Ім'я файлу: Ухвала.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 02.04.2024
скачатиГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста ОДЕСИ

УХВАЛА

ПРО ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ БЕЗ РУХУ

25.01.2018м. Одеса Справа № 770/3450/11

Суддя Господарського суду міста Одеси Коломиєць І.О., розглянувши позовну заяву і додані до неї матеріали

за позовом Споживчого кооператива «Корал» до Приватного акціонерноготовариства «Обладнання Лтд» про порушення умов договору купівлі - продажу

ВСТАНОВИВ:

Споживчий кооператив «Корал» звернулось до Господарського суду міста Одеса з позовом до Приватного акціонерноготовариства «Обладнання Лтд» про порушення умов договору купівлі – продажу.

Згідноізстаттею 162 Господарськогопроцесуального кодексу України у позовнійзаявіпозивачвикладаєсвоївимогищодо предмета спору та їхобґрунтування. Позовназаяваподається до суду в письмовійформі і підписуєтьсяпозивачемабойогопредставникомабоіншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересахіншоїособи.

Позовназаява повинна містити:

1) найменування суду першоїінстанції, до якогоподаєтьсязаява;

2) повненайменування (для юридичнихосіб) абоім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичнихосіб) сторін та іншихучасниківсправи, їхмісцезнаходження (для юридичнихосіб) абомісцепроживаннячиперебування (для фізичнихосіб), поштовийіндекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстріпідприємств і організаційУкраїни (для юридичнихосіб, зареєстрованих за законодавствомУкраїни), реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків (для фізичнихосіб) за йогонаявностіабо номер і серію паспорта (для фізичнихосіб - громадянУкраїни), якщотаківідомостівідоміпозивачу, вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичнихосіб - підприємців), відоміномеризасобівзв’язку та адресу електронноїпошти, відомості про наявністьабовідсутністьелектронногокабінету;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) змістпозовнихвимог: спосіб (способи) захисту прав абоінтересів, передбачений законом чи договором, абоіншийспосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і якийпозивач просить суд визначити у рішенні; якщопозов подано до кількохвідповідачів - змістпозовнихвимогщодо кожного з них;

5) викладобставин, якимипозивачобґрунтовуєсвоївимоги; зазначеннядоказів, щопідтверджуютьвказаніобставини; правовіпідстави позову

6) відомості про вжиттязаходівдосудовоговрегулювання спору - у випадку, якщо законом встановленийобов’язковийдосудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиттязаходівзабезпеченнядоказівабопозову до поданняпозовної заяви, якщотакіздійснювалися

8) перелікдокументів та іншихдоказів, щододаються до заяви; зазначеннядоказів, які не можутьбутиподані разом ізпозовноюзаявою (за наявності); зазначеннящодонаявності у позивачаабоіншої особи оригіналівписьмовихабоелектроннихдоказів, копіїяких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахуноксумисудовихвитрат, якіпозивачпоніс і якіочікує понести в зв’язкуізрозглядомсправи;

10) підтвердженняпозивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Статтею 164 Господарськогопроцесуального кодексу Українипередбачено, що до позовної заяви додаютьсядокументи, якіпідтверджують:

1) направленняіншимучасникамсправикопійпозовної заяви і доданихдонеїдокументів з урахуваннямположень статті 42 цього Кодексу;

2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, абодокументи, якіпідтверджуютьпідставизвільненнявідсплати судового зборувідповідно до закону.

Позивачзобов’язанийдодати до позовної заяви всінаявні в ньогодокази, щопідтверджуютьобставини, на якихґрунтуютьсяпозовнівимоги (якщоподаютьсяписьмовічиелектроннідоказипозивачможедодати до позовної заяви копіївідповіднихдоказів).Уразінеобхідності до позовної заяви додаєтьсяклопотання про призначенняекспертизи, витребуваннядоказівтощо. До заяви про визнання акта чи договору недійснимдодаєтьсятакожкопія (абооригінал) оспорюваного акта чидоговору абозасвідченийвитяг з нього, а уразівідсутності акта чи договору у позивача - клопотання про йоговитребування. До позовної заяви, підписаноїпредставникомпозивача, додаєтьсядовіреністьчиінший документ, щопідтверджуєповноваженняпредставникапозивача.

Суд, дослідившиматеріалипозовної заяви Споживчого кооперативу «Корал» та додані до неїдокументи, встановив, щовказанапозовназаява не відповідаєвимогамп.п. 6, 10 ч. 3 ст. 162 Господарськогопроцесуального кодексу України, а саме, позовназаява не містить: відомості про вжиттязаходівдосудовоговрегулювання спору- у випадку, якщо законом встановленийобов’язковийдосудовий порядок урегулювання спору; підтвердженняпозивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, а також не відповідаєвимогам п. 2 ч. 1 ст. 164 Господарськогопроцесуального кодексу України, а самепозовназаява не містить документу про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, абодокументи, якіпідтверджуютьпідставизвільненнявідсплати судового зборувідповідно до закону.

Відповідно до статті 174 Господарськогопроцесуального кодексу України суддя, встановивши, щопозовнузаяву подано без додержаннявимог, викладених у статтях 162164 цього Кодексу, протягомп'ятиднів з дня надходження до суду позовної заяви постановляєухвалу про залишенняпозовної заяви без руху. В ухвалі про залишенняпозовної заяви без рухузазначаютьсянедолікипозовної заяви, спосіб і строк їхусунення, який не можеперевищувати десяти днів з дня врученняухвали про залишенняпозовної заяви безруху. Якщоухвала про залишенняпозовної заяви без рухупостановляється з підставинесплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такійухвалі повинен зазначититочну суму судового збору, яку необхідносплатити (доплатити).

Враховуючивищевикладене, Суд приходить до висновку, щопозовнузаяву Споживчого кооперативу « Корал» слідзалишити без руху та надатиЗаявнику строк для усуненнявиявленихнедоліків.

Враховуючивищевикладене та керуючисьстаттями 162, 164174 Господарськогопроцесуального кодексу України, Господарський суд містаОдеси

ПОСТАНОВИВ:

  1. ПозовнузаявуСпоживчого кооператива «Корал» до Приватного акціонерноготовариства «Обладнання Лтд» про порушення умов договору купівлі – продажу залишити без руху.

  2. НадатиЗаявнику строк для усуненнянедоліків, який не можеперевищуватип'ятиднів з дня врученняухвали про залишенняпозовної заяви без руху, шляхом подання до суду письмової заяви іззазначеннямвідповіднихвідомостей, доказів, щопідтверджуютьобставини, на якихґрунтуютьсяпозовнівимоги.

  3. Роз'яснитиЗаявнику, якщо у встановлений строк виявленінедоліки не будутьусунуті, позовназаява буде вважатись не поданою та повернута Позивачеві.

  4. Ухвала набираєзаконноїсили з моменту підписання та оскарженню не підлягає

Дата складання та підписанняповного тексту ухвати: 25 січня 2018 року.

Суддя: Коломиєць І.О.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас