість акцій 2000000 штуки простих іменних.

10. Номінальна вартість однієї акції0,25 грн.

11. Кількість учасників голосування, одна акція дає право одного голосу на загальних зборах акціонерів.

12. Порядок виплати дивідендів-

Дивіденди виплачуються один раз на рік після затвердження загальними зборами акціонерів пропорцій розподілу залишкового прибутку за звітний рік не пізніше 3 місяців по закінченню фінансового року, але не раніше затвердження річного звіту.

13. Строк і порядок передплати акцій та їх оплати:

ЗАТ "Пролісок" є правонаступником дочірнього підприємства "Кпрол-1", яке створене шляхом реорганізації (виділення) (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 19/04/97) АТЗТ "Кпрол", що зареєстроване Виконкомом Печорської районної Ради народних депутатів М.Києва 27/12/94 за № 03568468. Таким чином, ЗАТ "Пролісок" є правонаступником АТЗТ "Кпрол" в частині майна, прав та зобов’язань, що передані на підставі розподільчого балансу, у тому числі повністю відносно Дочірнього підприємства "Кпрол-1", що було зареєстроване Мінською райдержадміністрацією м. Києва 27/03/95 за № 23154929. Статутний фонд ЗАТ "Пролісок" повністю сформовано, додаткової оплати акцій не передбачається. Розповсюдження акцій проводиться шляхом розподілу між усіма засновниками пропорційно частці кожного в статутному фонді попередника - АТЗТ "Кпрол". Строк передплати - з 01.01.2000 по 01.06.2000. Перевищення та недосягнення запланованого рівня передплати не допускається. Послуги фінансових посередників не використовуються. Термін видачі сертифікатів акцій - не пізніше 6-ти місяців після реєстрації випуску акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15. Форма випуску акцій - документарна, з видачею сертифікатів акцій,

оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

16. Умови розпорядження акціями:

Прийняття нових акціонерів в ЗАТ здійснюється шляхом згоди загальних зборів акціонерів передати акції третім особам.

В результаті ліквідації чи реорганізації юридичної особи - акціонера ЗАТ її акції переходять до третьої особи, відповідно до умов ліквідації чи реорганізації.

В результаті смерті фізичної особи - акціонера ЗАТ її акції переходять до спадкоємців або до особи, що визначена відповідним розпорядженням.

Правонаступники і спадкоємці повинні звернутись до Ради товариства з вимогою про прийом до складу акціонерів ЗАТ або з пропозицією викупити відповідні акції. Заява розглядається на наступних чергових зборах.

Вихід зі складу акціонерів ЗАТ здійснюється за умови подання заяви у письмовій формі до Ради про намір виходу не менше ніж за два місяці до дати виходу. У річний термін ЗАТ повинно викупити ці акції у акціонера. До закінчення вказаних строків заявник є акціонером ЗАТ і несе обов’язки згідно з діючим Статутом.

Акції, викуплені ЗАТ у акціонерів, повинні бути реалізовані Радою за ціною не нижче вартості викупу в річний термін. Переважне право придбання мають акціонери ЗАТ. У разі реалізації третім особам рішення Ради затверджується зборами.

17. Права, що надаються власникам акцій:

Акціонери мають право:

• приймати участь в управлінні АТ через його вищий орган - Загальні збори;

• брати участь у розподілі прибутку АТ та одержувати його частину у вигляді дивідендів;

Й одержувати інформацію про діяльність АТ;

Й першочергового працевлаштування з урахуванням кадрових потреб АТ;

• вийти в установленому порядку з АТ.

Голова зборів /Ігнатенко О.П./

Секретар зборів / Костянко К.І. /

Серія АА №005000


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА «Пролісок»
м .Київ, вул. Сабурова, 21-Б.
АКЦІЯ
проста іменна
Засвідчує, що Ігнатенко Олександр Павлович
є власником простої іменної акції закритого акціонерного товариства

фірми «Пролісок»
Статутний фонд— 500000 (п’ятсот тисяч) грн.

Номінальна вартість акції— 0,25 (нуль грн. 25 коп.) грн.

Випущено іменних акцій — 2000000 (два мільйони) од.

Одна акція дає право одного голосу.

Девіденти виплачуються за рішенням загального збіру.Президент Головний бухгалтер

Свердлова П.О. Тученко М.П.
МП
Простий вексель № 258963

2000 (дві тисячі) грн.
(Валюта платежу, сума цифрами)
м. Київ 11 грудня 1999р.(Місце складання) (дата складання)

1” березня 2000р. ми заплатимо проти цього векселя ЗАТ “Київенерго”чи його наказу(Кому чи за наказом кого платіж повинен бути здійснений)

2000 (дві тисячі) грн. 00 коп.
(Сума прописом)
ЗАТ “Проллісок”

Підлягає сплаті в Вул. Сабурова, 21 б, м. Київ


КБ “Праватбанк”

(місце платежу)

м. Київ, р/р 260030095600
(найменування банківської устанои)

МФО 336569.
(назва, підпис і точна адреса векселедавця)
БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ

на доставку цінних паперів.

м. Київ «11» грудня 1999р.

ВАТ “Ровинер”

(найменування організації—продавця)

що іменується надалі «Продавець», в особі біржового брокера

Продана Юрія Петровича

(прізвище, ім'я, по батькові)

б рокерської контори ТОВ ”Рована”

(найменування контори)

я кий діє на підставі договору (доручення) № 25631

в ід “1” серпня 1999 р. з однієї сторони, і ТОВ “Лодва”

(найменування організації - покупця)

що іменується надалі «Покупець», в особі біржового брокера

Равенова Олега Анатольовича

(прізвище, ім'я, по батькові)

брокерської контори ТОВ ”Аверс”(найменування контори)

я кий діє на підставі договору (доручення) № 21635

від 5 лютого 1999 р., з другої сторони, ук­лали цей контракт відповідно до Правил Української фондової біржі про нижчеподане:

1. «Продавець» зобов'язується доставити (передати у власність), а «Покупець» прийняти і оплатити прості акції на пред’явника

(повне найменування цінного паперу)

у кількості 10(десять) у (до) 2 січня 2000 р.

(кількість, один. виміру) (строк, період доставки)

«Продавець» вправі здійснити дострокову доставку за. згодою «Покупця».

2. Датою виконання зобов’язань по контракту вважається:

2 січня 2000 р.

3 . Сума контракту відповідно до ціни 100 (сто) грн. 00 коп.

(ціна в грн., вид валюти)

за 1 (одну) од. складає 1000 (одна тисяча) грн. 00 коп.
(кількість - одиниця виміру) (суму договору писати літерами)

С ума контракту визначається по курсу на -

(дата)

(на. момент закриття біржі).

4. Цінні папери доставляються за ціною, зазначеною в п. З контракту. Видатки по доставці включені в ціну, зазначену в п. 3. Розрахунки за цінні папери «Покупцем» здійснюються платіжним дорученням

(зазначити форму розрахунків: платіжними дорученнями, гарантованими чеками)

5. При підписанні цього контракту сторони обмінюються гарантіями доставки, цінних паперів та їх оплати.

Г арантії «Продавця»:

Гарантії «Покупця»:

У випадку прострочення доставки або неповної доставки цінних паперів «Продавець» зобов'язується відшкодувати «Покупцеві» всі збитки, включаючи не дотримані дивіденди.

6. Особливі умови: немає


7. Контракт набуває чинності з моменту оформлення о порядку, встановленому Правилами уфб, та реєстраціі на біржі, дійсний по «20» лютого 1999 р.
8. Реквізити . «Продавця»: 9. Реквізити . «Покупця»:

А дреса: вул. Пушкінська, 23, оф. 54 вул. Лермонтова, 36, к. 65

Для телеграм: - -

Телетайп. - -

Телекс: - -

факс: 224-45-23 235-65-96

Телефони: 224-45-28 235-65-80

Час зв'язку, - -

посадові особи: директор директор

Порав О.Р. Воров Ю.Л.
М. П. «Продавець» М. П. «Покупець»

БІРЖОВОЙ КОНТРАКТ

на поставку товара

м. Київ “17 “ грудня 1999 р.

ТОВ “Глобус”


(найменування організації – продавця – постачальника)

що іменується надалі “Постачальник” , в особі біржового брокера

Карпова Л.П.

(прізвище, імя, по батькові)

брокерської контори № 134 ТОВ “Некуп”

(найменування контори)

яка діє на підставі договору (доручення) № 21459

в ід 29 “ листопада 1999 р., з однієї сторони, і

ТОВ “Вафорп”


( найменування організації – покупця)

що іменується надалі “Покупець”, в особі біржового брокера

Вамитов М.К.

(прізвище, імя, по батькові)

б рокерської контори № 29 ТОВ “Лорен”

(найменування контори)

я ка діє на підставі договору (доручення) № 25465

в ід “13“ листопада 1999р., з іншої сторони, уклали цей контракт відповідно до Правил біржової торгівлі на Українській універсальній товарній біржі про нижчеподане :

  1. Постачальник” зобовязується виготувати і поставити (передати у власність), а “Покупець прийняти і оплатити металеву арматуру

(повне найменування товару)

у кількості 5 вагонів у (до) СПОТ

(кільк., один. Виміру) (строк, період доставки)

“Продавець” вправі здійснити довгострокову доставку за згодою “Покупця”.

  1. В ідвантаження товару відбувається СІF Новоросійськ

(вивіз власними силами, вид франко, ціна з попередньою здачею наскладі, інше)

  1. Д атою виконання обовязків по контрактув важється 2січня 2000 р.

  2. Т овар що поставляється повинен відповідати по комплектності і якості, маркировкі, найменуванні контроль зразків

(інші вимоги)

Д СТУ або кресленням

зразкам ТУ

Я кість товара посвідчується паспортами, актами ВТК, сертифікатами якості

( необхідне підкреслити)

(іншим засобом – указати)

Документи про якість і комплектність товару направляються “Покупцю” разом з відвантаженим товаром.

5. Технічне прийняття товару по якості проводиться

втк покупця

(втк покупця, його представником на складі постачальника, інш.умови)

6. Виклик представника “Постачальника” для участі в прийманні товару по якості та кількості в випадку виявлення недостачі або недоброякісності є обов’язковим, за винятком здійснення такого приймання на складі “Постачальника”.

7. Недоброякісний товар підлягає поверненню “Постачальнику” для подальшої перевірки в 10-денний термін з моменту укладення контракту , якщо

неможлива заміна товару (відновлення) у “Покупця” в узгоджений термін часу.

8. Подальша перевірка товарів проводиться “Поставником” на основі відповідних нормативних документів.

(вказати: ДСТУ,інструкції, інше)

Питання майнової відповідальності в такому разі вирішуються по результатах перевірки товару “Поставником”. “Поставник не несе відповідальності за якість товару в випадках порушення правил прийняття

товару, або у разі використання в умовах невідповідаючи ТУ.

9 . Сума контракту у відповідності з ціною 300 (триста) грн.

(ціна в гривнях, вид валюти)

з а одну тону становить дев’яносто тисяч грн. 00 коп.

(кількість, од. виміру) (сума договора літерами)

10. Товар поставляється по ціні, вказаній в п.10 контракту. Розрахунки за відвантажений товар “Покупцем” здійснюються

передоплата, р/р

(вказати форму розрахунків: шляхом акцепту вимог, платіжними дорученнями, інше)

11. При підписанні контракту сторони обмінюються гарантіями поставки товару та його оплати.

Г арантії “Постачальника”

Г арантії ”Покупця”

При відсутності у “Постачальника” документів, гарантуючих наявність товару він зобов’язуються у випадку просрочки поставки або недопоставки товара відшкодувати “Покупцю” всі збитки, включаючи неотримані прибутки. Питання про штрафні санкції вирішуються в встановленому порядку.

12. Взаємовідносини сторін по даному контракту регулюються у відповідності з положенням щодо поставок продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання. Суперечки що виникають, при виконанні, зміні, розірванні даного контракту вирішуються між “Постачальником” та “Покупцем” за погодженням сторін, або в порядку, визначеному Положенням про порядок пред’явлення та розгляду претензій в комісії біржі.

1 3. Особисті умови : маса брутто 300 т., пакування по 6 т.
1 4. Контракт набирає чинності з моменту оформлення його в порядку, встановленому Правилами біржової торгівлі УУТБ і регістрації на біржі,

дійсний до “30“ березня 2000 р.

1 5. Реквізити ”Продавця” 16. Реквізити “Покупця”

А дреса : вул. Прохорова, 87, к.76 Вул. Репоенко, 23, к. 101Т елетайп : - -

Т елекс : - -

Ф акс : 235-58-96 269-06-63

Т елефони : 235-58-86 269-06-32

Час звязку , посадові

о соби : директор директорТранспортні :1 7. Реквізити “Грузоодержувача”:(при необхідності)
М.П “Продавець” М.П “Покупець”

в особі Карпова Л.П. в особі Вамитов М.К.

(підпис І.П.Б. брокера) (підпис І.П.Б. брокера)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас