Ім'я файлу: Лекція.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 18.04.2020
Пов'язані файли:
Cinderella.docx
Практикум З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ЗАОЧ.doc
Praktichna_robota_7.docx
Використання проблемних ситуацій на уроках „Основи здоров΄я” у п
Українська література.docx
історичне дослідження.pptx
Економетрика (Восстановлен).docx
Зустріч птахів..docx
Відомість 19-15.doc

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


    1. Інформаційні системи. Основні поняття


Інформаційна система– це організаційно упорядкована сукупність документів (масивів документів) і інформаційних технологій, в тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв’язку, які реалізують інформаційні процеси.

Інформаційні системи призначені для збереження, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та подання інформації і є середовищем, складовими якого є комп’ютери, комп’ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, люди, різного роду технічні і програмні засоби зв’язку тощо..

Інформаційні системи розрізняють за масштабами: індивідуальні, колективні, масштабу підприємств, корпорацій, галузі, міста, регіону, країни, континенту, планети.

Користувач інформаційної системи– це особа, група осіб або організація, яка користується послугами інформаційної системи для отримання інформації або рішення інших задач.

З інформаційними системами тісно поєднано поняття «інформатика». Термінinformatique з’явився у Франції в середині 60-х років. В англомовних країнах йому відповідає термін Computer Science.

Інформатика– це галузь науки і техніки, яка пов’язана з розробкою, створенням, використанням, матеріально-технічним обслуговуванням систем збирання, обробки і передачі інформації, включає технічні засоби, математичне і програмне забезпечення, а також організаційні аспекти.

Інформація(information) – роз’яснення, виклад. Спочатку інформація трактувалася як відомості, що передаються людьми різними способами (словесним, письмовим, за допомогою сигналів, технічними засобіами тощо). Пізніше у поняття інформації включили обмін відомостями між людиною й автоматом, між автоматом і автоматом, обмін сигналами у тваринному і рослинному світі, передачу ознак від клітки до клітки, від організму до організму. Такому трактуванню інформації більш точно відповідає таке визначення інформатики.

Інформатика– галузь науки, яка вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов’язані з її збиранням, збереженням, пошуком, переробкою, перетворенням, поширенням і використанням.

Існує прагматичне пояснення інформації як сукупності данихдля розв’язку задачі. Якщо дані не стосуються цієї задачі або вже відомі дослідникові, то вони не є для неї (задачі) інформацією.

Інформація завжди пов’язана з будь-якими даними; широко розповсюджена і знаходиться повсюди; може залежати або не залежати від контексту; може генеруватися людьми, комп’ютерами, іншими машинами; легко сприймається і легко передається; як правило, статична; може легко бути взаємопов’язаною з іншою інформацією; має вартість, необхідну для її створення і підтримки; може використовуватися ким завгодно, коли завгодно і де завгодно. Інформація є таким самим ресурсом, як трудові, матеріальні, енергетичні.

Масштаби використання інформації саме і є однією з основних ознак, що характеризують сучасну цивілізацію. Чим більше інформації (тобто потрібних і корисних відомостей), тим кращі рішення можуть бути прийняті.

Інформаційне суспільство – це концепція постіндустріального суспільства, нова історична фаза розвитку цивілізації, головним продуктом виробництва якого є інформація і знання. Інформаційному суспільству притаманні:

  • збільшення ролі інформації і знань;

  • зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів і послуг у валовому внутрішнім продукті;

  • створення глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів, задоволення потреб в інформаційних продуктах і послугах.

Щоб скористатися інформацією потрібно: по-перше, щоб вона десь була; по-друге, щоб її можна було отримати; по-третє, щоб вона була надана у прийнятному (зручному для використання) вигляді. Таким чином, важливо не тільки зібрати і зберегти відомості, але й забезпечити можливість їхнього використання.

Проблеми забезпечення суспільства інформацією або інформатизація суспільства є чи не найбільш важливими на сучасному етапі його розвитку.

Інформатизація– організаційний, соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб суспільства на основі формування і використання інформаційних ресурсів.

Інформаційні ресурси– це безпосередній продукт інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої і творчо розвиненої частини населення.

Через це можна казати про інформаційний ресурс фірми, організації, міста, країни, світу.

Для задоволення інформаційних потреб важливо забезпечити не тільки можливість користуватися інформацією, але й створити інформаційні ресурси, тобто нагромадити їх, забезпечити схоронність і можливість доступу до них.

Компонентами інформатизації є інформаційне середовище, інформаційна інфраструктура і інформаційна технологія.

Інформаційнесередовище– сукупність систематизованих і організованих спеціальним чином даних і знань.

Інформаційнаінфраструктура– сукупність технічних і програмних засобів, що забезпечують одержання, збереження, обробку, передачу і надання інформації.

Інформаційнатехнологія– система прийомів, способів і методів збирання, збереження, обробки, надання і використання даних.

Сучасні інформаційні технології засновані на використанні засобів обчислювальної техніки (ОТ) і автоматизації (нові інформаційні технології).

Сукупність методів комп’ютерної обробки даних, які не об’єднані спільною метою застосування, не є системою методів і, таким чином, не є інформаційною технологією. Якщо існує пакет прикладних програм обробки даних, в якому закладені певні правила введення, контролю, виведення і коригування даних, то у цьому випадку методи і прийоми введення, контролю, виведення і коригування даних об’єднані в рамках єдиної системи правил (взаємозалежні), мають загальну мету (обробка даних) і, отже, являють собою інформаційну технологію.

Інформаційні технології містять у собі прийоми, методи і способи але не охоплюють засобівреалізації цих прийомів, методів і способів.

Проте, інформаційні технології безпосередньо залежать від засобів реалізації, до яких належать:

  • апаратні засоби (обчислювальна техніка, апаратура передачі даних, електронні пристрої, датчики тощо);

  • програмні засоби (пакети прикладних програм, системи управління базами даних (СУБД), операційні системи тощо);

  • автоматизовані інформаційні системи.
    1. Інтегроване інформаційне середовище.


Незважаючи на значне розширення останнім часом ринку інформаційних послуг і продуктів, інформаційне забезпечення системи управління підприємством залишається все ще на недостатньому рівні. Інформаційно-телекомунікаційні системи функціонують в основному в інтересах вищих рівнів управління і, як правило, без необхідного їх взаємодії. Такий стан призводить до дублювання робіт, Надмірності в зборі первинної інформації, подорожчання розробок та експлуатації систем.

Єдиний інформаційний простір підприємства являє собою сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення і використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, які функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує захищене інформаційну взаємодію всіх учасників, а також задоволення їх інформаційних потреб в відповідно до ієрархією обов'язків і рівнем доступу до даних.

інтегрована інформаційне середовище розглядається як комплекс проблемно-орієнтованих, взаємопов'язаних і взаємодіючих інформаційних підсистем. концептуальна модель КІС в належній мірі повинна відображати цю середу.

Інтегрована інформаційне середовище як основа єдиного інформаційного простору включає в себе наступні головні компоненти:

- Телекомунікаційне середовище, комунікаційне програмне забезпечення (ПО), засоби організації колективної роботи співробітників (Groupware);

- Інформаційні ресурси, інформаційні системи і механізми надання інформації на їх основі:

o ERP-система;

o ПО управління електронним документообігом;

o ПО інформаційної підтримки предметних областей;

o ПО оперативного аналізу інформації і підтримки прийняття рішень;

o ПО управління проектами; вбудовані інструментальні засоби та інші продукти (наприклад, CAD/CAM/CAE/PDM-системи, ПО управління персоналом та ін.);

- Організаційну інфраструктуру, що забезпечує функціонування і розвиток інформаційного середовища,

- Систему підготовки та перепідготовки фахівців і користувачів інформаційного середовища.

створення інтегрованої інформаційного середовища має здійснюватися з урахуванням наступних вимог:

- Вертикальна і горизонтальна інтеграція наявних і новостворюваних корпоративних і проблемно-орієнтованих інформаційних середовищ;

- Єдність організаційних, технічних і технологічних принципів побудови інформаційного середовища;

- Існування єдиної системи передачі даних на основі різних фізичних носіїв (оптоволоконні, супутникові, радіорелейні і ін. Канали зв'язку) як основи для горизонтальної та вертикальної інтеграції інформаційних середовищ і комп'ютерних мереж;

- Суворе дотримання міжнародних і російських стандартів у галузі інформаційно-обчислювальних мереж, протоколів і засобів зв'язку, інформаційних ресурсів та систем;

- Забезпечення доступу користувачів до відкритих і захищеним баз даних різного призначення;

- Забезпечення інформаційної безпеки і багаторівневого захисту інформації від несанкціонованого доступу, включаючи гарантії справжності інформації, поширюваної в інформаційному середовищі;

- Створення систем і засобів колективного доступу в комп'ютерній мережі;

- Розвиток інформаційних ресурсів і проблемно-орієнтованих систем на основі ідеології інформаційних сховищ і відкритих систем, що забезпечують можливість спільного використання різних апаратних платформ і операційних систем;

- Застосування модульного принципу при проектуванні центрів і вузлів зберігання і обробки інформації, абонентських пунктів і робочих місць користувачів;

- Використання сертифікованих програмно-технічних рішень і уніфікованих компонентів функціонуючих систем і мереж;

- моніторинг інформатизації, Облік, реєстрація та сертифікація інформаційних ресурсів;

- Розвиток механізмів і засобів надання інформаційного сервісу кінцевих користувачів, сертифікації иліцензування інформаційних послуг;

- Використання організаційних і методичних матеріалів, системних вимог, Стандартів і рекомендацій щодо інтеграції мереж, систем, баз даних та автоматизованих кадастрів.

безсумнівно, аналіз загального стану інформатизації, Тенденцій і перспектив її розвитку має базуватися на певних передумовах і методологічних вимогах, без урахування яких важко говорити про її успіхи або невдачі. Цими передумовами і вимогами можуть бути наступні:

- Твереза, реалістична оцінка конкретних можливостей інформаційної техніки і технології як інструментів, багаторазово підсилюють людські можливості, але не знімають з людини відповідальності за їх використання;

- Неприпустимість стихійного некерованого розвитку інформатизації, Що передбачає необхідність програм її розвитку. Необхідність єдиного центру, відповідального за збереження та розвиток інформаційного простору, оновлення та використання інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, за вироблення інформаційної політики в цілому;

- Розуміння комплексного і системного характеру інформації, усвідомлення її ролі в самоорганізації систем, практична реалізація в інформаційній техніці і технології;

- Вивчення стану інформатизації на найбільш успішних підприємствах, аналіз зарубіжних програм розвитку інформаційної технології з точки зору їх інструментарію та ефективності впливу на управлінські і виробничі процеси. Неприпустимість бездумного копіювання і механічного перенесення їх на свої процеси;

- Необхідність удосконалення планування і управління, перегляду пріоритетів у розвитку підприємства, що забезпечують інформатизацію;

- Підтримка розробок, пов'язаних з інформаційними технологіями. Необхідність створення своєрідних "полігонів" дляінформатизації, Досвід яких можна було б транслювати в інші підрозділи організації.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас