Ім'я файлу: Завдання.docx
Розширення: docx
Розмір: 314кб.
Дата: 04.05.2020
скачати


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ З ДИСЦИПЛІНИ

«Філософія»

Студен___ групи _____
_______________________________________________

ПІБ

ТЕМА: ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ


 1. Особливості розвитку філософії Нового часу

Епоха Нового часу охоплює період із ________________________________________

_____________________________________________________________________________


Зміни у житті

Зміни у світоглядіЗміни у філософії
 1. Основні протилежні напрями у філософії Нового часу

У філософії нового часу, насамперед у гносеології, але не тільки в ній, намітилось кілька протилежних течій, підходів, суперництво і взаємодія яких визначила основні риси та закономірності її розвитку.

Емпіризм – (грец. – empeirla – досвід) – філософський напрям, який основою пізнання вважає чуттєвий досвід (емпірію)

Раціоналізм (лат. – rationalis- розумний) – філософський напрям, який визнає центральну роль в пізнанні розуму, мислення.

Під впливом розвитку науки у філософії XVII ст. виникають проміжні між ідеалізмом та матеріалізмом форми – деїзм, дуалізм, пантеїзм.

Деїзм – релігійно-філософська концепція, яка визнає Бога як творця світу, але заперечує його подальше втручання у хід світових процесів.

Дуалізм – філософська концепція, яка визнає існування двох рівноцінних начал для світу – матеріального та ідеального, доброго та злого.

Пантеїзм – філософське вчення, яке ототожнює Бога з природою, субстанцією (першоосновою)

Крім цього на основі гносеологічного протиставлення суб’єкта та об’єкта формується протилежність натуралізму (об’єктивізму) та суб’єктивізму.

Натуралізм – філософський напрям, який вважає природу універсальним принципом усього сущого.

Суб’єктивізм – філософський напрям, який пояснює все суще через наявність свідомості суб’єкта.

Визначальними були емпіризм та раціоналізм.

Емпіризм

Розвивався в основному в Англії, так як вона перша стала на шлях капіталістичного розвитку і молода буржуазія була зацікавлена в розвитку техніки і інстинктивно відчувала її зв’язок із наукою. Засновником емпіричної традиції є Френсіс Бекон.

Раціоналізм

Пов’язаний із середньовічною схоластикою. В основному розвивався на континенті. Засновником є Рене Декарт.

Емпіризм

Раціоналізм

Френсіс Бекон

 • Передбачав важливу роль _____________

 • Запропонував новий метод продукування (вироблення знань) – це метод ______________

 • Був одним із засновників _________________ методу.

 • Індукція – це ______________________________

___________________________________________

 • Науці перешкоджають різні «привиди» («ідоли»)

 1. «Привиди роду» - _________________________

_________________________________________

 1. «Привиди печери» - ________________________

_________________________________________

 1. «Привиди ринку» - ________________________

_________________________________________

 1. «Привиди театру» - ________________________

_________________________________________

Рене Декарт

А) Намагався вивести основні правила методу наукового пізнання, взявши за основу принципи побудови ___________________________

Б) Вважав, що досвід має мінливий, нестійкий характер.

В) За допомогою відчуттів людина сприймає світ залежно від обставин і тому надії слід покладати на розум.

Г) Ми можемо крок за кроком заперечувати все, що ми знаємо, хоча б тому, що стихійно набуті знання із неминучістю є непевними та неповними.

Д) Був послідовником ___________ методу у пізнанні, який заснував ще Аристотель.

Дедукція – це ______________

__________________________

__________________________

Е) Декарт намагався пояснити світ як велетенський механізм, тому він заклав засади механістичного світогляду.

Є) Бог конструював світ як геометр і механік.


Томас Гоббс вважав що у світі існують тільки конкретні речі, не існує вроджених ідей, а «знаки» (________) є універсаліями (______________) для позначення подібності різних речей. Особливу увагу Т.Гоббс приділяє дослідженню людини. Концепція суспільної угоди Т.Гоббса передбачала, ____________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

Джон Локк. За ним існує два джерела знань:

 1. ________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 1. ________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Він був сенсуалістом. Сенсуалізм – напрям у філософії, який визнає відчуття єдиним джерелом знань.

У процесі пізнання виявляються різні за своїм характером якості речей:

 1. ______________________________________

____________________________________________

 1. _______________________________________

____________________________________________

Бенедикт Спіноза

1. ________________________ є принципом побудови всього сущого.

2. Вважав, що природа – це ___

__________________________


Готфрід-Відбгельм Лейбніц

1.Усвідомив обмеженість механістичного світогляду через його незастосовність до органічного світу. (приклад: __________________________

__________________________

__________________________).

2.Справжньою реальністю є певні духовні центри сили – неподільні активні духовні одиниці, які називає _________ (грец. монос – _____________). Матерія – пасивна, активності їй надають монади. Кожна монада подібна до душі, яка вміщена в матеріальну оболонку. Світ – є сукупністю монад.

Плюралізм – це _________

___________________________

___________________________


Джордж Берклі.

 1. Всі якості речей _______________, тому що їх сприймає _____________.

 2. Існує лише те, що сприймають _____________

Девід Юм вважав, що знання існують у двох формах

 1. _______________________________________

 2. _______________________________________

Людина має справу не із зовнішнім світом, а з потоком своїх відчуттів та уявлень (фільм «__________________»


3. Філософія Просвітництва

Просвітництво – культурно-історичний термін (вперше використали Вольтер і Гердер), що відбиває певну епоху розвитку людства, сутність якої полягає в широкому використанні розуму для суспільного прогресу.

Вважається, що Просвітництво виникло в Англії під впливом ідей Д.Локка.

На перше місце вийшла впевненість, що наука і технічний прогрес створять рай на землі. Нівелювалася віра в Бога аж до атеїзму.

Найбільшого розвитку Просвітництво набуло у Франції.

Представники

Блез ПаскальПраця «Думки». Вражаюча роль людського становища в світі: на тлі космічних масштабів людина перетворюється на непомітну порошину, але, якщо рухатися углиб матерії, людина є велетнем порівняно з нескінченно малими величинами. Людина – це «мислячий очерет», але вона перевершує природу тим, що може її осмислити і пізнати. Під час такого мислення людина повинна зрозуміти, що єдиною її життєвою опорою може бути лише Бог.

Дені ДідроЛідер французьких матеріалістів. Вважав, що завдяки Ньютону та іншим вченим світ уже більше не є Богом, а машиною з колесами, приводами та гирями. Світ – це матерія, що рухається у просторі й часі та має причинні зв’язки. Людина є нічим іншим як високоінтелектуальною машиною (механізмом).


Поль Анрі ГольбахНімець за походженням, французький філософ. Твір «Система природи» - людина є творінням природи, існує як частина природи і підлягає її законам, від яких не може звільнитись навіть подумки. Заперечував відмінність між людиною фізичною та духовною. Громадські закони повинні будуватись на «природних законах».

Жан-Жак РуссоРаціональна теорія «суспільної угоди»:

 1. Природним станом людини є об’єднання людей у рівноправні спільноти;

 2. Рівноправ’я порушила приватна власність, яка розшарувала суспільство на багатих і бідних;

 3. Нерівність людей потрібно усунути розумно: кожна людина повинна володіти рівною часткою власності.

Вольтер

(Марі Франсуа Аруе)Не допускав критики приватної власності. Був противником егалітаризму (позиція, яка проголошує принцип рівного розподілу благ між людьми). На чолі держави повинен стояти освічений правитель, який керує у межах конституційної монархії. Царство розуму або свободи запанує лише тоді, коли в суспільстві діятимуть «розумні закони», гарантом яких є держава. Раціонально побудоване суспільство – це таке, що дає людині свободу слова, передбачає єдність «Я» і суспільного інтересу.

Шарль Луї Монтеск’єОдин з найвідоміших соціальних філософів на той час. Стверджував, що соціальні закони породжуються географічними факторами, способом життя народу (землеробство, скотарство, мисливство), релігією тощо. Розробив вчення про «природні права». Так, він стверджував, що на бідних за врожайністю землях деспотія не мала б успіху, тут як засіб виживання можлива лише демократія. Надавав великого значення ідеї Локка про розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову.
 1. Німецька класична філософія

 1. Назвати останню форму європейської класичної філософії ___________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Хто заснував німецьку класичну філософію? _______________________________________

 2. Назвати три періоди у філософській діяльності І.Канта. ______________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Що за Кантом є найпершими джерелами знання? ___________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Досвід, за Канатом, це – ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Що, за Кантом, лежить в основі історичного процесу? _______________________________

_____________________________________________________________________________

 1. За Фіхте, основним визначенням людини є: ________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. У чому, за Фрідріхом Шеллінгом проявляється «Я», що себе усвідомлює? ______________

_____________________________________________________________________________

 1. Кому належить вислів: «Протиріччя є ознакою істини»? _____________________________

 2. Що за Гегелем є основою світу? _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Що таке діалектична логіка? ____________________________________________________

 2. Які частини, за Гегелем, входять до діалектичної логіки? ____________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Що за Л.Фейєрбахом є справжньою філософією? ___________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. До якого часового періоду входить німецька класична філософія? _____________________

_____________________________________________________________________________

 1. Чим пропонує Фейєрбах замінити віру в Бога? _____________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Вписати 5 представників німецької класичної філософії _____________________________

_____________________________________________________________________________

ТЕМА: ФІЛОСОФІЯ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ

 1. Своєрідність російської філософії: релігійно-ідеалістичний, революційно-демократичний напрямки, руський космізм

Релігійно-ідеалістичний напрямок

Представник

Погляди

Володимир СоловйовМикола БердяєвВасиль Розанов

Георгій Плеханов

Микола ЧернишевськийРуський космізм

Представник

Погляди

М.Бугайов


К.Ціолковський


В.ВернадськийА.Чижевський


 1. Перегляд класичної моделі світорозуміння у філософії ХІХ – ХХ століть

У 1819 році вийшов друком перший том праці А.Шопенгауера «Світ як воля та уявлення», який і вважають першою працею нової філософії.

Поступово процес формування засад нового філософствування став набувати сили і визначеності: виникла некласична філософія, особливості якої остаточно визначилися у XX ст. А явище некласичності поширилось і на інші сфери життя, такі як мистецтво, наука, культура.

Відмінності

Класична філософія

Некласична філософія

Некласична філософія наважилася не протиставити людині чисті принципи, а прийняти людину такою, якою вона є у реальності, через це вона навіть у повному відношенні постала більш простою, зрозумілою стилістично більш різноманітною.


 1. Програми радикального оновлення філософії: філософія Маркса й Енгельса, позитивізм, філософія життя

Одним із напрямів некласичної філософії є «наукова філософія». Представники цього напрямку виходили з переконання у тому, що наука в першій половині ХІХ ст. набула такого розвитку, що стала спроможною накреслити нову і чітку картину світобуття. Звідси робився висновок, що за таких умов потреба у філософії як дисципліні відпадає.

Напрямки некласичної філософії ХІХ ст.

ПОЗИТИВІЗМ

МАРКСИЗМ

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ

засновники


зміст

 1. Некласична філософія ХХ століття: основні напрямки та їх особливостіСцієнтистські напрями


Основні положення
Верифікація – це _________________________________________________________

Послідовність дій верифікації:

 1. ______________________________________________________________________

 2. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. ______________________________________________________________________

 2. ______________________________________________________________________

Ідея фальсифікації полягала _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Антропологічні напрями


Екзистенціалізм формувався під суттєвим впливом іншої філософської теорії, яка виникла на початку XX ст. – феноменологіїЕ.Гуссерля. Науковець підкреслював, що ми завжди маємо справу з феноменом, тобто з тим, що нам надано, що перед нами з’явилося («феномен» із давньогрецької – явище, з’явлення). Чи існує щось поза феноменом – питання некоректне, адже свідомість принципово нездатна мати справу з чимось, що не сприйнято нею. А сприйняте і є феномен. Якщо це так, то слід усі наші судження будувати лише на основі дослідження феноменів.

Екзистенціалізм – це


Представники

Погляди

М.ХайдеггерЖ.-П.СартрА.Камю


Антропологія – цеПредставники

Погляди

М.Шелер


А.Гелен


Г.Плеснер


Е.Ротхакер

Персоналізм – це


ПРЕДСТАВНИКИПОГЛЯДИ


Фрейдизм – це ___________________________________________________________

Неофрейдизм – це

Представники

Погляди

К.-Г.Юнг


А.Адлер


Е.Фром

Культурологічні та історіософські напрями

Представники

Погляди

О.Шпенглер
А.ТойнбіА.ТоффлерП.СорокінК.Леві-СтроссМ.ФукоЖ.Деррида


Технічний детермінізм – це


ПІДХОДИЗНАЧЕННЯ

ПРЕДСТАВНИКИ


Релігійні напрями

Неотомізм

Протестантська теологія

Теософія

«Жива етика»

Російська релігійна філософія

ПРЕДСТАВНИКИСутьТЕМА: ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ

 1. Джерела української філософії

Дмитро Чижевський, у книжці «Філософія на Україні» стверджує, що українська філософія починається з періоду Григорія Сковороди. Пізніше, в 60-ті роки ця думка поділяється в «Нарисах історії філософії на Україні». Та в 70-ті роки XX ст. формується нова тенденція: київські філософи доводять, що в братських школах, Острозькому науково-просвітницькому центрі, Києво-Могилянській академії формується професійна філософія України, філософські ж ідеї формуються ще в культурі Київської Русі. У 80-ті роки утверджується думка: філософія – специфічна сфера духовної діяльності – займає особливе місце в культурі як самопізнання Духу і розглядається в контексті культури, а не в системі науки, бо лише на досить високому рівні розвитку культури формується філософське теоретичне знання з функціями науки. Досліджуючи розвиток філософської думки в Україні в культурі від Київської Русі до сучасності, історики розкривають її особливості, самобутність, національні традиції, підкреслюючи, що історія філософії може об’єктивно виглядати лише як складова історії національної культури.

Періодизація розвитку філософії в Україні:

 1. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Джерелами української філософії є: __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Антеїзм – це _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кордоцентризм – це ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Становлення українського неоплатонізму XIV – XVI століть

На Україні ідеї неоплатонізму поширюються в XIV – XVIII ст., під безпосереднім впливом філософської культури Київської Русі.

Прояви неоплатонізму у:

Ісихазмі

Аеропагітиках

Києво-Могилянській академії

 1. Філософська думка українського Ренесансу

Ренесанс відбувалася у двох напрямах: світському, що отримав назву гуманізму, та релігійному – реформації.

Систематичне звернення до ідей і концепцій гуманізму як ідеологічної течії третього стану все-таки найповніше проявилося саме в ХVI – першій половині XVII ст., набуваючи залежно від конкретних умов і звернень до своїх витоків певного змісту та форми.

Українські філософи-гуманісти

ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ 1. Специфіка Реформації в Україні

Реформація, як церковно-релігійна і політично-соціальна течія почалася наприкінці XIV століття і тривала кілька століть у Західній Європі (звідки поширилася й на Україну), пробудивши національну свідомість і розвиток культури окремих народів та створивши низку протестантських церков.

Реформація була спрямована однаково як проти догм і устрою, так і проти економічного і політичного становища Католицької церкви. Діячі Реформації вводили живі мови у церкві, а тим самим і в літературу багатьох народів, зміцнюючи їхню національну свідомість і культурний розвиток.

Прояви Реформації в Україні: _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Зародження професійної філософії в культурно-освітніх центрах України: Острозькій та Києво-Могилянській академіях

Роль братств у зародженні професійної філософії полягає: ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До острозьких просвітників відносяться: _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Світоглядні орієнтири острозьких просвітників:

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Філософські погляди представників Києво-Могилянської академії

Представник

Погляди

П.МогилаІ.ГізельІ.ГалятовськийС.ЯворськийФ.Прокопович


 1. Г.Сковорода – родоначальник української класичної філософії

Г.Сковорода являв собою рідкісний приклад повної узгодженості своєї філософської системи і власної життєвої поведінки, яка цілковито (без винятків) засновувалась на синтезі емоційної та раціональної сфери людської істоти. Філософ ніколи і ні в чому не поступився своїми переконаннями, не поласився на спокуси, жив саме так, як підказувала йому власна сутність, свою філософську систему творив з голосу цієї сутності, а не на чиєсь замовлення. «Світ ловив мене, та не впіймав» – слова викарбувані на його могилі – свідчення цього.

Філософські думки мандрівного філософа: ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Філософія Т.Г.Шевченка
 1. Академічна філософія ХІХ століття: особливості, напрямки і основні філософські ідеї

У 20 – 50-х роках ХІХ ст. важливими центрами філософської думки в Україні стають вищі навчальні заклади. Це, насамперед, Київська духовна академія, яка в 1819 р. прийшла на зміну Києво-Могилянській академії, університети у Харкові та Києві, ліцеї в Одесі та Ніжині. Філософія, яка в них розвивалася, носить назву академічної.

Філософи
Напрямки
Ідеї 1. Культурне відродження 20-х та філософське відродження 60-х років ХХ століття

Особливості культурного підйому 20-х рр. ХХ ст.: _____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суть концепції «азіатського ренесансу» М.Хвильового: _________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особливості філософії українських «шістдесятників»: __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Сучасна філософська думка в Україні

В Україні на початку XXI ст. діє Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України, Центр гуманітарної освіти НАН України, кафедри філософії при університетах; філософське товариство, Філософський фонд.

В історію філософії як науки входять, по-перше, дослідження історії філософської думки в Україні як невід’ємної складової частини світової культури. По-друге, історія філософії в Україні охоплює філософські проблеми і теорії, розроблені і сформовані саме філософами вихідцями з України. До історії української філософії входять дослідження її специфіки, національних особливостей, традицій.

Найвідоміші сучасні українські філософи – Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Євген Бистрицький.


 1. Філософська думка української діаспори

Різні причини в різні часи примушували значну частину українського народу емігрувати і поселятися в інших країнах.

Філософія української діаспори

Мислитель

Концепція

В.ВинниченкоВ.ЛипинськийД.ДонцовД.ЧижевськийО.Кульчицькийскачати

© Усі права захищені
написати до нас