1   2   3   4
Ім'я файлу: Наукова.docx
Розширення: docx
Розмір: 697кб.
Дата: 13.03.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

«Портретний живопис періоду відродження»

Наукове дослідження

Виконав:

МОЧАН ш. В.,

Студент 2 ск. курсу

факультету образотворчого мистецтва,

спеціальність 023 «Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво, реставрація»,

спеціалізація «Живопис»

Науковий керівник:

Бокотей Л. л.,

викл.кафедри культури

та соціально-гуманітарних дисциплін,

к.ю.н.

Ужгород 2020

Допущено до захисту:

завідувач кафедри образотворчого мистецтва

____________________Коприва А. Т.

доцент, кандидат мистецтвознавства

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………(3ст)

Розділ 1. Історія портретного живопису………………………………….(6ст)

Розділ 2. Виникнення реалістичного портрету та його причини……….(12ст)

Розділ 3. Портрет у ранньому відродженні……………………………...(15ст)

3.1 Етапи і напрямки формування портрету раннього ренесансу.(15ст)

3.2 Донаторський портрет…………………………………………..(21ст)

3.3 «Приховані» портрети…………………………………………..(22ст)

3.4 Станковий портрет……………………………………………….(28ст)

Розділ 4. Історія портретного живопису періоду високого відродження(30ст)

4.1 Майстерність портрета у творчості Джорджоне портретний жанр венеціанський творчість……………………………………………………(30ст)

4.2 Портрети Ранньої Творчості Тиціана………………………….(33ст)

Розділ 5. Художня своєрідність портрету пізнього відродження………(36ст)

5.1 Емоційна виразність Тінторетто-портретиста…………………(36ст)

5.1 Нетиповість образів Тиціанівської портретної майстерності..(41ст)

Розділ 6. Особливості портрету Північного Відродження……………..(44ст)

6.1 Ренесанс в Нідерландах…………………………………………(44ст)

6.2 Особливості Німецького Відродження…………………………(45ст)

6.3 Особливості Англійського Відродження………………………(48ст)

Висновок…………………………………………………………………….(49ст)

Список використаної літератури………………………………………….(51ст)

Додатки………………………………………………………………………(52ст)

Вступ

Відродження - це епоха утвердження краси та гідності людини, епоха, пройнята пристрасним прагненням художньо освоїти і пізнати реальний світ. Прийшовши на зміну культурі середньовіччя, яка вичерпала свою прогресивну роль, Відродження було пронизане пафосом утвердження віри в творчу могутність розуму, в право духовно розкріпаченої особистості на земне, реальне, а не потойбічне щастя.

Не можна уявити собі Відродження в Італії у всьому різноманітті його творчих проявів без живопису Джорджоне і Тиціана. Художня ж культура пізнього Відродження взагалі не може бути зрозуміла без вивчення мистецтва пізнього Тиціана, творчості Веронезе, Тінторетто і інших венеціанських майстрів цього часу.

Мета моєї курсової роботи показати, що творчість митців періоду відродження, які працювали над портретним жанром, є невід’ємною частиною розвитку художнього мистецтва. Тісний взаємозв'язок з іншими осередками художньої культури Відродження, спільність історичних та культурних доль - все це робить портретне мистецтво одним із проявів мистецтва Відродження в цілому. Я спробую у своїй роботі розглянути портретне мистецтво з точки зору його художньої своєрідності і внеску в Італійське Відродження і світове мистецтво.

Актуальність даного дослідження в тому, що тему живопису епохи Відродження складно до кінця розкрити. Почасти це пов'язано з відсутністю робіт як таких, які до нас не дійшли і існують лише в теорії, інші не дійшли в тому первозданному вигляді. Портретний живопис охоплює великий проміжок часу при великій кількості історичного матеріалу. Тому спроба дещо систематизувати та розглянути в короткому,загальному вигляді досить актуальна.

Завдання:

 • вивчити всі можливі джерела (науково - популярну літературу, статті, теоретичні матеріали, електронні джерела), присвячені італійського Ренесансу, особливо портретне мистецтво;

 • описати і систематизувати отримані відомості;

 • виявити особливості складання жанру портрета в XIV-XVI століттях;

 • охарактеризувати їх еволюцію в рамках даного періоду.

Об'єктом дослідження курсової роботи є творчість живописців XV-XVI століть, що охоплює епоху Раннього, Високого і Пізнього Ренесансу.

Предмет дослідження - портретне мистецтво майстрів, що поєднує в собі різні стилістичні тенденції та напрямки, що зробили величезний вплив на творців всієї Західної Європи.

У процесі роботи над курсовою роботою мною були використані наступні методи:

 • спостереження;

 • порівняння;

 • узагальнення;

 • абстрагування;

 • аналіз;

 • синтез.


Наукова новизна – робота являє собою узагальнення досліджених раніше питань. Також проведена і запропонована більш чітка систематизація.
Практичне значення – результати даної курсової роботи можуть бути використані в навчальному процесі на заняттях та уроках, також у музейній справі, при проведенні екскурсій.


Сучасний стан дослідження проблеми

На даний час існує чимало праць присвячених портретному живопису доби Відродження. Ось тільки деякі з них: Смирнова І. «Тіціан і венеціанський портрет XVI століття» 1984 року, в роботі відображені особливості портрета XVI століття і перехід у творчості Тиціана від Високого Відродження до Пізньому. Тему венеціанського портретного мистецтва з прекрасними ілюстраціями розвиває Віра Калмикова у своїй книзі «Історія світового живопису. Венеціанська живопис XV-XVI століть »2008 року. Про італійському портреті Раннього Відродження дуже багато чого можна почерпнути у книзі (що складається з 2-х томів) Гращенкова В.М. «Портрет у італійського живопису Раннього Відродження», а також у роботі Буркгардта «Портрет у італійського живопису». Однак, як я вже говорила, дана тема до кінця невичерпна, вимагає доповнень і розгляду її з різних точок зору.

Структура роботи - робота складається зі вступу,шести розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

Розділ I. Історія портретного живопису

Щоб зрозуміти чому портрет періоду ренесансу має таке велике значення для розвитку портретного живопису в цілому треба розібратися в тому, чим, власне, є портрет і в історії його розвитку.

Український тлумачний словник словник дає таке визначення портрета:

Потрет - мальоване, скульптурне або фотографічне зображення обличчя людини або групи людей. Відповідний жанр образотворчого мистецтва.

Перші зразки портрета є скульптурними і відносяться до Стародавнього Єгипту. За цим слідував розквіт портрета в період античності, занепад жанру в Середньовіччі, нові відкриття, зліт і перехід до техніці станкового живопису в епоху Відродження, а потім подальший розвиток у наступні століття.

В різні часи та в різних країнах портрет мав свої особливості. Це було зумовлено різними умовами та осередками впливу. Але зазвичай виділяють дві основні тенденції:

1. Прогрес технічних образотворчих навичок. Разом із зростанням живописної майстерності художники все більше опановують прийомами реалізму і поступово починають вирішувати більш глибокі й складні художні завдання. Відбувається ускладнення типів композиції, формату і т.п. Прагнучи створювати повний портретний образ з відображенням найбільш типових художніх засобів, художники спочатку опановують лише передачу зовнішнього вигляду людини. Потім поступово йдуть далі в пошуках засобів передачі його внутрішнього, психологічного змісту.

2. Розвиток уявлень про значущість людської особистості. Найбільших вершин портрет досягає в період віри в можливості людини, її розуму, його дієвої і перетворюючої сили. «Портрет у своїй сучасній функції - породження європейської культури нового часу з її уявленням про цінності індивідуального в людині, про те, що ідеальне не протистоїть індивідуальному, а реалізується через нього і в ньому». Саме тому жанр знаходиться в занепаді в XX столітті: «як може він процвітати, коли ми сповнені стількох сумнівів в собі?». Періодами розквіту портрета вважаються римський скульптурний портрет, портрет епохи Відродження і портрет XVII століття, 2-й пол. XVIII століття.

Відтворення натури в портреті було основним принципом портретного жанру протягом століть. Але в різні періоди існували різні трактування поняття «подібність». Процес наслідування натурі та переведення її в художній образ мав щоразу свої характерні особливості, які залежали від загальних ідейних і естетичних передумов періоду, а також від конкретної творчої практики - творчого методу, стилю і засобів художньої виразності.

Історія портрета має свої періоди. Розглянемо коротку характеристику кожного з них.

Стародавній схід

Зародження портретного мистецтва відноситься до глибокої давнини. Перші значні зразки портрета зустрічаються в давньосхідній, головним чином давньоєгипетській, скульптурі. (Збережені зображення осіб попереднього періоду - мистецтва Месопотамії, є імперсональними зображеннями божеств і не несуть індивідуальних рис). Призначення портрета в єгипетському мистецтві було обумовлено культовими, релігійно-магічними завданнями. Існувала необхідність «дублювання» моделі (тобто портрет був двійником померлого в загробному житті). Тому на канонічний тип зображення (втілюють щось незмінне) проектувалися власне індивідуальні риси моделі (Див.додаток 1).

Стародавня Греція

У стародавніх греків довгий час портрета в строгому сенсі слова не існувало. У них був звичай нагороджувати переможців спортивних ігор постановкою їх статуй в публічних місцях, однак це були ідеальні фігури атлетів, які зображали їх лише в загальних рисах, ідеалізовано, і були виконані по ідеальному канону краси. Еллінські республіки навіть забороняли громадським діячам і приватним особам замовляти свої реалістичні портрети, вважаючи, що вони можуть розвинути в громадянах марнославство і суперечать принципу рівності між ними. В епоху класики створюються узагальнені, ідеалізовані скульптурні портрети поетів, філософів, громадських діячів.

Тільки в V столітті до н. е.. вперше з'явилися у греків справжні портретні герми і статуї, а саме в числі творів Димитрія Алопекского, що жив у часи Перикла.Реалістичний напрямок остаточно утвердилося в портретній скульптурі в елліністичному мистецтві - за Олександра Македонського, завдяки Лісиппові (додаток 2) і його братові, Лісистрату, який перший став формувати маски з натури. «Елліністичні портрети, зберігаючи властивий грецьким художникам принцип типізації, незрівнянно більш індивідуалізовано передають не тільки риси зовнішнього вигляду, але і різні відтінки душевного переживання моделі. Якщо майстри класичного часу в портретах представників однієї і тієї ж суспільної групи підкреслювали насамперед риси спільності (так виникли типи портретів стратегів, філософів, поетів), то елліністичні майстра, в східних випадках зберігаючи типові основи образу, виявляють характерні особливості даної конкретної людини ». З кінця V ст. до н. е.. давньогрецький портрет все більш індивідуалізується, зрештою тяжіючи до драматизації образу.

Стародавній Рим

З Греції мистецтво портретів перейшло до римлян, які до колишніх родів пластичних портретних зображень, (статуї і герме), додали новий рід - бюст. Багато грецьких ремісників працювали в Римі, правда, вже з дотриманням бажань римського замовника.

Розвиток давньоримського портрета було пов'язано з посиленням інтересу до індивідуального в людині, з розширенням кола портретованих. Риму властивий народжуваний інтерес до конкретної людини (на відміну від інтересу до людини взагалі в мистецтві Стародавньої Греції). В основі художньої структури багатьох давньоримських портретів - чітка і скрупульозна передача неповторних рис моделі при дотриманні єдності індивідуального і типового. На відміну від давньогрецького портрета з його тягою до ідеалізації (греки вважали, що хороша людина обов'язково має бути красивим), римський скульптурний портрет виявився максимально натуралістичним і до цих пір вважається одним з найбільш реалістичних зразків жанру за всю історію мистецтва. Стародавні римляни володіли такою вірою в себе, що вважали особистість людини гідної поваги в тому вигляді, яка вона є, без всяких прикрас і ідеалізацій, з усіма зморшками, лисинами і надмірною вагою (див. Додаток 3).

Портрет Середньовіччя

Візантійська і Західна Римська імперія не успадковують реалістичний римський портрет. Майстри цих періодів зображують свої моделі узагальнено, до того ж, відбувається значний регрес технічної майстерності, завдяки чому портрети різних імператорів практично не відрізняються, а ідентифікувати за одноманітним профілям на монетах мармуровий бюст (також виконаний за каноном) практично неможливо.

У наступне тисячоліття Європа не дає якісних зразків портрета. Відбувається повний занепад жанру. Середньовічна культура була зосереджена на боротьбі спіритуалістичних і стихійно-матеріалістичних тенденцій, що наклало на розвиток портрета особливий відбиток. Середньовічний художник, обмежений суворими церковними канонами, рідко звертався до портрета. Особистісний початок в його розумінні розчинявся в релігійній

соборності. У період Середньовіччя реалістичний, натуралістичний портрет зустрічається дуже рідко. Спрощені і стандартизовані риси зображеного персонажа дозволяють ідентифікувати його тільки з певною суспільною роллю (див. додаток 4).

Відродження

Перелом у портретному мистецтві, яке знову вийшло на видні позиції, настав в епоху Ренесансу. Він був пов'язано із зміною ідеології епохи. Ренесансна людина була повна гуманістичного реалізму, тобто вона послабила пута релігії і увірувала у силу особистості, стала вважати себе мірою всіх речей - і тому вийшла на перший план у мистецтві.

В Італії портрет воскресили насамперед скульптори - Дезідеріо та Сеттіньяно, Міно да Ф'єзоле, Антоніо Росселліні, Лука делла Роббіа, Донателло і т. д. Вони швидко досягли блискучих результатів у своєму прагненні відтворювати людські обличчя згідно з дійсністю, безумовно виражати характери і дотримуватися благородства стилю. Перші портрети відштовхувалися від античних монет і медалей, і тому часто зображують модель в профіль. Щоб «розгорнути» позуючого в анфас і в три чверті, (написавши їх також, як раніше Христа і святих у сакральних картинах), знадобився певний час і розумове зусилля. Так званий Вихід з профілю у фас є композиційним симптомом становлення жанру європейського портрета в епоху раннього Відродження. Інший важливий компонент розвитку портрета - виникнення техніки олійного живопису, яка дозволила письму стати більш тонким і психологічним.

Нова ідеологія вимагала нової структури портрета. Портретисти Ренесансу в чому ідеалізували модель, але при цьому неодмінно намагалися осягнути її сутність. «Зображуючи свого героя в певній земній середовищі, художник вільно своєму розпорядженні модель в просторі. І модель все частіше виступала не на умовному, ірреальному тлі, як це було в мистецтві Середньовіччя, а в єдності з реалістично трактованими інтер'єром або пейзажем, часто - в безпосередньому живому спілкуванні з вигаданими (міфологічними і євангельськими) персонажами. У монументальних розписах серед інших персонажів художник також нерідко зображує себе ».

Отже чим був викликаний такий великий бум портретного живописання? Чому після тисячолітнього занепаду саме в Італії зародився такий великий осередок художників-портретистів і які великі майстри стали світилами і подальшому розвитку потретописання? В цих питаннях ми і будемо намагатися розібратися.

Розділ 2. Виникнення реалістичного портрету та його причини

У різних країнах Відродження зароджувалося і досягало розквіту в різний час. Раніше всього воно почалося в Італії - XIV ст., А в XVI ст. культура Ренесансу стала загальноєвропейським явищем: Німеччина, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія, Англія - ​​у всіх цих країнах відбувався культурний переворот. Колосальні досягнення духовної культури в цю епоху широко відомі, вони давно стали предметом найпильнішої уваги, захоплення, вивчення та осмислення.

Виникнення культури Відродження було підготовлено загальноєвропейськими і локальних історичних умов. За своєю сутністю культура відродження була культурою перехідної епохи від феодального ладу до капіталістичного. У цей час складаються національні держави і абсолютні монархії; височить буржуазія в боротьбі з феодальною реакцією; відбуваються глибокі соціальні конфлікти - Селянська війна у Німеччині, релігійні війни у ​​Франції, Нідерландська буржуазна революція.

Творцями Відродження культури були вихідці з самих різних соціальних верств, а її досягнення в гуманітарних знаннях, мистецтві, архітектурі стали надбанням всього суспільства, хоча в більшій мірі - освіченої та заможної його частини. До нової культури проявили інтерес і матеріально стимулювали її розвиток представники великого купецтва, феодальної знаті, правителі європейських держав і папський двір. Однак, далеко не у всіх випадках вищі верстви приваблювала ідейна сторона Відродження, незрівнянно більше значення мали для них високий рівень освіченості, художні достоїнства літератури і мистецтва, нові форми архітектури, мода.

Ідейною основою Ренесансу був гуманізм, світсько-раціоналістичний світогляд. Слово «humanitas» (людяність) італійські гуманісти запозичили у Цицерона (I ст. До н. Е..), Який свого часу хотів їм підкреслити, що поняття «людяність», як найважливіший результат культури, виробленої в давньогрецьких полісах, прищепилося на римській грунті. Відтак вже у розумінні Цицерона гуманізм означав свого роду відродження людини. Антична спадщина зіграло вирішальну роль у формуванні ренесансної культури. Досягнення древніх з'явилися точкою відліку для гуманістів. Італійські гуманісти, а слідом за ними і гуманісти інших країн знайшли в класичній стародавності самостійну, незалежну від релігії філософію і науку, чудову світську поезію і мистецтво, які досягли безприкладної художньої висоти і досконалості, громадські установи, побудовані на демократичних принципах. Разом з тим, йшлося щоразу не тільки про засвоєння, а й про оригінальну переробці античної традиції. Відбувається асиміляція античної та середньовічної культур.

Складання нової культури було підготовлено громадською свідомістю. Сильно зростає роль розумової праці, що знайшло своє вираження в великому зрості числа осіб вільних професій. Це пов'язано з розпадом корпоративно-цехових зв'язків у містах і посиленням в них ролі індивідуального початку. Ці процеси закономірно супроводжувалися тим, що найбільш здібні сини купців, торговців, викладачів, нотаріусів, представників знаті, рідше - сини ремісників і селян у відповідності зі своїми схильностями ставали художниками, архітекторами, скульпторами, лікарями, письменниками. Найбільш видатні гуманісти ставали вченими і філософами.

Послаблюються зв'язки з церквою, так як багато гуманісти жили на доходи, одержувані від своєї професійної діяльності, посилюється неприязнь до офіційної вченості, просоченої церковно-схоластичним духом. Одночасно відбувається занепад морально-політичного авторитету папства, пов'язаного з подіями його «авіньйонського полону» (1309-1375) та нерідкими розколами католицької церкви. На основі цих чинників і виникає унікальний період відродження.

Стосовно самого портретного живопису – не в усіх країнах портрет мав однаковий рівень розвитку.

Сучасні дослідники виділяють п'ять періодів доби Відродження :

 • Протовідродження ( Передвідродження) (2-а половина XIII століття — XIV століття)

 • Раннє Відродження (1410/1425 рр. XV ст. — кінець XV століття)

 • Високе Відродження (кінець XV — перші 20 років XVI століття)

 • Пізнє Відродження (середина XVI — 90-і роки XVI століття), співіснування з маньєризмом.

 • Північне Відродження — XVI століття, співіснування з північним і італійським маньєризмом


  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас