1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ім'я файлу: ФММ_РОЗДІЛ__1_(Ф)_(збiрник_тестiв).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1156кб.
Дата: 11.09.2022
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА
МАРКЕТИНГ
РОЗДІЛ 1 «МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦІЇ»
ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ для студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності
226 «Фармація, промислова фармація» кваліфікації професійної «фармацевт»
Запоріжжя
2022

УДК 615.1(079.1)
М 50
Затверджено на засіданні Центральної методичної Ради ЗДМУ
(протокол №__ від «__»_______ 20 р.)
та рекомендовано для використання в освітньому процесі.
Автори-укладачі:
Н. О. Ткаченко – д-р. фарм. наук, професор;
В. О. Демченко - канд. фарм. наук, доцент;
Н. М. Червоненко - канд. фарм. наук, доцент;
Т. П. Зарічна - канд. фарм. наук, доцент.
Рецензенти:
О. М. Денисенко - канд. фарм. наук, доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки ЗДМУ.
І. О. Пухальська - канд. фарм. наук, доцент кафедри технології ліків
ЗДМУ.
За редакцією д-ра фарм. наук, професора Ткаченко Н.О.
М50
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг. Розділ 1
«Менеджмент у фармації»: збірник тестових завдань для студентів IV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності
226
«Фармація, промислова фармація»
кваліфікації професійної «фармацевт» / авт.-уклад. : Н. О. Ткаченко, В. О.
Демченко, Н. М. Червоненко, Т. П. Зарічна ; за ред. Н.О.
Ткаченко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2022. – 159 с.
Збірник містить тестові завдання до Розділу 1 «Менеджмент у фармації» з дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг». Тестові завдання складені, виходячи з надання максимального обсягу інформаційного матеріалу у відповідність до робочої програми з даної дисципліни з метою формування і засвоєння студентами повного комплексу знань. За структурою і ступеню складності вони відповідають вимогам і можуть бути рекомендовані для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів.
Для підготовки магістрів фармації галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», професійної кваліфікації
«фармацевт».
УДК 615.1(079.1)
© Ткаченко Н.О.,Демченко В.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П., 2022
© Запорізький державний медичний університет, 2022

3
Зміст
Передмова
4 1
Теоретичні основи менеджменту
5 2
Організація як об'єкт управління
18 3
Функції управління. Планування і організація – як основні функції менеджменту
33 4
Функції управління мотивація –і контроль як основні функції менеджменту
46 5
Менеджмент і успішне управління. Управління процесом прийняття рішень
61 6
Менеджмент і підприємництво. Господарська діяльність в умовах ринку
76 7
Державна реєстрація підприємницької діяльності. Ліцензування фармацевтичної діяльності
87 8
Управління підприємством в умовах ризиків
97 9
Соціальна відповідальність бізнесу
104 10
Комунікативні процеси в управлінні
112 11
Документ як засіб комунікаційного процесу
121 12
Управління трудовими ресурсами та персоналом організації.
Управління конфліктами, стресами
130 13
Трудові відносини в умовах ринку
141
Рекомендована література
158

4
ПЕРЕДМОВА
Мета даного видання - надати допомогу студентам фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація» в узагальненні знань і умінь з дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг» Розділ
1 «Менеджмент у фармації» при підготовці до кожної теми практичних занять і отримання заліку.
До збірки включені тестові завдання з однією найбільш правильною відповіддю за темами дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг» розділ 1 «Менеджмент у фармації» у відповідності з робочою програмою.
Самостійна робота з представленими тестовими завданнями сприятиме якісній підготовці до тем дисципліни, а також розвитку і закріпленню у студентів вміння вирішувати проблемні ситуаційні завдання з менеджменту та маркетингу у фармації.
* Правильна відповідь позначена жирним шрифтом.

5
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1
Представники якої наукової школи вперше описали принцип управління -
єдиноначальність?
Школи людських відносин
Школи наукового управління
Класичної або адміністративної школи
Школи науки управління (кількісного підходу)
Школи поведінкових наук
2
Представники якої наукової школи виступали за підвищення турботи керівників про
підлеглих?
Адміністративної школи
Школи науки управління (кількісного підходу)
Школи поведінкових наук
Школи людських відносин
Школи наукового управління;
3
Якому поняттю відповідає дане визначення: «... - сукупність принципів, методів, засобів
і форм управління господарськими організаціями з метою успішного вирішення
економічних і соціальних завдань і отримання прибутку»?
Маркетинг
Менеджмент
Ринок
Політика
Маркетингові дослідження
4
До якого рівня управління відносяться керівники, які в основному зайняті координацією
всередині організації і погоджують різні форми діяльності?
Технічного
Бюрократичного
Інституційного
Адміністративного
Управлінського
5
До якого рівня управління відносяться керівники, які зайняті передусім розробкою
довгострокових і перспективних планів, формулюванням цілей?
Технічного
Бюрократичного
Інституційного
Адміністративного
Управлінського
6
Об'єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці. Що утворюється
в результаті вертикального поділу праці?
Технічний, управлінський і інституційний рівні управління

6
Виробничі підрозділи
Управлінські служби
Неформальні групи
Схематичне зображення організації
7
Для чого рівні управління зображують у вигляді піраміди?
Для характеристики чисельності апарату управління на різних рівнях
Для призначення конкретних керівників підрозділів
Для полегшення призначення управлінців на посаді
Для відображення ролей менеджерів
Для конкретизації ролі менеджера і підприємця
8
Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю діяльності
працівників, які виконують конкретні операції?
Технічному
Бюрократичному
Інституційному
Адміністративному
Управлінському
9
В організації певним чином розподіляється праця. Як називається поділ праці, який
допускає створення рівнів управління і ієрархії підпорядкованості?
Вертикально-горизонтальний розподіл праці
Вертикальний розподіл праці
Діагональний поділ праці
Лінійно-штабний поділ праці
Горизонтальний розподіл праці
10
Керівники, які займаються щоденними операціями і діями, згідно вертикального поділу
праці, відносяться до:
Технічного рівня управління
Управлінського рівня управління
Інституційного рівня управління
Управлінню вищої ланки
Управлінню середньої ланки
11
Якому принципу менеджменту відповідає така характеристика "... формування духу
однієї команди, який сприяє гармонії та єдності організації" (щодо А. Файолю)?
Дисципліна
Єдиновладдя
Корпоративність
Порядок
Справедливість
12
Функції управління класифікують на загальні і конкретні. Які функції менеджменту
належать до загальних?

7
За допомогою яких здійснюються певні управлінські процеси
Планування, організація, мотивування і контроль
Управління виробничими підрозділами
Управління технологічними процесами, які здійснюються в організації
Управління фармацевтичними кадрами
13
В даний час в теорії менеджменту виділяють чотири підходи до управління. Вкажіть
підхід, який не використовується в теорії менеджменту:
Підхід з позицій виділення різних шкіл
Структурний
Процесний
Ситуаційний
Системний
14
Якому рівню управління, в практичній діяльності аптеки, відповідає функція
безпосереднього контролю за діяльністю провізора з виготовлення ліків?
Інституційному
Технічному
Управлінському
Адміністративному
Бюрократичному
15
В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський
підходи. Виберіть характерну ознаку японської моделі управління
Індивідуальний процес прийняття рішень
Швидка оцінка і просування по посаді
Чітко формалізована структура управління
Колективна відповідальність
Короткострокова зайнятість
16
В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський
підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління
Групова форма контролю
Колективна відповідальність
Швидка оцінка і просування до посади
Повільне просування до посади
Підвищена увага до "людського фактору"
17
Діяльність підприємця в порівнянні з керуючим (менеджером) розвивається переважно в
сфері
Внутрішньої роботи колективу
Комунікацій у зовнішньому середовищі
Планування стратегії розвитку підприємства
Аналізу поточного стану справ
Контролю за діяльністю всього аптечного підприємства та його структурних підрозділів
18

8
Вкажіть правильні визначення поняття «менеджмент» з функціональної позиції
Це влада і творчість керівництва
Це вміння і адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарату
Це процес планування, організації, мотивації, контролю та регулювання, необхідний
для формування і досягнення цілей організації
Це орган управління, адміністративні одиниці, служби і підрозділи
Це процес оптимізації людських, матеріальних і фінансових ресурсів для досягнення цілей організації
19
Важливим внеском "школи наукового управління" в практику управління було
Застосування в управлінні математики, статистики тощо
Створення універсальних принципів управління
Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на відносини між людьми
Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавленості персоналу в підвищенні прибутку
Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавленості
персоналу в підвищенні його продуктивності праці
20
Вкажіть відмінність між поняттями «менеджмент» і «управління»
Менеджмент - це складова управління
Управління - це складова менеджменту
Поняття «управління» набагато вужче поняття «менеджмент»
Поняття «менеджмент» набагато ширше поняття «управління»
Поняття «менеджмент» і «управління» тотожні
21
Важливим внеском "Школи людських відносин" в практику управління було
Створення універсальних принципів управління
Перенесення центру ваги в управлінні з виконання завдань на відносини між людьми
Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавленості працівників у збільшенні продуктивності та обсягів виробництва
Застосування в управлінні математики, статистики тощо
Застосування в управлінні інформаційних технологій і ЕОМ
22
На чому базується системний підхід до управління?
На використанні сучасних методів менеджменту
На використанні принципів менеджменту
На використанні закономірностей управління
На використанні теорії систем
На використанні принципів менеджменту і маркетингу
23
Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, яке залежить від
співвідношення взаємодіючих факторів, - це:
Процесуальний підхід
Ситуаційний підхід
Системний підхід
Процесний підхід
Поведінковий підхід

9
24
Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний процес впливу на
організацію, то ми маємо справу з:
Історичним підходом
Ситуаційним підходом
Системним підходом
Поведінковим підходом
Процесним підходом
25
Що являє собою процесний підхід до управління?
Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній послідовності
Сукупність безперервних операцій і процедур
Безперервне виконання операцій і процедур
Безперервне виконання планових завдань
Безперервне виконання оперативних завдань
26
Що слід розуміти під терміном "менеджмент"?
Термін "менеджмент" походить від англійського " manage" і означає: керувати,
управляти, завідувати, стояти на чолі
Під терміном "менеджмент" розуміють управління будь-якою економічною системою
Під терміном "менеджмент" розуміють: завідувати і керувати якоюсь системою
Термін "менеджмент" означає: керувати якоюсь системою
Термін "менеджмент" означає: керувати підрозділом підприємства
27
Дайте найбільш повне визначення поняття «управління»
Керівництво людьми
Робота, яка пов'язана з переробкою інформації
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об'єкт з метою змінити його стан або
поведінку у зв'язку зі зміною обставин
Керівництво людьми і технікою
Керівництво підприємством
28
Який підхід в управлінні намагається пов'язати конкретні прийоми і концепції з
певними конкретними ситуаціями для того, щоб досягти цілей організації найбільш
ефективно?
Ситуаційний підхід
Системний підхід
Процесний підхід
Підхід з позиції різних шкіл
Традиційний підхід
29
У змісті функціонального менеджменту виділяють підвиди менеджменту як
комплексної системи господарського управління. До них відносять:
Виробничий
Фінансовий
Кадровий

10
Маркетинг
Всі відповіді вірні
30
Основні правила діяльності організації для досягнення поставлених цілей - це:
Функції менеджменту
Завдання менеджменту
Принципи менеджменту
Цілі менеджменту
Складові частини менеджменту
31
Керівники фармацевтичних організацій використовують принципи і функції
менеджменту для ефективного управління. Яке з наведених визначень найбільш повно
характеризує поняття «менеджмент»?
Сукупність принципів, методів, засобів і форм управління господарськими
організаціями з метою підвищення ефективності їх роботи і збільшення прибутку в
умовах ринкових відносин
Політика забезпечення прийняття рішень в організації
Процес впливу на досягнення цілей фірми
Концепція управління виробничою і збутовою діяльністю підприємства
32
У ринковій економіці важливу роль відіграє ділова людина, яка започатковує певну
справу, створює підприємство, виступає в ролі власника, бере на себе ризик,
використовуючи свої або позичені фінансові кошти. Визначте її назву:
Підприємець
Менеджер
Акціонер
Маркетолог
33
Серед напрямків менеджменту виділяють виробничий та фінансовий менеджмент. Яку
мету має виробничий менеджмент?
Підвищення ефективності управління виробництвом та збільшення прибутку
розроблення та реалізація фінансової політики підприємства
Інформаційне забезпечення (складання та аналіз фінансової звітності підприємства)
Оцінка інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій
Поточне фінансове планування та контроль
34
Аналіз, планування, впровадження в життя і контроль за здійсненням заходів,
розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів з цільовим
ринком для досягнення конкретної мети організації називається:
Маркетинговий менеджмент
Фінансовий менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Операційний менеджмент
35

11
Управлінська діяльність персоналу менеджерів, що передбачає формування місії
підприємства, визначення його цілей, філософії та довгострокових стратегій, установок
і орієнтирів, розвитку іміджу (профілю), який буде відповідати зовнішньому середовищу
і внутрішнім можливостям підприємства, впровадження стратегічного вибору за
допомогою бюджетування, підбору завдань, людей, структур, технологій, системи
стимулювання та ін. називається:
Стратегічний менеджмент
Фінансовий менеджмент
Кадровий менеджмент
Інноваційний менеджмент
Маркетинговий менеджмент
36
Система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з
формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємств та
організацією обороту його грошових ресурсів, називається:
Фінансовий менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Маркетинговий менеджмент
Інноваційний менеджмент
Операційний менеджмент
37

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

скачати

© Усі права захищені
написати до нас