Ім'я файлу: Задания 2.1:2.5 Довгополов.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 25.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Оперативне планування виробництва.doc

Тема 2. Бухгалтерський баланс

У перекладі з англійської, французької й італійської мови слово «баланс» означає «ваги», тобто визначає рівновагу між сторонами якої-небудь діяльності. Основою господарської діяльності підприємства є комплекс господарських засобів. З метою ефективного використання їх керівництву необхідна повна інформація про господарські кошти, їх наявність, стан й розміщення, про джерела їх утворення. Ці дані можна одержати, використовуючи один з методів бухгалтерського обліку – це бухгалтерський баланс.

Бухгалтерський баланс – це метод угруповання й відображення засобів підприємства за їх складом й розміщенням, а також за джерелами утворення й цільовим використанням в грошовому вираженні на певну дату, як правило, на кінець дня звітного періоду (місяця, кварталу, року). Використовуючи баланс, користувач може встановити, якими засобами володіє підприємство (основні засоби, матеріали, паливо, готова продукція, товари, грошові кошти й т.д.), а також з яких джерел ці господарські засоби отримані (власний капітал, кредити банків, бюджетне фінансування). За допомогою такого групування господарських засобів керівництво підприємства здійснює контроль за їх наявністю й використанням.

Баланс, у якому відображені господарські засоби, має форму таблиці, що складається із двох сторін. Ліва сторона балансу називається активом, а права – пасивом. В активі показують склад, розміщення й використання засобів, у пасиві – джерела утворення цих же засобів й їх цільове призначення. Таку форму балансу ще називають горизонтальною формою. Окремі країни (наприклад, Японія) використовують вертикальну форму балансу, це коли статті активу й пасиву відображаються в одній колонці .

В активі й пасиві балансу відображені (наведені) у грошовій формі ті самі засоби, але в різних розрізах. Так, наприклад, основні засоби в активі, а їх джерела утворення є Статутний капітал, Довгострокові кредити банків, Нерозподілений прибуток. Отже, підсумки в активі балансу й пасиві будуть рівні між собою. У нашому прикладі у балансі і в активі, і в пасиві та сама сума 416 тис. грн.
У бухгалтерському обліку баланс використовується як спосіб угруповання господарських засобів у двох розрізах, тобто в таблиці, у якій відображені господарські засоби і їх джерела, рівність сум активу й пасиву. Сума активу рівняється сумі пасиву – це обов'язкова умова правильності бухгалтерського балансу. Нерівність недопускається.

У практиці застосовуються наступні види бухгалтерських балансів:

за змістом і формою – сальдові, оборотні й шахові;

за строками складання – вступні (складаються в момент утворення підприємства); операційні (складаються періодично протягом діяльності підприємства); ліквідаційні (складаються в момент ліквідації підприємства); розділові (складаються під час поділу підприємства); передатні (складаються під час передачі засобів іншому підприємству).

Існують такі поняття, як «баланс-нетто» й «баланс-брутто». В «баланс-нетто» у його підсумок (валюту) не включається сума зносу основних засобів, нематеріальних активів й інших необоротних матеріальних активів, а також резерв сумнівних боргів, суму неоплаченого й вилученого капіталу. В «баланс-брутто», навпаки, перераховані показники включаються в підсумок (валюту) балансу. Сучасним балансом підприємства є «баланс-нетто».
Засоби підприємства й джерела їх утворення в бухгалтерському балансі відображаються в розрізі статей.

Стаття балансу – це складова частина балансу (активу або пасиву), що характеризує групу економічно однорідних господарських засобів або джерел їх утворення.

Статті балансу об'єднані трьома розділами в активі й чотирма розділами в пасиві.
У першому розділі активу балансу відображаються наступні статті:

нематеріальні активи; незавершене будівництво; основні засоби; довгострокові біологічні активи; довгострокові фінансові інвестиції; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи; інші необоротні активи.

Другий розділ активу складається з таких статей:

виробничі запаси; поточні біологічні активи; незавершене виробництво; готова продукція; товари; дебіторська заборгованість; грошові кошти і їх еквіваленти; поточні фінансові інвестиції, витрати майбутніх періодів й ін.

Третій розділ активу, він же й стаття, – необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття.

До складу першого розділу пасиву балансу включені статті:

статутний капітал; пайовий капітал; додатковий вкладений капітал; резервний капітал; інший додатковий капітал; нерозподілений прибуток (непокритий збиток); неоплачений капітал; вилучений капітал.

Другий розділ пасиву складається зі статей:

забезпечення виплат персоналу; інші забезпечення; цільове фінансування, довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання.

У третій розділ пасиву включені статті: короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; векселя видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, за заробітною платою, з фондами соціального страхування й т.д.

У четвертому розділі пасиву балансу відображаються зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

Балансовий метод групування господарських засобів дозволяє забезпечувати можливість здійснення контрольних функцій за їх використанням за цільовим призначенням.

У балансі господарські кошти й джерела їх утворення відображаються на початок, і на кінець звітного періоду.

Баланс підприємства є звітною формою фінансової звітності. Його форму, зміст і загальні вимоги до розкриття його статей визначає НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
У попередніх розділах теми ми розглянули й усвідомили, що бухгалтерський баланс відображає наявність і стан господарських засобів і джерел їх утворення. За допомогою господарських засобів підприємства здійснюють свою господарську діяльність.

У процесі господарської діяльності ведуться роботи з виробництва продукції, надання послуг, здійснюються господарські операції.

Під час розгляду тем ми неодноразово використовували вираз «господарська операція». А що ж цей вираз означає? Господарська операція (від латинського слова operations – дія) – окремі господарські дії, що викликають зміни в обсязі, складі, розміщенні й використанні засобів, а також у складі й призначенні джерел цих засобів. Наприклад, у результаті операції з придбання матеріалів відбувається збільшення запасів матеріалів на складі й зменшення грошових коштів. Після одержання коштів з рахунку в банку наявність коштів збільшується в касі підприємства. Операція з передачі сировини зі складу у виробництво зменшує наявність запасів сировини на складі й збільшує витрати на виробництво продукції. Господарські операції й зміни, які вони викликають, досить різноманітні. Господарська діяльність у всіх її проявах є сукупність різноманітних господарських операцій.

У результаті здійснення господарських операцій засоби й джерела приводяться в рух, видозмінюються й викликають конкретні зміни в балансі. Залежно від характеру цих змін господарські операції діляться на чотири типи.

До першого типу господарських операцій відносяться такі, у результаті яких приводяться в рух тільки засоби, наявні на підприємстві. При цьому відбувається зменшення одних засобів, і одночасно збільшуються інші на однакову суму. За такою операцією відбуваються зміни сум тільки в активі балансу, одна стаття збільшується, а інша при цьому ‑ зменшується. У цьому випадку підсумок суми активу й пасиву балансу не змінюється.

Другий тип господарських операцій надає руху джерелам господарських засобів. У цьому випадку відбуваються зміни тільки за статтями пасиву балансу. Одна стаття збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Так само як і під час першого типу господарських операцій, підсумок активу й пасиву балансу залишається без змін.

До третього типу господарських операцій відносяться операції, які збільшують засоби підприємства. А так як збільшення засобів відбуваються за рахунок джерел, то господарські операції такого типу викликають збільшення підсумку (валюти) балансу за активом й пасивом в однаковій сумі.

Четвертий тип господарських операцій приводить до зменшення засобів підприємства, а, отже, і джерел їх утворення. Операції цього типу змінюють підсумок (валюту балансу) і активу й пасиву убік зменшення на ту саму суму.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас