1   2   3
Ім'я файлу: Курсова Робота.doc
Розширення: doc
Розмір: 176кб.
Дата: 21.04.2020
скачати

Курсова робота

з дисципліни: “Фінанси підприємства”

на тему:

Фінансова санація підприємства”

ПЛАНВступ
1.Фінансова криза на підприємстві.
Економічний зміст і причини виникнення
2. Санація підприємств
2.1. Економічна сутність санації підприємств
2.2. Форми фінансової санації
2.3. Внутрішні джерела фінансової санації
2.4. Менеджмент фінансової санації підприємства
2.5. Передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств
2.6. Класична модель фінансової санації
3. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств
Висновки
Література

ВСТУПВ умовах дії ринкових відносин суб'єкти господарювання мають постійно адаптуватися до змін попиту: розширювати асортимент, поліпшувати якість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати структуру витрат.

Істотним є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких перебувають на розгляді, значний відсоток становлять такі, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. У ринковій економіці банкрутство підприємств — нормальне явище. Із кожних 100 новостворених підприємств утримується на ринку не більш як 20-30.

Банкрутство підприємств — це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів.

Актуальність цієї проблематики підсилюється прийняттям Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств.

Виведення одних вітчизняних підприємств з фінансової кризи та ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших ускладнюється дефіцитом теоретико-методичного забезпечення процесів санації
(ліквідації) та відсутністю кваліфікованих фахівців у сфері управління санацією.


 1. Фінансова криза на підприємстві.

Економічний зміст і причини виникнення.
Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами:

1) джерелами (факторами) виникнення;

2) видом кризи;

3) стадією її розвитку.

Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно діагностувати фінансову неспроможність підприємства та дібрати найефективніший каталог санаційних заходів.

Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання.

Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства).

Головними екзогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути:

 1. спад кон'юнктури в економіці в цілому;

 2. зменшення купівельної спроможності населення;

 3. значний рівень інфляції;

 4. нестабільність господарського та податкового законодавства;

 5. нестабільність фінансового та валютного ринків;

 6. посилення конкуренції в галузі;

 7. криза окремої галузі;

 8. сезонні коливання;

 9. посилення монополізму на ринку;

 10. дискримінація підприємства органами влади та управління;

 11. політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або в країнах підприємств - постачальників сировини (споживачів продукції);

 12. конфлікти між засновниками (власниками).

Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо відсутня або недосконало функціонує система раннього попередження та реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства.

Можна назвати багато ендогенних факторів фінансової кризи. З метою систематизації їх можна згрупувати в перелічені далі блоки:

    1. Низька якість менеджменту.

    2. Дефіцити в організаційній структурі.

    3. Низький рівень кваліфікації персоналу.

    4. Недоліки у виробничій сфері.

    5. Прорахунки в галузі постачання.

    6. Низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції.

    7. Прорахунки в інвестиційній політиці.

    8. Брак інновацій та раціоналізаторства.

    9. Дефіцити у фінансуванні.

    10. Відсутність або незадовільна робота служб контролінгу (планування, аналіз, інформаційне забезпечення, контроль).

Загалом усі названі причини кризи досить тісно взаємопов'язані становлять складний комплекс причинно-наслідкових зв'язків. Безперечно, досліджуючи те чи інше підприємство, той чи інший випадок фінансової кризи, можна виокремити певні специфічні причини фінансової неспроможності, але по суті вони зводяться до щойно перелічених.

Типові наслідки впливу зазначених причин і факторів на фінансово-господарський стан підприємства такі:

 1. втрата клієнтів і покупців готової продукції;

 2. зменшення кількості замовлень і контрактів із продажу продукції;

 3. неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей;

 4. підвищення собівартості та різке зниження продуктивності праці;

 5. збільшення розміру неліквідних оборотних засобів і наявність наднормативних запасів;

 6. виникнення внутрішньовиробничих конфліктів і підвищення плинності кадрів;

 7. підвищення тиску на ціни;

 8. істотне зменшення обсягів реалізації і, як наслідок, недоодержання виручки від реалізації продукції.

Розрізняють три види кризи:

 1. стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху);

 2. криза прибутковості (перманентні збитки вихолощують власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу);

 3. криза ліквідності (підприємство є неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності).

Основні фактори, які зумовлюють кожний із наведених видів кризи, подані в табл. 1.1. Між розглядуваними видами кризи існують тісні причинно-наслідкові зв'язки: стратегічна криза спричинює кризу прибутковості, яка, у свою чергу, призводить до втрати підприємством ліквідності.

Таблиця 1.1.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас