Ім'я файлу: Інформаційні-технології-у-фармації (1).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 471кб.
Дата: 16.10.2022
скачати

1
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
СИЛАБУС
Загальна інформація
Назва навчальної дисципліни
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ
Освітня програма
Фармація
Рівень вищої освіти
Початковий (короткий цикл)
Ступінь вищої освіти
Молодший бакалавр
Галузь знань
22 Охорона здоров’я
Спеціальність
226 Фармація, промислова фармація Форма навчання
Денна, заочна Формат навчальної дисципліни Вибіркова
Рік навчання/семестр
2 рік / І семестр
Обсяг навчальної дисципліни
IV Семестр
Розподіл годин за видами
навчальних занять Форма підсумкового контролю
Усього годин/ кредитів
Аудиторні
СР МК
ЛЗ
ПЗ Модуль 1
30/1
4 8
17 1 залік Модуль 2
60/2
4 24 31 1 залік
Усього
90/3
8 32 48 2
ЛЗ – лекційні заняття, ПЗ – практичні заняття,
СР – самостійна робота, МК – модульний контроль
Контрольні заходи
Вхідний контроль на першому лекційному занятті.
Поточний контроль – накожному практичному занятті.
Підсумковий модульний контроль (ПМК)– по завершенню кожного модуля.
Кадрове забезпечення
Викладачі циклової комісії технології ліків, організації та економіки фармації
Контакти https://college.nuph.edu.ua/
Консультації За розкладом
Анотація навчальної дисципліни
Інформаційні технології в фармації є інтегральною навчальною дисципліною, яка розкриває сутність застосування методів та способів отримання, обробки, передачі та збереження інформації з використанням сучасних програмно-технічних засобів та новітніх
інформаційних технологій для вирішення професійних задач. Удосконалює навички застосовування знань та умінь з комп’ютерних та інформаційних технологій у процесі подальшого навчання та в професійній діяльності. Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни Інформаційні технології в фармації є удосконалення фахових компетентностей у здобувачів освіти щодо використання новітніх
інформаційних технологій та сучасних прикладних програм для ефективного вирішення професійних питань, пов’язаних зі сферою обігу лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту або у процесі навчання.
Очікувані результати навчання
1. Визначати можливості застосування інформаційних технологій та засобів комп'ютерної техніки в фармації.
2. Застосовувати сучасні інформаційні технології, інформаційно-пошукові системи та програмні комплекси для рішення практичних завдань у сфері професійної діяльності.

2 3. Демонструвати вміння самостійно адаптуватися до різних програмних та технічних засобів на базі яких створюються АРМ в аптеках в умовах сучасного інформаційного простору.
4. Інтегрувати інформацію з різних програмних продуктів.
5. Працювати з дефектурою та управляти заказами з використанням спеціалізованих комп’ютерних програм.
6. Розраховувати вартість екстемпоральних ліків з використанням спеціалізованих комп’ютерних програм.
7. Здійснювати відпуск товару населенню, закладам охорони здоров’я, підприємствам, організаціям, установам з використанням спеціалізованих комп’ютерних програм.
8. Проводити
інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей з використанням спеціалізованої комп’ютерної програми.
9. Здійснювати аналітичну діяльність, облік та звітність з використанням спеціалізованих комп’ютерних програм. Тематика навчальної дисципліни

1. Напрямки використання інформаційних технологій в фармації.
2. Інформаційно-довідкові та інформаційно-пошукові системи в фармації.
3. Автоматизація та облік робіт в аптечних закладах з використанням спеціалізованих комп’ютерних програм.
4. Автоматизація роботи аптечного закладу з дефектурою, управління заказами.
Автоматизація обліку надходження товарно-матеріальних цінностей до аптечного закладу. Автоматизація та контроль ціноутворення на лікарські засоби. Штрих-кодування та локальне кодування товару в аптечному закладі.
6. Таксування екстемпоральних лікарських форм з використанням спеціалізованої комп’ютерної програми системи АНР-аптека.
7. Автоматизаціяроздрібної та оптової торгівлі в аптеках. Проведення
інвентаризації товарно-матеріальних цінностей з використанням спеціалізованої комп’ютерної програми системи АНР-аптека.
Пререквізити
Інформатика, математика, безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, організація та економіка фармації, фармакологія, фармакогнозія, технологія ліків, медичне та фармацевтичне товарознавство, пропедевтична практика з технології ліків, організації та економіки фармації
Постреквізити
Фармакологія, організація та економіка фармації, переддипломна практика, професійна діяльність. Система оцінювання навчальної дисципліни
Відповідно до «Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої та фахової передвищої освіти у Фаховому коледжі НФаУ» ПОЛ 2.2-69-008
Усього з дисципліни – 100 балів
Поточна діяльність – 60 балів
Модульний контроль (МК1,2) – 24-40 балів
Залік – «зараховано», не зараховано»
Розподіл балів Модуль 1
ПЗ 1
ПЗ 2 Сума
балів
МК 1
Загальна сума балів
max 30 max 30 min 36 max 60 min 24 max 40 min 60 max 100 Модуль 2
ПЗ 1
ПЗ 2
ПЗ 3
ПЗ 4
ПЗ 5
ПЗ 6 Сума
балів
МК 2
Загальна сума балів
max 10 max 10 max 10 max
10 max 10 max
10 min 36 max 60 min 24 max 40 min 60 max 100

3
Критерії оцінювання навчальних досягнень
90-100
відмінно
виявляє міцні та глибокі знання , логічно викладає та обґрунтовує власну точку зору щодо вирішення професійних питань; творчо використовує знання, виявляє особисту позицію щодо їхнього змісту та можливості використання з метою оптимізації професійної діяльності; застосовує набуті знання на практиці. Відповідає грамотно з використанням професійної (фахової) термінології та понять. Виконано 90-100% завдань із дотриманням вимог.
82-89 добре на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, оперує поняттями, фактами, явищами, логічно викладає матеріал, але допускає незначні неточності, недостатньо повно уявляє можливості використання знань з метою своєчасного та якісного вирішення професійних питань. Відповідає грамотно з використанням професійної (фахової) термінології та понять. Виконано 82-89% завдань із дотриманням вимог.
74-81 добре
знає загальні закономірності розвитку інформаційних технологій у фармації, відтворює значну частину матеріалу на репродуктивному рівні, при відповіді допускає помилки; робить висновки, але не обґрунтовує особисту позицію, недостатньо пропагує набуті знання. Відповідає вцілому грамотно. Виконано
74-81% завдань із дотриманням вимог.
64-73
задовільно
знання фрагментарні; робить значні помилки у відповіді, за допомогою викладача або за інструкцією застосовує набуті знання на практиці. Відповіді фрагментарні, зі значними неточностями, відсутня логіка викладу матеріалу.
Власні висновки не робить. Виконано 64-73% завдань із частковим дотриманням вимог.
60-63
задовільно
знання фрагментарні; робить значні помилки у відповіді, частково відтворює навчальний матеріал. Власні висновки відсутні. Виконано 60-63% завдань. Не дотримується вимог при виконанні завдань.
35-59
незадовільно
майже не орієнтується в першоджерелах і рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, відповіді не структуровані, фрагментарні, відсутні наукові визначення, не володіє професійною термінологією. Виконано не більше 59% завдань. Не дотримується вимог при виконанні завдань.
0-34
незадовільно
виконано менше 35% завдань, не дотримується вимог при виконанні завдань.
60-100
зараховано
0-59
незараховано
Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни Рекомендована література
Основна:
1. Вельма СВ. Практикум з інформаційних технологій у фармації (електронний ресурс навч. посіб. для студ. ВНЗ/ С.В.Вельма, Н.М.Яценко, Ю.М.Пєнкін; НФаУ – електронне вид. комбінованого використання на CD-ROM – Електрон. текстові дан. – Х НФаУ,
2016 – 1 ел. опт. иск – 478 (в бібліотеці НФаУ)
2. Інформаційні технології у фармації: підручник / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах. – К Медицина, 2008. – 224 с.
3. Медична інформатика в модулях. Практикум : практикум для мед. (фармац.) ВНЗ IV рівня акредитації / І. Є. Булах та ін.]. ; за ред. І. Є. Булах ; НМУ ім. О. О. Богомольця. – К. : Медицина, 2012. – 208 с.
Додаткова:
1.
Форкун Ю. В. Інформатика : навч. посіб. / Ю. В. Форкун, НА. Длугунович. - – Львів :
Видавництво «Новий світ – 2000», 2018. – с.
2.
Комп'ютери та комп'ютерні технології: навч. посіб. / Ю. Б. Бродський, КВ.
Молодецька, ОБ. Борисюк,І. Ю. Гринчук. – Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. – с.
3.
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. / Г.Г. Швачич,

4
В.В. Толстой, Л.М. Петречук, ЮС. Іващенко, О.А. Гуляєва, Соболенко О.В. – Дніпро:
НМетАУ, 2017. – 230 с.
Інформаційні ресурси
1. http://lib.nuph.edu.ua/
– сайт наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету
2. www.pharmencyclopedia.com.ua
(Фармацевтична енциклопедія)
3. http://www.compendium.com.ua
(Компендіум, лікарські препарати)
4. www.medinfo.com.ua
(Медична пошукова система України)
5. http://www.openoffice.org/
(Офіційний сайт OpenOffice.org)
6. https://allchemistry.info/services/onlayn-redaktor-himicheskih-formul онлайн редактор хімічних формул
Комп’ютерні програмні комплекси, що використовуються в аптечних мережах
1. АНР-аптека http://anr.ua/
2. Програмний комплекс – Фармзаказ Аптека (Морион) http://pharmbase.com.ua/
3. Програмний комплекс – Система учета движения товара Аптека (Морион) http://pharmbase.com.ua/
Політика навчальної дисципліни
Дотримання вимог санітарно-гігієнічних норм, охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. Дотримання вимог до зовнішнього вигляду. Обов’язкове відвідування аудиторних занять, ведення конспекту лекцій, виконання практичних завдань, своєчасність виконання завдань для самостійної роботи з дотриманням вимог. Своєчасність відпрацювання пропущених занять.
Діяльність здобувачів освіти здійснюється відповідно до вимог академічної доброчесності.
Розробник
Н.Г. Вахніна, к.фарм.н., спеціаліст вищої категорії
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії технології ліків, організації та економіки фармації Протокол від «24» червня 2021 року № 11 Голова О.В. Мартинова

скачати

© Усі права захищені
написати до нас