Ім'я файлу: 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 54кб.
Дата: 01.06.2021

1. Використайте карту як джерело інформації про адміністративно-територіальні зміни в УРСР у перші повоєнні роки.

2. Використайте карту як джерело про основні події в політичному, соціально-економічному і культурному житті повоєнної України.

Бесіда

1. Визначте основні тенденції та особливості внутрішньополітичного становища УРСР.


2. У чому полягали основні тенденції та особливості економічного становища УРСР?

3. Назвіть причини розгнортання ідеологічних кампаній в УРСР у повоєнні роки.


4. У чому полягали особливості відновлення політики радянізації в західних областях?

5. Проаналізуйте перебіг подій українського визвольного руху в 1944- 1950-х рр.

6. Поясніть причини та наслідки припинення діяльності УГКЦ на західноукраїнських землях.

Робота з поняттями і термінами

• Поясніть поняття й терміни: репатріанти, екстенсивний шлях розвитку, тоталітарна економіка, модернізація, спец поселення, національна свідомість, космополіти, «псевдонауки», «лисенківщина», «ждановщина».

Робота з історичними персоналіями

• Дайте оцінку дяльності:

1. Йосипа Сліпого.

2. Василя Кука.

3. Олександра Довженка.

4. Олеся Гончара.

5. Володимира Філатова.

6. Олександра Богомольця.

Завдання


1. Про події якого періоду згадував М. Хрущов у мемуарах?

«Незабаром стали надходити офіційні донесення про людей, які померли від голоду. Траплялися випадки людоїдства... Кириченко, який був тоді секретарем Одеського обласного комітету партії, сказав мені, що він їздив до одного з колгоспів перевіряти, як люди переносять зиму... Уявляєш собі все це? Ця жінка збожеволіла від голоду і зарізала власних дітей!»

Відповідь: 1946-1947 рр.

2. Яке поняття ілюструють резолюції і постанови ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У «Про серйозні недоліки і помилки керівництва української компартії», «Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР», «Про репертуар драматичних і оперних театрів УРСР і заходи до його поліпшення» ?

Відповідь: ждановщина.

3. Що стало наслідком прийняття рішення, уривок з якого наведено нижче? «Остаточно вирішити українську проблему у Польщі. З цією метою: а) провести за погодженням з Державним Репатріаційним Управлінням евакуацію з південної та східної прикордонної смуги усіх осіб української національності на північно-західні землі, розселяючи їх там, за можливості, як найрозпорошеніше; б) евакуації будуть піддані усі українські народності з лемками включно (...)».

Відповідь: проведення операції «Вісла».


4. Про кого йдеться в уривку з послання до ювілею?

«...Був живим втіленням долі Української церкви і нашого народу у XX столітті... Його, як і мільйони українців, прирекли на тортури в катівнях НКВД/КГБ і на мучеництво ГУЛАГу. Але якщо в ув’язненні він був “німим свідком Церкви”, то згодом, уже в діаспорі, став голосом “мовчазної Церкви”».

Відповідь: Й. Сліпий.

Робота з візуальними джерелами

• Роздивіться картосхему і дайте відповіді на запитання.Запитання


1. Який період в історії України ілюструє карта адміністративно-територіального устрою України?

Відповідь: початок 1950-х рр.

2. Укажіть центр області, яка була утворена за угодою з Чехо-Словаччиною про вихід території з її складу.

Відповідь: Ужгород


3. Які з обласних центрів відсутні на карті сучасної України?

Відповідь: Дрогобич, Ізмаїл.

Тестові завдання

1. Коли відбувся Львівський собор греко-католицької церкви, який ухвалив рішення про ліквідацію Берестейської унії та об’єднання греко-католицької церкви з руською православною?

А 12 листопада 1947 р.;

Б 7-8 лютого 1945 р.;

В 16 18 червня 1948 р.;

Г 22-24 грудня 1949 р.;

Д 8-10 березня 1946 р.

Відповідь: Д.


2. Відколи в УРСР розпочалися трансляції республіканського телебачення?

А 5 листопада 1951 р.;

Б 1 січня 1953 р.;

В 7 листопада 1954 р.;

Г 1 травня 1957 р.;

Д 1 січня 1958 р.

Відповідь: А.

3. Установіть відповідність між подією та історичною особою.

1 Репресії проти Української греко-католицької церкви;

2 збройний опір УПА радянському режимові;

3 створення лабораторії моделювання та обчислювальної техніки;

4 розвиток педагогічної науки.

А Р. Шухевич;

Б Т. Лисенко;

В В. Сухомлинський;

Г Й. Сліпий;

Д С. Лебедев.

Відповідь: 1 Г; 2 А; 3 Д; 4 В.

4. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Грошова реформа;

Б договір між СРСР і Польщею про радянсько-польський кордон;

В випуск перших в Україні автобусів;

Г радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до складу УРСР.

Відповідь: Г, Б, А, В.

5. Позначте п’ять особливостей періоду відбудови в Україні.

1) Проведення відбудови за рахунок внутрішніх ресурсів;

2) незначні збитки, нанесені війною;

3) фінансування сільського господарства за залишковим принципом;

4) відбудова тривала за схемою: стабілізація валюти, відбудова доріг і засобів зв’язку, сільського господарства, легкої промисловості і важкої індустрії;

5) процес відбудови здійснювався централізовано і планово;

6) повернення до довоєнної моделі розвитку народного господарства: розвиток важкої промисловості, нещадна експлуатація сільського господарства;

7) значну роль відігравала ідеологія;

8) відбудова тривала 15 років.

Відповідь: 1, 3, 5, 6, 7.

6. Укажіть чотири особливості відбудови західних областей України.

1) Значне зруйнування території під час війни;

2) потужний економічний потенціал;

3) одночасне проведення соціалістичних перетворень;

4) особливий менталітет західних українців;

5) боротьба ОУН-УПА з радянською системою;

6) втручання західних держав.

Відповідь: 1, 3, 4, 5.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Створення Закарпатської області;

Б ліквідація УГКЦ;

В смерть А. Шептицького;

Г операція «Вісла».

Відповідь: В, А, Б, Г.

8. Укажіть три ознаки повоєнної відбудови народного господарства України.

1) Брак кваліфікованої робочої сили;

2) спрямування капіталовкладень у соціальну сферу;

3) першочергова відбудова важкої промисловості;

4) відсутність фінансових надходжень з-за кордону;

5) переважний розвиток сільського господарства;

6) використання технічної допомоги за «планом Маршалла».

Відповідь: 1, 3, 4.

9. За діаграмою визначте провідну галузь народного господарства УРСР за рівнем капіталовкладень у роки повоєнної відбудови.10. Позначте прізвища письменників, які відіграли важливу роль у розвитку культури України в другій половині 1940 — на початку 1950-х років?

1) О. Гончар;

2) В. Сосюра;

3) В. Симоненко;

4) С. Параджанов;

5) Ю. Яновський;

6) Л. Костенко.

Відповідь: 1, 2, 5.

11. Позначте суть політики радянізації західних областей України в період повоєнної відбудови.

А Переселеннія українців західних областей до центральних і східних областей УРСР;

Б уніфікація всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР;

В репресії проти священиків Української греко-католицької церкви;

Г придушення збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.

Відповідь: Б.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас