Ім'я файлу: екзамроб.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 27.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
эконом.теор.docx
КР Ван Гог Ліни Костенко як сегмент символічної автобіографії(

Екзаменаційна робота

Студентки УМЛ 4

Шевкун Олени Юріївни

1.Питання. У якому рядку правильно визначається поняття „аналіз тексту”? 

в) вид роботи, що передбачає з’ясування особливостей ідейно-тематичного спрямування, побудови тексту, стильових та стилістичних властивостей, характеристики мовних засобів щодо ефективності їх використання з метою реалізації комунікативної мети.

2.Питання. У якому рядку правильно визначається поняття „говоріння”? 

б) процес створення усних висловлювань;      

3.Питання. Метою якого виду читання є формування вміння швидко переглянути ряд матеріалів з метою пошуку певного слова, прізвища, факту.

а) читання-сканування;                

4.Питання. Вид роботи, який передбачає відтворення змісту висловлювання і складання тексту за готовим матеріалом, ‒ це             

 б) переказ.

 

5. Питання. Як називається тип уроку, на якому учні вчаться писати твір-роздум на морально-етичну тему „Чи актуальні сьогодні моральні принципи?”

в) урок розвитку зв'язного мовлення.

 

6. Питання: „Ротаційні трійки”, „Робота парами”, „Карусель”, „Навчаючи вчуся” – це ...

а) інтерактивні методи навчання;

7. Питання. У якому рядку правильно подано визначення уроку української мови?

а) основна форма навчально-виховного процесу одного й того ж колективу учнів за певною програмою;

8. Питання. Як називається урокна якому вивчають складні питання, що є предметом розгляду різних навчальних дисциплін, наприклад, мови, літератури; мови, історії; мови, літератури, образотворчого мистецтва, меншою мірою – мови і математики, мови і географії?

в) інтегрований урок.

9. Питання.  Які вправи розвивають уміння визначати структуру слова?

в) інтонаційно-смислові.

 

10. Питання.  У якому рядку подано лінгводидактичні принципи навчання синтаксису?

б) комунікативна та функціонально-стилістична спрямованість у навчанні мови, вивчення мови у структурній цілісності, використання мовленнєвої практики для засвоєння теорії мови; 

11. Питання. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення граматики полягає… 

а) у засвоєнні смислової та стилістичної ролі граматичних одиниць у текстах різних стилів;

 

12. Питання. До якого типу помилок належатьпомилки в слововживанні, у виборі слова: неточність вибору слова (помилки при доборі синонімів, у вживанні паронімів), вживання діалектних і розмовних слів у літературному мовленні, уживання слів різної стильової належності, повторення одних і тих же слів або спільнокореневих, неправильне вживання фразеологізмів та ін. ?

а) лексичні;                                      

13. Питання. Визначте специфічний принцип навчання синтаксису.

а) вивчення синтаксису у зв’язку з морфологією та іншими розділами;

 

14. Питання. Який метод у процесі навчання синтаксису сприяє узагальненому засвоєнню теоретичного матеріалу й вивільняє час на формування синтаксичних і пунктуаційних умінь і навичок, повторення, закріплення знань з інших розділів?

б) блочний

 

15. Питання.  Які вправи розвивають уміння визначати структуру слова?

                      б) словотвірні 

16. Питання. У якому документі визначено зміст навчання української мови в школі?

в) у програмі.

 

17. Питання. Які змістові лінії реалізовано в чинній програмі з української мови?

б) лінгвістична, комунікативна, діяльнісна, культурологічна;

18. Питання:У якому рядку правильно визначається метод „бесіда на уроках рідної мови”? 

а) метод навчання, який передбачає діалог між учителем та учнями в процесі вивчення, закріплення чи повторення навчального матеріалу;

19. Питання. Хто з українських методистів поклав в основу класифікації уроків мету уроку й виділив уроки подачі матеріалу, закріплення вивченого, перевірки знань учнів?

        в) І. Олійник.

 

20. Тип: істина / хибність.

Висловлення: Послідовність розбору слова за будовою така: основа, закінчення і його значення, суфікс (добір одного-двох спільнокореневих слів з таким самим суфіксом; значення суфікса, якщо доступно), префікс (добір одного-двох спільнокореневих слів з таким самим префіксом; значення префікса, якщо доступно), корінь (добір одного-двох спільнокореневих слів).

хибність
скачати

© Усі права захищені
написати до нас