Ім'я файлу: 37601.docx
Розширення: docx
Розмір: 820кб.
Дата: 25.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
на сайт.docx
ВСТУП.docx
ЗМІСТ.docx

Апросяненко О.О.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ НАСКРІЗНОГО НАВЧАННЯ В ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.
Анотація. У статті розкрито важливість впровадження наскрізного навчання з використанням медіатехнологій. Розглядаються основні механізми формування художньо-естетичних цінностей з використанням медіатехнологій. Наводяться конкретні приклади використання медіатехнологій на уроках художньо-естетичного циклу, що створюють умови для розкриття творчих задатків учнів, забезпечують розвиток особистості, допомогти дитині соціалізуватися.

Ключові слова: наскрізне навчання, інтеграція освіти, медіатехнологія, медіаосвіта, художньо-естетичні цінності.
Слайд 1

Школа – це освітній простір дитини, де вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому вся діяльність навчального закладу спрямовується на сприяння становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між учнями і педагогами, школою і родиною. Інноваційні перетворення в освітньому просторі України, зміна освітньої парадигми стимулюють появу творчих новаторських ідей, пошук досконаліших систем організації навчання та виховання. Існує думка, що епоха знань невдовзі поступиться місцем епосі інновацій, ознаки громадянина якої - здатність вирішувати проблеми новими методами, винаходити нові технології та модифікувати вже наявні, відкривати нові галузі знань. Я впевнена, що шлях до таких освітніх перетворень не може бути без медіаосвіти, медіатехнологій. Без втручання в начальний та виховний процес сприйняття, створення, аналізу медіа продуктів дітьми.

Слайд 2

В цьому мене переконала участь нашої школи в експерименті «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» обласного рівня. Під час реалізації цього експерименту ми навчилися створювати умови для формування у дітей критичного осмислення та корегування інформації, аналізу та оцінювального відношення до медіа текстів, розкриття їх суті, для визначення їх прихованого значення та шкідливого впливу на формування національних та загальнолюдських цінностей. Адже медіаграмотна людина легше орієнтується в медіасвіті, легше знаходить інформацію, яка їй потрібна, та запобігає повідомленням, що можуть їй зашкодити.

І ось перед нами, вчителями, перед школою стоїть глобальне питання: Як же допомогти дитині соціалізуватися сьогодні? Обов’язковим результатом нашої школи є формування мислячої, активної, естетично сприйнятливої особистості. Це наскрізна міжпредметна мета нашого вчительства. Ідея наскрізності освіти останнім часом є предметом теоретичних і практичних досліджень в зв’язку з початком процесу диференціації у навчанні.

С лайд 3

Численні наукові дослідження свідчать про те, що майже всі предмети містять інтегровані знання. На мою думку, найцікавіший спосіб проведення інтегрованих уроків – це проведення їх на основі інтеграції навчального матеріалу з різних предметів, об’єднаних навколо однієї теми. Інтегративно-тематичний підхід до розробки і проведення уроку полягає в тому, що змістовною, методичною і організаційною одиницею процесу навчання виступає не урок, а навчальна тема (розділ) навчальної дисципліни. Цей підхід дає змогу розкрити перед дитиною поняття, явища, розглянути їх всебічно ( з точки зору різних наук ), отримати повну і цілісну інформацію. Тобто, з практичної точки зору інтеграція зумовлює посилення міжпредметних звязків, впливає на зниження втомлюваності учнів від перевантаження, розширення сфери отримання інформації, підтримка мотивації у навчанні[2]. По особливому міжпредметний зв’язок прослідковується при вивчені предметів художньо-естетичного циклів.

Слайд 4

В ідомо, що мистецтво завжди має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-естетичне виховання в школі потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб особистісного розвитку школярів на основі виявлення їх індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів. Уроки художньої культури, образотворчого та музичного мистецтва – особливі, і вимоги до них особливі – вони мають будуватися за законами мистецтва. А мистецтво зумовлює передусім спілкування. Уроки мистецького циклу не мислимі без створення атмосфери зацікавленості. Учитель прагне досягти цього на своїх уроках за допомогою розповіді, діалогу з учнями, музикою, візуальних образах, ігрових ситуацій і, головне, інтерактивних методів навчання та медіатехнологій, які дозволяють задіяти не тільки інтелект, свідомість людини, а також її почуття, емоції, вольові якості, сприяють підвищенню ефективності засвоєння знань. [1] Доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителеві важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальний запит кожного учня. Якою ж повинна бути система роботи вчителя мистецьких дисциплін, щоб розвивати в сучасних умовах творчу, креативну особистість, здатну на самовизначення й самоствердження в різних сферах життєдіяльності. Як спрямувати зусилля вчителя на якісний результат навчання й виховання учнів, на розкриття їх творчих здібностей? Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Слайд 5

З араз це вже не схеми, таблиці і малюнки, а більш близькі сучасним дітям мультимедійні технології. У межах викладання предметів художньо-естетичного циклу, разом із традиційними технологіями навчання, закладено величезні можливості для застосування комп’ютерних технологій, насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point, MS Explorer, MS Photoshop, Windows Movie Maker. Наприклад, у 8 класі при вивченні предмету «Мистецтво» можуть бути виконані такі практичні завдання в цих програмах: створи ескіз рекламного плаката для туристичної фірми «Запрошуємо до Греції», використовуючи елементи античного мистецтва: архітектури, скульптури, зображень музичних інструментів, театральних масок; створити презентацію до будь-якої теми, виготовлення буклетів, постерів. Навчальний матеріал легше запам’ятовується і найдовше зберігається в пам’яті в тому випадку, коли учень не пасивно сприймає те, що говорить вчитель, а активно діє під час вивчення матеріалу. Пропоную прийоми навчання, які допомагають зацікавити учнів у вивчені предметів художньо-естетичного циклу на основі принципів наскрізного навчання із використанням медіатехнологій.

Слайд 6

Створення ментальних карт ( «карта розуму», «інтелект-карта», «карта мислення»). Інтелект-карти –це інструмент, що дозволяє: ефективно стуктурувати і обробляти інформацію; мислити, використовуючи весь свій творчий та інтелектуальний потенціал. Суть цієї технології – наглядно відобразити смислові, причинно- наслідкові, асоціативні зв’язки між поняттями, подіями, ідеями, які характерні для наскрізної міжпредметної освіти. Так, наприклад, складаючи конспект уроку у формі інтелект-карти на уроці художньої культури за темою «Культура Київської Русі» (10 клас), ми можемо прослідкувати зв’язок із історією (причини виникнення християнства), з літературою (виникнення писемності), із музичним мистецтвом (партесний спів), із образотворчим мистецтвом (зародження іконопису).

Малювати інтелект-карти можна руками на папері (для індивідуальної роботи це набагато краще) або використовувати комп’ютерні програми: Free Mind, X Mind, Mind Meister,Power Point. Складання власних інтелект-карт дає учням можливість: - виявляти слабкі місця в знанні навчальних предметів; - навчитися самостійної роботи з навчальними і довідковими матеріалами; - навчитися обробляти інформацію; - розвивати особистісні якості, інтелект, просторове мислення, упевненість у своїх силах і здібностях, пізнавальну активність.

Слайд 7

Р обота з сервісом LearningApps.org. Що ж таке Learning Apps? На самому ресурсі є цілком точне визначення - "LearningApps.org є додатком Web 2.0 для підтримки навчання та процесу викладання за допомогою інтерактивних модулів. Існуючі модулі можуть бути безпосередньо включені в зміст навчання, а також їх можна змінювати або створювати в оперативному режимі." [3] По суті - набір відмінних шаблонів, на основі яких користувач навіть початкового рівня цілком здатний створювати інтерактивні завдання до своїх уроків (або використовувати при організації позаурочної діяльності). І не тільки створювати свої, але і використовувати вже розроблені іншими користувачами. Для роботи в цьому ресурсі бажано наявність інтерактивної дошки, використання якої отримує новий імпульс "цікавинки", за рахунок красивих завдань (вікторин, кросвордів, стрічок часу , ігрових опитувальників і т.п.), які суттєво урізноманітнюють арсенал педагогічних засобів вчителя. Так, наприклад, музичне мистецтво, яке відкривається перед дитиною як процес становлення художнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, музичні, образотворчі). Іде опора на виявлення життєвих зв'язків музики. В початкових класах на уроках музичного мистецтва можна запропонувати послухати чарівні звуки скрипки. Але для цього необхідно пройти деякі випробування в Learning Apps: знайти відповідність, знайти пару, впізнати пісню за малюнком, за звучанням визначити автора музчних шедеврів, тощо. А ось учні 8 класу на уроках «Мистецтво» вже можуть самі створювати інтерактивну гру в Learning Apps. Дуже цікаво відповідати на запитання, коли відповідь можна «скласти» за допомогою пазлів. Наприклад, вивчаючи тему «Античний стиль», можна запропонувати учням створити інтерактивний пазл «Міфи Давньої Греції», де буде прослідковуватися принцип наскрізності з предметом зарубіжна література. Така форма роботи розвиває уяву, просторове орієнтування, логічне мислення. Вправи, створені в Learning Apps, діти із задоволенням сприймають на різних етапах уроку.

Слайд 8

Робота з програмами Моvie Maker, Pinnacle Studio, Vegas Pro. Ці програми дозволяють створювати кліпи, комплексно використовуючи на уроках мистецтва текстову, звукову, графічну та відеоінформацію – створюється новий мультимедійний контент. Робота в цих програмах дає змогу залучати дітей до: - створення творчих робіт; - пошукової роботи під час вивчення народної творчості, української музичної культури, творчості видатних художників, скульпторів світу; - оформлення результатів роботи у вигляді різних проектів за певними темами. Особливе значення набули віртуальні подорожі до різних країн світу, музеїв, визначних місць. Так учні 10 класу, вивчаючи тему «Трипільська культура», можуть запросити нас у віртуальну подорож у минуле, створивши відео-ролик; учні 11 класу в своїй відео роботі «Таємничий Схід» розкриють красу Тадж- Махалу. Світ людських почуттів, роздумів надзвичайно складний і різноманітний. Саме музика найбільш повно може передати найтонші відтінки переживань та емоцій людини. На уроках музичного мистецтва ми з дітьми опанували новий жанр сучасного мистецтва, у якому музика симфонічного твору супроводжується відеозображенням – синемафонія. Так можна побачити, як в дитячій фантазії та медіатворчості танцюють квіти, коли звучить «Вальс квітів» П. Чайковського, якою вони бачать осінь, коли слухають «Пори року» Антоніо Вівальді, які в їхній уяві виринають образи слухаючи Л. ван Бетховена чи Ніколо Паганіні.

Слайд 9 – перегляд відео

Слайд 10

Підводячи підсумок, можна із впевненістю сказати, що формування художньо-естетичних цінностей за допомогою медіатехнологій самими дітьми залучає їх до спільного творення людської культури, розвиває в них естетично виховану та зацікавлену аудиторію. Це також стимулює критичне мислення, самостійність у думках та діях, відповідальність, сприяє саморозвитку та самовдосконаленню особистості; сприяє гуманізації освітнього середовища та більшій соціалізації дитини. Тому важливо постійно поглиблювати знання та навички педагогів з опанування медіатехнологіями в освіті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Аристова Л. С. Інноваційні технології викладання художньої культури в школі [Електронний ресурс] http://moippo.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=350:arystova-lsinnovacijni-tehnologiji-vykladannja-hudozhnoji-kultury-v-shkoli&catid=86:xudozhnya-kultura&Itemid=69

2. Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження [Електронний ресурс] // http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-103F1AF92B958

3. .Сервіс Learning Apps [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://LearningApps.org

Аннотация. В статье раскрыта важность внедрения сквозного обучения с использованием медиатехнологий. Рассматриваются основные механизмы формирования художественно-эстетических ценностей с использованием медиатехнологий. Приводятся конкретные примеры использования медиатехнологий на уроках художественно-эстетического цикла, которые создают условия для раскрытия творческих задатков учащихся, обеспечивающих развитие личности, помагают ребенку социализироваться.

Ключевые слова: сквозное обучение, интеграция образования, медиатехнологии, медиаобразование, художественно-эстетические ценности.

Abstract. The article deals with the importance of the introduction of through learning using media technologies. The basic mechanisms of artistic and aesthetic values ​​using media technologies. We give specific examples of media technologies on the lessons of artistic and aesthetic cycle, creating the conditions for opening the creative instincts of students, provide personal development, help your child to socialize.

Keywords: comprehensive studies, integration of education mediatehnolohiya, media education, artistic and aesthetic values.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас