1   2   3   4
Ім'я файлу: interaktyvni_formy_roboty.docx
Розширення: docx
Розмір: 123кб.
Дата: 16.07.2021
скачати
Пов'язані файли:
Лікарські чаї.docx
стрельченко 26.docx
Додатки запоріжавтоматика.docx
ВР1715 доповідь.doc
Синтаксична організація ( доповідь).docx

Інтерактивні форми організації методичного супроводу процесу вдосконалення професійної компетентності

педагога


Покажи мені- іязапам'ятаю;

Дайзробити -і я зрозумію.
китайське прислів'я

ХХІ століття називають «століттям освіти», «століттям гуманітарного мислення», «століттям творчої особистості».

Відродження національної школи, підвищення її статусу вимагають піднесення загальної і професійної культури освітян. Перехід до нового якісного стану діяльності загальноосвітньої школи забезпечує підвищення рівня і результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Мета розвитку освіти України, визначена Національною доктриною, «полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти».

А тому все актуальнішими стають завдання:

  • забезпечення стратегічно-цільового підходу до організації навчання педагогічних кадрів;

  • формування інноваційної культури педагогів, здатних адекватно сприймати інновації й творчо реалізовувати їх у практичній діяльності.

Провідна роль у реалізації визначених завдань належить учителеві, який має працювати нині на рівні сучасних вимог, постійно вдосконалюючись, розвиваючи і збагачуючи свою професійну компетентність, інноваційну культуру, технологічний потенціал.

Теоретичною основою запровадження інтерактивних методів навчання мусять бути системний, особистісно-зорієнтований та діяльнісний підходи до побудови дидактичних процесів; теорія оптимізації педагогічного процесу (Ю.К.Бабанський, М.М. Поташник), а також інваріантність процесу навчання, уроку як конкретної форми існування процесу засвоєння знань і методу навчання як мікродіяльності навчання.

Методологічною основою – розробки сучасних українських та зарубіжних педагогів у галузі методів та технологій навчання. Теоретичні та практичні розробки в цій галузі належать В.Гузєєву, А.Гіну, О.Пометун, Л.Пироженко, А.Фасолі.

Термін «інтерактивний» прийшов до нас з англійської і має значення «взаємодіючий». Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. Одні вчені визначають його як діалогове навчання: «Інтерактивний – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, інтерактивне навчання - це перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня». Ми схиляємося до визначення, О.Пометун та Л.Пироженко: «Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці)…»

Якість освіти та її ефективність - одна з актуальних проблем освіти. Провідну роль у забезпеченні ефективності освітнього процесу відіграє педагог, його професіоналізм.
Проблема підвищення професійної майстерності кожного педагога як і раніше залишається однією з найскладніших. Ні для кого не секрет, що іноді на організацію заходів витрачається багато сил, а віддача незначна мала. Чим же пояснити все це? Розмірковуючи з цього приводу, ми прийшли до висновку, що традиційні форми роботи втратили своє значення через низьку їх ефективності та недостатньою зворотного зв'язку. Сьогодні ми використовуємо нові, інтерактивні форми роботи, яким властиво залучення педагогів у діяльність і діалог, що передбачає вільний обмін думками.

Цінність такого підходу в тому , що він забезпечує зворотний зв'язок , відвертий обмін думками , формує позитивні відносини між співробітниками . Стрижнем інтерактивних форм роботи з кадрами є колективні обговорення , міркування , аргументація висновків , змагання умів і талантів .

«Інтерактивний » означає - ґрунтується на взаємодії . Але інтерактивність - це не просто взаємодія суб'єктів один з одним , а спеціально організована пізнавальна діяльність , що носить яскраво виражену соціальну спрямованість .
Мета використання інтерактивних методів та ігор - зміна моделей поведінки учасників. Аналізуючи свої реакції і реакції партнера , учасник змінює свою модель поведінки і усвідомлено засвоює нові норми діяльності , що дозволяє говорити про інтерактивні методи як про процес інтерактивного виховання .
Основні характеристики інтерактиву
*це спеціальна форма організації, з комфортними умовами, при яких педагог відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність;
* Всі учасники виявляються залученими в процес обговорення;
* Діалогове спілкування веде до взаємодії, взаєморозуміння, до спільного прийняття найбільш загальних, але значимих для кожного учасника завдань;
* Виключається домінування як одного виступаючого, так і однієї думки;

* Учасники вчаться зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, правильно висловлювати свої думки, брати участь в дискусіях, професійно спілкуватися;
* Кожен учасник вносить свій особливий індивідуальний внесок, має можливість обмінятися знаннями, власними ідеями, способами діяльності, почути іншу думку колег;
* Показником ефективності групової діяльності служить, з одного боку, продуктивність праці групи (її продуктивність), з іншого - задоволеність членів групи спільною діяльністю.


Провідними принципами організації інтерактивного процесу є:


• розумова діяльність;
• смислотворчість ;
• свобода вибору ;
• рефлексія .

Організація миследіятельності полягає :


- у виконанні учасниками різних розумових операцій (аналіз , синтез, порівняння , узагальнення , класифікація , абстрагування тощо);
- обміні результатами розумової діяльності між учасниками педагогічного процесу;
- зміні і різноманітності видів , форм розумової та пізнавальної діяльності;
- поєднанні індивідуальних і групових форм роботи ;

- проблемному навчанні , використанні в педагогічному процесі сучасних освітніх технологій;
- смислотворчості учасників ;
- рефлексії.

Смислотворчість передбачає усвідомлене створення в процесі взаємодії педагогів нового змісту, оцінки явищ навколишньої дійсності , своєї діяльності , результатів взаємодії з позицій своєї індивідуальності .
Кінцевим результатом , метою смислотворчості є збагачення , поява нового індивідуального досвіду осмислення ( сенсу ) , що розширює межі індивідуальної свідомості.
Рефлексія в педагогічному процесі - це процес і результат фіксування суб'єктами (учасниками педагогічного процесу ) стану саморозвитку , встановлення причин і наслідків.
Кожен інтерактивний метод , гра мають свою мету, правила, тому, враховуючи цю особливість, ви можете використовувати їх на різних етапах проведення заходу. Важливою умовою є розташування учасників таким чином , щоб вони могли бачити один одного сидячи, наприклад, у колі, по периметру.
Значенняінтерактивнихметодів - досягнення таких найважливіших цілей, як:


1. Стимулювання інтересу і мотивації до самоосвіти;
2. Підвищення рівня активності і самостійності;
3. Розвиток навичок аналізу та рефлексії своєї діяльності;
4. Розвиток прагнення до співпраці, емпатії.
 

У чому перевагицієї роботи?


По-перше - значно підвищується мотивація професійної діяльності педагогів, їх соціальної та пізнавальної активності.
По-друге - реалізуються ті сторони людини, які в повсякденному, досить одноманітному житті, не знаходять застосування, розвитку.
По-третє - набувається досвід колективної діяльності, взаємної поваги, підтримки, співпраці, без якого неможливий працю в людському суспільстві.

Інтерактивні форми роботи - це така організація процесу взаємодії, в якому неможливо неучасть педагога в колективному, взаємодоповнюючим, заснованим на взаємодії всіх його учасників спільної роботи
Достатньо ефективною інтерактивної формою , яку часто використовують методисти, тренінг ( швидке реагування , швидке навчання ) . З метою орієнтації педагогів на вивчення новітніх досліджень в психології та педагогіці , методичній літературі , виявлення ефективних підходів до вирішення педагогічних проблем практикуємо педагогічний ринг. Ця форма роботи удосконалює навички логічного мислення та аргументації своєї позиції , вчить лаконічності , чіткості , точності висловлювань , розвиває спритність, почуття гумору. Передбачає критерії оцінки відповідей , виступів і дій учасників: загальна ерудиція ; професійні знання , вміння, навички ; вміння вийти з нестандартної ситуації , експромт.
Кожен творчо працюючий педагог знає , як часто його відвідують чудові ідеї , раптові осяяння ( еврика ) , які , будучи своєчасно незатребуваними , втрачаються , забуваються. Дозволити цю проблему допомагає дискусія ( обговорення - суперечка, зіткнення різних точок зору , позицій , підходів) .ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯТРАДИЦІЙНІ

НОВІ

НОВІТНІТренінг

Круглий стіл

Ділова гра

Гуртки якостіПедагогічна вітальня

Педагогічний ринг

Виставки, ярмарок педагогічних ідей

Педагогічна майстерня


КВК. Що? Де? Коли?

Педагогічні ситуації

Банк ідей

Коучинг - сесія


Семінар-практикум

Майстер-клас

Союз однодумців
Творча година

«Золоті розсипи»
Квік налаштування

Основною спрямованістю інтерактивних форм є активізація педагогів, розвитку їх креативного мислення, нестандартний вихід з проблемної ситуації.
      

Використовуємо й інші інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами :
     


Симпозіум - обговорення , в ході якого учасники виступають з повідомленнями , що представляють їх точки зору , після чого відповідають на запитання аудиторії .


Дебати - обговорення , побудоване на основі заздалегідь обумовлених виступів представників двох протиборчих груп .
    

« Судове засідання » - обговорення , що імітує судовий розгляд (слухання справи).
       

КВК , Що? Де ? Коли ? Щасливий випадок. Успішно використовується для вироблення швидкої реакції на зміну педагогічної ситуації , вміння знайти оптимальний варіант вирішення завдання.
      

Педагогічні ситуації , експромт - метод активізації педагогічного пізнання в процесі повсякденного спілкування , взаємозв'язку з дітьми , батьками , колегами.


 Банк ідей - це раціональний спосіб колективного рішення проблем , що не піддаються вирішенню традиційними способами на даному етапі. Наприклад: « Як добитися успіхів у олімпіадному русі ». Ефективною формою , на мій погляд , є проведення виставки педагогічних ідей. Грамотно підготовлена ​​і проведена , вона стимулює педагогів до творчості та самоосвіти .
     

  Майстер - клас. Знайомить з педагогічним досвідом , системою роботи , авторськими знахідками і всім тим , що допомогло педагогу досягти найкращих результатів. Майстер - класи проводимо для педагогів району та області.
      

Творчий година « Золоті розсипи » - робота невеликими колективами , де розробляємо методичні рекомендації , впроваджуємо нові нетрадиційні методичні прийоми .
     

Педагогічне « ательє » або педагогічна майстерня . Їх мета : педагог- майстер знайомить з основними ідеями своєї системи роботи та практичними рекомендаціями щодо її реалізації.
     

« Коучинг - сесія » - інтерактивне спілкування , розвиваюче консультування , дискусія (питання - відповідь). Використовуємо в роботі з атестуються педагогами в атестаційний період (принцип «Зроби за мене »).
       

  Працюючи в колективі , важливо знати його психологічний клімат , емоційний стан педагогів , рівень професійного та особистісного розвитку. І нам прийшла ідея створити корпорацію, яка об'єднує педагогів спільністю інтересів - «Союз однодумців». Це корпорація добрих , товариських, розумних , душевних , організованих , щасливих.


Методичний театр - активна форма навчання , яка стимулюють пошук , творчу дослідницьку діяльність педагогів , передбачає створення нового освітнього продукту в процесі взаємодії залучених в освітній процес суб'єктів .

Однією з нестандартних форм методичної роботи є дослідження уфокус-групах ( див. таблицю)Склад групи

Мета дослідження

Члени одного методичногооб’єднання

Контрольно-діагностична: з’ясувати

проблеми, актуальні для певної частини

вчителів із метою ефективнішого

планування роботи


Учителі та майстри, які викладають

предмети в одному

учнівському колективі

Корекційна: активізувати взаємовідвідування,

налагодити дієві міжпредметні зв’язки

у плануванні, забезпечити їх реалізацію в

навчальному процесі


Молоді спеціалісти й

малодосвідчені вчителі та майстриКонтрольно-діагностична: з’ясувати,

методичної допомоги з яких

питань потребує ця частина колективу

Учителі та майстри, чий досвід вивчається

Контрольно-прогностична: дослідити недоліки

в роботі методкабінету, виявити потенційних

керівників фокусних груп та нові теми для

дослідженняФокусні групи – невеликі групи людей (7 – 8 осіб), яких збирає заступник директора з НВР для дискусії, сфокусованої на одній, чітко окресленій проблемі.

Мета роботи у фокусній групі може бути контрольно-діагностичною, гносеологічною, критичною чи контрольно-прогностичною.

Позитивні наслідки фокусних груп для дослідження:
миттєва інформація;

економія часу ( 30 – 40 хв.);

можливість відвертої розмови;

акумуляція ідей (банк ідей);

можливість бачити реакцію;

інформація для прогнозування;

заохочення учасників до активної самореалізації;

навчання учасників уміння ставити проблему, керувати дискусією;

обмін свіжими ідеями;

навчання у форматі «рівний – рівному»;
Як зібрати групу:

визначте мету її роботи;

знайдіть зручне місце для роботи;

визначте лідера (керівника) групи заздалегідь;

напишіть тему, план дискусії, напрям розмови і регламент;

запросіть учасників творчо ( не в усній формі, а листівкою).
Поради керівникові групи:

● Створіть затишну товариську атмосферу ( квіти, музика, кава тощо);

● одразу оголосіть регламент і порядок роботи;

● попередьте, що не існує відповідей правильних чи неправильних (цінна будь-яка думка!);

● попросіть учасників висловлюватися по черзі;

забороніть запитувати;

● попросіть висловлюватися критично ( це стане доброю послугою методистові);

● запитуйте всіх, демонструючи позитивну реакцію і щоразу дякуючи;

● не припиняйте дискусію, доки не висловляться всі;

● з’ясовуйте «чому», а не «що»;

● підбадьорюйте додатковими запитаннями;

● слухайте уважно й тихо;

● закінчуйте роботу вчасно й дякуйте кожному за відвертість;

● склад групи обирається залежно від мети дослідження.
Орієнтовні теми для дослідження у фокусних групах:
«Шляхи, форми і методи самоосвіти»;

« Методика вивчення науково-методичної літератури»;

«Впровадження результатів самоосвіти у власну практику»;

«Як домогтися дисципліни на уроці?»;

«Дисципліна – це послух чи потреба зацікавленої дитини?»;

«Нетрадиційний урок. Яким він має бути?»;

«Чи потрібна нам система рейтингу?»;

«На якому етапі уроку найефективніше використовувати тестові завдання і якого рівня?»;

«Як залучити пасивних учнів до роботи на уроці?»;

«За якими принципами формувати мікрогрупи для дослідження проблеми?»;

«Групи «важких» підлітків та методи роботи з ними»;

« Як ефективно узгодити вимоги та скоординувати дії у проблемному 5-му класі?»;

«Найпоширеніші порушення орфоепічних норм на уроках» (мається на увазі мовлення не лише учнів, а й учителів. До речі, дуже цікава й потрібна тема. Прізвищ називати не варто).

«Найпоширеніші порушення орфографічного режиму»;

«Як залучити обдарованих учнів до наукової роботи? Яку роботу слід провести з батьками і хто повинен це зробити?».

Успіх проведення нетрадиційних методичних заходів значною мірою залежить від організації та залученості членів колективу до підготовки.

Підготовчий етап розпочнемо не пізніше як за місяць до проведення заходу. Він може складатися з таких кроків:

  • попереднє інформування колективу про тему, мету, умови завдання та дату проведення заходу;

  • створення інформаційного куточка. У ньому розміщуються оголошення, завдання, умови, списки рекомендованої літератури.

Виставка матеріалів та необхідної літератури оформляється в методичному кабінеті. Підготовка матеріального забезпечення заходу: табличок з назвами команд, карток із завданнями, відповідних таблиць, схем, призів.

Ще одна форма, яку ми часто користуємося перед відкритими заходами для вчителів міста - це настрій педагога на успішну роботу -
«Квік -налаштування»:


1. Якщо ви хочете подобатися людям - посміхайтеся! Посмішка, сонячний промінчик для засмучених, протиотруту створене природою від неприємностей.
2. Ви найкращі і красиві, нехай всі манекенниці світу вам позаздрять.
3. Є люди подібно золотій монеті: чим довше працюють, тим
дорожче цінуються.
4. Ні краще улюбленої подруги, ніж улюблена робота: не старіє, і старіти не дає
5. Труднощі загартовують на шляху до щастя.
Грамотно побудована система інтерактивних форм роботи з педагогічними кадрами , - обов'язково призведе до підвищення професійного рівня педагогів.

Створити умови для творчої діяльності кожного педагога


Долаючи сором'язливість і нерішучість
Будь-яка думка має право бути


Учити педагогів формулювати свою думку самостійно


Критика повинна бути конструктивною

Разом із запереченням необхідно запропонувати варіанти рішеньУ педагогічній літературі організаційні форми методичної роботи класифікуються за способом організації ( колективні , групові , індивідуальні ) , а також за ступенем активності учасників (активні , пасивні ) .
Пасивні форми роботи методичної служби зорієнтовані в більшій мірі на репродуктивну миследільність і забезпечують опору на зону актуального розвитку педагогів.
Активні форми стимулюють пошук , творчу дослідницьку діяльність педагогів і орієнтовані на зону найближчого розвитку педагогів.
Найбільш ефективними формами методичної роботи на сучасному етапі розвитку школи , на наш погляд , є:


теоретичний семінар , семінар - практикум , науково - практична конференція , методична декада , дні науки , методичний фестиваль , методичний міст , методична мозаїка, дискусія , методичних ринг, ділова гра , педагогічний КВК , мозковий штурм , тренінг, відеотренінг , педагогічні читання , лекторій , професійна виставка , захист проекту , тематична педагогічна рада , відкритий урок.


Форми організації та проведення засідань МО можуть бути наступними:
лекція , теоретичний семінар , семінар - практикум , конференція , екскурсія , творча дискусія , творчий діалог , вітальня , годину колективної творчості , методичний фестиваль (за підсумками методичної роботи за рік) , ділова гра , методичний КВК ​​, ярмарок методичних ідей , методичний тренінг , зустріч за круглим столом , авторська майстерня .
Види домашніх завдань вчителям у рамках планування методичної роботи можуть бути такими :
Моделювання уроку ( цілком або фрагментарно )
Розробка системи уроків за темою або курсом
Розробка спецкурсу , програми дослідження з певної теми
Добір літератури з певної теми , курсу , проблеми
Анотування за темою , курсом , проблемою , досвідом роботи колеги
Складання контрольних матеріалів, тестів
Складання та захист опорних схем , пам'яток , дидактичного мате ¬ ріалу
Розробка планів гуртків , сценаріїв позакласних заходів з предмета, курсів за вибором
Відвідування уроків , позакласних заходів , занять спецкурсів , додаткових занять з подальшим аналізом
Представлення власного досвіду роботи з теми , проблеми
Захист теми з самоосвіти .


До новітніх форм навчання педагогічних кадрів відносяться інноваційні , організаційно - діяльнісні , ділові , рольові та інші ігри , які сприяють формуванню інтелектуальної культури та культури саморозвитку .
Використовуються новітні форми навчання в рамках моделі освіти , яка забезпечує підготовку педагогів до інноваційної діяльності , створює передумови для їх швидкої адаптації в динамічної професійному середовищі.
Форми методичної роботи з педагогами (пасивні )


Теоретичний семінар . Ця форма занять є необхідними для ознайомлення вчителів з ​​сучасними досягненнями педагогічної науки і передовим педагогічним досвідом. Вона вимагає від виступаючих ( вчених , спеціалістів органів управління освітою , керівників навчального закладу , педагогів) доступного освітлення в повідомленнях, лекціях , доповідях актуальних питань навчально - виховного процесу , змісту сучасних тимчасових освітніх технологій , методик , методів і прийомів навчання. Проведення подібних семінарів слід планувати не більш двох - трьох разів на рік, щоб уникнути перевантаження вчителів .
Різновидом теоретичного семінару є психолого - педагогічний семінар , який активно використовується в загальноосвітніх установах. На ньому в першу чергу розглядаються питання психологічного забезпечення навчально - виховного процесу . І керує роботою такого семінару спеціаліст - психолог .
Мета теоретичного семінару : підвищення теоретичного рівня професійної підготовки вчителя.
Завдання : ознайомлення з новими педагогічними ідеями і технологіями , основними підходами до організації навчально - виховного процесу; визначення проблем в роботі педагогічного колективу .
Орієнтовна тематика :
Індивідуалізація і диференціація навчання учнів .
Нове положення про атестацію


Проблемний семінар .
Орієнтовна тематика : Розвиток загальнонавчальних умінь .
Сучасний урок і здоров'язберігаючих технології .
Удосконалення системи роботи класного керівника .
Удосконалення системи роботи класного керівника.
Активізація процесу навчання невстигаючих учнів .
Сучасний урок - який він?
Способи підтримки працездатності учнів .
Активізація діяльності учнів у процесі навчання .
Психологічна атмосфера уроку .
Вимоги до особистості сучасного вчителя.
Семінар- практикум . Дана форма роботи вимагає дуже серйозної підготовки , так як на такому семінарі вчителі знайомлять присутніх колег з досвідом своєї роботи (навчальної , дослідницької , пошукової ) , проведеної протягом певного часу під керівництвом вченого- консультанта або ж спеціалістів управління (відділу ) освітою .
У центрі уваги семінару- практикуму знаходяться не тільки теоретичні питання навчально -виховного процесу , а й практичні вміння і навички , що особливо цінно для зростання професійного рівня вчителів .
Семінари - практикуми є ефективною формою залучення педагогів до творчої , пошукової , експериментально - дослідної діяльності та підвищують їх педагогічну культуру.


Тренінг - це система спеціально підібраних вправ із саморегуляції психофізіологічного стану , тренуванні різних психічних якостей особистості (уваги , пам'яті , волі і т.д.) , відпрацюванні способів прийняття та переробки інформації , освоєння різних прийомів організації праці . Велика цінність такого роду вправ - у можливості отримати оцінку своєї поведінки зі сторони , призвести самооцінку і оцінку своїх вчинків . Тренінг більш ніж інші форми ( методи) створює ситуацію обов’язкового «занурення» в себе і свою діяльність.
Тренінг - форма роботи , спрямована на відпрацювання певних професійних умінь і навичок. Тренінг може використовуватися і як самостійна форма методичної роботи , і як методичний прийом при проведенні семінару . При проведенні тренінгу широко використовуються педагогічні ситуації , технічні засоби навчання , роздатковий матеріал . Тренування доцільно проводити в невеликих групах (від 5 до 10 осіб) . Основні принципи роботи тренінгової групи: довірливе і відверте спілкування , взаємоповага , щирість , відповідь у дискусіях і при обговоренні результатів тренінгу.

Відеотренінг - « тренінг із застосуванням відеозапису рішення педагогічних етюдів або екстремальних ситуацій , які піддаються аналізу з позиції володіння не тільки вербальними , а й невербальними комунікативними методами впливу і взаємодії ».
Специфіка роботи відеотренінгу полягає в поєднанні методу і відеотехнічних засобів під час навчання педагогів.
Метод полягає в розчленуванні педагогічного акта на окремі технічні прийоми та педагогічні навички , які повинні бути проаналізовані та виправлені , сприйняті . Інструментом у даному випадку є відеомагнітофон , за допомогою якого детально вивчаються кроки , етапи моделі педагогічного процесу , відпрацьовуються вміння і навички , здійснюватиметься зворотній зв'язок .
Відеотренінг - незамінний помічник при формуванні рефлексивних умінь і навичок у педагогів .


Вікторина - цікава гра , в ході якої в певній послідовності ( логічної , хронологічної та ін ) перед учасниками ставляться питання , на які вони дають відповіді в усній або письмовій формі. Вікторина дозволяє розширити і поглибити знання , отримані в результаті самоосвіти та практичної діяльності , вдосконалять вміння аналізу та систематизації інформатизації з різних джерел , моделювання та прогнозування дій , спрямованих на творчі зміни у педагогічній практиці .
Вікторини є самостійним видом методичної роботи , але можуть проводитися і на засіданнях дослідницьких груп у формі показу малюнків, фотографій , відтворення магнітофонних або відеозаписів , демонстрації дослідів .
Перед початком вікторини учасників знайомлять з правилами.
1 . Кожна відповідь учасників оцінюється журі: за правильний і повний відповідь присуджуються два очки , за правильний , але не повна відповідь - одне очко. В кінці гри окуляри підсумовуються і визначається переможець.
2 . Якщо завдання вікторини давалося заздалегідь , демонстрація його здійснюється у відповідності зі сценарієм .
3 . Відповіді на питання повинні бути достатньо чіткими та змістовними . Бажають , з дозволу ведучого , дають відповіді на запитання.
4 . Завдання в письмовій формі передаються до журі через капітана .
5 . Оголошення результатів і заохочення переможців проводиться після закінчення вікторини.
Підсумок гри , що виражається в аналізі її результатів , дає керівник , акцентуючи увагу присутніх на кращих відповідях , окремі з яких цитуються .


Усний журнал . Специфіка і цілісність усних журналів полягає в різноманітті освітлюваних питань , фактів і проблем. Дана форма складається з ряду повідомлень з найбільш актуальних питань з області науки , культури , права , релігії , сучасної педагогічної практики , політики і т.д. У якості ілюстрацій в усні журнали включаються кадри відеофільмів ; здійснюється демонстрація творчої продукції дітей і дорослих ( педагогів , членів колективу закладу , батьків) , фрагментів свят , розваг.


«Відкритий мікрофон » сприяє розвитку полемічних навичок , мистецтва виступати перед аудиторією , формує вміння висловлювати свою точку зору на реально існуючі прояви життя колективу .
« Мікрофон » як форма методичної роботи дає найбільш відчутні результати , якщо він , ставши традиційним , проводиться один раз на рік , в період підведенням підсумків роботи установи ( кінець півріччя , року), в період підготовки до проведення заняття , перш за все, визначається проблема для обговорення. З цією метою оргкомітет завчасно (за 1-1,5 місяці) оповіщає колектив про збір анонімних записок з пропозиціями теми для обговорення. Оргкомітет аналізує отримані матеріали і визначає найбільш значущу для обговорення проблему. Повідомлення учасників про день, час , теми обговорення. Тема, пропонована для обговорення якогось важливого питання , починається зазвичай з таких висловлювань : «Що я хочу сказати з приводу ... » , «Які думки виникають у мене в зв'язку з ... » , «Про ніж у мене болить душа , коли я ... » , « Прошу слова , так як ... " .
Зміст діяльності оргкомітету в період підготовки «відкритого мікрофона » включає також добір необхідного технічного обладнання , визначення ораторів , які бажають взяти участь у обговоренні , призначення керівника семінарського заняття .

Результативність проведення даної форми методичної роботи забезпечується підготовленістю до неї. Щоб виступи учасників « мікрофона » були лаконічними за формою і глибокими , конструктивними за своєю суттю , керівник може порадитися ¬ вати виступаючому , як , слідуючи відомої логікою, за ¬ будувати виступ . З цією метою в допомогу тим, хто готується до виступу, організовується виставка літератури з ораторського мистецтва та обговорюваної проблеми . Надалі керівник акцентує увагу передбачуваних виступаючих на тому , що особливістю «відкритого мікрофона » є строго обмежений час , тому необхідно дотримуватися регламенту і чітко , коротко викладати свої думки , формулювати пропозиції .


Науково - теоретичні конференції та педагогічні читання .
Один раз протягом року доцільно проводити науково - теоретичні конференції , педагогічні читання , як своєрідний звіт вчителів , які підготували реферати, доповіді про підсумки своїх пошуків з тієї чи іншої проблеми Вчителі знайомляться з передовим досвідом , обмінюються думками , заздалегідь готуються до конференції та читань, проводять пошукову творчу роботу , що значно збагачує педагогічний процес .

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас