Ім'я файлу: Дипломний проект ОБР Savenko_bakalavr.docx
Розширення: docx
Розмір: 1147кб.
Дата: 15.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
2 лист КП.doc
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Інженерно-хімічний факультет


Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування

До захисту допущено

Завідувач кафедри О.В. Г ондлях

« » 2019 р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності 6.050503 - Машинобудування на тему:

Дробарка щокова з простим хитанням щоки з модернізацією маховика

Виконав студент 4 курсу, групи ЛП-51(1)

(шифр групи)

Савенко Данило Дмитроич ________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Керівник асистент, к.т.н., Лелека С.В.

(посада, наукова ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) (підпис)

Консультанти з розділів:

ОХОРОНА ПРАЦІ доцент, к.т.н. Ковтун І.М.

МОДЕРНІЗАЦІЯ професор, д.т.н., Щербина В.Ю.

ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ ст. вик. Борщик С.О.

РЕЦЕНЗЕНТ

(посада, наукова ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент

Київ

2019

рік
(підпис)

Національний технічний універсітет України
„Київський політехнічний інститут”


Інженерно-хімічний факультет

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

Спеціальність 6.050502- інженерна механіка (6.050503 - машинобудування)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

О.В. Г ондлях

« » 2019 р

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

Рогожинському Юрію Володимировичу

(П.І.Б.)

  1. Тема проекту Термопластавтомат з модернізацією сопла

керівник проекту асистент, к.т.н. Лелека Сергій Володимирович затверджена наказом по університету від « » 201 р. №

  1. Строк подання студентом проекту « » 201 р.

  2. Вихідні дані до проекту

Щокова дробарка з модернізацією маховика продуктивність 110, Потужність електро двигуна 300 кВт, Габарити: довжина 4250 мм, ширина 6060 мм, висота

1600.

  1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити) Пояснювальна записка, розділ розрахунків, технологія машинобудування

  2. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Щокова дробарка з простим рухом щоки з модернізацією маховика.

Маховик щокової дробарки.

Вал ексцентриковий

Дробарка з модернізацією;


Календарний планз/п

Назва етапів виконання дипломного проекту

Строк виконання етапів проекту

Примітка

1

Отримання теми і узгодження завдань з керівником Дії.

11.04.2019
2

Літературно-патентний пошук. Оформлення пояснювальної записки

24.04.2019
3

Виконання розрахунків

14.05.2019
4

Підготовка розділу «Технологія мшинобудування»

21.05.2019
5

Виконання креслень та плакату

05.06.2019
6

Оформлення дипломного проекту

12.06.2019
7

Перевірка дипломного проекту

13.06.2019-14.062019


Студент ^ ^

(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник проекту (роботи)

Щелепна дробарка-це машина для подрібнення та здрібнення. Використовують на збагачувальних фабриках та у промисловості будівельних матеріалів. Знайшла широке поширення для первинного (грубого) подрібнення матеріалів.

Принцип дії щелепної дробарки складається в подрібнюванні матеріалу роздавлюванням при періодичному наближенні рухомої щоки до нерухомої

Робота складається з 5 арк. Формату А1 графічної частини і 70 с. основного тексту розрахунково-пояснювальної записки.

У проекті проведена модернізація маховика, виконано опис і принцип роботи конструкції, опис технологічної схеми в якій вона приймає участь, здійснено патентні дослідження на прикладі 6-и патентів, проведено визначені завданням розрахунки елементів конструкції. Графічну частину роботи виконано із застосуванням програмного середовища «Компас» та «AutoCAD», пояснювальну записку виконано на ЕОМ. У пояснювальній записці продемостровано уміння самостійно проводити розрахунки .Графічну частину оформлено технічно грамотно, згідно з нормативними вимогами.

Бакалаврська робота виконана в повному обсязі, відповідно до завдання.

Ключові слова: Щелепна дробарка, подрібнення, здрібнення, рухома щока,

нерухома щока.

Щековая дробилка-это машина для дробления и измельчения. Используют на обогатительных фабриках и в промышленности строительных материалов. Нашла широкое распространение для первичного (грубого) измельчения материалов.

Принцип действия щековой дробилки состоит в измельчении материала раздавливанием при периодическом приближении подвижной щеки к неподвижной

Работа состоит из 5 л. Формата А1 графической части и 70 с. основного текста расчетно-пояснительной записки.

В проекте проведена модернизация маховика, выполнено описание и принцип работы конструкции, описание технологической схемы в которой она принимает участие, осуществлено патентные исследования на примере 6-и патентов, проведены определенные задачей расчеты элементов конструкции. Графическую часть работы выполнено с применением программной среды «Компас» и «AutoCAD», пояснительную записку выполнен на ЕОМ. В пояснительной записке продемострировано умение самостоятельно проводить расчеты. Графическая часть оформлена технически грамотно, в соответствии с нормативными требованиями.

Бакалаврская работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием.

Ключевые слова: Щековая дробилка, дробление, измельчение,

подвижная щека, неподвижная щека.Арк.

2
ЛП5Ш). 1112.000 ПЗ

THE ABSTRACT

The Jaw grinder - a machine for crushing and pulverizing. Use on concentrating factory and industry of the building material. Has found broad using for primary (rough) of the pulverizing material.

The principle of the action of the jaw grinder consist of pulverizing the material pressure under periodic approach the rolling cheek to immovable.

The work consists from. 5 sheets of a format A1 of a graphic part and 70 sheets of the basic text of an explanatory slip.

In the project designed movable flywheel, the description and principle working of a design is executed, the description of the technological circuit in which she (it) takes part, the patent research on an example 6 patents is executed, is carried out (spent) accounts of elements of a design. A graphic part of work performed using the software environment "Compass" and «AutoCAD», an explanatory slip is executed on EOM. In an explanatory slip the skill independently is shown to carry out (spend) accounts. A graphic part is executed technically competently, agrees with the normative requirements.

The work of the bachelor is executed in complete volume, accordingly to the task.

Keywords: Jaw grinder, crushing, pulverizing, the movable jaw, immovable jaw.Арк.

3
ЛП5Ш). 1112.000 ПЗ

ЗМІСТ

THE ABSTRACT 6

ЗМІСТ 7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас