1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова робота - edit version.docx
Розширення: docx
Розмір: 67кб.
Дата: 19.10.2021
Пов'язані файли:
реферат Шукрута ПД.docx
реферат Гуріна ТДП.docx
Завдання на 15.04.21.docx
Курсова робота - Службові кримінальні правопорушення -.docx
Курсова робота з психології [Темперамент].docx
Курсова робота Жуйков [Складання обвинувального акту] 2.0..docx
Курсова робота Жуйков [Складання обвинувального акту].docx
4_Курсові_роботи_Загальна_частина_2020_Право_ПД_1.doc
4_Курсові_роботи_Загальна_частина_2020_Право_ПД_1 (2).doc


Міністерствο внутрішніх справ

Харківський Націοнальний університет внутрішніх справ

Факультет №3

Кафедра педагогіки та психології

Курсοва рοбοта
з дисципліни "Психологія"

на тему :
«Інформаційний стрес»


Викοнала:

Курсант групи Ф3-106 рядοвий пοліції

В’ячеслав СИНЕПОЛ

Перевірила:
старший викладач кафедри,


кандидат психологічних наук,

майор поліції
Олена МАКАКРОВА


м. Харків, 2021 р
ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРЕСУ 6

1.1. Аналіз літературних джерел з питань стресу 6

1.2. Концепції стресу та реакція організму на стресові ситуації 11

1.3. Поняття і ознаки інформаційного стресу 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРЕСФАКТОРІВ НА ОСОБИСТІСТЬ 19

2.1. Поняття методів дослідження впливу стресу на особистість 19

Ідентифікація біологічних клітинних об‟єктів і дослідження змін хімічного складу крові, які відбуваються під дією фізичних [32] і психологічних факторів [1], спричинених негативним впливом емоційного стресу. 19

Для отримання найбільш точної і повної інформації стану біологічної системи необхідно дослідити комплекс медичних, біологічних та психологічно-особистісних показників. 19

Головною метою вирішення цієї проблеми є пошук найбільш оптимального методу визначення рівня емоційного стресу з урахуванням умов виникнення комплексу біологічних, медичних, технічних та психологічних складових, що виконують загальну функцію визначення фізіологічних показників біооб‟єкта. Основні методи фізіологічних досліджень [1] засновані на реєстрації параметрів життєдіяльності людини, до яких відносять: механічні прояви (механокардіографія); електропровідність біоструктур (реографія); електричну активність (електрографія); оптичні властивості (оптична плетизмографія, фотоплетизмографія і т. д.); процеси теплопродукції та теплообміну (термометрія, теплобачення, біоколориметрія і т. д.). 19

За допомогою аналітичних методів досліджень проводяться обчислення кількісних параметрів, які характеризують стан біосистеми, концентрацію компонентів на основі біологічних проб. До них відносять всі види лабораторних досліджень і аналізів (колориметрія і т. д.). Визначити фізіологічні та фізико-хімічні показники, що свідчать про наявність емоційного стресу, можна із застосуванням кількох методів: 19

1. За допомогою механічних вимірювань визначаються швидкість і прискорення кровотоку, які при емоційному напруженні значно зростають; зміни тиску крові; вібрації і т. д. 19

2. Метою електричних вимірювань є дослідження електричних біопотенціалів. 20

3. Вимірювання оптичних параметрів досліджуваної речовини здійснюється колориметричними, спектральними, фотометричними та поляриметричними методами. 20

4. За допомогою фізико-хімічних досліджень визначають кількісні та якісні показники складу крові, їх зміни, спричинені наявністю емоційного стресу. 20

5. Тестові методи дослідження полягають у визначенні психоособистісних показників стану здоров‟я людини. 20

6. Спільні методи дослідження застосовуються при необхідності одночасного визначення двох або кількох величин для знаходження залежності між ними (вимірювання тиску крові в судинах і швидкості кровотоку і т. д.). 20

Для вирішення інженерних завдань при проектуванні медичної апаратури, які виникають в процесі дослідження медико-біологічних показників, використовують способи порівняння з мірою [13]: 20

метод протиставлення, при якому вимірювана величина і величина, відтворена мірою, одночасно впливають на пристрій порівняння; 20

 диференціальний метод, у якому прилад показує різницю між вимірювальною величиною і відомою величиною, відтвореною мірою; 20

 нульовий метод – метод порівняння вимірюваної величини з мірою, при якому результуючий ефект впливу величини на індикатор рівноваги приводить до нуля (використання набору мір); 20

 метод заміщення, у якому вимірювана величина заміщується відомою величиною, відтвореною мірою; 20

 метод збігів, при якому різницю між вимірюваною величиною й величиною, відтвореною мірою, вимірюють, використовуючи збіг оцінок шкал або періодичних сигналів. 20

Залежно від характеру зміни вимірювальної величини в часі розрізняють статичні та динамічні вимірювання. 21

Одним із головних завдань, при проектуванні апаратури, є правильний вибір методу визначення змін медико-біологічних показників при психічних та фізіологічних проявах емоційного стресу вибір засобів здійснення реєстрації вихідних біосигналів та пристроїв переробки і подання кінцевої інформації, а також їх метрологічних характеристик [13]. 21

Наступним етапом є визначення методу проведення досліджень, а саме − конкретних методів визначення емоційного стресу. Методи дослідження окремих властивостей об'єктів можуть бути найрізноманітнішими. Фізіологічні дослідження проводяться за допомогою механічних методів (вимірювання тиску крові та вібрація судин при кровонаповненні і т. д.); електричних(вимірювання електричних біопотенціалів); оптичних (фотометричні, плетизмографічні та інші методи досліджень); методів дослідження теплопродукції та теплообміну біосистеми (термометрія, біоколориметрія і т. д.). До активних досліджень відносять функціональні методи (психологічні [14]) вимірювання (метод спостереження, метод експеримента, метод опитування, методика семантичного диференціалу (Ч. Осгуд, 1952), тестові методи, комплексна оцінка стану організму). 21

Теплофізичні засоби здійснюють вимірювання зміни температурних показників [1] за допомогою відповідних приладів (термометри, тепловізори, пірометри). 21

Людина постійно піддається незначному стресовому впливу (синдром Марфана) і тому, в кров надходить невелика кількість кортикостероїдів (адреналін, норадреналін) внаслідок незначних фізичних та розумових навантажень. При хронічному стресі спостерігається збільшення лейкоцитів в крові [2, 3]. При короткотривалому сильному нервовому збудженні (короткотривалому стресі) спостерігається посилена секреція катехоламінів в крові [2]. 21

Взаємодія лазерного випромінювання з біологічними молекулами крові реалізується найчастіше на клітинних мембранах, що зумовлює неспецифічну реакцію клітин: зміну поверхневого заряду клітин та їх діелектричної проникності, підвищення активності ферментних і обмінних процесів, підвищення рівня споживання кисню тканинами і окисно-відновного потенціалу, посилення біоенергетичних і синтетичних процесів [35]. 22

2.2. Функції стресу, як основи для створення методик його дослідження 22

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ ЗІ СТРЕСОМ 24

3.1. Шляхи протистояння стресу 24

3.2. Управління стресом 25

3.3. Моделі виділення та аналізу стресових ситуації 26

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32


Актуальність теми курсової роботи. Слово «стрес» використовується, мабуть, частіше будь-якого іншого наукового терміну і в популярній літературі, і в побуті. Проте багато хто з тих, хто широко користується цим терміном для характеристики свого стану або стану своїх близьких, не завжди представляє точне його значення і весь складний комплекс проблем, пов’язаних з цим поняттям. З 1936 р. концепція стресу розробляється видатним канадським фізіологом Гансом Селье і його послідовниками у всіх країнах світу.

Він визначав стрес як специфічну відповідь організму людини або тварини на будь-яку пред’явлену йому вимогу; ця відповідь є напругою (російський переклад англійського слова «стрес») всіх захисних сил організму, мобілізацією його ресурсів, і, перш за все, вегетативної, нервової і гормональної систем, для пристосування до ситуації, що змінилася, і рішення виниклих життєвих задач.

Отже, зважаючи на вищевикладене, вважаємо тему курсової роботи „Стрес. Хвороби стресу” вкрай актуального для сучасної людини, яка живе в постійсних навантаженнях та стресових ситуаціях.

Таким чином, метою курсової роботи є дослідження поняття, сутності, концепцій стресу та стресових реакцій, хвороб стресу та шляхів боротьби зі стресом.
Зважаючи на мету, нами були поставлені наступні завдання дослідження:

  • аналіз літературних джерел з питань стресу;

  • дослідження понятття стресу;

  • визначення типів реакцій організму на стресові ситуації;

  • виокремлення тріади ознак стресу;

Об’єкт дослідження: стрес як особлива емоція людини.

Предмет дослідження: особливості стресового стану людей.

Методи дослідження: вивчення, аналіз наукової літератури з проблеми розвитку емоційної сфери, стресових ситуацій.


  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас