Ім'я файлу: ІНСТРУКЦІЯ по ІНДЗ.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 11.05.2020
скачати


Инструкция для 2 курса:


1. Все виды самостоятельной работы по изучению лекций студенті должны оформлять в виде электронного портфолио в формате РТФ.

2. ИНДЗ по всем требованиям оформлять в электронном виде, хорошо отформатировать: все поля 2 см, 14 шрифт Таймс роман, 1,5 интервал. Структура ИНДЗ: Титульный лист, Зміст, Вступ (1-2 стр, обгрунтування актуальності проблеми, як досліджена, якими науковця, що залишається не вирішеним, Мета і завдання.). Параграф 1 (Короткий опис думок вчених (до 10 осіб) на досліджуваний феномен, узагальнення: чітке визначення поняття, обсяг 10-12 стор). Параграф 2 (Практика впровадження пропозицій вчених, опис способів, діагностика, обсяг 10 -12 стор). Висновки (1-2 стор. Власні думки, пропозиції). Список використаних джерел.
Загальний обсяг ІНДЗ - 25 сторінок.  Плагіат рефератів з Інтернета - заборонено!!!!

3.Строк виконання ІНДЗ: 10 травня 2020 р. Каждый студент должен сбросить свое ИНДЗ своему преподавателю по сем. занятиям.
4.ОцінюванняІНДЗ.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання

(науково-педагогічний проект за темою )

Концептуальний апарат дослідження (вступ)

Теоретична частина (виклад провідних положень вчених)

Емпірична частина

(опис способів впровадження, методик діагностики)

Захист проекту

(оформлення)

Кількість

балів

До 5 балів

до 15 балів

до 15 балів

До 5 білів

40

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з виконання ІНДЗ

Оцінка за національною шкалою

100 бальна шкала

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Теоретична підготовка

Практична підготовка

Студент

Відмінно

35-40

у повному обсязі володіє  матеріалом досліджуваної проблеми, вільно, самостійно та аргументовано його викладає  усно і письмово; робить самостійні висновки, виявляє причинно-наслідкові зв’язки; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань, вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання й оцінити результати власної практичної діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу; проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних завдань при самостійній роботі.

Добре

24-34

достатньо повно володіє матеріалом досліджуваної проблеми, обґрунтовано його викладає виристовуючи при цьому нормативну та обов’язкову літературу; застосовує знання для розв’язання стандартних ситуацій; самостійно аналізує, узагальнює і систематизує  інформацію, але допускає несуттєві неточності

досить вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу; за зразком самостійно виконує практичні завдання; має стійкі навички виконання індивідуального завдання

Задовільно

13-23

слабко володіє  матеріалом досліджуваної проблеми, недостатньо відтворює певну частину  матеріалу з елементами логічних зв’язків, не чітко визначає основні поняття; має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого та під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і формулювання висновків.

може використовувати знання в стандартних ситуаціях, має елементарні, нестійкі навички виконання індивідуального завдання

Незадовільно з можливістю повторного складання

1-12

дуже слабко володіє матеріалом, поверхово й фрагментарно; безсистемно виокремлює випадкові ознаки вивченого; не вміє робити найпростіші операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки; під час опису або відповіді допускаються суттєві помилки

не може використовувати знання в стандартних ситуаціях, відсутні сформовані уміння та навички:


-Прошу єту инструкцию распространить среди студентов.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас