Ім'я файлу: vvpi_2014_1_26.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 581кб.
Дата: 04.04.2020
Пов'язані файли:
Новый документ.docx

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1 128
УДК 331.07+378.3
С. С. Аляб’єва
1
К. О. Коваль
1
О. М. Мензул
1
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ДЕРЖАВНИЙ
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЇХ ВИРІШЕННЯ
1
Вінницький національний технічний університет
Проаналізовано проблеми та існуючі державні механізми працевлаштування випускників вищих на-
вчальних закладів.
Ключові слова: працевлаштування, випускники, молодь, вищий навчальний заклад.
Вступ
Однією з основних потреб самореалізації молоді залишається праця, а тому не втрачає актуаль- ності питання працевлаштування випускників вищих начальних закладів (ВНЗ). Нішу молодіжної зайнятості визначають однією з пріоритетних складових соціальної політики України [1], адже мо- лодь — найбільший стратегічний ресурс країни. Молодь є специфічною соціально-демографічною групою, яка посідає особливе місце в соціальній структурі суспільства та відіграє значну роль у гро- мадсько-політичному житті держави. Саме вона, що перебуває в стадії трудового й соціального са- мовизначення й володіє специфічними рисами, які не притаманні громадянам іншого віку. Молоді характерні особливості, які з погляду оцінки трудових ресурсів притаманні як переваги (високий освітній рівень, ініціативність, нестандартність мислення, уміння швидко адаптуватися в умовах ринкової економіки, бажання працювати й використовувати отримані в навчальному закладі знання на практиці), так і недоліки (відсутність практичного досвіду й трудових навичок, завищені вимоги до передбачуваної роботи та самооцінка тощо). Проте, враховуючи об’єктивні психологічні особли- вості молоді, вона має найбільшу соціальну, професійну та життєву перспективу.
Сегмент ринку праці випускників вищих навчальних закладів — найпроблемніша частка зага- льнонаціонального ринку праці [2, 3]. Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним обов’язкам, відсутність досвіду роботи, завищені запити молоді та невідповідність їм пропозицій роботодавців посилюють напруження на ринку праці [4].
Враховуючи вищевикладене, питання зайнятості випускників вищих навчальних закладів є ак- туальною соціальною проблемою. В статті будуть досліджені існуючі механізми державного сприяння їх працевлаштуванню.
Аналізом питань конкурентоспроможності випускників вищої школи в умовах ринково орієн- тованих змін в економіці країни вагомими є здобутки і результати наукових досліджень вітчизня- них вчених Л. Колєшні, І. Кравченко, Е. Лібанової, І. Петрової, Е. Савельєва, В. Савченка, М. Се- микіної та ін. У цих працях науковці підкреслювали необхідність забезпечення в процесі підготов- ки висококваліфікованої робочої сили відповідності основних параметрів якості підготовки та професійно-кваліфікаційного рівня кадрів вимогам інноваційного етапу розвитку економіки.
Метою статті є дослідження сучасного стану ринку праці випускників вищих навчальних за- кладів та аналіз державних механізмів забезпечення їх зайнятості.
Виклад основного матеріалу дослідження
В Україні щорічно на обліку в обласній службі зайнятості перебуває біля 36—38 тис. молодих громадян віком до 35 років або від 39 % до 44 % від загальної чисельності осіб, які перебували на обліку за останні три роки.
Рівень безробіття серед молоді є вищим за середній рівень безробіття у країні: за підсумками
2012 року, серед молоді у віці 25—29 років шукали, проте не могли знайти роботу 9,5 %, а серед населення загалом рівень безробіття становив 7,5 % (табл. 1). Загалом же, за даними Державної служби статистики, серед молоді віком 25—29 років роботу мають 73,8 %, в наступній віковій групі (30—39 роки) зайнятими вже є майже 78,8 %, серед людей віком 40—49 років — 80 %.

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1
Таблиця 1
Економічна активність населення за віковими групами [5]
129
Основні проблеми працевлаштування випускників ВНЗ
Відсутність вакансій за фахом
«Замкнуте коло»
Психологічна неготовність
Рівень економічної активності, %
Рівень зайнятості, %
Рівень безробіття, %
Усе населення 64,6 59,7 7,5
У тому числі за віковими групами
15—24 роки 40,7 33,7 17,3 25—29 років 81,5 73,8 9,5 30—39 років 84,4 78,8 6,7 40—49 років 85,3 80,0 6,2 50—59 років 65,7 62,2 5,3 60—70 років 24,0 24,0 0,1
Працездатного віку 73,0 67,1 8,1
Вища освіта є чинником, який підвищує шанси на успішне працевлаштування, хоча і не гаран- тує його. За даними Державної служби статистики, серед людей віком 15—70 років із вищою осві- тою відсоток зайнятих був значно вище, аніж в інших освітніх групах (73,4 % проти 59,2 % серед усього населення), а рівень безробіття — найнижчий (6,7 % проти 7,9 %) (табл. 2).
Таблиця 2
Економічна активність населення за рівнем освіти [5]
Рівень економічної активності, %
Рівень зайнятості, %
Рівень безробіття, %
Усе населення 64,3 59,2 7,9
У тому числі мають освіту
Повну вищу 78,7 73,4 6,7
Базову вищу 51,4 41,1 20,1
Неповну вищу 71,1 66,1 7,1
Повну загальну середню 62,6 57,1 8,8
Базову загальну середню 38,2 35,6 6,9
Початкову загальну або не мають освіти
13,5 13,5 –
Проте ситуація із працевлаштуванням нещодавніх випускників вузів неоднозначна. Офіційна статистика не дає чіткого уявлення про відсоток випускників ВНЗ, які не можуть знайти роботу після здобуття відповідного освітнього рівня. Тому, вибір напряму підготовки та навчання — один з найважливіших етапів у житті кожної молодої людини. Зробити його означає узяти на себе від- повідальність за прийняте рішення. Тож необхідно ретельно розібратись у величезній різноманіт- ності сучасних професій, зрозуміти їх зміст, оцінити свої можливості, здібності та інтереси, перс- пективи подальшого працевлаштування за обраним напрямом підготовки. На сьогодні, на одного випускника ВНЗ І-ІІ рівня акредитації припадає шість випускників ВНЗ ІІІ—ІV р. а., що спричи- няє брак кваліфікованих кадрів з робітничих професій. Більше того, випускники з робітничих професій здобувають в більшості 2—3 розряд, а ринок праці потребує робітників з кваліфікацією
5—6 робітничих розрядів. Враховуючи мізерне фінансування держави на оновлення матеріально- технічної лабораторної бази ВНЗ, підготовка майбутніх фахівців відбувається на застарілому об- ладнанні, що поглиблює проблему можливості працевлаштування випускників за здобутим фахом.
Як засвідчує багаторічний досвід [3, 6] у більшості випускників ВНЗ виникає значна низка про- блем під час працевлаштування, основні з яких показані на схемі (рис.).
Основні проблеми працевлаштування випускників ВНЗ

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1 130
Перша проблема, відсутність вакансій за здобутим напрямом підготовки, тобто існує дисбаланс потреб і пропозицій на ринку праці, тому що значна кількість молоді продовжує навчатись за
«престижними» напрямами підготовки.
Зміст проблеми «замкнуте коло» полягає в тому, що претендент повинен мати досвід роботи за напрямом підготовки, який практично не можливо здобути, адже працедавці зацікавлені в праців- никах з досвідом роботи. Тому слід реально встановити планку очікувань і не висувати завищених вимог. Якщо молодий фахівець отримує диплом, але ще ніколи ніде не працював за фахом, то він має бути готовий серйозно понизити свої очікування щодо посади та оплати праці. Крім того, не- стачу досвіду необхідно компенсувати більшою активністю на ринку праці.
Через низьку психологічну готовність до професійної практичної роботи незалежно від того, який навчальний заклад (державний чи приватний) вони закінчили. Значна кількість випускників, маючи необхідні теоретичні знання та практичні навички, при цьому психологічно не готові дове- сти роботодавцю свою фахову придатність.
Державна служба зайнятості виступає партнером для молоді у формуванні системи збереження й розвитку трудових ресурсів держави. Адже невирішені проблеми працевлаштування випускни- ків ВНЗ призводять до вагомих негативних наслідків, зокрема:
— зростання безробіття та зниження рівня життя;
— поширення явища утриманства;
— нерегламентованих заробітків (тіньова зайнятість);
— деструктивних (кримінальних) моделей поведінки;
— зовнішньої трудової міграції;
— психологічних змін (втрату мотивації до праці, зміну структури ціннісних орієнтацій і па- діння престижності легальної зайнятості).
Вінницька область є аграрно-промисловим регіоном України, в ній функціонують найбільш ха- рактерні ВНЗ (аграрний, технічний, педагогічний, торгово-економічний та низка інших навчаль- них закладів), саме тому вона є зрізом економічної ситуації щодо проблеми працевлаштування випускників ВНЗ.
Динаміка зареєстрованих молодих людей, в тому числі кількість випускників ВНЗ в службі за- йнятості у Вінницькій області за 2011 р., 2012 р., та перші п’ять місяців 2013 року наведено у табл. 3.
Подані дані свідчать про поступове зменшення випускників вищих навчальних закладів, які ста- ють на облік у службу зайнятості (3742 випускників у 2011 році; 3390 випускників у 2012 році), проте разом з тим і відслідковується тенденція зменшення чисельності працевлаштованих пред- ставників цієї категорії (919 випускників у 2011 році; 768 випускників у 2012 році).
Таблиця 3
Молодь та випускники ВНЗ І-ІV р. а. на ринку праці
Календарний рік
Перебувало на обліку в службі зайнятості
Працевлаштовано
Знято з обліку з інших причин, осіб
Перебувало на обліку станом на кінець звітного періоду усього, осіб у % до загальної чисельності громадян, які перебували на обліку в СЗ усього, осіб рівень працевлаштування до чисельності відповідної категорії громадян шляхом виплати одноразової виплати допомоги по безробіттю осіб %
На обліку в службі зайнятості
2011 83765 100,0 34409 41,1 562 22294 26,6 27062 2012 85010 100,0 34475 40,6 385 21583 25,4 28952 2013
(5 міс.)
47760 100,0 14530 30,4 203 7679 16,1 25551
Молодь до 35 років
2011 36940 44,1 14444 39,1 283 11532 31,2 13159 2012 37680 44,3 15111 40,1 214 10826 28,7 11144 2013
(5 міс.)
18982 39,7 4858 25,6 101 3588 18,9 10209

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1 131
Продовження табл. 3
Календарний рік
Перебувало на обліку в службі зайнятості
Працевлаштовано
Знято з обліку з інших причин, осіб
Перебувало на обліку станом на кінець звітного періоду усього, осіб у % до загальної чисельності громадян, які перебували на обліку в СЗ усього, осіб рівень працевлаштування до чисельності відповідної категорії громадян шляхом виплати одноразової виплати допомоги по безробіттю осіб %
Випускники
ВНЗ
ІІІ—IV р. а.
2011 2181 2,6 549 25,2

997 45,7 635 2012 2076 2,4 489 23,6

924 44,5 496 2013
(5 міс.)
635 1,3 131 20,6
— 259 40,8 245
Випускники
ВНЗ
І—ІІ р. а.
2011 1561 1,9 370 23,7

793 50,8 398 2012 1314 1,5 279 21,2

653 49,7 297 2013
(5 міс)
430 0,9 48 11,2
— 189 44,0 193
На сьогодні, популярними залишаються економічний, юридичний і психологічний напрями під- готовки. Хоча певна кількість випускників зазначених напрямів, отримавши диплом залишаються без роботи, і більшість з них вимушена звертатись до центрів зайнятості. Разом з цим роботодавці наголошують на брак фахівців з робітничих професій — токарів, слюсарів, столярів, зварювальни- ків, мулярів, електриків та електромонтерів, трактористів, пекарів та продавців. Протягом січня — травня 2013 року на обліку у Вінницькій області перебувало 635 безробітних з числа випускників
ВНЗ. Значна частина з них отримали кваліфікації економістів, бухгалтерів, вчителів, вихователів, юристів, техніків-будівельників та техніків-технологів тощо. В той же час вакансії за цими спеціа- льностями від роботодавців майже не надходили.
Для випускників ВНЗ всіх рівнів акредитації, які потрапили в таке скрутне становище держав- ною службою зайнятості використовується низка механізмів для сприяння їх працевлаштування:
— перепідготовка за іншим напрямом підготовки;
— започаткування власної справи за сприяння державної служби зайнятості;
— залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру;
— працевлаштування молоді на перше робоче місце із наданням роботодавцю компенсації єди- ного соціального внеску.
Розглянемо детальніше кожний з цих механізмів. З метою підготовки безробітних в центрах за- йнятості реалізовується ціла низка заходів: інформування безробітних про сутність самостійної зайнятості, кроки і дії, які їм варто здійснити для започаткування власного бізнесу, допомога їм в його організації. В системі заходів щодо сприяння самостійної зайнятості молоді в центрах зайня- тості проводяться інформаційні семінари: «Як почати свій бізнес»; «Від бізнес-ідеї до власної справи» тощо. Наявність певних характеристик особистості дозволяє майбутньому підприємцю здійснити обґрунтований вибір нового виду діяльності, розробити бізнес-план, провести юридичне оформлення приватного підприємця, відкрити розрахунковий рахунок, сформувати колектив, за- початкувавши власну справу і успішно її розвивати. Крім того для молоді, яка планує зайнятись підприємництвом, в центрах зайнятості області регулярно проводяться професійні навчання «Ос- новам організації підприємницької діяльності», «Основам малого бізнесу» тощо. Молодих людей, які бажають відкрити власну справу, навчають як вести підприємництво в умовах ринкової еконо- міки, бухгалтерський та податковий облік, управління підприємствами малого та середнього біз- несу, психологічним особливостям роботи в бізнесі. За оперативними даними Вінницького облас- ного центру зайнятості протягом перших 5 місяців 2013 року 85 молодих осіб пройшли таке на-

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1 132
вчання. Протягом січня—травня 2013 року з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття отримали одноразову виплату по безро- біттю на загальну суму майже 2,5 млн. грн. для організації підприємницької діяльності 205 осіб, з них: 100 (48,8 %) — молодь до 35 років. З молоді: жінок — 41 % осіб, що проживають у сільській місцевості — 32,9 % та 3 особи з інвалідністю.
Оновленою редакцією Закону України «Про зайнятість населення» [7] передбачено надання бе- зоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприє- мницької діяльності із залученням працівників органів державної влади. Консультації спеціалістів органів державної влади та інших компетентних органів можуть отримати особи, що звернуться до Державної служби зайнятості з питань організації власного бізнесу, а діючі підприємці — з питань його ефективного управління. Як результат, очікується збільшення кількості осіб, у т. ч. молодих, які за сприянням служби зайнятості започаткують власну справу. Крім того, додатковим стимулом щодо активізації молоді щодо започаткування власного бізнесу є запровадження випла- ти допомоги по безробіттю, в тому числі для організації підприємницької діяльності без регіона- льного обмеження. Самозайнятість молоді не лише сприятиме підвищенню рівня життя суспільст- ва, скороченню безробіття шляхом створення нових робочих місць, а і формуванню прошарку
«середнього класу», який є основою соціально-економічних реформ, гарантом політичної стабіль- ності та демократичного розвитку суспільства.
В умовах зростання безробіття серед молоді важливим засобом активної політики держави на ринку праці є подальше розширення переліку оплачуваних громадських робіт. Громадські роботи
є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організо- вуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних.
Такі роботи регулюють попит на робочу силу і пом’якшують гостроту проблеми безробіття, їх необхідно розглядати як вимушений, проте необхідний засіб боротьби з безробіттям. Центри за- йнятості області продовжують залучати молодь до оплачуваних громадських робіт. До участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом січня-травня 2013 року залучено 2,7 тис. безробітних, у т. ч. 633 безробітних у віці до 35 років або 23,3 %. Роботи були організовані в таких напрямках: виконання різних видів сільськогосподарських робіт (ремонт сільськогосподарської техніки, обрізка плодових дерев, обробіток посівів сільськогосподарських культур тощо); благоустрій та озеленення територій населених пунктів, придорожніх смуг; підсоб- ні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери.
Також, починаючи з червня 2013 року діє норма Закону України «Про зайнятість населення», яка стимулює роботодавця до працевлаштування випускників навчальних закладів — це компен- сація єдиного соціального внеску. Так, при працевлаштуванні молодої людини, яка закінчила, або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, зві- льнена зі строкової або альтернативної служби (протягом 6 місяців після закінчення навчання чи служби) на перше робоче місце за направленням служби зайнятості, строком не менше ніж на два роки роботодавцю компенсуватимуться щомісяця витрати на сплату єдиного соціального внеску за відповідну особу протягом одного року. Така ж можливість компенсації єдиного соціального внеску передбачена для суб’єкта малого підприємництва, який працевлаштовує на новостворені робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.
Окрім зазначених нововведень Законом передбачено надання додаткової підтримки молодим спеціалістам шляхом, по-перше, організації стажування молодих фахівців, а, по-друге, стимулю- вання таких осіб до працевлаштування у селах і селищах. Студенти вищих та учні професійно- технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продов- жують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажу- вання за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, ви- значених договором про стажування у вільний від навчання час. При цьому строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців. Запис про проходження стажування роботода- вець вносить до трудової книжки. У разі коли в період стажування такий молодий фахівець, вико- нує професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.
Позитивними видаються положення, що стосуються стимулювання молоді до роботи у сільсь-

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1 133 кій місцевості. Зокрема, молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менше трьох років з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані в селах і селищах, надається одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету та передбачено надання житла на строк роботи за відповід- ною професією. При цьому, якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше десяти років, житло передаватиметься йому у власність.
Висновки
Отже існуючі на сьогодні державні механізми працевлаштування молоді сприяють вирішенню питання подолання безробіття серед молоді та забезпечення випускників вищих навчальних за- кладів першим робочим місцем. Разом з цим на державному рівні доцільно більше приділяти ува- ги питанням прогнозування, створення умов та фінансування заходів, які б забезпечили скорочен- ня молодіжного безробіття цієї категорії молоді та її імміграції після здобуття нею відповідного фаху за обраним напрямом підготовки.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: закон України [Електронний ресурс] / До- кумент № 2998-XII, остання редакція від 16.10.2012 на пiдставi 5462-17, [Чинний]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12.
2. Молодь України : від освіти до праці / [Оксамитна С., Виноградов О., Малиш Л., Марценюк Т.; за ред. С. Оксами- тної]. — К. : ВПЦ НаУКМА, 2010. — 202 с.
3. Гук Н. А. Співпраця роботодавців та ВНЗ щодо розв’язання питань подальшого працевлаштування молоді /
Н. А. Гук, І. Л. Татомир // Економічний форум. — 2013. — № 2. — С. 1—7.
4. Данилишин Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації [Текст] / Б. Данилишин,
В. Куценко // Вісник НАН України. — 2007. — № 3. — С. 14—22.
5. Економічна активність населення за матеріалами вибіркових обстежень (річні дані) [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/rp.htm.
6. Савченко І. М. Зарубіжний досвід інноватики в сфері взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з робо- тодавцями та науковими установами : методичні рекомендації / І. М. Савченко, Т. В. Волкова. — К. : ІПТО, 2011.
7. Про зайнятість населення [Електронний ресурс] : закон України / Документ № 5067-VI, остання редакція від
05.07.2012 на пiдставi 5067-17, [Чинний]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page.
Рекомендована кафедрою інтеграції навчання з виробництвом ВНТУ
Стаття надійшла до редакції 7.10.2013
Аляб’єва Світлана Сергіївна — старший викладач кафедри, перший заступник директора Вінницького обласного центру зайнятості; Коваль Костянтин Олегович — канд. техн. наук, доцент, Мензул Олена Ми-
колаївна — аспірантка, e-mail: lena.menzul@gmail.com.
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
S. S. Aliabieva
1
K. O. Koval
1
O. M. Menzul
1
EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES:
PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS
1
Vinnytsia National Technical University
The problems and existing government mechanisms of university graduates employment are discussed in the article.
Keywords: employment, graduates, young people, university.
Aliabieva Svitlana S.
Senior Lecturer of the Chair
;
First deputy director of Vinnytsia Regional Employment
Center, Koval Kostiantyn O. — Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor, Menzul Olena M. — Post-Graduate Student, e-mail: lena.menzul@gmail.com.
The Chair of Training and ProductionIntegration

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1 134
С. С. Алябьева
1
К. О. Коваль
1
Е. Н. Мензул
1
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИХ РЕШЕНИЯ
1
Винницкий национальный технический университет
Проанализированы проблемы и существующие государственные механизмы трудоустройства выпускников
высших учебных заведений.
Ключевые слова:трудоустройство, выпускники, молодежь, высшее учебное заведение.
Алябьева Светлана Сергеевна — старший преподаватель кафедры, первый заместитель директора Вин- ницкого областного центра занятости, Коваль Константин Олегович — канд. техн. наук, доцент,
Мензул Елена Николаевна — аспирантка, e-mail: lena.menzul@gmail.com.
Кафедра интеграции обучения с производством

скачати

© Усі права захищені
написати до нас