Ім'я файлу: Інформація про наукову діяльність.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 29.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
А 3 Стаття Цимбалюк І.М. (1).docxІнформація про наукову діяльність:

основні публікації за напрямом; науково-дослідні роботи; участь у конференціях і семінарах; робота з аспірантами та докторантами; керівництво науковою роботою студентів.

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника: 1)наявність за останні п`ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 2)наявність не менше п`яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України; 3)наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

4)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

5)участь у міжнародних проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»; 6)проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

7)робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН; 8)виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включення до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

9)керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів –членів Національного центру «Мала академія наук України»: участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»; 10)організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/ відділення (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

11)участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);

12)наявність не менше п`яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 13)наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсустудентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групо; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонатах України; виконання обов`язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов`язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

15)наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п`яти публікацій;

16)участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю;

17)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п`яти років; 18)наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років;

19)інше (для ПТО).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас