Ім'я файлу: Посадова інструкція фізичного терапевта (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 41кб.
Дата: 11.06.2021КНП Берегівська лікарня

ім.Бертолона Ліннера

(назва закладу охорони здоров

‘я )


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Фізичного терапевта

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Манько Юрія Миколайовича


ЗАТВЕРДЖЕНО

Генералльний директор

КНП «Берегівська лікарня

ім.. Бертолона Ліннера

Берегівської міської ради »

_________ І. МАЛЕШ

(підпис) (ініціали прізвище)
« » 2021 р.


Стаж роботи загальний______________________
Стаж роботи за фахом______________________
Стаж роботи на посаді______________________
Кваліфікаційна категорія _______________
Курси спеціалізації, підвищення кваліфікації _______________________________
Призначений на посаду наказом керівника закладу
Від «__________»________________ 20_________р. №______________
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Фізичний терапевт належить до професійної групи «Професіонали».

  2. Посадова інструкція визначає кваліфікаційну характеристику, посадові обов’язки, права та відповідальність фізичного терапевта фізіотерапевтичного відділення.

  3. У своїй діяльності фізичний терапевт фізіотерапевтичного відділення керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами КНП Берегівська лікарня ім. Бертолона Ліннера, наказами, інструкціями фізіотерапевтичного відділення, цією Посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

  4. Фізичний терапевт фізіотерапевтичного відділення призначається на посаду та звільняється з займаної посади згідно з встановленим в КНП Берегівська лікарня ім. Бертолона Ліннера порядком та дотриманням вимог чинного законодавства України про працю.

  5. У період тимчасової відсутності фізичного терапевта фізіотерапевтичного відділення (відпустка, хвороба, відрядження) виконання його посадових обов’язків покладається на іншого фізичного терапевта фізіотерапевтичного відділення у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно з встановленим порядком.

  6. Внесення змін та доповнень до Посадової інструкції (в тому числі зміна назви посади, посадових обов’язків, тощо) та її затвердження здійснюється відповідно до Процедури розробки посадових інструкцій працівників.

  7. Ця Посадова інструкція набирає чинність з моменту її затвердження Генеральним директором підприємства та керівником, якому цей підрозділ безпосередньо підпорядковується, та є обов`язковою для виконання.

  8. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами і розпорядженнями лікарні та посадовою інструкцією.


ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВЯЗКИ


  1. Виконує необхідні дії щодо збереження конфіденційності та цілісності інформації, а також запобігання несанкціонованому знищенню інформації та/ або носіїв інформації.

  2. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їй було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків (в тому числі після припинення діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених чинним законодавством).

  3. Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних актів КНП Берегівська лікарня ім. Бертолона Ліннера

  4. Здійснює реабілітаційні заходи з метою припинення або зменшення болю, відновлення функцій тканин, органів, систем та організму в цілому, досягнення нормального рівня здоров'я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та самопочуття осіб усіх вікових категорій з порушеннями діяльності нервової системи та їх наслідками.

  5. Складає та виконує програми фізичної терапії, або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії.

  6. Встановлює цілі фізичної терапії, розробляє і впроваджує комплекс заходів та рекомендацій, спрямованих на поліпшення діяльності опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної, інших систем та організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення сили, витривалості м'язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій унаслідок ураження нервової системи.

  7. Застосовує фізичні та терапевтичні вправи, мануально-м’язові та суглобові техніки, моторне навчання, преформовані фізичні чинники.

  8. Навчає самодогляду, пересуванню, самостійності у підтримці фізичного стану та здоров'я.

  9. Аналізує хід виконання програми фізичної терапії, вносить необхідні корективи, веде відповідну документацію.

  10. Надає консультації у межах своїх компетенції та визначає необхідність звертання пацієнтів до інших фахівців сфери охорони здоров’я.

  11. Консультує родичів та опікунів щодо виявлених порушень та можливих шляхів їх усунення, способів досягнення максимальної незалежності і нормального рівня здоров'я, залучає їх до планування і проведення програми фізичної терапії, надає їм необхідну консультативну допомогу.

  12. Постійно удосконалює свій професійний рівень, дотримується правил та норм професійної етики.

  13. Може брати участь у навчальних програмах як викладач з фізичної терапії та/ або клінічний керівник/ методист навчальних практик.

  14. Формулює пропозиції для покращення надання послуг з фізичної терапії.

  15. Впроваджує нові науково обґрунтовані методики, або клінічні настанови/ протоколи фізичної терапії.

  16. Може провадити у відділенні навчально-методичну роботу з фізичної терапії (семінари, збори, презентації).

  17. Може припинити надавати реабілітаційні послуги/ послуги фізичної терапії за таких умов:

   1. при досягненні запланованих результатів реабілітації/ фізичної терапії;

   2. при зниженні рівня фізичних функцій;

   3. коли пацієнт та його родичі/ особи що доглядають не погоджуються із запланованою програмою реабілітації/ фізичної терапії;

   4. коли пацієнт та його родичі/ особи що доглядають не дотримуються узгоджених послуг реабілітації/ фізичної терапії.

  18. За наявності керує роботою асистентів та помічників.

  19. Здійснює професійну діяльність у відділенні за скеруванням лікаря.

  20. Виконує та дотримується вимог комплексної системи захисту інформації ПДБ відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2020 року, №2297-VІ.

  21. Обов’язки фізичного терапевта щодо забезпечення пожежної безпеки на робочому місці:

   1. дотримуватись вимог пожежної безпеки, не допускати до вимог які можуть призвести до пожежі;

   2. дотримуватись встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги нормативних актів та правил з питань пожежної безпеки лікарні;

   3. користуватись тільки справними приладами, інструментами, апаратами, дотримуватись інструкцій з їх виконання;

   4. виконувати вказівки керівників та відповідального за протипожежний стан;

   5. після роботи прибирати робоче місце, знеструмити електроспоживачі;

   6. не залишати без нагляду увімкненні в електромережу електричні апарати, прилади навіть виходячи на нетривалий час (крім холодильника);

   7. уміти користуватись засобами пожежогасіння, знати порядок дій на випадок виникнення пожежі чи аварії;

   8. повідомити пожежну охорону про пожежу та виживати заходи щодо ліквідації, рятування людей чи майна.

  22. Обов’язки фізичного терапевта щодо охорони праці:

   1. дотримуватись обов’язків щодо охорони праці передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

   2. проходити у встановленому порядку попередні періодичні медичні огляди;

   3. співпрацювати з керівництвом у справі організації безпечних нешкідливих умов праці;

   4. особисто вживати заходів щодо усунення виробничої ситуації, котра створює загрозу його життю чи здоров’ю;

   5. повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.


ІІІ. ПРАВА

Фізичний терапевт має право:


  1. При укладанні договору:

   1. бути поінформованим посадовими особами під розписку про умови праці в лікарні, наявність на робочому місці, де він буде працювати небезпечних і шкідливих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

   2. бути поінформованим про пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

   3. під час роботи в лікарні відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров’я або оточуючих його людей;

  2. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків.

  3. Звертатися з пропозиціями до керівництва для вирішення виробничих та особистих питань.

  4. Виживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

  5. Повідомляти про виявлені у процесі своєї діяльності порушення і невідповідності та вносити пропозиції щодо їх усунення.

  6. Періодично підвищувати свою кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації.

  7. Звертатись з пропозиціями до керівництва для вирішення виробничих та особистих питань.


ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фізичний терапевт несе відповідальність за:
  1. Порушення вимог щодо охорони праці техніки безпеки згідно з чинним законодавством, посадовою інструкцією.

  2. Несвоєчасне і неякісне виконання посадових завдань та обов’язків, планів роботи і доручень – у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

  3. За правопорушення скоєні у процесі здійснення своєї діяльності – у межах визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

  4. За завдання матеріальної шкоди – у межах визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.V. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фізичний терапевт повинен знати:


  1. Права, обов’язки та відповідальність.

  2. Правила санітарії і гігієни, призначення мийних засобів і правил їх використання.

  3. Правила охорони праці та техніки безпеки.

  4. Нормальну анатомію людини, нормальну фізіологію.

  5. Патофізіологію, основи медичної патології.

  6. Кінезіологію та клінічну кінезіологію, фізіологію рухової активності.

  7. Моторний контроль, теорію та методику фізичної культури.

  8. Основи психології, педагогіки, соціології, антропології та екології.

  9. Методи обстеження, оцінювання та контролю у фізичній терапії.

  10. Теорію та методику терапевтичних вправ, терапевтичний вплив преформованих фізичних чинників, мануальні методи втручання у фізичній терапії.

  11. Методи та засоби профілактики і корекції м'язово-скелетних, неврологічних, кардіореспіраторних та інших порушень на підставі виявлених анатомічних, фізіологічних, патологічних та психосоціальних характеристик осіб різного віку.

  12. Організацію систем охорони здоров'я, фізичного виховання, освіти та соціального захисту, основи національного і міжнародного законодавства в цих галузях.

  13. Основи наукових досліджень та науково доказових принципів, планування і виконання експериментальних робіт.

  14. Основи організації праці, адміністрації та менеджменту.

  15. Чинне законодавство та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; норми і правила ведення фахової документації.

  16. Етичний кодекс фізичного терапевта затверджений із змінами засіданням Правлінням ГО “УАФТ” Протокол №4 від 21.12.2019р., права, обов’язки та відповідальність фізичного терапевта.

  17. Організацію реабілітаційної допомоги та принципи роботи у мультидисциплінарній команді.

  18. Сучасну класифікацію функціонування та обмеження життєдіяльності і здоров’я.VІ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
  1. Фізичний терапевт повинен мати вищу освіта (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або вищу освіту (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вищу освіту (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація». Без вимог до стажу роботи.


VІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ
  1. Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України, внутрішніх розпорядчих документів фізичний терапевт фізіотерапевтичного відділення отримує та надає необхідну інформацію з питань, що стосуються безпосередньо її роботи.

  2. В процесі виконання своїх завдань і функцій фізичний терапевт фізіотерапевтичного відділення може взаємодіяти з іншими організаціями з питань отримання послуг, консультацій, довідок, матеріалів, проведення заходів та ін. в межах передбачених внутрішніми нормативними документами в межах своєї компетенції.Зі змістом посадової інструкції ознайомлений та зобов’язуюсь виконувати покладені на мене функції та обов’язки. Один екземпляр посадової інструкції отримано мною власноруч.

«____»____________20 р. _________________________ ____________

(прізвище та імя, по-батькові) (підпис)

КНП Берегівська лікарня

ім.Бертолона Ліннера

(назва закладу охорони здоров

‘я )


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Фізичного терапевта

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Баткі Андрій Бейлович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Генералльний директор

КНП «Берегівська лікарня

ім.. Бертолона Ліннера

Берегівської міської ради »

_________ І. МАЛЕШ

(підпис) (ініціали прізвище)
« » 2021 р.


Стаж роботи загальний______________________
Стаж роботи за фахом______________________
Стаж роботи на посаді______________________
Кваліфікаційна категорія _______________
Курси спеціалізації, підвищення кваліфікації _______________________________
Призначений на посаду наказом керівника закладу
Від «__________»________________ 20_________р. №______________
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Фізичний терапевт належить до професійної групи «Професіонали».

  2. Посадова інструкція визначає кваліфікаційну характеристику, посадові обов’язки, права та відповідальність фізичного терапевта фізіотерапевтичного відділення.

  3. У своїй діяльності фізичний терапевт фізіотерапевтичного відділення керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами КНП Берегівська лікарня ім. Бертолона Ліннера, наказами, інструкціями фізіотерапевтичного відділення, цією Посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

  4. Фізичний терапевт фізіотерапевтичного відділення призначається на посаду та звільняється з займаної посади згідно з встановленим в КНП Берегівська лікарня ім. Бертолона Ліннера порядком та дотриманням вимог чинного законодавства України про працю.

  5. У період тимчасової відсутності фізичного терапевта фізіотерапевтичного відділення (відпустка, хвороба, відрядження) виконання його посадових обов’язків покладається на іншого фізичного терапевта фізіотерапевтичного відділення у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно з встановленим порядком.

  6. Внесення змін та доповнень до Посадової інструкції (в тому числі зміна назви посади, посадових обов’язків, тощо) та її затвердження здійснюється відповідно до Процедури розробки посадових інструкцій працівників.

  7. Ця Посадова інструкція набирає чинність з моменту її затвердження Генеральним директором підприємства та керівником, якому цей підрозділ безпосередньо підпорядковується, та є обов`язковою для виконання.

  8. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами і розпорядженнями лікарні та посадовою інструкцією.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас