Ім'я файлу: Титулка.doc
Розширення: doc
Розмір: 116кб.
Дата: 21.03.2021
скачатиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Допускається до захисту

«_____» _________________ 2017 р.

Завідувач кафедри фінансів,

банківської справи та страхування

д.е.н., професор _______Варченко О.М.

ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
«ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ (за матеріалами СТОВ «Господар»

Миронівського району Київської області
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація: «Фінанси і кредит»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Спеціаліст»

Кваліфікація: Спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування за спеціалізацією «Фінанси і кредит»
Виконав: студент____ курсу ____ групи

Нечай Сергій МИколайович

_______________________

Науковий керівник: к.е.н, доцент

Гутко Л.М.

________________________
Біла Церква

2017 р.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Спеціаліст»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

д.е.н., професор ___________Варченко О.М.

«____»______________________ 2016 р.
ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Нечаю Сергію Миколайовичу

  1. Тема роботи:

«Функціонально-вартісний аналіз в управлінні витратами на підприємстві в системі бюджетування (за матеріалами СТОВ «Господар» Миронівського району Київської області)»

  1. Науковий керівник:

Гутко Л.М., к.е.н., доцент

  1. Строк подання студентом роботи: __________________________________

  2. Вихідні дані до роботи: діюча система нормативно-правових актів, монографії, наукова інформація, розміщена у світовій комп’ютерній мережі Internet, фінансова звітність СТОВ «Господар».______________________________

  3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): проаналізувати функціонально-вартісний аналіз як інструмент підвищення ефективності; розкрити особливості проведення та організацію функціонально-вартісного аналізу в аграрних підприємствах; проаналізувати інформаційне забезпечення функціонально-вартісного аналізу; охарактеризувати організаційно-економічну діяльність досліджуваного підприємства; провести аналіз ресурсного забезпечення підприємства та ефективності його використання; здійснити оцінку фінансового стану підприємства; проаналізувати показники ліквідності, платоспроможності та показники ділової активності; провести аналіз динаміки та структури затрат на підприємстві; обгрунтувати рішення проведення функціонально-вартісного аналізу; запропонувати шляхи оптимізації витрат на основі функціонально-вартісного аналізу; розкрити проблематику впровадження обліку за методом функціонально-вартісного аналізу._____

6. Перелік графічного матеріалу: таблиці 20, схеми 8, діаграми 11, формули 5, додатки 3______________________________________________________________
7. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та вчене звання консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Вступ

Гутко Л.М, доцент1

Гутко Л.М, доцент2

Гутко Л.М, доцент3

Гутко Л.М, доцентВисновки

Гутко Л.М, доцент
8. Дата видачі завдання ______________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання

етапів роботи

Примітка

1.

Вибір теми дипломної роботи

вересень 2016
2.

Одержання індивідуального завдання

жовтень 2016
3.

Складання календарного плану-графіка написання дипломної роботи

жовтень 2016
4.

Підготовка до виконання дипломної роботи (підбір та вивчення літератури)


листопад 2016
5.

Уточнення теми дипломної роботи та календарного плану-графіка, виходячи зі специфіки базового підприємства, установи

грудень 2016
6.

Підготовка:

- першого розділу

- другого розділу

- третього розділу

- висновків

- перевірка науковим керівником


січень 2017

лютий 2017

березень 2017

березень 2017

квітень 2017

7.

Доопрацювання дипломної роботи з урахування зауважень наукового керівника

квітень 2017
8.

Написання та оформлення роботи в остаточному варіанті

квітень 2017
9.

Написання та оформлення роботи з урахуванням зауважень наукового керівника

травень 2017
10.

Попередній захист дипломної роботи на кафедрі

травень 2017
11.

Одержання відгуку наукового керівника

травень 2017
12.

Одержання зовнішньої рецензії на наукову роботу

травень 2017
13.

3аключення завідувача кафедри

травень 2017
14.

Захист дипломної роботи

червень 2017

С тудент Нечай С.М.

( підпис )

Н ауковий керівник Гутко Л.М.

( підпис )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент Нечай Сергій Миколайович до захисту дипломної роботи за галуззю знань 07«Управління та адміністрування» спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізацією «Фінанси і кредит» на тему:«Функціонально-вартісний аналіз в управлінні витратами на підприємстві в системі бюджетування (за матеріалами СТОВ «Господар»Миронівського району Київської області»).

Дипломна робота і рецензія додаються.

Декан факультету, к.е.н., доцент Арбузова Т.В.

(підпис)

Довідка про успішність

Нечай Сергій Миколайович за період навчання в університеті на економічному факультеті на _ курсі з 20__ року до 20__ року повністю виконав навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно________%, добре_______%, задовільно________%;

шкалою ECTS: А %; В %; С %; D_______%; Е________%.

Диспетчер факультету ______________________ Яковенко Т.В.

(підпис)


Висновок наукового керівника дипломної роботи
Дипломна робота Нечая Сергія Миколайовича виконана на актуальну тему, належним чином структурована, логічно та аргументовано викладена, містить обґрунтовані висновки та пропозиції.

За період проведення дипломного дослідження виявив високу працелюбність, старанність та допитливість. Він володіє сучасними методами проведення наукових досліджень.

Вище зазначене дає підстави зробити висновок, що дипломна робота Нечая Сергія Миколайовича відповідає вимогам, які ставляться до такого роду робіт, а її автор заслуговує позитивної оцінки та присвоєння відповідної кваліфікації.

Науковий керівник, к.е.н., доцент ___________________ Гутко Л.М.

(підпис)
«____»____________________ 2017 року
Висновок кафедри про дипломну роботу
Дипломна робота розглянута. Студент Нечай Сергій Миколайович допускається до захисту даної роботи в Екзаменаційній комісії.
Завідувач кафедри фінансів,

банківської справи та страхування,

д.е.н., професор __________________ Варченко О.М.

(підпис)

«____»____________________ 2017 року
скачати

© Усі права захищені
написати до нас