1   2   3   4
Ім'я файлу: Opinion_IFRS_SG.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 2430кб.
Дата: 13.06.2022
скачати

Інформація, яка міститься у цьому повідомленні від відправника, є конфіденційною і може також складати комерційну таємницю та/або бути захищена законом. Вона призначена для використання лише одержувачем та іншими особами, уповноваженими на її одержання. Якщо Ви отримали це повідомлення помилково, будь-ласка, негайно повідомте про це відправника, видаліть його з Вашої системи та знищіть будь-які його копії (у тому числі будь-які додатки). Якщо Ви не є належним одержувачем, цим доводиться до Вашого відома, що будь-яке розкриття, копіювання, поширення або вжиття заходів у зв’язку зі змістом цієї інформації суворо забороняється і є протиправним. Грант Торнтон Інтернешнл
Лтд (ГТІЛ) (Grant Thornton International Ltd (GTIL)) – компанія з відповідальністю учасників в гарантованих ними межах, зареєстрована в Англії та
Уельсі за номером 05523714 (юридична адреса: Грант Торнтон Хаус, 22 Мелтон Стріт, Юстон Сквер, Лондон, NW1 2EP, Сполучене Королівство
(Grant Thornton House, 22 Melton Street, Euston Square, London, NW1 2EP, UK
)). ГТІЛ і фірми-учасники не розглядаються як партнерство на глобальному рівні. Послуги надаються фірмами-учасниками. ГТІЛ та її фірми-учасники не є агентами одна одної, не беруть на себе зобов’язання одна одної і не несуть відповідальність за дії чи бездіяльність одна одної. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, дивіться www.GrantThornton.global>. Будь-що у цьому повідомленні (у тому числі у будь-яких додатках), що не стосується офіційного бізнесу ГТІЛ, не може вважатися наданим або схваленим з боку ГТІЛ. Найменування «Грант Торнтон», логотип Grant Thornton, включаючи символ/зображення зі стрічкою Мобіуса, а також «Instinct for Growth» є торговельними марками ГТІЛ. Усі авторські права належать
ГТІЛ, включаючи авторське право на логотип Grant Thornton; усі права застережені. Крім цього «Застереження», додаткові або альтернативні умови можуть бути викладені у цьому повідомленні або у додатках.
grantthornton.ua
ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС"
Юридична адреса: вул. Терещенківська, 11-А Київ,
01004, Україна
Фактична адреса: вул. Січових Стрільців, 60 Київ,
04050, Україна
T +380 (44)484 33 64
F +380 (44)484 32 11
E info@ua.gt.com www.grantthornton.ua
Звіт незалежного аудитора
Правлінню
Приватного акціонерного товариства
Страхова група «ТАС»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
Страхова група «ТАС» («Компанія»), яка складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 р., та Звіту про фінансові результати
(
Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншу пояснювальну
інформацію.
На нашу думку, фінансова звітність Компанії, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на
31 грудня 2019 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності
(«МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

2
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо цієї фінансової звітності.
Ключове питання аудиту
Як це питання вирішувалось під час
аудиту
Оцінка адекватності резерву збитків
(«резерв належних виплат»)
Суми резерву збитків
(«резерв належних виплат»), що включає резерв заявлених, але не виплачених збитків
(«ЗАНЗ») та резерв понесених, але не заявлених збитків
(«ПАНЗ»)
є суттєвими для діяльності Компанії.
Процес визначення припущень та оцінок залежить від договорів страхування, їх складності, обсягу або очікуваного результату страхових подій та пов’язаний з рядом невизначеностей. З цієї причини ми визначили їх як ключове питання аудиту.
Страхові резерви розкриті у Примітці 3 до цієї фінансової звітності.
Ми проаналізували процеси та принципи облікової політики, пов’язані з оцінкою величини страхових резервів, а також оцінили структуру та впровадження систем і засобів контролю, пов’язаних із цим процесом.
Ми розробили та виконали наступні аудиторські процедури:
-
Ми провели вибірковий перерахунок резерву незароблених премій та частки перестраховика в даному резерві та перевірили його відповідність обліковій політиці.
Також ми провели оцінку розрахунку резервів збитків та коливань збитковості;
-
Ми оцінили підходи Компанії до визначення достатності та адекватності технічних резервів, відповідність цих підходів політиці
Компанії, адекватність застосованих оцінок та припущень;
-
Ми перевірили повноту розкриття
інформації щодо технічних резервів, представлених у даній фінансовій звітності
Оцінка вартості будівель
Вартість будівель станом на 31 грудня
2019 року становила 113 352 тис.грн.
Компанія використовує модель переоцінки для їх обліку. Оцінка цих активів передбачає застосування вхідних даних, що не
є спостережуваними, та припущень для визначення аналогів будівель. Зміни у вхідних даних і припущеннях можуть мати істотний вплив на результати оцінки і відповідно, на власний капітал і результати діяльності
Компанії.
Істотність загальної вартості
і суб’єктивність оцінок роблять
їх ключовими питаннями аудиту.
Наші процедури аудиту включали аналіз вибору методів і моделей оцінки, припущень для визначення аналогів будівель, що використовуються при застосуванні методу ринкових аналогів, строків експлуатації активів та норм капіталізації, що використовуються при застосуванні доходного методу, а також джерел інших значних припущень.
Ми оцінили компетентність
і об’єктивність фахівця з оцінки.
Ми проаналізували інформацію щодо оцінки вартості
інвестиційної нерухомості та будівель, яка розкрита у
Примітці 3.

3
Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація складається з наступних звітів:
-
Звітність страховика за 2019 рік;
-
Звіт про управління (включає звіт про корпоративне управління) за 2019 рік;
-
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів у Звітності страховика та Звіті про управління, які потрібно було б включити до звіту.
Компанія планує підготувати та оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора.
Коли ми ознайомимося з річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосується безперервної діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

5
Додаток 1. Подальше розкриття відповідальності аудитора за аудит
фінансової звітності
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторських доказів, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії;
 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, зробити висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів можливість компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів

6
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його користь для інтересів громадськості.

Фінансова звітність АТ «СГ «ТАС» (приватне) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Примітки до фінансової звітності АТ «СГ «ТАС» (приватне)
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності
АТ «СГ «ТАС» (приватне) (далі - Компанія) є зареєстрованим приватним акціонерним товариством, що провадить свою діяльність в Україні. Акції компанії мають приватне розміщення. Основна діяльність компанії — недержавне страхування – інші види страхування, ніж страхування життя.
Дата реєстрації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Страхова Група «ТАС»
19.10.1998р.
Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та Статутом Компанії.
Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Компанія здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно з вимогами законодавства України, на які вона отримала ліцензії.
Страхові та перестрахувальні операції за період, щодо якого надається дана фінансова звітність, здійснювалися Компанією “ на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності, а саме ліцензії з добровільних та обов’язкових видів страхування:
Номери отриманих ліцензій та дата їх видачі:
Серія АВ : № 500425 від 02.12.2009р., № 500426 від 02.12.2009р., № 500427 від 02.12.2009р., № 500428 від 02.12.2009р., № 500429 від 02.12.2009р., № 500430 від 02.12.2009р., № 500433 від
02.12.2009р., № 500434 від 02.12.2009р., № 500435 від 02.12.2009р., № 500436 від 02.12.2009р., № 500437 від 02.12.2009р., № 500438 від 02.12.2009р., № 500439 від 02.12.2009р., № 500440 від
02.12.2009р., № 500441 від 02.12.2009р., № 500442 від 02.12.2009р., № 500443 від 02.12.2009р., № 500444 від 02.12.2009р., № 500445 від 02.12.2009р., № 500446 від 02.12.2009р., № 500448 від
02.12.2009р., № 500449 від 02.12.2009р., № 500450 від 02.12.2009р., № 500451від 02.12.2009р., № 500452 від 02.12.2009р.,№ 500337 від 18.01.2010р., № 594111 від 07.11.2011р., № 614854 від 11.06.2015р.;
Серія АЕ 641919 від 30.04.2015р., Серія АГ № 569183 від 06.01.2011р., ліцензія згідно розпорядження № 2395 від 01.10.2015р., ліцензія згідно розпорядження № 2947 від 01.12.2015р., ., ліцензія згідно розпорядження № 674 від 31.03.2016р., ліцензія згідно розпорядження № 673 від 31.03.2016р., ліцензія згідно розпорядження № 1989 від 18.08.2016р., ліцензія згідно розпорядження № 2540 від 11.10.2016р., ліцензія згідно розпорядження № 2522 від 06.10.2016р., ліцензія згідно розпорядження № 2943 від
24.11.2016р.
Головний офіс Компанії знаходиться за адресою: пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.
Адреса реєстрації Компанії : пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна. Адреса для листування пр.
Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна, tas@sgtas.ua
Офіційний сайт Компанії , на якому доступна вся
інформація про Компанію https://sgtas.com.ua/
Компанія має 28 філій (в містах: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-
Франківськ, Київ, Кіровоград,Кременчук, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Полтава,
Рівне, Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси,
Чернівці, Чернігів).
Структурні підрозділи Компанії не є самостійними юридичними особами та діють у відповідності до
Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів. З 01 січня 2009 року бухгалтерський та податковий облік в Компанії здійснюється в єдиній обліковій системі на рівні Головного офісу Компанії.
Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення Компанії не відбувалось.
Податок на прибуток по Компанії розраховується та сплачується за місцем реєстрації в Державну фіскальну службу України Офіс великих платників податків державної фіскальної служби.
Компанія зареєстрована та знаходиться на обліку в місцевих органах державної податкової служби як платник окремих видів податків за місцезнаходженням підпорядкованих без балансових підрозділів
(податок з доходів фізичних осіб, податок на землю, збір за спеціальне використання води, екологічний збір).
Податкові та статистичні звіти по загальнодержавних та місцевих податках, передбачені чинним законодавством України, складаються на рівні головного офісу Компанії.
Діяльність Компанії тісно пов’язана із невизначеностями та ризиками. Ризик Компанія визначає як вірогідність або загрозу втрати частини доходу або понесення додаткових витрат в результаті страхової

Фінансова звітність АТ «СГ «ТАС» (приватне) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та фінансової діяльності.
У процесі своєї діяльності Компанія здійснює управління такими основними ризиками:

ризиками страхової діяльності;

операційними ризиками;

фінансовими ризиками;

стратегічними ризиками;

іншими ризиками, що пов’язані із зовнішніми чинниками.
Компанія будує систему наскрізного управління усіма видами ризиків відповідно до вимог діючого законодавства та міжнародних стандартів.
АТ «СГ «ТАС» (приватне) є членом таких організацій:
-
Моторне (транспортне) страхове бюро України;
-
Ядерного страхового пула України.
Цю фінансову звітність затверджено до випуску та підписано 30 квітня 2020 року

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас