1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
Ім'я файлу: Алгоритми (хірургія )2012 .doc
Розширення: doc
Розмір: 1892кб.
Дата: 29.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Банк-тестових-завдан-Крок-М-Л 2.docx


АЛГОРИТМ

ПРОВЕДЕННЯ ПРОБИ ОППЕЛЯ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Підготовка паці­єнта до маніпу­ляції

1. Запропонувати пацієнту роз­зутися, зняти шкарпетки, лягти на кушетку.

2. Попросити пацієнта підняти вгору випрямлені нижні (верхні) кінцівки

Досягається умова маніпуляції

Оцінювання

ре­зультату

Через 20—30 с (а в пізніх стаді­ях захворювання через 5—6 с) стопи або кисті бліднуть, а в най­більш ушкоджених місцях ста­ють блідо-мармуровими

Це свідчить про об­літеруючий ендар­теріїт (атероскле­роз кінцівок)


АЛГОРИТМ
ПРОВЕДЕННЯ ПРОБИ САМЮЕЛСАНазва заходу

Послідовність дій

Примітка

Підготовка па­цієнта до мані­пуляції

1. Попросити пацієнта лягти на кушетку

2. Запропонувати пацієнту під­няти вгору нижні кінцівки і по­рухати у над'ятково-гомілкових суглобах, стискати і розслабляти пальці рук

Досягається умова маніпуляції

Оцінювання результату

1. Через декілька секунд з'являється збліднення шкіри.

2. Хвора кінцівка швидко втом­люється

Такі дані свідчать про захворювання артерій (облітеру­ючий ендартеріїт, атеросклероз)


АЛГОРИТМ
НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ГОСТРОМУ ТРОМБОЗІ (ЕМБОЛІЇ) МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ КІНЦІВОК

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Встановлен­ня діагнозу на основі:

а) скарг

б) анамнезу захворю­вання

в) об'єктив­ного обсте­ження

Скарги на сильний біль, відчуття хо­лоду та оніміння, порушення функції кінцівки.

В анамнезі — вади серця, гіпертонічна хвороба, постінфарктний тромбоендокардит, атеросклероз аорти тощо.

Пацієнт неспокійний, покритий холод­ним потом, на обличчі страждальний вираз. Тони серця глухі, пульс приско­рений, можлива аритмія, артеріаль­ний тиск підвищений, а при розвитку больового шоку — знижений, кінців­ка бліда, холодна, чутливість знижена або втрачена, відсутня пульсація судин дистальніше від місця оклюзії
Невідклад­на допомога

1. Пацієнту створити психічний та фі­зичний спокій.

2. Ввести знеболювальні: внутрішньо­венно повільно 2 мл 2 % розчину омно-пону в 10 мл 0,25 % розчину новокаїну, внутрішньом'язово 2 мл 50 % розчину анальгіну й 1 мл 1 % розчину димедролу.

3. Ввести антикоагулянти: внутріш­ньовенно 20 000 ОД гепарину або 0,8 мг клексану в 20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.

4. Ввести спазмолітики: внутрішньо-м'язово 5 мл баралгіну або 2 мл но-шпи.

5. Виконати іммобілізацію кінцівки.

6. Кінцівку обкласти міхурами з льо­дом

Запобігання ви­никненню больово­го шоку

Запобігання по­дальшому тромбо­утворенню

Для усунення спаз­му артерій

Досягається зне-рухомлення і сповільнюється розвиток некро­тичних змін

Транспорту­вання

Пацієнта негайно транспортувати на ношах у відділення судинної або за­гальної хірургії
АЛГОРИТМ
ПРОВЕДЕННЯ ПРОБИ ТРОЯНОВА—ТРЕНДЕЛЄНБУРГА

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Підготовка па­цієнта до мані­пуляції

1. Запропонувати пацієнту лягти, підняти кінцівку.

2. У ділянці верхньої третини стег­на накласти венозний джгут.

3. Запропонувати пацієнту встати

Досягається умова маніпуляції

Оцінювання результату

1. Якщо після зняття джгута вени повільно заповнюються знизу, то пробу вважають негативною.

2. При швидкому наповненні вен зверху після зняття джгута пробу вважають позитивною

Клапанний апарат функціонує задо­вільно


Це свідчить про недостатність кла­панів поверхневих вен

Ускладненнями варикозного розширення вен є: трофічні вираз­ки, гострі тромбофлебіти розширених вен, кровотечі із варикозних вузлів.


АЛГОРИТМ

НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РОЗРИВІ ВАРИКОЗНОГО ВУЗЛА

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Встановлення діа­гнозу на основі:а)скарг
б) анамнезу за­хворювання
в) об'єктивного обстеження

Скарги на біль та наявність кро­воточивої рани на нижній кін­цівці, іноді загальну слабкість, шум у вухах, запаморочення.

Травма (іноді досить незначна) варикозного вузла.

При огляді визначається рана в ділянці варикозного вузла, за­звичай на внутрішній поверх­ні гомілки, з якої витікає кров темно-червоного кольору постій­ною рівномірною цівкою
Невідкладна до­помога

1. Притиснути пальцем вену дистальніше від місця ушкодження.

2. Краї рани обробити спиртовим антисептичним розчином.

Зменшується виті­кання крові з рани

Профілактика вто­ринного інфікуван­ня
3. Накласти асептичну стисну пов'язку згідно з модулем.

4. Ушкодженій кінцівці надати підвищеного положення.

5. При обширному ушкодженні накласти транспортну шину Крамера на кінцівку згідно з модулем


ушкоджен­ні накласти транспортну шину Крамера на кінцівку згідно з мо­дулем. 6. У випадку значної крово­втрати (різка блідість шкірних покривів, зниження АТ, збіль­шення частоти і зменшення на­пруження пульсу) розпочати протишокові заходи (інфузія кровозамінних рідин)

Досягається тимча­совий гемостаз Зменшується при­плив крові до рани Досягається іммобі­лізація кінцівки

Для збільшення об'єму цирку­люючої крові і про­філактики гемора­гічного шокуТранспортування

Пацієнта транспортувати в хі­рургічний стаціонар у положен­ні лежачи з піднятою ушкодже­ною кінцівкою

Для виконання кін­цевого гемостазу

АЛГОРИТМ

ПРОВЕДЕННЯ ПРЕМЕДИКАЦІЇ

Премедикація — це введення медикаментозних засобів з метою зменшення частоти операційних і післяопераційних ускладнень, зниження психоемоційного збудження пацієнта і реакції на зовніш­ні подразники, створення оптимальних умов для дії анестетиків, профілактики алергійних реакцій на препарати, які використову­ють для анестезії, а також для зменшення секреції залоз зовнішньої секреції.

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Шприци, 70 % розчин етилового спирту, ватні кульки, лоток, снодій­ні, антигістамінні, наркотичні, холі­нолітичні засоби, шприци
Підготовка мед­працівника до маніпуляції

1. Помити руки проточною водою з ми­лом і надіти стерильні рукавички.

2. Підготувати медикаменти для пре-медикації: — холінолітичний засіб (1 мл 0,1 % розчину атропіну сульфату або 1 мл 0,1 % розчину метацину); — наркотичний анальгетик (1 мл 2 % розчину промедолу або 1 мл 1 % роз­чину омнопону чи 1 мл 1 % розчину морфіну гідрохлориду); — антигістамінний засіб (1 мл 1 % розчину димедролу)

Для інфекційної безпеки Досягається ефективність маніпуляції

Підготовка паці­єнта до маніпу­ляції

1. Психологічно підготувати, заспо­коїти пацієнта.

2. Пояснити пацієнту необхідність премедикації й отримати згоду на її проведення.

3. Попередити пацієнта про заборону вставати з ліжка після премедикації

Зменшується страх перед нар­козом

Дотримується право пацієнта на отримання інформації

Не допускаєть­ся виникнення ускладнень

Техніка прове­дення премедикації

1. Напередодні операції на ніч при­значити снодійний засіб (фенобарбі­тал 2 мг/кг) і транквілізатор (феназепам 0,02 мг/кг).

2. Уранці, за 2—3 год до операції, ввести дроперидол (0,07 мг/кг) або діазепам (0,14 мг/кг).

3. За 30—45 хв до операції ввести внутрішньом'язово наркотичний анальгетик

(1 мл 2 % розчину про­медолу), 1 % розчин димедролу і 1 мл 0,1 % розчину атропіну сульфату при повній премедикації. В екстрених ви­падках ці препарати вводять внутріш­ньовенно за 5—10 хв до операції.
Запам'ятай!Якщо премедикація неповна (застосовується перед опера­ціями, що виконуються з місцевою анестезією), то розчин атропіну суль­фату не вводять

Забезпечується повноцінний сон

Профілак­тика психо­емоційного збу­дження пацієнта Усувається біль і досягаються холінолітичні ефекти

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

скачати

© Усі права захищені
написати до нас