1   2   3
Ім'я файлу: Мирнi_Мет.doc
Розширення: doc
Розмір: 313кб.
Дата: 16.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
Хімія.pptx
аня.docx
РЕФЕРАТ.docx
KURSOVA_POJDA.docx
b37d3668f20a04e6bc0c2e89681aaeee.ppt
кандидоз.pdf
Правила безпечної роботи 5-Аклас С. Коржан.docx
Конспект уроку 5 клас (Виготовлення ялинкової прикраси).doc
urok_67.docx
філософія 2 тема 9 пит..docx
Презентация 1 (1).pptx
реферат електронна спектроскопія.docx
Курсова.docx
школа.docx
1 ал.docx

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія) Міжнародного права
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мирне врегулювання міжнародних спорів.

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки Міжнародні відносини

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення Міжнародних відносин

(назва інституту, факультету, відділення)
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2016
Мирне врегулювання міжнародних спорів Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
за напрямом підготовки бакалавр, спеціальністю міжнародні відносини. - _______: ________, 20___.- __ с.


Гринчак кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права лну ім Івана Франка робоча програма">Володимир Антонович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права ЛНУ ім.. Івана Франка.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Мирне врегулювання міжнародних спорів ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, 2

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів 2

Напрям
(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

Міжнародні відносини

2015/ 16-йКурсова робота -

Семестр

Загальна кількість годин 44

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр

28 год.

год.

Практичні, семінарські

16 год.

год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

-год.

год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю залік:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з системою мирних засобів врегулювання міжнародних протиріч та особливостями застосування мирних засобів у сучасних міжнародних відносинах

Завдання полягає у виявленні закономірностей формування сучасних засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч, взаємозалежності видів та категорій протиріч і засобів їх вирішення, динаміки становлення і розвитку дипломатичних та правових засобів врегулювання міжнародних протиріч, місця і ролі міжнародних органів та організацій у процесі мирного вирішення міжнародних протиріч.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:

 • місце і роль мирних засобів в процесі врегулювання міжнародних протиріч,

 • особливості процесу становлення засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч в Древні віки та в Середньовіччі,

 • нормативне закріплення та кодифікацію засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч,

 • поняття та види міжнародних протиріч,

 • нормативно-правовий зміст основного принципу міжнародного права мирного врегулювання спорів,

 • зміст і суть сучасних засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч,

 • особливості процесу розгляду правових спорів в Міжнародному Суді ООН та в третейських судах,

 • специфіку діяльності слідчих та примирних міжнародних органів (комісій).


Вміти:

 • правильно кваліфікувати та розмежовувати міжнародні суперечності,

 • визначити, які засоби мирного врегулювання відповідають різним етапам розвитку людського суспільства,

 • правильно обирати засоби для врегулювання відповідного протиріччя,

 • оформляти документи правового характеру, які супроводжують процес мирного врегулювання міжнародних протиріч,

 • прогнозувати ймовірний напрям поведінки сторін в процесі мирного врегулювання міжнародних протиріч.
 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загально – теоретичні засади мирного врегулювання міжнародних суперечностей.

Тема 1. Становлення інституту мирного врегулювання міжнародних протиріч у міжнародному праві.

Тема 2. Мирні засоби врегулювання міжнародних суперечностей в епоху Стародавнього світу.

Тема 3. Мирні засоби врегулювання міжнародних суперечностей в епоху Середньовіччя.

Тема 4. Поняття та види міжнародних суперечностей.

Тема 5. Засоби та принципи мирного врегулювання міжнародних суперечностей.
Змістовий модуль 2. Засоби врегулювання міжнародних спорів.

Тема 6. Дипломатичні засоби мирного врегулювання міжнародних спорів.

Тема 7. Безпосередні переговори.

Тема 8. Добрі послуги та посередництво.

Тема 9. Слідча процедура.

Тема 10. Примирна процедура.

Тема 11. Консультації.

Тема 12. Правові засоби врегулювання міжнародних спорів.

Тема 13. Особливості врегулювання міжнародних суперечностей у рамках та за участю міжнародних організацій.

Тема 14. Практика врегулювання міжнародних спорів за участю України.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загально – теоретичні засади мирного врегулювання міжнародних протиріч.

Тема 1. Становлення інституту мирного врегулювання міжнародних протиріч у міжнародному праві.

4

2

2

-

-

-

-
Тема 2. Мирні засоби врегулювання міжнародних суперечностей в епоху Стародавнього світу

2

2

-

-

-

-

-
Тема 3. Мирні засоби врегулювання міжнародних суперечностей в епоху Середньовіччя.

2

2

-

-

-

-

-
Тема 4. Поняття та види міжнародних суперечностей.

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 5. Засоби та принципи мирного врегулювання міжнародних суперечностей.

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом – зм. модуль1

14

10

4

-

-

-

-
Змістовий модуль 2. Засоби врегулювання міжнародних протиріч.

Тема 6. Дипломатичні засоби врегулювання міжнародних спорів.

2

2

-

-

-

-Тема 7. Безпосередні переговори.

4

2

2

-

-

-Тема 8. Добрі послуги та посередництво.

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 9. Слідча процедура.

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 10. Примирна процедура.

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-
Тема 11.Консультації.

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 12. Правові засоби врегулювання міжнародних протиріч.

4

2

2

-

-

-Тема 13. Особливості врегулювання міжнародних суперечностей у рамках та за участю міжнародних організацій.

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 14. Практика врегулювання міжнародних спорів за участю України.

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом – зм. модуль 2

30

18

12

-

-

-


Усього годин


44

28

16

-

-

-Модуль 2

Курсова робота
-

-
--

-

-Усього годин5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Становлення інституту мирного врегулювання міжнародних протиріч у міжнародному праві.

2

2

Поняття та види міжнародних суперечностей.

2

3

Добрі послуги та посередництво.

2

4

Слідча процедура.

2

5

Примирна процедура.

2

6

Правові засоби врегулювання міжнародних спорів.

2

7

Особливості врегулювання міжнародних суперечностей у рамках та за участю міжнародних організацій.

2


6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

12...
7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

12...
8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

...

...

2

...

...
Разом

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Теми рефератів:

 1. Мирні засоби врегулювання міжнародних протиріч у Древні віки.

 2. Арбітраж у Древні віки.

 3. Роль Святого Престолу у мирному врегулюванні міжнародних протиріч.

 4. Примирення і посередництво у Середньовіччі.

 5. Арбітраж у Середньовіччі.

 6. Місце і роль Гаазьких конференцій миру 1899 – 1907 р. у формуванні мирних засобів врегулювання міжнародних протиріч.

 7. Статус і роль мирних засобів врегулювання міжнародних протиріч в діяльності Ліги Націй.

 8. Загальний Акт про мирне вирішення спорів 1928 р.

 9. Участь України у врегулювання міжнародних протиріч.

 10. «Міжнародна ситуація» - поняття, суть та правові наслідки.

 11. Україна в міжнародних ситуаціях..

 12. Претензії: форми та способи висування претензій.

 13. Види «міжнародних спорів».

 14. Консультації як особлива форма переговорів між державами. Консультації факультативні та обов'язкові.

 15. Слідчі та узгоджувальні комісії. Порядок їх формування, характер прийнятих рішень.

 16. Міжнародні третейські суди (арбітражі)..

 17. Арбітражна процедура і правила арбітражного процесу Постійної палати Третейського суду в Гаазі.

 18. Постійна палата Міжнародного правосуддя Ліги Націй.

 19. Рішення, консультативні висновки і постанови Міжнародного суду 00Н.

 20. Україна і міжнародна судова процедура.

 21. Компетенція міжнародних організацій в мирному врегулюванні міжнародних протиріч.

 22. Врегулювання міжнародних протиріч в рамках та за участю ООН.

 23. Юрисдикція та компетенція головних органів ООН в процесі мирного врегулювання міжнародних протиріч.

 24. Врегулювання міжнародних протиріч в рамках та за участю Ради Європи.

 25. Юрисдикція та компетенція органів Ради Європи в процесі мирного врегулювання міжнародних протиріч.

 26. Врегулювання міжнародних протиріч в рамках ОБСЄ.

 27. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках ОБСЄ


10. Методи контролю
Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2
50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів
Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас