1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Курсова.doc
Розширення: doc
Розмір: 234кб.
Дата: 14.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
93484.rtf
публ_адм.doc
вступ псих конт питання до теми 2.docx
психологічна допомога при розлученні.doc
5 подраз.docx
5. розв логіки в украї.docx
_Logichna_forma_mirkuvanny11.doc
12. рівні форми відобр дійсн.docx
1 абстактне мислення.docx
2 особливості абстрактного мислення.doc

ВИСНОВКИПроведене дослідження теоретичних положень фінансової політики дозволяє зробити наступні уза­гальнення.

Фінансовою політикою є система дій і заходів дер­жави що включає прогнозування, планування, органі­зацію та контроль за фінансовими відносинами у про­цесі обміну, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів з метою виконання державою своїх функцій.

Об'єктом фінансової політики є фінансова система, що представляє спектр фінансових відносин щодо фор­мування і використання фондів грошових коштів дер­жави, підприємницьких структур, певних фінансових інституцій, домогосподарств.

Процес реалізації фінансової політики держави включає такі основні етапи: визначення основних на­прямів функціонування фінансової системи згідно з цілями економічної та соціальної політики держави; складання цільових програм щодо розвитку державних та недержавних фінансів; розроблення конкретних за­ходів реалізації концепції, напрямів та програм; орган­ізація моніторингу та контролю за реалізацією фінан­сової політики.

Кінцевими цілями ефективної фінансової політики держави є: збільшення обсягів валового внутрішнього продукту; підвищення ефективності використання дер­жавних грошових ресурсів, необхідних для більш повно­го задоволення потреб суспільства; ефективний і ра­ціональний розподіл фінансових ресурсів між галузя­ми економіки, соціальними групами і територіями.

Вагомими завданням фінансової політики є збалан­сування різно напрямлених фінансових інтересів влад­них структур, суб'єктів господарювання, різних верств населення через знаходження таких механізмів регулю­вання, які забезпечать оптимальне зростання національ­ного доходу та розподіл доходів і витрат у складі бюд­жетів усіх учасників національного господарства, що забезпечать максимально ефективні процеси зберіган­ня, накопичення та споживання.

Фінансова політика включає фінансову політику у сфері державних фінансів та фінансову політику у сфері недержавних фінансів.

Сучасний етап економічного розвитку складний та суперечливий процес з притаманними йому об'єк­тивними властивостями та закономірностями, адже гло­балізація впливає на всі сфери життя суспільства. Місце та роль держави в умовах сучасних глобальних транс­формацій обумовлені передусім тим, що розглядаєть­ся суб'єкт, що забезпечує організацію та збалансоване функціонування всіх елементів соціально-економічної системи. Саме держава встановлює правила роботи та ринкової взаємодії економічних агентів в межах визна­ченого господарського порядку та здійснює контроль за їх дотриманням. Основою для реалізації зваженої фінансово-економічної політики повинні бути наукова ідентифікація стратегічних пріоритетів розвитку еко­номіки та визначення на цій основі концептуальних підходів та інструментів з метою гармонізації інтересів суспільства.

Основними напрямами державної фінансово-еконо­мічної політики мають бути такі:

— фінансове забезпечення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку держави шляхом впровадження новітніх інноваційних технологій та міжнародного співробітництва;

— вдосконалення інструментів і механізмів держав­ної фінансової системи стимулювання та підтримки;

— за допомогою інструментів державних та регіо­нальних програм забезпечити фінансове забезпечення розвитку інфраструктури й інституціональний розвиток;

— надання пільгового кредитування та податкових канікул суб'єктам господарювання.

Від рівня раціональності фінансово-економічної політики залежать темпи розвитку реального сектору економіки. У широкому сенсі фінансово-економічна політика — це сукупність цілеспрямованих дій у сфері фінансових відносин. І проводиться вона в кожній ланці і на кожному рівні фінансової системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник. Київ: НІОС, 2000. 416 с.

2. Гатаулліна Е. Державна фінансова політика у країнах з розвинутою та трансформаційною економі­кою. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 27 (1). С. 149—155.

3. Грабчук О.М. Трансформації концептуальних за­сад бюджетної політики України. Економіка розвитку. 2017. № 3. С. 14—19.

4. Даниленко А.І. Фіскально-бюджетна та грошово- кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи поси­лення взаємозв'язку. Київ: Ін-т економіки та прогнозу­вання, 2010. 455 с.

5. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі держав­ного регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія. Київ: ДННУ АФУ, 2009. 594 с.

6. Лютий І.О. Концептуальні засади та суперечності реалізації фінансової політики держави. Вісник Київсь­кого університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2005. Вип. 79. С. 4—6.

7. Опарін В. Системний підхід до формування дер­жавної фінансової політики. Економіка України. 2011. № 9. С. 93 — 95.

8. Павлов В.С. Финансы — наша главная забота. М.: Финансы и статистика, 1990. 303 с.

9. Павлов К.В. Управление экономикой с учетом оценки воспроизводственных диспропорций. Економі­ка промисловості. 2006. № 3. С. 34—39.

10. Парсонс В. Публічна політика: вступ до теорії й практики аналізу політики. К.: Вид. дім-Києво-Моги- лянська академія, 2006. 549 с.

11. Петрушевська В. Концептуальні основи форму­вання фінансової політики. Актуальні проблеми еконо­міки. 2014. № 8 (158). С. 334—340.

12. Полтерович В. Стратегия модернизации, институ­ты и коалиции. Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 4—24.

13. Річний звіт МФУ "Про виконання Державного бюджету України 2015 — 2019 рр.". Міністерство фінан­сів України, 2020. URL: http://www.minfin.gov.ua/ control/ uk/publish/archive/main?cat_id=51703 (дата звернення: 15.12. 2020).

14. Удосконалення і розвиток Державного фінан­сового контролю і аудиту за надходженням коштів Дер­жавного бюджету України та їх використанням. Рахун­кова палата України. 2020. URL: http://old.ac-rada.- gov.ua/control/main/uk/publish/article/1005456?- cat id=443 (дата звернення: 15.12.2020).

15. Чугунов І.Я., Мазаракі А.А. Державне фінансо­ве регулювання економічних перетворень: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с.

16. Шумська С.С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки. Фінанси України. 2007. № 5. С. 55—64.

17. Рошило В. І. Шляхи реформування системи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації бюджетної системи України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Вип. I-IІ (77-78) С.170-182.

18. Оспіщева В.І. Фінанси: курс для фінансистів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://westudents.com.ua/ glavy/ 102672-43-fnansova-poltika-ta- fnansoviy-mehanzm.html

19. Петричко М.М., Басара М.М. Бюджетна по­літика України: теоретичний та практичний аспекти. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2 Режим дос­тупу: http:// www.economyandsociety.in.ua/ journal/2ukr/ 103.pdf

20. Сіташ Т. Фінансова політика держави: прагма­тика та проблематика. Академічний ог­ляд. 2015. № 1. С. 29—34 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/ ao_2015_- 1_6

21. Фінанси: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН. За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. К., 2012. 687 c.

22. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Фінансова політика в умовах глобалізації економіки // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. №5. С. 5-18.

23. Armour J., Awrey D., Davies P., Enriques L., Jeffrey N. G., Mayer C. and Payne J. (2016). Principles of Financial Regulation. Oxford Scholarship Online, DOI: 10.1093/ acprof:oso/9780198786474.001.0001

24. Lars E. O. Svensson (2012), The Relation between Monetary Policy and Financial Policy, International Journal of Central Banking. URL: https://www.ijcb.org/journal/ ijcb12q0a18.pdf


1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас