1   2   3
Ім'я файлу: Курсова Робота.doc
Розширення: doc
Розмір: 176кб.
Дата: 21.04.2020
скачати

ВИСНОВКИ


Санація — це комплекс послідовних взаємозв'язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організа­ційного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб'єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним при­бутковості та конкурентоспроможності.

Проект санації може мати таку структуру:

1. Загальна характеристика підприємства:

 1. фактичний фінансовий стан підприємства (фактичний обсяг реалізованої продукції, прибуток, заборгованість, коефіцієнт пла­тоспроможності та ліквідності);

 2. аналіз причин, унаслідок яких підприємство потрапило в скрут­не фінансове становище;

 3. перспективи виходу з цього стану.

2. План фінансового оздоровлення:

 1. виробнича програма на найближчі роки (назва продукції, кількість, вартість);

 2. баланс грошових доходів і витрат (суму необхідної допомоги в розрізі конкретних джерел показують окремо);

 3. розрахунок ефективності заходів, спрямованих на оздоровлен­ня підприємства.

3. Прогнозовані кінцеві результати реалізації проекту.

План фінансового оздоровлення може мати такі розділи:

1. Загальна характеристика підприємства та його фінансо­вий стан: найменування підприємства; дані про реєстрацію, підпо­рядкування, місію та види діяльності; організаційно-правовий ста­тус; форма власності; організаційна структура; фінансові коефіці­єнти ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, оборот­ності капіталу, рівня дебіторської заборгованості, прибутковості, рентабельності.

2. Основні параметри проекту бізнес-плану: обґрунтування варіанта санації, розрахунок загального обсягу фінансових ресурсів (у тім числі державних коштів), строк реалізації плану, строк пога­шення інвестованого капіталу, фінансові результати реалізації плану (чиста теперішня вартість, внутрішня норма дохідності, строк окуп­ності проекту).

3. Заходи для відновлення платоспроможності та підтримки ефективної господарської діяльності (заходи технічного, органі­заційно-економічного характеру та фінансові кошти, необхідні для їхнього здійснення).

З-поміж багатьох різних заходів, які сприяють відновленню платоспроможності й підтримуванню ефективної господарської діяльності підприємства, можна рекомендувати, зокрема, такі:

 1. зміна складу керівників підприємства та стилю управління;

 2. інвентаризація активів підприємства;

 3. оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат на виробництво;

 4. продаж дочірніх фірм і часток у капіталі інших підприємств;

 5. продаж незавершеного будівництва;

 6. обґрунтування необхідної чисельності персоналу;

 7. продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків готової продукції;

 8. реструктуризація боргів перетворенням короткострокової за­боргованості в довгострокові позики або іпотеки;

 9. запровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва;

 10. удосконалення організації праці;

 11. проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.

4. Ринок і конкуренція (характеристика галузі, перспективи її розвитку; сегменти ринку даного бізнесу, покупці, перелік основ­них конкурентів та їхні конкурентні переваги; стратегія виживан­ня на ринку; тенденції та очікувані зміни на основних ринках).

5. Маркетингова діяльність підприємства (стратегія марке­тингу, канали розподілу, стратегія здійснення продажу, характери­стика та аналіз каналів збуту, життєвий цикл продукту, інші дос­лідження та розробки).

6. План виробництва та його ресурсне забезпечення (вироб­нича програма підприємства, обсяг продажу продукції, потреба в основних фондах, оборотних коштах, персоналі, інвестиційних ресурсах).

7. Фінансовий план (прогнозування фінансових результатів, розрахунок обсягів додаткових інвестицій, обґрунтування джерел фінансування, складання прогнозного балансу, розрахунок фінан­сових коефіцієнтів). Цьому розділу належить вирішальна роль сто­совно вибору того чи того варіанта фінансового оздоровлення підприємства.

8. Обґрунтування сценаріїв подолання найбільш імовірних ризиків у процесі проведення фінансового оздоровлення підприємства.

Фінансову допомогу можуть здійснити три групи підприємств: партнери за кооперованими зв'язками; підприємства (холдинги), які володіють контрольним пакетом акцій неплатоспроможного підприємства; кредитори, які впевнені в позитивних наслідках фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Голос України. — 1999. — 30 липня.

 2. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К., 1996.

 3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К., 1999. — Т. 2.

 4. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К., 1995.


1 Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, 1999. — С.310. - Т.2.


1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас