Ім'я файлу: FCE [102 £] (3.30 h).doc
Розширення: doc
Розмір: 1382кб.
Дата: 28.04.2020Екзамени Cambridge Assessment English – це провідні міжнародні іспи­ти, що підтверджують рівень володіння англійською мовою, відповіда­ють сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і держав­ни­ми установами у всьому світі.

Ключові особливості екзаменів:

 • завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала учням мовні навички для реального життя

 • точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із знанням структури мови та особли­вос­тей її вживання (Use of English)

 • заохочують до отримання позитивного навчального досвіду, а також сприятливо впливають на підвищення рівня викладання

 • справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне підґрунтя, стать або фізичні вади.


B2 First (FCE) – це екзамен рівня upper-intermediate або рівня В2, згідно зі шкалою Ради Європи (CEFR). Остання зміна формату екзамену відбулася в 2015 році.

Сертифікат B2 First дає можливість:

 • працювати в англомовному середовищі

 • вчитися на рівні upper-intermediate в англомовних навчальних закладах

 • жити або подорожувати самостійно у англомовній країні


B2 First for Schools - різновид цього екзамену, спеціально розроблений для школярів.

Ключові особливості:

 • відповідає тому ж самому формату і тому ж самому рівню, що і B2 First, тобто upper-intermediate

 • надає так само міжнародно визнаний сертифікат, за умови успішного складання

 • відповідає досвіду та інтересам школяра, що і є відмінністю від звичайного іспиту

 • є логічним продовженням екзаменів попередніх рівнів А2 Key for Schools та В1 Preliminary for Schools

 • спонукає школярів до складання міжнародних іспитів та формує позитивний досвід


 • UA027
  сертифікат можна використовувати для вступу до вишів або з метою отримання візиЗгідно із наказом міністерства освіти і науки України, учні одинадцятих класів, що у поточному навчальному році отримали сертифікат Cambridge Assessment English із рівнем не нижче В1 для загальноосвітніх шкіл, та рівнем не нижче В2 для спеціалізованих шкіл, отримають за ДПА з англійської мови автоматично 12 балів.
Зміст екзамену


Компонент

Тривалість

Зміст завдання

Вміння, що перевіряються

1

Reading &

Use of English

1 год. 15 хв.

7 частин

52 питання

Частина 1 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити. На кожен про­пуск дається чотири варіанти відповіді.

Частина 2 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити самостійно.

Частина 3 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст з вісьмома пропусками, основи пропущених слів подані по­ряд із текстом, треба заповнити про­пус­ки, змінюючи основу слова так, щоб отримати пропущене.

Частина 4 (6 питань, кожне до 2х балів). Подано шість окремих пар ре­чень і ключове слово до кожної пари. Друге речення в кожній парі має про­пуск. Треба заповнити його так, щоб зміст речень був подібний, при цьо­му використавши від двох до п’яти слів, включаючи ключове слово.

Частина 5 (6 питань, кожне 2 бали). Подано текст і шість питань до ньо­го. До кожного питання є чотири варіан­ти відповіді, треба відповісти на питання згідно зі змістом тексту.

Частина 6 (6 питань, кожне 2 бали). Подано текст із шістьма пропу­ще­ни­ми реченнями, що приводяться після тексту у випадковому порядку разом із одним зайвим реченням. Треба запов­нити пропуски.

Частина 7 (10 питань, кожне 1 бал). Подано текст або декілька коротких тек­стів і десять тез до них. Треба піді­брати до якої частини тексту підходить кожна теза, до одної части­ни тексту може підходити декілька тез.

- розуміння художніх та нехудожніх текстів з книг, журналів, газет

- вміння виділити специфічну інформацію

- розуміння особливостей організації тексту та його структури

- вміння визначити настрій, ставлення, тон, мету, головну думку, контекст, підтекст

- практичні навички з граматики, лексики та використання мови (Use of English)

- використання закінчень, знання принципів словотвору

- знання особливостей сполучуваності слів

- виконання завдань на рівні тексту та речення

2

Writing

1 год. 20 хв.

2 частини

2 питання

(в 2-й частині одне питання з трьох на вибір)

Частина 1 (1 питання). Подана ситу­а­ція, ввідний текст та питання. Тре­ба написати есе розміром від 140 до 190 слів, відповівши на питання, ви­ко­риставши дві дані нотатки і висло­вивши власну думку.

Частина 2 (1 питання з трьох на вибір). Подана ситуація та ввідний текст. Треба написати статтю, офіці­й­ного чи неофіційного листа, допо­відь, або відгук, відповідно до обра­но­го питання (розміром від 140 до 190 слів).

- здатність писати різні види тексту (есе, стаття, офіційний чи неофіційний лист, доповідь, відгук)

- вміння писати згідно з поданими нотатками

- навичка погоджуватися або не погоджуватися з твердженням

- вміння порівнювати та протиставляти поняття

- вміння висловити та аргументувати свою думку, зробити висновок

3

Listening

приблизно 40 хв.

4 частини

30 питань

Частина 1 (8 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати вісім уривків з діало­гів різних людей, кожен трива­лі­стю, приблизно, 30 секунд. До кож­ного уривку є одне питання і три варі­анти відповіді, треба відповісти на питання.

Частина 2 (10 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати монолог трива­ліс­тю 3-4 хвилини. До монологу подано де­сять речень з пропущеною інфор­ма­цією. Треба заповнити пропуски, згідно з почутим.

Частина 3 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати п’ять, пов’язаних між собою, монологів, кожен трива­ліс­тю, приблизно, 30 секунд. До них є п’ять питань і вісім відповідей (три з них зайві), треба підібрати відповіді до питань.

Частина 4 (7 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати інтерв’ю або діа­лог між двома людьми, тривалістю 3-4 хвилини. До нього є сім питань, до кожного питання є три варіанти відповіді, треба відповісти на питан­ня.

- вміння розрізняти почуття, ставлення та основну думку мовця, а також мету, суть, функцію і тему висловлювання

- вміння розуміти, в чому мовці погоджуються, а в чому ні

- вміння виділити специфічну інформацію

- розуміння різних видів усного матеріалу, у тому числі лекції, радіо-передачі, виступи і розмови

4

Speaking

14 хв.

4 частини

(кандидати здають розмовний компонент в парі з іншим кандидатом, або утрьох)

Частина 1 (Інтерв’ю, 2 хвилини). Екзаменатор ставить кожному кан­ди­дату загальні питання.

Частина 2 (Розгорнута відповідь, 4 хви­лини на обох кандидатів). Пода­но дві фотографії для обговорення. Кан­ди­дат має розгорнуто висловити свою думку протягом 1 хвилини, дру­гий кандидат має дати коментар (30 секунд) на відповідь першого, по­тім вони міняються ролями.

Частина 3 (Спільне завдання, 4 хви­ли­ни на обох кандидатів). Канди­да­там дано усні інструкції і письмові нотат­ки для обговорення, вони мають дискутувати на задану тему протя­гом 2 хвилин, потім дається 1 хвилина на завдання з прийняття рішення.

Частина 4 (Дискусія, 4 хвилини). Кандидати мають дискутувати на те­ми пов’язані із попереднім спіль­ним завданням.

- здатність відповідати на загальні питання

- здатність до монологу

- вміння описувати,

порівнювати, протиставляти

- здатність до мовленнєвої взаємодії, обміну думками із екзаменатором або іншим кандидатом

- вміння висловлювати та аргументувати власну думку, погоджуватися або заперечувати, вносити пропозиції, розмірковувати, оцінювати, приймати рішення через перемовини


Кожне завдання із компоненту Writing оцінюється згідно чотирьох критеріїв:

 • зміст (відповідність темі, назві, завданню, чіткий початок, середина та закінчення оповіді)

 • комунікативне досягнення (послідовність оповідання, здатність висло­­вити головну думку, здатність втримувати увагу читача)

 • організація (зв’язність та логічність оповідання, доцільне використання пов’язуючих слів та лементів, на приклад: when, and, suddenly, so, who, this…)

 • мова (правильність використання граматики та лексики, відповідність вживаних структур та словникового запасу очікуваному рівню; приймаються різні варіанти правопису, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу правопису)

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.
Компонент Speaking оцінюється обома екзаменаторами. Один з них, що грає роль оцінювача (Assessor), ставить бали згідно чотирьох критеріїв:

 • граматика та лексика (правильність використання та відповідність очікуваному рівню граматики і лексики)

 • організація дискурса (впевненість та динамічність мовлення, доцільне використання пов’язуючих слів та лементів, дискурсних маркерів)

 • вимова (правильна вимова та інтонація, ; приймаються різні варіанти вимови, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу вимови)

 • інтерактивна комунікація (здатність взаємодіяти із співрозмовцями, реагувати, підтримувати розмову)

Другий екзаменатор, що грає роль співрозмовника (Interlocutor), ставить бали згідно одного критерія – загальне досягнення (загальне враження від бесіди, здатність підтримувати розмову на різні теми, здатність розуміти співбесідника і зрозуміло відповідати).

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.
Оцінки та результати

Екзамен В2 First / First for Schools надає детальні, розгорнуті результати. Усі кандидати отримують електронного листа Statement of Results. Лише кандидати, що продемонстрували на іспиті рівень знань згідно зі шкалою Ради Європи (CEFR) між B1 та C1, отримують сертифікати.
Градація результатів:

Grade A (180-190 балів)

Якщо кандидат на іспиті час від часу демонструє знання вищі за рівень B2, він/вона отримує Grade A та сертифікат із зазначенням рівня C1.

Grade B та C (160-179 балів)

Якщо кандидат на іспиті демонструє знання на рівень B2, він/вона отримує Grade B або C та сертифікат із зазначенням рівня B2.

CEFR Level B1 (140-159 балів)

Якщо кандидат демонструє знання та вміння нижчі, ніж рівень B2, але в межах рівня B1, він/вона отримує сертифікат із зазначенням рівня B1.

Щоб зареєструватися на екзамен звертайтеся в центр зі складання кембриджських іспитів Cambridge Assessment English Authorised Exam Centre «Level-Up» за адресою:

м. Дніпро, вул. Троїцька, 14

«Центр іноземної літератури»

Тел.: (056) 377-77-02; 785-07-19; (096) 573-83-07

Сайт: cfl.com.ua

E-mail: cfl.book@gmail.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас