Ім'я файлу: Глобальная экономика Тесты.docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 05.03.2022
скачати
Пов'язані файли:
Практична робота №4.docx

Тема: Глобалізація і менеджмент (1)

1. Термін глобалізації у міжнародному менеджменті виник:

Б) на початку 80-х рр. ХХ-го ст..;

2. Появу глобалізації у менеджменті передбачив:

Г) Т. Левітт.

3. Причиною глобалізації з точки зору міжнародного менеджменту являється:

Г) все вище вказане правильне.

4. З точки зору міжнародного менеджменту, глобалізація – це:

В) всесвітня тенденція розширення бізнесу за межі національної економіки;

5. У міжнародному менеджменті багатонаціональне підприємство – це:

В) компанія, яка має філіали в різних країнах;

6. До характерних тенденцій розвитку сучасного міжнародного бізнесу відноситься:

Г) підвищення вимог світових стандартів якості.

7. Яка з наступних ролей належить виключно міжнародному менеджеру:

А) організатор стратегічного пошуку можливостей фірми на зовнішньому ринку;

Б) дипломат;

В) культурний аналітик;

Г) стратегічний мотиватор.

8) У міжнародному бізнесі процес прийняття рішень базується, загалом, на основі:

А) фактів та інформації;

9) Міжнародним менеджерам варто орієнтуватися на принцип:

В) «думати глобально і діяти локально»;

10. Для багатонаціонального менеджера характерними являються:

А) визначальність почуттів і вражень;

Тема: Глобалізація і менеджмент (2)

11. У міжнародному менеджменті діяч (суб’єкт) міжнародного бізнесу – це:

А) будь-яка організація, яка бере участь і функціонує на глобальному ринку;

12. В умовах глобальної економіки:

А) обсяг міжнародної торгівлі зростають швидше за світове виробництво;

13. Науково-технічний прогрес призводить до:

Б) пришвидшення часу і зниження вартості транспортування;

14. *Міжнародна спеціалізація передбачає:

А) концентрацію світового виробництва в окремих країнах

Б) виробництво певних продуктів в окремих країнах і обмін між ними;

15. Світовим лідером на ринку технологій являється:

А) США;

16. Лідером за темпами розвитку глобальної економки у сфері послуг є:

А) транспорт;

17. Розставте у правильному порядку важливість міжнародного кооперування на розвиток галузі в глобальній економіці:

Д) сільське господарство

А) добувна промисловість

Б) машинобудування

Г) легка промисловість

В) важка промисловість

18. У глобальній економіці кількість конкурентів на світових ринках:

Б) збільшується;

19. Причиною світового лідерства Норвегії у вирощуванні лосося є:

Г) інноваційний розвиток аквакультури.
20. *«Правила гри» на ринках глобальної економіки встановлюють:

А) міжнародні наддержавні організації;

В) багатонаціональні підприємства

21.* Які характеристики притаманні менеджеру у глобальному середовищі:

Г) розуміння національної культури;

Д) бачення довгострокових перспектив;

Е) готовність до змін і перетворень.

22. Яка з ознак притаманна багатонаціональному менеджеру:

Б) ситуаційний підхід до адаптації;

23. Яка з ознак притаманна сучасному менеджеру:

Г) здатність адаптуватися у суспільстві.

24. Розставте у правильному співвідношенні ознаки багатонаціонального і сучасного менеджера:

1. Багатонаціональний менеджер

2. Сучасний менеджер

Д) Модифікація стереотипів, пояснення вражень

А) Соціальна упередженість і віддаленість

Б) Визначальність почуттів і вражень

З) Визначальність фактів та інформації

Ж) Опис культур для розуміння

В) Порівняння та оцінювання культур

К) Соціальна гнучкість і відкритість

Г) Збереження стереотипів і вражень

25.* Які з ознак характеризують стратегію нижчого рівня:

А) ворожість;

Г) самореалізація.

26.* Які з ознак характеризують стратегію вищого рівня:

Б) виживання;

Г) трансферабельність.

27. З точки зору міжнародного бізнесу, менеджмент – це:

А) комплекс дій, пов’язаний зі створенням і реалізацією конкурентних переваг міжнародних корпорацій;

28. Термін «емоційний інтелект» визначає:

Б) здатність до самоконтролю та емпатії

29. Теорії емоційного інтелекту, дизайн-мислення і підривних інновацій об’єднує:

А) емпатичне проектування у стратегічному менеджменті

30. Розставте у правильному співвідношенні авторів сучасних концепцій менеджменту:

Теорія

Автори

1. – Г

Емоційний інтелект

А

Чан Кім і Рене Моборн

2. – Б

Підривні інновації

Б

Клейтон Крістенсен

3. – А

Стратегія «Голубого океану»

В

Майкл Портер

4. – В

5 сил конкуренції

Г

Даніель Гоулман


Тема 1: Основні поняття і фактори глобальної економіки
1. Які з наступних продуктів взагалі не продукуються в Україні?

а) кава, чай, какао;

2. Міжнародна торгівля має найбільше значення для економічного розвитку:

г) Угорщини.

3. Історична, економічна взаємозалежність окремих країн:

а) зростає;

4. Показником, що характеризує економічну взаємозалежність країн у глобальній економіці, найкраще може служити:

в) відношення національного експорту та імпорту до ВНП;

5. Міра економічної взаємозалежності більша для:

а) малих країн;

6. Об'єктом вивчення глобальної економіки є:

г) всі вищеназвані.

7. Теорія зовнішньої торгівлі стосується:

а) мікроекономічних аспектів міжнародної економіки;

8. Що у нижчевказаних не є суб'єктом міжнародних фінансів:

в) причина та вигоди від торгівлі;

9. Економічна теорія:

г) використовує все вищевказане

10. Яке з нищевказаних припущень не використовує предмет вивчення теорій міжнародної економіки:

в) досконала міжнародна мобільність факторів;

11. Міжнародна та міжрегіональна торгівлі схожі в тому, що вони долають:

а) напрями і простори;

12. Глобальна економіка впливає на всіх членів суспільства:

в) більш позитивно, ніж негативно;

13. Які з нищевказаних країн не відносяться до індустріальних держав:

б) Об'єднане Королівство, Туреччина, Канада, Франція;

14. Які з нищевказаних країн відносяться до економік перехідного типу:

а) Україна, Таджикистан, Албанія, Монголія;

15. Яке з наступних тверджень вірне по відношенню до глобальної економіки?

а) це порівняно нова галузь досліджень;
Тема 2 : Класичні теорії зовнішньої торгівлі
1. Теоретики меркантилізму вбачали джерело багатства держави в:

г) нагромаджені коштовних металів у державній скарбниці.
2. Політика меркантилізму відкидала:

а) вільну торгівлю;
3. Країна має абсолютну перевагу у виробництві продукту, якщо:

в) вона продукує більше даного продукту, ніж інші, за даної кількості ресурсів;
4. Яка частка міжнародної торгівлі базується на абсолютній перевазі:

в) деяка;
5. Міжнародна торгівля, згідно теорії А.Сміта, базується на:

а) абсолютних перевагах;
6. Торгівля між країнами буде взаємовигідною, якщо вони:

б) спеціалізуються у виробництві відносно ефективних продуктів;
7. Виробництво товару, де країна має найменш невигідний ефект є її:

в) порівняльною перевагою;
8. У моделі Д. Рікардо країна А має порівняльну перевагу в товарі X. Тоді країна В повинна мати:

б) порівняльну перевагу в товарі Y;
9. Якщо одиниця праці в країні А продукує ЗХ, або ЗY двох товарів, в той час, коли в країні В- 1Х, або ЗY, тоді:

а) країна А має порівняно невигідне становище в товарі X;
10. За умов, викладених у питанні 9, якщо 3Х обмінюється на 3Y:

г) країна В виграє 3Y.
11. За умов, викладених у питанні 9, торгівля між країнами А і В буде взаємовигідною у межах:

г) 1Y < 3X < 3Y.
12. Д. Рікардо пояснював принцип порівняльної переваги на основі:

б) теорії альтернативних витрат;
13. Головною метою теорії Д. Рікардо було:

в) ефективне використання ресурсів для росту національного багатства;
14. Модель Д. Рікардо на емпіричному рівні:

а) отримала підтвердження;
15. Міжнародна торгівля між країнами пов'язана з відмінностями:

г) всіх вищевказаних.
Тема 3 : Теорія Хекшера-Оліна
1. Модель Х-О розширила рамки класичних теорій у:

в) разом а) і б);
2. Що з нижчевказаного не є припущенням моделі Х-О:

в) повна (досконала) спеціалізація;
3. При однаковій технології країни матимуть однакове співвідношення К/L у виробництві, якщо:

а) існують однакові ціни факторів;
4. Товар У є капіталомістким по відношенню до товару Х у випадку, коли:

а) більший К використовується при виробництві товару У у порівнянні з Х;
5. Якщо співвідношення між цінами факторів w/r падає, то L/K:

б) зростає у виробництві обох товарів;
6. Країна матиме більшу факторонасиченість К, якщо у неї:

г) менше співвідношення R/W.
7. Відмінності в цінах на товари між країнами можуть базуватися на відмінностях у:

г) всьому вищевказаному.
8. У моделі Х-О міжнародна торгівля, головним чином, базується на відмінностях в:

б) забезпеченності факторами;
9. Згідно моделі Х-О, торгівля зменшує міжнародні відмінності в:

в) і в порівняльних, і в абсолютних цінах факторів;
10. Згідно моделі Х-О, міжнародна торгівля:

в) може збільшити або зменшити міжнародні відмінності в доходах на душу населення;
11. Парадокс Леонтьєва полягає в тому, що у США:

а) заміщення імпорту є більш капіталомістким за експорт;
12. Які з аргументів пояснюють парадокс Леонтьєва у моделі Х-О:

г) всі вищевказані.
13. В сучасних умовах на емпіричному рівні можна зробити висновок, що модель Х-О:

в) потребує подальших перевірок і доповнень;
14. Теорія Х-О пояснює більшу частину торгівлі:

б) між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються;
15. Зміна яких припущень Х-О моделі вимагатиме застосування інших теорій:

г) існування транспортних витрат

Тема 4 : Сучасні концепції міжнародної економіки

1. Міжнародна торгівля може базуватися на економії масштабів, навіть якщо дві країни мають ідентичні:

г) всі вищевказані.
2. Більша частка міжнародної торгівлі:

г) все вищевказане.
З. Хто з економістів розвинув теорію про те, що країна експортуватиме ті

товари, для яких існує великий внутрішній ринок:

а) Ліндер;
4. Внутрішньогалузева торгівля відбувається через те, що:

б) досягається переваги від економії масштабів;
5. Якщо країна експортує втричі більше диференційованого продукту, ніж

імпортує його, її індекс внутрішньогалузевої спеціалізації дорівнює:

б) 0.75

6. Торгівля, що базується на технологічних перевагах, є предметом

дослідження:

б) теорії міжнародного життєвого циклу продукту;
7. Яке з наведених тверджень є вірним щодо теорії міжнародного циклу

продукту:

а) вона базується на технологічних змінах, що збільшують з часом розрив між країнами;
8. Які з нижчевказаних факторів с конкурентними перевагами нації:

в) вимогливі та вибагливі платоспроможні споживачі;
9. Теорія конкурентних переваг представляє собою:

б) динамічну модель розвитку;
10. Державне регулювання міжнародної торгівлі с об’єктом аналізу:

г) стратегічної теорії міжнародної торгівлі.
11. Транспортні витрати:

в) вірні твердження а і б;
12. Транспортні витрати мають більше значення для зовнішньої торгівлі країни:

а) товари якої характеризуються більшою еластичністю попиту і
13. Шоки випливають на міжнародну торгівлю:

в) важко визначити;
14. Які з факторів світової економіки не с предметом дослідження сучасних концепцій міжнародної економіки: |

г) війни та інші випадкові фактори.
15. Динамічні фактори у теорії міжнародної торгівлі відносяться до змін у:

г) всіх вищевказаних.

Тема 5: Міжнародна торгівельна політика
1. Яке з наступних тверджень невірне:

г) Україна використовує виключно адвалорне мито у зовнішній торгівлі.
2. Якщо країна збільшує імпортне мито на товар, її:

г) жодне з тверджень невірне.
3. Введення імпортного тарифу в довгостроковій перспективі:

а) збільшує добробут країни;
4. Введення імпортного тарифу веде до:

г) все вищевказане вірне.
5. Імпортна квота:

г) все вищевказане вірне .
6. Збільшення попиту на імпортний товар, підданий квотуванню:

б) збільшує національне виробництво товару;
7. Тимчасовий продаж товару нижче собівартості або нижчою ціною за кордон з метою усунення конкурента називається:

а) «брудним» демпінгом;
8. Міжнародна торгова політика досягла найбільших здобутків у:

г) все вищевказане вірне.
9. Експортна субсидія:

г) призводить до введення компенсаційного мита в країні-імпортері товару.
10. Принцип режиму найбільшого сприяння стосується:

а) наданню торговим партнерам взаємних митно-тарифних поступок, обумовлених Україною іншими партнерами у міжурядових договорах;
11. На яких принципах базується діяльність ГАТТ / СОТ:

в) наданні режиму найбільшого сприяння країнам учасникам;
12. Світовий ринок товарів та послуг включає:

г) вироблену кооперацію країн у міжнародному поділі праці.
13. В сучасних умовах більша частина світового експорту прямує:

г) жодна відповідь не вірна.
14. Рівень цін у міжнародній торгівлі визначається:

г) валютним ринком;


15. У товарній структурі світової торгівлі провідне місце займають:

в) сировина і паливо;

Тема 6: Міжнародна валютна система
1. Що з нижчевказаного невірне щодо платіжного балансу:

в) кредитні операції записують зі знаком «-»;
2. ІЦо з нижчевказаного є дебетом у платіжному балансі:

в) одностороння передача активів нерезидентам;


3. Притік капіталів:

г) все вищевказане вірне.
4. Виплата дивідендів українським підприємством закордонним акціонерам представляє в платіжному балансі України:

г) дебет в поточному рахунку.


5. Якщо Україна надає продовольчу допомогу африканським країнам, це записується в платіжний баланс України як:

а) одностороння передача активів;
6. Що з нижчевказаного не входить до джерел державного фінансування у платіжному балансі України:

б) гривня;
7. З точки зору України, запозичення закордонних банків в банках України означає:

б) відтік капіталів;


8. Яка з нижчевказаних операцій не входитиме до платіжного балансу України:

а) переведення капіталу «Reynolds Тobacco» зі Львова до Кропивницького;
9. Прямий контроль над рівновагою платіжного балансу полягає в:

г) все вищевказане вірне .
10. Основною причиною дефіциту платіжного балансу є:

б) неконкурентноздатність національних товарів;
11. Головним завданням міжнародної валютної системи є:

в) забезпечення безперебійного функціонування економічної і політичної системи всесвітньої зони вільного підприємництва;
12. Бреттон-Вудська система була:

в) золотовалютним стандартом;
13. На яких з наступних принципах базувалася Бреттон-Вудська система:

г) все вищевказане вірне.
14. Що з наведеного не є функцією міжнародної резервної валюти:

б) забезпечення ефективного опосередкування міжнародної торгівлі;
15. Сучасна міжнародна валютна система характеризується

в) керованим плаванням валют. курсів
Тема 7: Міжнародна економічна інтеграція


 1. Яке з наступних тверджень є коректним:

а) в митному союзі країни-учасниці застосовують уніфіковані тарифи для третіх країн;


 1. Інтеграційне об’єднання, яке дозволяє вільний рух праці і капіталу між країнами-учасницями, називається:

в) спільний ринок


 1. Яке з нижченаведених угрупувань не відноситься до еволюції економічної інтеграції

б) вільна економічна зона;


 1. В інтеграційному угрупуванні, де відбувається створення торгівлі:

б) частина національного виробництва країн-членів заміщується імпортом більш ефективних країн-учасниць;


 1. Звуження торгівлі за умов інтеграції:

б) скорочує торгівлю між членами угрупування і третіми країнами;


 1. Митні союзи, спрямовані на звуження торгівлі, призводять до:

в) як до звуження, так і до створення торгівлі;


 1. За умов створення митного союзу, коли попередньо економічні ресурси країн-учасниць були повністю задіяними, створення торгівлі призведе до:

а) росту добробуту країн-учасниць і третіх країн;


 1. За умов звуження торгівлі митного союзу:

г) зменшується добробут третіх країн і може зростати чи зменшуватися добробут країн-учасниць.


 1. Інтеграційне угрупування, направлене на створення торгівлі, буде успішнішим, якщо до інтеграції:

б) існували низькі митні бар’єри у торгівлі країн з третіми країнами;


 1. Теорія міжнародної економічної інтеграції є складовою теорії:

б) конкурентних переваг;

 1. Що не є динамічною вигодою формування інтеграційного угрупування:

г) створення торгівлі.


 1. Створення Європейського Союзу призвело до:

в) створення торгівлі в промисловій і звуження торгівлі в аграрній продукції;


 1. Які вигоди отримують США у рамках НАФТА

а) зростання конкуренції на ринках товарів і ресурсів;


 1. Що перешкоджає успішній економічній інтеграції колишніх республік СРСР:

г) всі відповіді правильні.


 1. Формування Єдиного Економічного Простору виправдане з точки зору;

б) оновлення традиційних господарських зв’язків на ринкових принципах;16. Які з суб’єктів міжнародної економічної діяльності не є діячами міжнародних валютних ринків:

а) держава;


17. Що з нижчевказаного не є функцією валютного ринку:

в) диверсифікація ризиків;
18. Ріст ціни долара в гривнях означає:

а) подорожчання долара
19. Зміна курсу 1$=4UAH до 1$=5UAH означає:

в) подорожчання долара;
20. Брак гривні за системи плаваючого валютного курсу призведе до:

б) знецінення долару;


21. Фактичний обмінний курс — це:

г) середньозважений курс обміну національної валюти до валют основних торгівельних партнерів.
22. Курси обміну зберігаються у вузьких межах на різних міжнародних валютних ринках завдяки:

б) валютному арбітражу;
23. Якщо спот-курс 5UAH/1$ і трьохмісячний форвардний курс 4.95UAH/1$, це означає:

а) форвардний дисконт для долара у 4% річних;24. За наступних валютних курсів: 2USD=1FGB в Нью-Йорку; 410JPY=1FGBв Лондоні; 200JPY=1USD в Токіо трьохсторонній арбітраж полягатиме в:

в) покупці фунтів у нью-Йорку, покупці ієн у Лондоні, покупці доларів у Токіо;
25. За яких обмінних курсів трьохсторонній арбітраж буде невигідним?

б) 2USD=1FGB в Нью-Йорку, 0.5FGB=1EUR в Лондоні, 1.25EUR=1USD у Франкфурті;
26. Хеджирування стосується:

б) компенсації валютного ризику;
27. Якщо український імпортер планує здійснити виплати у розмірі 10.000USD через два місяці, він може хеджирувати валютний ризик шляхом:

а) покупки 10.000USD на форвардному ринку з доставкою через два місяці;28. Яким чином український імпортер може компенсувати валютний ризик оплати 100.000USD через три місяці за умови спот-курсу 1USD=4UAH і форвардного дисконту гривні у 4% річних:

а) придбати 100.000USD на форвардному ринку за курсом 3.88UAH=1USD;29. Дестабілізуюча спекуляція означає:

а) продаж іноземної валюти, коли обмінний курс низький або падає;30. Якщо трьохмісячний форвардний курс 5UAH=1USD, а спекулянт очікує, що через три місяці спот-курс складе 5.3UAH=1USD, він може виграти:

г) купуючи долари за форвардним курсом.

Тема 8: Міжнародний бізнес
1.Що з нижчевказаного є вирішальним критерієм багатонаціонального підприємства (БНП):

В) наявність філіалів у кількох країнах;
2.Чи можна вважати БНП окремими самостійними субєктами міжнародної економіки:

А) так


3.Які критерії лежать в основі функціонального визначення БНП:

Г) все вищесказане вірне.
4.Які з нижченаведених чинників відрізняють БНП від інших діячів міжнародного бізнесу:

В) прямі закордонні інвестиції;
5.Які чинники лежать в основі загальноприйнятого визначення (версії ООН) БНП:

Г) кількість закордонних філіалів.
6.Початковою сферою інтересів БНП у ХХ-му столітті стали:

А) добувні галузі;
7.Подолання перешкод для проникнення БНП на закордонні ринки базуються на основі:

Е) все вищенаведене вірне.
8.До абсолютних переваг БНП відносяться:

Б) власна технологія і контроль над обмеженими ресурсами;
9.Яка з нижченаведених конкурентних переваг притаманна виключно БНП:

Б) широкомасштабна виробнича орієнтація і умови, які знижують затрати на одиницю продукції;
10.Чи можна вважати, що з теоретичної точки зору, управління людськими ресурсами і управлінський досвідом є тотожними конкурентними перевагами:

Б) ні.


11.Міжнародний доступ до ресурсів як конкурентна перевага БНП:

А) дозволяє звести до мінімуму виробничі витрати, використовуючи потужності у країнах з дешевшими факторами виробництва;
12.Міжнародна диверсифікація використувається БНП з метою:

Г) все вищенаведене вірне.
13.Чи можна вважати практику міжнародного менеджменту окремою конкурентною перевагою і фактором виробництва БНП:

А) так:


14.За своєю суттю, поняття діяча міжнародного бізнесу і багатонаціонала у міжнародній економіці подібні:

Б) ні.


15.Розвиток ПЗІ після другої світової війни був спричинений:

Г) все вищевказане вірне.
16.В основі визначення ПЗІ лежить:

Г) контроль за активами в іншій країні.
17.Причиною ПЗІ БНП є:

Г) все вищесказане вірне.
18. Принципова різниця між прямими і портфельними закордонними інвестиціями полягає в:

В) рівні контролю;
19. ПЗІ охоплює контроль нового або існуючого бізнесу за допомогою наступних заходів фінансування:

Г) все вищенаведене вірне.
20. Для ПЗІ міжнародна передача засобів є обовязковою:

Б) ні.
21. Зі сторони пропозиції ПЗІ:

А) скорочують транспортні витрати;
22. Попит на ПЗІ породжує:

В) необхідність місцевої присутності;
23. Чи можуть ПЗІ бути альтернативою експорту:

В) так, якщо у цільовій країні існують високі бар’єри проникнення (мито, ембарго, квоти та ін.);
24. Реакція на загрозу конкуренції дозволяє БНП:

А) збільшити виробництво у країні походження;
25. На яких видах переваг базуються добувні ПЗІ:

Б) порівняльних;
26. На яких видах переваг базуються факторні ПЗІ:

В) конкурентних;

 1. Яких видах переваг базуються сервісні ПЗІ:

Б) порівняльних;


 1. У загальному випадку, факторні ПЗІ:

В) не впливають на ціну продукту на місцевому ринку;


 1. Які види ПЗІ чинять тиск на дефіцит платіжного балансу країни перебування:

В) сервісні;


 1. БНП впливають на національну економіку країни перебування:

В) радше позитивно, ніж негативно;


скачати

© Усі права захищені
написати до нас