Ім'я файлу: Адвокатська етика Загальні поняття і принципи (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 117кб.
Дата: 07.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
Мажоритарна система.docx
Поняття і ознаки держави (2).docx

Контрольна робота по темі:
Адвокатська етика. Загальні поняття і принципи

Зміст
Введення
1. Адвокатська етика. Загальні поняття і принципи
2. Етичні правила поведінки адвоката з колегами та клієнтами
3. Етика поведінки адвоката з органами, наділеними контролюючими функціями, органами попереднього слідства і судом
4. Етичні основи поширення інформації про які надають юридичні послуги
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Термін «адвокат» походить від латинського слова «advocare» - закликати на допомогу. Адвокат - юрист, який надає професійну правову допомогу шляхом консультацій, захисту обвинуваченого на суді і т.д.
Адвокатом є особа, яка отримала в установленому цим Законом порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним професійним радником з правових питань.
При здійсненні своєї професійної діяльності юристи, у тому числі адвокати, мають справу в першу чергу з правовими нормами, саме їх вони досліджують і застосовують при вирішенні того чи іншого питання. Однак найчастіше тільки правових норм буває недостатньо, і виникає необхідність пошуку інших соціальних норм, перш за все норм моралі, нерідко специфічних, народжених в особливій системі відносин. Цим обгрунтовується поява таких наукових напрямів, як судова та адвокатська етика.

1. Адвокатська етика. Загальні поняття і принципи
Етика - це філософська наука, що вивчає мораль як одну з найважливіших сторін життєдіяльності людини і суспільства, її сутність, природу і структуру, закономірності виникнення та розвитку, місце в системі інших суспільних відносин, теоретично обгрунтовує певну моральну систему.
Серед галузей етичної науки виділяють професійну етику. Професійна етика являє собою сукупність правил поведінки певної соціальної групи, що забезпечує моральний характер взаємовідносин, обумовлених або пов'язаних з професійною діяльністю, а так само галузь науки, що вивчає специфіку проявів моралі в різних видах діяльності.
Одним з видів професійної етики є і адвокатська етика.
Предметом адвокатської етики є приписувані корпоративними правилами належну поведінку члена адвокатської асоціації в тих випадках, коли правові норми не встановлюють для нього конкретних правил поведінки.
Для того щоб упорядкувати вироблені етичні правила професійної діяльності, багато російські адвокати і юридичні спільноти прийняли кодекси адвокатської діяльності. У нашій країні Федеральний закон «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації» встановив, що кодек професійної етики адвоката буде єдиним для всього адвокатської спільноти. Приймати його буде Всеросійський з'їзд адвокатів.
У них заклали загальні, основоположні правила і принципи поведінки адвокатів. Зазвичай в таких кодексах визначаються етичні вимоги до адвоката, встановлюються правила професійної поведінки адвокатів у взаємовідносинах з клієнтом, колегами, судом і т.д.
У тих випадках, коли питання професійної етики адвоката не врегульовані законодавством про адвокатську діяльність і адвокатуру або цим Кодексом, адвокат зобов'язаний дотримуватися склалися в адвокатурі звичаї і традиції, відповідні загальним принципам моральності в суспільстві. Якщо адвокат не впевнений в тому, як діяти в складній етичної ситуації, він має право звернутися до Ради відповідної адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації за роз'ясненням, в якому йому не може бути відмовлено.
Федеральний закон «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації» прямо покладає на адвоката обов'язок дотримання кодексу професійної етики. З того моменту, як претендент на отримання статусу адвоката приносить клятву, у якій клянеться виконати обов'язки, керуючись кодексом професійної етики адвоката, він отримує статус адвоката і стає членом адвокатської палати.
Контроль за дотриманням адвокатами кодексу професійної етики здійснюють адвокатська палата суб'єкта і кваліфікаційна комісія.
Значення адвокатської етики полягає в наступному. Вона покликана забезпечити виконання адвокатом найкращим чином своїх обов'язків по захисту прав і охоронюваних законом інтересів звернулися до нього осіб, визначити належну поведінку адвоката при виконанні цих обов'язків, надати етичний характер адвокатської діяльності, наповнивши її гуманістичним змістом, формувати належний рівень довіри суспільства і держави до адвокатури як публічно - правового інституту.
Держава пред'являє до адвоката дуже високі вимоги. Вони визначаються в кодексі адвокатської етики та наукових досліджень, присвячених етичним вимогам, що пред'являються до адвокатів. Основні етичні вимоги, які пред'являються до адвокатів, складають: чесність, сумлінність, компетентність у всіх областях адвокатської діяльності.
Чесність як моральне вимога включає в себе правдивість, принциповість, щирість перед іншими і собою щодо мотивів своєї поведінки. Чесність в діяльності адвоката полягає в тому, що при захисті прав клієнта не буде порушений закон і будуть використані всі відомі адвокату законні способи захисту.
Адвокат має бути компетентним у вирішенні поставленої перед ним проблеми. Простіше кажучи, адвокат повинен володіти знаннями про правове регулювання, вміти правильно розібратися в ситуації, а так само навичками, необхідними для застосування відповідних правових норм. У тому випадку, якщо адвокат недостатньо компетентний у правовій проблемі, він повинен прямо попередити про це клієнта.
Адвокат повинен сумлінно виконувати свої обов'язки. Надаючи клієнту допомогу, він повинен використовувати всі відомі йому законні способи для вирішення проблеми, діючи при цьому наполегливо, сміливо, проявляючи витримку.
У адвоката повинні бути присутні такі якості, як гуманність, чуйність, шанобливе ставлення до людей. Необхідною якістю адвоката повинна бути точність і пунктуальність.
При здійсненні професійної діяльності адвокат:
1) чесно, розумно, сумлінно, кваліфіковано, принципово і своєчасно виконує свої обов'язки, активно захищає права, свободи та інтереси довірителів всіма не забороненими законодавством засобами, керуючись Конституцією Російської Федерації, законом та цим Кодексом;
2) поважає права, честь і гідність осіб, які звернулися до нього за наданням юридичної допомоги, довірителів, колег та інших осіб, дотримується манери поведінки та стилю одягу, відповідних ділового спілкування.

2. Етичні правила поведінки адвоката з колегами та клієнтами
Відносини адвоката з колегами повинні грунтуватися на повазі, порядності та доброї волі. Такі відносини повинні бути розділені на відносини між адвокатами в адвокатських об'єднаннях і відносини між адвокатами, які не є учасниками одного об'єднання.
Не можна допускати в спілкуванні з ким би то не було неповажних, образливих відгуків у відношенні ділових або особистих якостей свого колеги. Неприйнятна будь - яка необ'єктивна критика чи критика без необхідності іншого адвоката, а так само критики з метою своєї реклами. Адвокат не повинен відмовляти колезі в наданні консультаційної допомоги. Особливо, якщо мова йде про ставлення адвокатів у такому утворенні, як адвокатське бюро. Особливо слід ставитися до прохань молодих адвокатів. У таких випадках знання і досвід більш старших товаришів допоможуть уникнути помилок.
Адвокати, які не є учасниками одного і того ж об'єднання, є конкурентами. Тому їх відносини повинні будуватися на основі принципів цивілізованої конкуренції.
Адвокат не повинен у бесідах з клієнтом, публічних виступах, документах допускати неповажних висловів відносно ділових або особистих якостей іншого адвоката. Якщо укладається угода на ведення справи, в якому брав участь інший адвокат, останній повинен бути повідомлений про це адвокатом, який прийняв доручення. У разі прохання клієнта на ведення справи спільно з іншим адвокатом, необхідно упевнитися, чи згоден на це інший адвокат.
У разі спільного ведення справи відбувається розподіл обов'язків між адвокатами, тому кожному адвокату повинен бути відомий як загальний розмір гонорару, так і принципи його розподілу.
Етика поведінки адвоката з клієнтом є найбільш складним і об'ємним за змістом питанням. Основу взаємин адвоката з клієнтом складає довіру. У довірі відбивається правова і моральна природа відносин адвоката з звертаються до нього особами. Забезпечуючи стандарти довіри у відносинах з клієнтом, він зобов'язаний дотримуватися адвокатську таємницю, проявляти конфіденційність щодо відомостей, отриманих від клієнта.
Консультуючи клієнта, адвокат повинен не тільки дати правильну пораду, але й переконатися, що ця рада правильно зрозуміли. Рада адвоката має бути зрозумілим і чітким. Адвокат повинен чесно висловити клієнту неупереджену думку про ймовірний результаті справи. Адвокат повинен уникати дій, спрямованих до підриву довіри. Зловживання довірою несумісне зі званням адвоката.
Адвокат не вправі прийняти доручення на ведення кримінальної справи, якщо:
- У розслідуванні справи бере участь особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках;
- Адвокат раніше брав участь у цій справі в якості судді, слідчого, дізнавача, прокурора, громадського обвинувача, експерта, перекладача, свідка, понятого, потерпілого, цивільного позивача або відповідача, а так само секретаря судового засідання;
- Адвокат раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам звернувся;
- Адвокатові заздалегідь відомо, що він не зможе брати участь в призначеному до слухання справі з огляду на зайнятість в інших справах;
- Адвокатові відомо, що він сам може бути викликаний в якості свідка у справі.
Адвокат, що виконує доручення з обов'язкового призначенням, повинен роз'яснити своєму підзахисному наявність у нього права запросити адвоката за угодою. Адвокат не вправі змінювати позицію захисту, яку він погодив з клієнтом. Так само адвокат не має права визнавати доведеною вину підзахисного, якщо останній її не визнає. У цьому випадку адвокат зобов'язаний роз'яснити підзахисному неминучість розбіжності з його позицією.
Якщо обвинувачений визнає свою провину, але це визнання не підкріплюється іншими доказами, адвокат за погодженням зі своїм підзахисним вправі розійтися з його позицією і зайняти незалежну позицію. У випадку, коли визнання винності було викликано незаконним впливом на підзахисного, адвокат зобов'язаний прийняти залежних від нього заходів до встановлення цієї обставини і його фіксації в протоколі.
Адвокат не вправі прийняти доручення з ведення цивільної справи, коли правова позиція адвоката суперечить позиції клієнта; він є родичем іншої сторони по справі.
У тому випадку, якщо вимоги клієнта суперечать закону або коли для захисту своїх інтересів він вимагає використовувати незаконні засоби і способи, а підтримування позиції клієнта іншими засобами неможливо, адвокат зобов'язаний відмовитися від допомоги клієнту.
Етичну сторону має і гонорарна політика адвоката. Оплата праці адвоката буває двох видів: за ставками, встановленими державою, і за угодою з клієнтом.
У другому випадку при визначенні розміру гонорару за свою роботу адвокат повинен виходити з такого: складності справи; необхідних витрат часу і ймовірність того, що згоду вести дану справу змусить адвоката відмовитися від ведення інших справ; матеріального становища клієнта; традиції; досвіду та власної юридичної репутації ; необхідності проведення досліджень за участю оплачуваних фахівців. При визначенні розміру гонорару адвокат повинен роз'яснити клієнту принципи його визначення.
Адвокат зобов'язаний дотримуватися адвокатську таємницю, проявляти конфіденційність щодо відомостей, отриманих від клієнта. Адвокатською таємницею є будь-які відомості, пов'язані з наданням адвокатом юридичної допомоги своєму довірителю. Він так само не може використовувати таку інформацію в особистих цілях, для вигоди третьої сторони або на шкоду клієнтові. Правила конфіденційності так само зберігаються адвокатом і після завершення справи.
Правила збереження професійної таємниці поширюються на:
- Факт звернення до адвоката, включаючи імена і назви довірителів;
- Всі докази та документи, зібрані адвокатом у ході підготовки до справи;
- Відомості, отримані адвокатом від довірителів;
- Інформацію про довірителя, яка стала відомою адвокату у процесі надання юридичної допомоги;
- Зміст правових рад, даних безпосередньо довірителю або йому призначених;
- Все адвокатське провадження у справі;
- Умови угоди про надання юридичної допомоги, включаючи грошові розрахунки між адвокатом і довірителем;
- Будь-які інші відомості, пов'язані з наданням адвокатом юридичної допомоги. З метою збереження професійної таємниці адвокат повинен вести діловодство окремо від матеріалів та документів, що належать довірителю. Матеріали, які входять до складу адвокатського провадження у справі, а також листування адвоката з довірителем повинні бути ясним і недвозначним чином позначені як належні адвокату або похідні від нього.
Правила збереження професійної таємниці поширюються на помічників і стажистів адвоката, а також інших співробітників адвокатських утворень.

3. Етика поведінки адвоката з органами, наділеними контролюючими функціями, органами попереднього слідства і судом
Загальні естетичні правила, якими адвокат має керуватися у відношенні з органами, наділеними контролюючими функціями, органами попереднього слідства і судом, можна представити таким чином.
Коли адвокат бере участь у попередньому слідстві, виробництві, що витікає з адміністративних відносин, він зобов'язаний вести себе так, щоб його дії, документи, а так само ставляться не підривали авторитет правоохоронних органів, не дискредитували колег і не принижували гідності учасників процесу.
Всі процесуальні дії адвокат повинен узгоджувати з клієнтом, роз'яснюючи їх значення і можливі наслідки. При здійсненні захисту на попередньому слідстві адвокат повинен уважно стежити за дотриманням процесуального закону, щоб ніщо не обмежувало права клієнта, особливо якщо це стосується незаконних методів примусу. Якщо в процесі розгляду справи з'явилася така тенденція, то адвокат зобов'язаний застосувати всі законні засоби для припинення таких порушень закону.
Адвокат повинен мати стільки побачень з підзахисним, скільки потрібно для належного захисту. При відвідуванні місць утримання під вартою адвокат не повинен що-небудь передавати як підзахисному, так і від нього іншим особам.
Адвокат може, діючи законними способами, шукати джерела інформації і отримувати інформацію від будь-якого потенційного свідка. Він так само зобов'язаний вжити заходів для того, щоб не подавити бажання будь-якого потенційного свідка дати показання, а так само не спонукати свідка ухилитися від явки до суду у разі його виклику.
Етична сторона відносин адвоката з судом відрізняється більш високими вимогами.
Етичні правила, що регулюють поведінку адвоката в суді можна сформулювати наступним чином. Суд треба поважати, його не можна обманювати, йому треба підкорятися. З процесуальним супротивником потрібно звертатися шанобливо, не піддавати образам, висміюванню, його процесуальні права треба поважати і рахуватися з ними.
Представляючи інтереси свого довірителя в суді, адвокат повинен бути строгий у твердженнях щодо фактів, не заперечувати і не спотворювати достовірно відомі і доведені обставини. Адвокат як представник лише одного з учасників цивільно-правового спору наказує групувати факти з точки зору захищається їм правової позиції і інтерпретувати їх у сенсі, найбільш сприятливому для довірителя.
Адвокат не вправі необгрунтовано утримуватися від інформування суду про будь-які мають відношення до справи несприятливих для іншої сторони обставин, які можуть бути враховані при винесенні судової постанови і які не були згадані його опонентом.
Подібне замовчування про юридично значимих обставин справи не може бути виправдане. Інша поведінку можна розцінювати як зраду інтересів клієнта, зловживання його довірою, яку він висловив цьому адвокату, обравши його в якості свого захисника і представника в суді.
Адвокат в суді має беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого, дотримуватися встановленого порядку судового засідання. Він зобов'язаний шанобливо ставитися до своїх опонентів. Здійснюючи захист та представництво в суді, адвокат зобов'язаний бути в охайному одязі і не допускати недбалого ставлення до свого зовнішнього вигляду.
У загальному вигляді правило взаємини адвоката з судом повинно бути наступне: всіма діями, висловлюваннями, публічними виступами адвокат має сприяти формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до судово-правової системи в цілому і до окремих її представників зокрема.
4. Етичні основи поширення інформації про які надають юридичні послуги
Питання про рекламу юридичних послуг є складним з точки зору етики. Складність питання полягає в тому, що цілий ряд правопорядков прямо забороняє рекламу адвокатських послуг. Там, де подібна реклама не заборонена законодавчо, кодекси адвокатської етики вважають її неетичною. Російське законодавство не містить заборони по рекламі юридичних, в тому числі і адвокатських послуг.
Адвокат, адвокатська фірма або колегія адвокатів зацікавлені в поширенні інформації про себе. А потенційний клієнт повинен мати доступ до інформації про адвоката, його кваліфікації, компетентності, репутації. Тому адвокатському співтовариству необхідно виробити критерії наданої інформації, розповсюдження якої не завдавало б шкоди престижу адвокатської професії.
Адвокат зобов'язаний проявляти скромність і самокритичність в рекламі своєї адвокатської діяльності. Адвокат має право принижувати гідність і авторитет інших адвокатів, посилаючись на свою ділову репутацію. Реклама адвокатських послуг ні за яких обставин не може бути заснована на порівнянні або на наданні недостовірної інформації.
Необхідно знайти рівновагу між різними інтересами (вимозі належного відправлення правосуддя, гідністю професії) і наданням членам колегії адвокатів можливості рекламувати свою адвокатську практику. Адвокат чи адвокатське об'єднання може надавати суспільству інформацію про місце знаходження, телефонних номерах, електронну адресу, видах наданої юридичної допомоги, адвокатів і технічний персонал, спеціалізації адвокатів, правила визначення гонорару та ін

Висновок
Метою реферату було вивчення етичних правил поведінки адвоката з клієнтом, колегами, органами, наділеними контролюючими функціями, органами попереднього слідства і судом, а так само етичних основ розповсюдження інформації про надавані послуги. У ході дослідження була розглянута етична сторона діяльності адвокатів і адвокатських об'єднань щодо захисту прав та інтересів своїх клієнтів.
Як результат проведеної роботи можна зробити наступні висновки:
- Відносини адвоката з колегами повинні грунтуватися на повазі, порядності та доброї волі. Не можна допускати в спілкуванні з ким би то не було неповажних, образливих відгуків у відношенні ділових або особистих якостей свого колеги;
- Адвокат повинен не тільки дати правильну пораду, але й переконатися, що ця рада правильно зрозуміли. Адвокат повинен уникати дій, спрямованих до підриву довіри. Він повинен дотримуватися адвокатську таємницю і проявляти конфіденційність.
- Адвокат повинен шанобливо ставитися до суду і своєму опоненту. Своїми діями, висловлюваннями, виступами адвокат має сприяти формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до судово-правової системи в цілому і до окремих її представників зокрема;
- Адвокат зобов'язаний проявляти скромність і самокритичність в рекламі своєї адвокатської діяльності.
Реклама адвокатських послуг не може бути заснована на порівнянні або на наданні недостовірної інформації і в ній адвокат не має право принижувати гідність і авторитет інших адвокатів.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що його результати, основні висновки та узагальнення сприяють глибшому розумінню етичних норм поведінки адвокатів зі своїм підзахисним, судом та іншими учасниками судового процесу.

Список використаної літератури
1. Барщевський М.Ю. Адвокатська етика. - М.: профосвіти, 2007.
2. Буробін В.М. Адвокатська діяльність. - Вид - е 2 - е перероб. І доп. - М: «ІКФ« ЕКМОС », 2006.
3. Демидова Л.А. Адвокатура / Демидова Л.А., Сергєєв В.І. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2005.
4. Кисельов О.С. Етика адвоката. - М., 2006.
5. Мельниченко Р.Г. Адвокатура Росії і зарубіжних країн: підручник для вузів - К.: видавництво «Прінтерра», 2007.
6. Федеральний закон Російської Федерації № 63 - Ф3 «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації» від 31 травня 2002.


//ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас