Ім'я файлу: Bileti_vstup_172.doc
Розширення: doc
Розмір: 107кб.
Дата: 07.06.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. проректора з наукової роботи

__________ О. Радченко
«__» __________ 2021 р.


Екзаменаційні білети

для вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін


Київ – 2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 1

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Перетворення неперервного (аналогового) сигналу в цифровий двійковий сигнал: представлення неперервного сигналу послідовністю відліків, теорема Котельникова; формування дискретного сигналу; кодування дискретного сигналу; принцип завадостійкого кодування.
2. Класифікація, основні параметри та характеристики підсилювачів. Стабільність параметрів підсилювачів. Підсилювачі з резистивно-ємнісним зв'язком.
3. Визначення маршрутизації. Таблиці маршрутизації. Динамічні і статичні методи маршрутизації. Алгоритми маршрутизації.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 2

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Формування каналу зв’язку і особливості його функціонування: ввід сигналу в лінію зв’язку та вивід сигналу з неї; принцип багатоканального передавання сигналів через лінію зв’язку; характеристики каналу зв’язку. Приймання цифрового сигналу (постановка задачі). Узагальнена структурна схема цифрової системи передавання інформації.

2. Підсилювальні каскади з трансформаторним зв'язком. Підсилювачі постійного струму. Диференціальні каскади. Операційні підсилювачі та схеми їх вмикання.
3. Методи випадкового доступу. Доступ в мережах з шинною топологією. Доступ в мережах з кільцевою топологією.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 3

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Класифікація радіоелектронних систем. Хвильові процеси, що використовуються в РЕС. Умови розміщення і взаємодії РЕС. Вплив елементної бази електроніки на реалізацію і зовнішній вигляд РЕС. Локаційні та радіонавігаційні системи. Основи теорії локації. Принципи дії різних видів локаційних та радіонавігаційних РЕС. Радіолокація, оптична локація, акустична локація, інтроскопічні різновиди та аналоги локаційних методів.
2. Класифікація радіотехнічних систем і пристроїв за призначенням, видом використовуваних сигналів, діапазоном радіохвиль.
3. Зображення сигналів з допомогою ортогональних функцій. Спектри сигналів. Інтегральні зображення сигналів, перетворення Фур'є, Гільберта. Радіосигнали, види модуляції. Частотні спектри сигналів.


Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 4

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Частотне представлення неперервних випадкових сигналів; математична модель частотного представлення неперервних випадкових сигналів; зв’язок між спектральною і автокореляційною характеристиками неперервних випадкових сигналів, теорема Вінера-Хінчина. Вузькосмугові випадкові сигнали.
2. Методи ущільнення каналів. Сигнали в системах багатоканального зв’язку. Призначення багатоканальних систем передавання (БКСП). Основні визначення: лінія, канал, система зв’язку. Канали і системи передавання. Характеристики каналів багатоканальних систем передавання (БСП).
3. Розподіл ймовірностей сигналів і завад.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 5

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Інформаційна характеристика та параметри джерел дискретних повідомлень. Кількісна міра інформації для дискретних повідомлень. Інформаційні параметри джерел дискретних повідомлень: середнє значення кількості інформації, яка припадає на одне повідомлення джерела; надлишковість джерела дискретних повідомлень; продуктивність джерела дискретних повідомлень.
2. Принципи побудови ВОСПІ. Структурні схеми і основні елементи тракту. Пристрої вводу і виводу випромінювання. Направлені відгалужувачі. Фільтри. Енергетичні співвідношення і показники якості ВОСПІ.
3. Визначення телекомунікаційної мережі. Складові частини мережі. Топологічне представлення телекомунікаційних мереж. Класифікація телекомунікаційних мереж. Методика розрахунку максимального потоку. Побудова дерева шляхів і рельєфу графа.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2017 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 6

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Завадостійке кодування повідомлень. Основні параметри кодів. Оцінка здатності кодів виявляти та виправляти помилки при передаванні окремих цифр: введення поняття „відстань між сигналами”; представлення параметра „відстань між цифровими сигналами” по Хемінгу; зв’язок мінімальної кодової відстані з властивостями завадостійкого коду. Методика проектування завадостійких (коректуючих) кодів шляхом вибору дозволених кодових комбінацій.
2. Принципи побудови цифрових систем передавання (ЦСП). Структура та ієрархія ЦСП.
3. Основні компоненти мережі. Класифікація мереж. Принципи зв’язку. Багаторівнева модель та протоколи. Модель TCP/IP. Порівняння моделей OSI та TCP/IP. Фізична та логічна адресація в мережі.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 7

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Блокові коректувальні коди. Методика проектування блокових коректувальних кодів. Циклічні коди: методика проектування циклічних кодів; механізм виявлення і виправлення помилок в кодових комбінаціях циклічного коду; еврістичний синтез структурно-функціональних схем кодера і декодера циклічного коду; синтез структурно-функціональної схеми регістра зсуву, як функціонального модуля кодера і декодера циклічного коду. Згорткові коректувальні коди.
2. Принципи побудови ВОСПІ. Структурні схеми і основні елементи тракту. Пристрої вводу і виводу випромінювання. Направлені відгалужувачі. Фільтри. Енергетичні співвідношення і показники якості ВОСПІ.
3. Функції комутаторів. Широкомовна розсилка повідомлень. Протокол визначення адрес ARP. Функції маршрутизаторів. Кабелі та контакти. Стандарти прокладки кабелів.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 8

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Загальне поняття про канал зв’язку. Класифікація каналів зв’язку. Характеристики каналів зв’язку. Математичні моделі дискретних, дискретно-неперервних та неперервних каналів зв’язку: математичні моделі дискретних каналів зв’язку; постановка задачі аналізу дискретного каналу зв’язку; особливості використання математичних моделей дискретних каналів зв’язку; математична модель дискретно- неперервного каналу зв’язку; математичні моделі неперервних каналів зв’язку.
2. Основні поняття про автогенератори та принцип їх побудови. Умови виникнення автоколивань. RC– автогенератори. Стабілізація амплітуди коливань RC–автогенераторів. LC- автогенератори. Стабілізація амплітуди коливань LC–автогенераторів. Стабільність частоти автогенераторів та вплив зовнішніх факторів. Кварцева стабілізація частоти. Параметричні генератори гармонічних коливань.
3. Зображення сигналів з допомогою ортогональних функцій. Спектри сигналів. Інтегральні зображення сигналів, перетворення Фур'є, Гільберта. Радіосигнали, види модуляції. Частотні спектри сигналів.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 9

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Дослідження проходження детермінованих сигналів через лінійні і нелінійні канали зв’язку. Дослідження проходження неперервних випадкових сигналів через лінійні і нелінійні канали зв’язку. Інформаційні параметри каналів зв’язку. Передавання повідомлень по каналу без завад: швидкість передавання і пропускна здатність дискретного каналу зв’язку без завад; теорема Шеннона для дискретного каналу без завад.
2. Дискретні сигнали та дискретні перетворення. Дискретні перетворення Фур'е, Хаара, Уолша-Адамара, Z-перетворення. Дискретизація та відновлення безперервних сигналів. Швидкі алгоритми перетворень, швидке перетворення Фур'є.
3. Методи та засоби забезпечення електромагнітної сумісності РТС різних типів.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 10

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Передавання повідомлень по дискретному каналу з завадами: швидкість передавання і пропускна здатність дискретного каналу зв’язку з завадами; приклад розрахунку пропускної здатності дискретного каналу зв’язку; теорема Шеннона для дискретного каналу зв’язку з завадами. Передавання повідомлень по неперервному каналу з завадами: швидкість передавання інформації і пропускна здатність неперервного каналу, формула Шеннона.
2. Способи комутації. Типи комутаційних приладів. Способи побудови і структурні параметри комутаційних блоків.

3. Безпровідні технології і пристрої. Типи безпровідних мереж та їх межі. Безпровідні локальні мережі. Стандарти безпровідних мереж. Безпровідні канали.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 11

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Формулювання задач, які виникають при прийманні радіосигналів з амплітудною та частотною модуляцією. Приймання радіосигналу, коли його спектр і спектри завад не перекриваються: метод прямого підсилення; супергетеродинний метод; евристичний синтез структурно-функціональних схем приймачів.
2. Оцінка надійності радіосистем та пристроїв. Застосування апарату теорії надійності. Визначення надійності системи по надійності елементів. Надійність системи із резервуванням та системи з відновленням.
3. Спектральний аналіз. Помилки спектрального аналізу. Вагові вікна. Класичні методи цифрового спектрального оцінювання спектральної щільності потужності випадкових процесів. Процес авторегресії та властивості його спектру. Авто регресійне спектральне оцінювання. Метод Проні.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 12

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Дослідження процесу проходження флуктуаційного білого шуму через вузькосмуговий підсилювач. Дослідження процесу проходження флуктуаційного білого шуму через некогерентний амплітудний детектор. Дослідження процесу проходження адитивної суміші АМ-сигналу і вузькосмугового флуктуаційного шуму через некогерентний амплітудний детектор. Дослідження процесу проходження адитивної суміші ЧМ-сигналу і вузькосмугового флуктуаційного шуму через частотний детектор.
2. Системи радіопротидії, класифікація, основні характеристики. Методи радіопротидії. Системи радіотехнічної розвідки. Методи захисту від активних завад.
3. Стохастичні поля. Однорідні та ізотропні поля скалярних та векторних величин, їх кореляційні функції та спектри.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 13

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Приймання радіосигналу, коли його спектр і спектр завади частково перекриваються: постановка задачі розробки оптимального лінійного фільтра для радіосигналів; оптимальний фільтр Колмогорова-Вінера. Порівняльна оцінка завадостійкості систем із різними видами модуляції. Поріг завадостійкості в системах із широкосмуговими видами модуляції та методи його зниження. Слідкуючі методи приймання ЧМ сигналів. Граничні можливості методів пониження порогу.
2. Марківські сигнали. Ланцюги Маркова Гаусовський марковський сигнал. Дискретний Гаусовський марковський сигнал. Дифузійні процеси. Вінеровський процес.
3. Багатоканальні РТС. Методи ущільнення та розділення каналів. Характеристики багатоканальних систем із лінійним розділенням каналів. Системи із частотним розділенням каналів. Системи із часовим розділенням каналів. Системи із кодовим розділенням каналів.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 14

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Оптимальне приймання цифрових сигналів за допомогою приймача Котельнікова; оптимальне приймання цифрових сигналів за допомогою кореляційного приймача; оцінка потенціальної завадостійкості системи передавання інформації при кореляційному методі приймання цифрового сигналу. Застосування шумоподібних сигналів для передавання дискретних повідомлень. Оптимальне приймання цифрових сигналів, коли момент їх приходу є випадковим.

2. Радіосистеми здобування інформації. Основи теорії виявлення та розрізнення сигналів. Алгоритми та пристрої оптимального виявлення та розрізнення сигналів. Фазові та імпульсно-фазові радіонавігаційні системи. Супутникові радіонавігаційні системи. Радіотехнічні системи вимірювання швидкості, віддалі, кутових координат.
3. Основні поняття кореляційної теорії стохастичних сигналів. Гаусовський стохастичний сигнал. Лінійне перетворення гаусовського сигналу. Центральна гранична теорема.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 15

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Швидке перетворення Фур’є. Диференціальні методи цифрового передавання сигналів: диференціальна імпульсно-кодова модуляція; кодування помилки передбачених значень; дельта-модуляція.
2. Вимірювання координат і параметрів об’єктів локаційними засобами. Процедури вимірювання дальності та радіальної швидкості об’єктів. Потенційна точність вимірювання. Функція невизначеності. Точність вимірювання кутових координат та роздільна здатність: потенційна та реальна. Аналогові і цифрові методи вимірювання кутових координат. Моноімпульсні методи вимірювання кутових координат.
3. Класифікація систем спостереження. Залежні і незалежні системи спостереження. Системи спостереження в рамках концепції CNS/ATM.
Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 16

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Перетворення неперервного (аналогового) сигналу в цифровий двійковий сигнал: представлення неперервного сигналу послідовністю відліків, теорема Котельнікова; формування дискретного сигналу; кодування дискретного сигналу; принцип завадостійкого кодування.
2. Системи попередження наближення до землі. Призначення і необхідність системи попередження наближення до землі. Основні принципи системи GPWS. Режими роботи GPWS. Удосконалена система попередження про наближення до землі (EGPWS) Системи з прогнозуванням. Приклади реалізації систем.
3. Класифікація радіоелектронних систем. Хвильові процеси, що використовуються в РЕС. Умови розміщення і взаємодії РЕС. Вплив елементної бази електроніки на реалізацію і зовнішній вигляд РЕС. Локаційні та радіонавігаційні системи. Основи теорії локації. Принципи дії різних видів локаційних та радіонавігаційних РЕС. Радіолокація, оптична локація, акустична локація, інтроскопічні різновиди та аналоги локаційних методів.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 17

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Швидкі алгоритми перетворень, швидке перетворення Фур'є.
2. Представлення сигналів у часовій та частотній областях. Енергетичний спектр, автокореляційна функція, функція невизначеності сигналів.
3. Просторово-часова модуляція локаційних сигналів. Приклади просторово-часової модуляції в однопозиційній активній радіолокації, особливості просторово-часової модуляції сигналів гідроакустичної та оптичної локації, а також в багатопозиційній радіолокації. Елементи радіоелектронної системотехніки.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет №18

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Класифікація сигналів. Часове представлення неперервних випадкових сигналів: властивості випадкових сигналів; формування математичних моделей випадкових сигналів при їх часовому представленні; ймовірнісна часова математична модель неперервного випадкового сигналу; параметри випадкових сигналів та їх математична інтерпретація; ймовірнісна часова математична модель неперервно-дискретного випадкового сигналу; ймовірнісні часові математичні моделі дискретного та дискретно-неперервного випадкових сигналів; автокореляційна характеристика неперервних випадкових сигналів.
2. Супутникові радіонавігаційні системи.
3. Бортові метеонавігаційні радіолокатори (МНРЛС). Призначення МНРЛС та їх роль у забезпеченні польотів в складних метеороологічних умовах. Вимоги до МНРЛС. Структури цифрових МНРЛС. Міжнародні стандарти ICAO, Arinc. Експлуатаційні характеристики. Технічні параметри. Режими роботи.


Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 19

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:
1. Радіосистеми добування інформації. Основи теорії оптимального виявлення сигналів.
2. Пасивні системи і напівпасивні системи спостереження. Пасивні системи виявлення грозової активності. Електромагнітне випромінювання блискавок. Пеленгування джерел випромінювання з борту літака. Методи оцінки дальності до розряду. Особливості відображення інформації. Системи виявлення і оцінки координат об’єктів з використанням відбитих сигналів сторонніх джерел випромінювання.
3. Роздільна здатність радіолокаційної системи за дальністю, кутовими координатами та швидкістю. Шляхи її покращення.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білет № 20

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»


Завдання:


  1. Класифікація радіотехнічних систем (РТС) і пристроїв за призначенням, видом використовуваних сигналів, діапазоном радіохвиль. Точнісні характеристики радіотехнічних систем та пристроїв.


2. Вторинні радіолокаційні системи. Керування повітряним рухом. Запитувачі і відповідачі. Вплив бокових пелюсток антени на роботу вторинної системи. Системи придушення бокових пелюсток. Режими A, B, C. Режим S. Бортові системи попередження зіткнень. Концепція і основні принципи TCAS. Логіка TCAS і програмне забезпечення. Представлення інформації.
3. Статистичний синтез методів і алгоритмів обробки сигналів в умовах апріорної невизначеності.

Голова проектної групи

д.т.н., професор І. Мачалін
"__" ____________ 2021 року


скачати

© Усі права захищені
написати до нас